Doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami (tryb online) (edycja 26)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Data uruchomienia
28.10.2023 r.
Studia uruchomione
Cena
4 650,00 zł
Kontakt
Anna Kozak
tel. 71 36 80 378 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

UWAGA! Ostatnie wolne miejsca na studiach. Rozpoczęcie zajęć w dniach 28-29.października.

Studia są realizowane w 100% online. Wygodna forma studiowania dla osób, które nie mogą lub nie chcą brać udziału w zajęciach stacjonarnych. Możliwość uczestnictwa z dowolnego miejsca za pomocą sprawdzonej aplikacji MSTeams.

Prawo podatkowe, procedury podatkowe i rachunkowe, polityka podatkowa małych i dużych firm – to temat, który szczególnie w ostatnich miesiącach pojawia się we wszystkich ważnych mediach.
Nowa ustawa podatkowa zmusza wiele przedsiębiorstw i instytucji do ponownego przyjrzenia się kwestiom podatków i próby zrozumienia nowych regulacji, a także wdrożenia rozwiązań, które z tych przepisów wynikają.

W czasie zajęć słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu prawa podatkowego, procedur podatkowych i rachunkowych, polityki podatkowej przedsiębiorstwa oraz sprawozdawczości podatkowej. Dodatkowo uczestnicy uczą się prowadzenia ksiąg podatkowych. Studia podyplomowe obejmują także zagadnienia z prawa celnego, zasad międzynarodowego opodatkowania i obowiązującego systemu ubezpieczeń.

Co ważne — zakres merytoryczny odzwierciedla wymagania niezbędne do zaliczenia egzaminu na doradcę podatkowego.

Podczas zajęć duży nacisk jest kładziony na praktyczne ćwiczenie umiejętności oraz na pracę na prawdziwych przykładach. Omawiane są zagadnienia związane ze stosowaniem prawa podatkowego i zarządzania podatkami oraz zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorstw i organizacji.

Sprawność i bezbłędność w posługiwaniu się normami prawa podatkowego przez osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji i rozliczenia, są podstawą poprawnej realizacji obowiązków podatkowych. Stanowią one niezbędny warunek prowadzenia optymalnej polityki podatkowej i wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

Tym, co wyróżnia nasz kierunek, jest kadra dydaktyczna złożona z doświadczonych praktyków oraz najlepszych wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wykorzystując swoje kompetencje, są oni w stanie należycie przygotować uczestników do egzaminu na doradcę podatkowego.


Adresaci

Studia są kierowane przede wszystkim do:

 • kadry menedżerskiej, w szczególności odpowiedzialnej za decyzje finansowe
 • księgowych i pracowników biur rachunkowych zajmujących się rozliczeniami podatkowymi
 • kandydatów na doradców podatkowych
 • osób zainteresowanych problematyką podatkową

Realizowany program odpowiada na potrzeby kandydatów przygotowujących się do egzaminu na doradcę podatkowego, organizowanego przez Ministerstwo Finansów.


Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do zarządzania podatkami i ryzykiem podatkowym 4
2. Strategie podatkowe 12
3. Zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe 8
4. Podatek dochodowy od osób fizycznych 12
5. Podatek dochodowy od osób prawnych 12
6. Podatek od towarów i usług 12
7. Transakcje wewnątrzwspólnotowe VAT 8
8. Podatek akcyzowy 8
9. System opłat i podatków lokalnych 4
10. Cła i procedury celne 8
11. Opodatkowanie międzynarodowe i unikanie podwójnego opodatkowania 8
12. Zasady rachunkowości 8
13. Prowadzenie ksiąg podatkowych 8
14. Księgi rachunkowe w rozliczeniu podatkowym 16
15. Podatki w sprawozdawczości finansowej 8
16. Kontrola podatkowa 8
17. Postępowanie egzekucyjne w administracji 4
18. Prawo karne skarbowe 4
19. Opodatkowanie przekształceń przedsiębiorstw 8
20. Ceny transferowe w rozliczeniu podatkowym 8
21. Studia przypadków 8
22. Egzamin końcowy 0
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę pisemną (pytania otwarte) i odbywa się w trybie zdalnym. Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone online – w formie zdalnej
 • zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący.
 • studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • liczba zjazdów: 11
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co dwa/trzy tygodnie
 • język prowadzenia zajęć: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • zestaw książek dostosowany do tematyki studiów
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych praktyków z wieloletnim stażem — doradców podatkowych i pracowników organów podatkowych oraz pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Michał Poszwa
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
tel. 501 056 723
e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl
pok. 513, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Marta Nowak, prof. UEW
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
tel. 71 36 80 384
e-mail: marta.nowak@ue.wroc.pl
pok. 512, bud. Z

Cena

4650 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator ze strony CKU
Anna Kozak
tel: 71 36 80 378 e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl

Asystent kierownika studiów
Magdalena Barańska
tel: 71 36 80 422
e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin uruchomienia studiów: 2023-10-28

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

Planowane terminy zajęć w semestrze I:

28-29.10.2023

18-19.11.2023

2-3.12.2023

16-17.12.2023

20-21.01.2024

 Zajęcia odbywają się online na MS Teams w godzinach 9.00-16.00.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto