Projekty e-commerce (tryb blended learning | studia we współpracy z X-kom, Empik, Ceneo, Brand24 pod patronatem Izby Gospodarki Elektronicznej) (edycja 9)

online__21_


Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
5 500,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Strona WWW: http://ecommerce.ue.wroc.pl

Cele i charakterystyka studiów

Studia podyplomowe realizowane z liderami polskiego rynku e-commerce, między innymi: Empik, Ceneo, Brand 24, LiveChat, Divante, FreshMail, Landingi, Ever for Brands pod patronatem Izby Gospodarki Elektronicznej.

Rola rynku e-commerce rośnie dynamicznie i w najbliższych latach będzie się sukcesywnie zwiększać. Dlatego zaprojektowaliśmy kierunek, który daje szansę na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z projektowaniem prowadzeniem i skalowaniem projektów e-commerce. Dzięki współpracy z biznesem dajemy słuchaczom możliwość pracy na prawdziwych case studies pod okiem założycieli i menadżerów z firm, które osiągają sukcesy na polskim i międzynarodowym rynku.

Uczestnicy studiów podyplomowych zdobywają kompetencje do zarządzania projektami e-commerce w organizacjach o różnych formach prawno-organizacyjnych, funkcjonujących na rynku, jak i dopiero planujących uruchomić działalność. Program studiów będzie odpowiedni dla osób prowadzących działalność komercyjną i non-profit.

Absolwent studiów będzie przygotowany do opracowywania i zarządzania projektami e-commerce, pełnienia funkcji kierownika projektu oraz bycia efektywnym członkiem zespołu projektowego.

Zajęcia mają charakter warsztatowy, a program jest dopasowany tak, by był ciekawy i atrakcyjny zarówno dla osób na początku zawodowej drogi jak i tych, które chcą pogłębić swoje umiejętności.

Dodatkową wartością kierunku jest możliwość **networkingu — dostęp do zamkniętej grupy słuchaczy i absolwentów na Facebooku oraz ciekawych materiałów. To studia podyplomowe dla wszystkich, którzy chcą podnieść kwalifikacje, pracować na prawdziwych case studies, wypracować lub dopracować pomysł na autorski e-biznes.

Więcej informacji o kierunku na stronie [http://ecommerce.ue.wroc.pl/].

Adresaci

Studia kierowane do osób, które:

 • pracują w przedsiębiorstwach wdrażających przedsięwzięcia e-commerce
 • chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą w branży e-commerce
 • chcą objąć funkcję specjalisty w obszarze projektów e-commerce
 • zarządzają lub planują zarządzać sklepem internetowym
 • zainteresowanych problematyką projektów e-commerce
 • pracują w organizacjach non-profit i jednostkach samorządowych (urzędach gmin, powiatów, województw) odpowiedzialnych za inwestycje, rozwój i planowanie przedsięwzięć e-commerce
 • pracują w firmach doradczo-szkoleniowych i pragną poszerzyć zakres świadczonych usług o zagadnienia e-commerce
 • planują rozwój kariery zawodowej w branży e-commerce

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 202 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Zarządzanie projektami – wprowadzenie 4
2. Podstawy e-commerce 8
3. Zarządzanie procesami w przedsięwzięciach projektowych 4
4. Metodyki zarządzania projektami e-commerce 16
5. Public relation w projektach e-commerce 8
6. Strategia marketingowa i dobór narzędzi komunikacji 8
7. Zarządzanie lojalnością klienta 4
8. Model biznesowy e-commerce 8
9. Strategia marki 8
10. E-commerce - jak prowadzić własne przedsięwzięcie projektowe 16
11. Technologia w projektach e-commerce 8
12. Narzędzia informatyczne wspierające przedsięwzięcia e-commerce 16
13. Projekty e-commerce - case study 16
14. Usability i analityka w serwisach e-commerce 8
15. Narzędzia analityczne i SEO 16
16. Marketing treści 8
17. Tworzenie treści stron internetowych przedsięwzięć projektowych 16
18. Prawo w handlu elektronicznym 8
19. Finansowanie projektów e-commerce 4
20. Bezpieczeństwo w e-commerce 4
21. Ryzyko w przedsięwzięciach e-commerce 8
22. Warsztaty projektowe 6
23. Egzamin końcowy 0
RAZEM 202

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (na warunkach określonych przez prowadzących zajęcia)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z projektu/pracy końcowej (praca indywidualna)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z projektu/pracy końcowej (praca grupowa)
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę ustną i odbywa się w trybie stacjonarnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.

Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone w formule blended learning – częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni
 • szacowane proporcje zajęć zdalnych/stacjonarnych: 20/80
 • zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący
 • studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • liczba zjazdów: 13
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co dwa tygodnie
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia
 • możliwość konsultacji projektów w ramach zajęć
 • zajęcia prowadzone w formie warsztatowej, nakierowane na podejście projektowe jako formę pracy
 • przynależność do dedykowanej zamkniętej grupy na Facebooku dla prowadzących zajęcia i studentów

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.

Kadra dydaktyczna

Atutem studiów jest dobrany ze szczególną starannością zespół wykładowców, który tworzą: pracownicy, menedżerowie firm i osoby posiadające doświadczenie w branży e-commerce oraz naukowcy reprezentujący ośrodki akademickie związane z problematyką e-commerce. Zajęcia prowadzone przez praktyków stanowią 80% godzin dydaktycznych. Prowadzący z doświadczeniem praktycznym to przedstawiciele liderów branży e-commerce (np. Ceneo.pl, Empik, Interaktywnie.com, Brand24, LiveChat, FreshMail, Landingi), realizujący tego typu projekty również w skali międzynarodowej.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Anna Marciszewska, prof. UEW
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
tel. 601 580 613
e-mail: anna.marciszewska@ue.wroc.pl
pok. 7a, bud. B

Cena

5500 PLN

Cena promocyjna:

 • 5.200 PLN - dla absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego,
 • 4.999 PLN - dla osób, które dokonają płatności wskazanej kwoty do 27.10.2023 (po potwierdzeniu przez Kierownika o zebraniu się grupy).

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-10-20

Termin uruchomienia studiów: 2023-10-28

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

Na stronie studiów Projekty E-commerce znajdziesz szczegóły programu i referencje uczestników poprzednich edycji.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto