Finanse i rachunkowość (z akredytacją ACCA) (tryb stacjonarny | akredytacja ACCA) (edycja 8)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
28.10.2023 r.
Studia uruchomione
Cena
9 000,00 zł
Kontakt
Anna Kozak
tel. 71 36 80 378 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Certyfikat ACCA to kwalifikacje rozpoznawalne na całym świecie, świadczące o wysokich kompetencjach, otwierające drogę w branży finansowej na całym świecie, wszędzie tam, gdzie poszukiwani są najlepsi specjaliści z zakresu rachunkowości i finansów.

ACCA daje kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej i finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków.

Kierunek ten dedykowany jest osobom, które chcą podnieść kwalifikacje, usystematyzować wiedzę i zdobyć umiejętności cenione na międzynarodowym rynku finansowym.

Kwalifikacja ACCA przyznawana jest na podstawie trzech obszarów:

 • Wiedzy — którą potwierdza zdanie lub zaliczenie 13 egzaminów ACCA (Applied Knowledge - 3 egzaminy, Applied Skills - 6 egzaminów, Strategic Professional – wybrane 4 egzaminy z 6 możliwych)
 • Doświadczenia – potwierdzenia swoich kompetencji poprzez min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w finansach/księgowości
 • Etyki – obowiązkowego modułu o odpowiedzialności i etyce w biznesie

Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość posiadają akredytację the Chartered Association of Certified Accountants (ACCA).

W ramach naszych studiów podyplomowych akredytowane są następujące moduły (Applied Knowledge - 3 egzaminy, Applied Skills - 6 egzaminów):

 • AB Accountant in Business
 • MA Management Accounting
 • FA Financial Accounting
 • LW Corporate and Business Law
 • PM Performance Management
 • TX Taxation (przedmiot - Podatki w rachunkowości)
 • FR Financial Reporting (przedmiot - Ewidencja i sprawozdawczość międzynarodowa)
 • AA Audit and Assurance (przedmiot - Audyt finansowy)
 • FM Financial Management

Przedmioty Performance Management i Financial Management oraz egzaminy z tych przedmiotów prowadzone są w języku angielskim, pozostałe — w języku polskim.


Adresaci

Kierunek jest przeznaczony dla osób, które chcą rozpocząć proces zdobywania certyfikatu ACCA, a w szczególności dla:

 • kandydatów na głównych księgowych
 • dyrektorów finansowych CFO
 • kandydatów na menedżerów i dyrektorów finansowych
 • kontrolerów i biegłych audytorów
 • analityków finansowych

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 228 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Podstawy rachunkowości (Basics of Accounting) 20
2. Rachunkowość finansowa (Financial Accounting) 24
3. Prawo handlowe i cywilne (Corporate and Civil Law) 16
4. Rachunek kosztów (Cost Accounting) 16
5. Rachunkowość zarządcza (Management Accounting) 8
6. Zarządzanie strategiczne (Strategic Management) 8
7. Podatki w rachunkowości (Taxes in Accountancy) 24
8. Financial Management 32
9. Performance Management 32
10. Ewidencja i sprawozdawczość międzynarodowa (International Accounting and Reporting) 32
11. Audyt finansowy (Financial Audit) 16
12. Egzamin końcowy 0
RAZEM 228

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów z każdego przedmiotu akredytowanego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia
 • słuchacze zdają łącznie 9 egzaminów (w tym 5 obszernych, trwających ponad 3h, zgodnie z wytycznymi ACCA). Średnia z uzyskanych ocen jest wpisywania jako ocena końcowa na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych. Oceny składowe wyszczególnione będą na karcie osiągnięć dołączonej do świadectwa

Egzamin końcowy ma formę pisemną (test i pytania otwarte) i odbywa się w trybie stacjonarnym.

Ewentualne poprawki egzaminów są wliczone w cenę studiów. Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia stacjonarne — prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • studia w trybie zaocznym (weekendowym)
 • liczba zjazdów: 20
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co dwa tygodnie
 • język: polski i angielski (dwa przedmioty oraz egzaminy z tych przedmiotów prowadzone są w języku angielskim, pozostałe — w języku polskim)

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • zestaw książek dostosowany do tematyki studiów
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • zajęcia wyjazdowe do przedsiębiorstw
 • wyjazd integracyjno-szkoleniowy (połączony z zajęciami)
 • program akredytowany przez ACCA — w ramach kierunku przeprowadzamy 9 z 13 egzaminów wymaganych do otrzymania certyfikatu ACCA

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktyków z wieloletnim stażem: audytorów i biegłych rewidentów, praktyków z certyfikatem ACCA, mecenasów i ekspertów prawa podatkowego.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. inż. Michał Biernacki, prof. UEW
Katedra Rachunkowości Finansowej, Podatków i Audytu
tel. 600 421 451
e-mail: michal.biernacki@ue.wroc.pl
pok. 523, bud. Z

Cena

9000 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą, firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych nie prowadzących działalności gospodarczej
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych nie prowadzących działalności gospodarczej

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator ze strony CKU
Anna Kozak
tel: 71 36 80 378 e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl

Asystent kierownika studiów
Magdalena Barańska
tel: 71 36 80 422
e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-10-07

Termin uruchomienia studiów: 2023-10-28

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

W ramach programu przewidujemy zajęcia wyjazdowe (jeden zjazd: sobota-niedziela) w okolicach Opola lub Wrocławia.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto