Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne (tryb hybrydowy) (edycja 13)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Rekrutacja do
15.10.2023 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
21.10.2023 r.
Studia uruchomione
Cena
4 900,00 zł
Kontakt
Anna Kozak
tel. 71 36 80 378 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest przekazanie aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu** finansów i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych** oraz wyrobienie praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, sporządzaniem sprawozdań budżetowych i finansowych, decyzjami finansowymi i przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych.

Ukończenie studiów pozwala na podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz uzyskanie kompetencji potrzebnych do wykonywania pracy w działach księgowych i finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Studia pozwalają spełnić wymóg narzucony ustawą o finansach publicznych związany ze stanowiskiem głównego księgowego.

Edycja 13. jest edycją hybrydową — zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym z jednoczesną transmisją online. Wybór formy udziału (przyjazd na kampus lub udział online) należy do słuchacza.


Adresaci

Studia adresowane są do osób, które:

 • pracują w jednostkach sektora finansów publicznych
 • pracują w obszarach związanych z rachunkowością, finansami lub audytem publicznym
 • rozpoczynają karierę lub mają zamiar podjąć pracę w obszarze rachunkowości i finansów

Uczestnicy studiów podyplomowych Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne oraz pracownicy jednostek, które skierują uczestników na te studia, mają możliwość skorzystania z dodatkowych, dedykowanych jednostkom sektora finansów publicznych szkoleń, na preferencyjnych zasadach odpłatności.


Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do rachunkowości i sprawozdawczości finansowej 32
2. Finanse publiczne 16
3. Rachunkowość budżetowa 32
4. Rewizja finansowa 4
5. Sprawozdawczość budżetowa 16
6. Dyscyplina finansów publicznych 8
7. Podatek VAT w sektorze finansów publicznych 8
8. Audyt wewnętrzny 8
9. Zamówienia publiczne 8
10. Organizacja rachunkowości budżetowej 8
11. Partnerstwo publiczno-prywatne 4
12. Kontrola zarządcza 8
13. Planowanie wieloletnie w jednostkach samorządu terytorialnego 8
14. Elementy prawa i postępowania administracyjnego 4
15. Szczególne zasady rachunkowości i innych jednostek SFP 8
16. Analiza finansowa 4
17. Egzamin semestralny 0
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z projektu/pracy końcowej (praca grupowa)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę pisemną (test) i odbywa się w trybie zdalnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone online – w formie zdalnej
 • zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams oraz z wykorzystaniem platformy e-learningowej do asynchronicznego nauczania (Moodle).
 • studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • liczba zjazdów: 14
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co dwa tygodnie
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne zamieszczone na platformie e-learningowej Moodle i w aplikacji MS Teams
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia
 • możliwość skorzystania z dodatkowych szkoleń dedykowanych jednostkom sektora finansów publicznych na preferencyjnych zasadach odpłatności
 • wykorzystanie platformy Moodle do nauki w trybie asynchronicznym

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzą praktycy z długim stażem zawodowym i dydaktycznym oraz pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, posiadający znaczący dorobek naukowy oraz doświadczenie we współpracy z jednostkami budżetowymi.

Chcesz poznać naszych prowadzących? Zajrzyj do sekcji dodatkowe informacje zamieszczonej na dole strony.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Joanna Koczar
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 501 734 623
e-mail: joanna.koczar@ue.wroc.pl
pok. 521, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Cena

4900 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator ze strony CKU
Anna Kozak
tel: 71 36 80 378 e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-10-15

Termin uruchomienia studiów: 2023-10-21

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

Poznaj wykładowców kierunku:   

 • Bartłomiej Nita

dr hab., profesor UE, opiekun naukowy studiów podyplomowych Rachunkowość Budżetowa i Finanse Publiczne, Kierownik Katedry Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej. Specjalizuje się w rachunkowości zarządczej i kontroli. Autor wielu opracowań teoretycznych i praktycznych.    

 • Joanna Koczar

doktor nauk ekonomicznych, kierownik studiów podyplomowych Rachunkowość Budżetowa i Finanse Publiczne, wieloletni pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Swoje doświadczenia praktyczne oraz wiedzę teoretyczną przekazuje zarówno studentom, jak i uczestnikom szkoleń i kursów. Jest aktywnym członkiem SKwP, w którym prowadzi kursy na 2 stopniu ścieżki certyfikacji.     

 • Lucyna Hanus

prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej, od wielu lat czynnie współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz z SKwP, przekazując swoją wiedzę studentom i słuchaczom.     

 • Bożena Rudnicka

doktor nauk ekonomicznych, jest nauczycielem i szkoleniowcem specjalizującym się w tematach z zakresu rachunkowości budżetowej, na stale współpracuje z miesięcznikiem „Finanse Publiczne” oraz czasopismem „Doradca” skierowanym do kadry finansowo-księgowej jednostek oświatowych, jest autorką ponad stu artykułów z zakresu rachunkowości budżetowej, współautorką kilku książek, doświadczonym wykładowcą na szkoleniach skierowanych do księgowych jednostek budżetowych i innych jednostek sektora finansów publicznych.   

 • Władysław Fałowski

doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (członek Zarządu Oddziału Okręgowego we Wrocławiu oraz na szczeblu centralnym, Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej) oraz członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (aktualnie w składzie Krajowej Komisji Nadzoru). Swoją wiedzę od wielu lat przekazuje studentom i słuchaczom, jest również autorem i współautorem wielu ekspertyz i opinii dotyczących problemów finansowo-księgowych (w tym na potrzeby Krajowego Rejestru Sądowego i prokuratury).    

 • Barbara Wołczak

pracownik Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń RIO w Opolu. Prowadzi liczne szkolenia i seminaria dla skarbników i służb finansowych JST, dotyczące sprawozdawczości budżetowej i operacji finansowych. Jest współautorką wielu opracowań analitycznych i statystycznych, w tym corocznego „Sprawozdania z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego". Swoją merytoryczną wiedzę upowszechnia również w licznych publikacjach, stale współpracuje z wydawnictwem Beck oraz Presscom.     

 • Anna Zawadzka

posiada tytuł MBA w administracji publicznej, długoletni skarbnik jednostki samorządowej, ekspert w zakresie planowania wieloletniego, analizy budżetu oraz sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych, autorka artykułów w Finansach Publicznych, stale współpracuje z renomowanymi firmami szkoleniowymi.    

 • Monika Mucha

doktor nauk prawnych, doradca podatkowy, wspólnik w Tax Advisors Group sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego. Świadczy usługi doradcze dla podmiotów samorządowych, spółek użyteczności publicznej, gmin i szkół wyższych. Autorka licznych artykułów publikowanych m. in. na łamach: Monitora Podatkowego, Przeglądu Podatkowego, Przeglądu Sądowego, Przetargów Publicznych, Samorządu Terytorialnego, stały współpracownik renomowanych firm szkoleniowych w zakresie prawa podatkowego.     

 • Jarosław Olejniczak

doktor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie finansów publicznych. Autor wielu publikacji z tego zakresu.  

 • Katarzyna Piotrowska

doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z audytem. Stale współpracuje z praktyką gospodarczą.     

 • Piotr Oleksyk

doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autor wielu publikacji z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, stale współpracujący z praktyką gospodarczą.     

 • Jan Gola

radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych. Adiunkt w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego Instytutu Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykonawca projektów badawczych dotyczących prawa regulacji sektorów infrastrukturalnych oraz prawa zamówień publicznych. 

 • Wioletta Seredyńska

kierownik Działu Zamówień Publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w sektorze publicznym i prywatnym. Obecnie przygotowuje i prowadzi postępowania powyżej i poniżej progu stosowania ustawy prawo zamówień publicznych oraz odpowiada za cały proces zamówień w AWF. Specjalizuje się w sporządzaniu umów o zamówienia publiczne, czynnie uczestniczy w komisjach przetargowych.     


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto