HR Business Partner (tryb stacjonarny) (edycja 19)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
21.10.2023 r.
Studia uruchomione
Cena
5 600,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

UWAGA, OD DNIA 28 WRZEŚNIA, ZAPISY NA STUDIA DOKONYWANE SĄ NA LISTĘ REZERWOWĄ

Koncepcja HR Business Partnera wpłynęła na sposób postrzegania roli służb personalnych przedsiębiorstw. Ten zaproponowany przez Dave’a Urlicha model działania stał się światowym standardem jeśli chodzi o rozwiązania organizacyjne w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w wielu firmach.

Nie chodzi tu jedynie o zmianę nazwy HR managera czy specjalisty personalnego na HR Business Partnera, potrzebna jest zmiana sposobu myślenia oraz rzeczywiste działania służb personalnych ukierunkowane na wsparcie organizacji w osiąganiu celów biznesowych. Dopiero wtedy można mówić o nowoczesnej i efektywnej funkcji HR w organizacji.

Studia podyplomowe zaprojektowane w oparciu o koncepcję HR Business Partnera składają się z czterech podstawowych modułów:

 • strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • procesy zarządzania zasobami ludzkimi w firmie
 • transformacja i zmiana
 • podnoszenie efektywności personelu

Celem studiów jest przygotowanie i podniesienie kompetencji uczestników w zakresie skutecznej pracy w roli HR Business Partnera w organizacji. Stawiamy przede wszystkim na praktyczne aspekty HR. Stąd też celowy dobór obsady prowadzących zajęcia.

Wśród prowadzących znajdą Państwo praktyków z takich firm jak: Google, KPMG, Ernst & Young, FORTUM, TOYOTA, HRM PARTNERS, BAMA czy Pure Biologics.

Studia prowadzone są w języku polskim.


Adresaci

Studia adresowane są do menadżerów i specjalistów HR chcących podnieść swoje umiejętności i wiedzę w zakresie wsparcia biznesu i kadry kierowniczej firmy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Jesteśmy również otwarci na kandydatów zaczynających, bądź planujących karierę w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.


Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 152 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Rola i kompetencje HR Partnera 6
2. Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim 6
3. Projektowanie organizacyjne 6
4. Systemy kompetencyjne i ścieżki kariery (projektowanie i administrowanie) 6
5. Zarządzanie procesem rekrutacji i selekcji 6
6. Zarządzanie talentami 4
7. Zarządzanie wynikami i systemy ocen pracowniczych 6
8. Projektowanie systemów wynagrodzeń i rewizja wynagrodzeń 6
9. Kształtowanie kultury organizacyjnej 6
10. Budowanie marki pracodawcy 6
11. Społeczna odpowiedzialność biznesu 4
12. Controling personalny i narzędzia pomiaru efektywności funkcji personalnej 6
13. Narzędzia badania postaw pracowniczych 4
14. Psychologia kierowania 4
15. Przywództwo 2.0. 6
16. Zarządzanie zmianami i ludźmi w zmianie 6
17. Komunikacja w organizacji 4
18. Budowanie zespołów pracowniczych 6
19. Networking 2.0 4
20. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach międzynarodowych 4
21. Zarządzanie konfliktem i mediacje 6
22. Skuteczne negocjacje 6
23. Prawne aspekty zzl w firmie 6
24. Design thinking w zarządzaniu zasobami ludzkimi 4
25. Metody i narzędzia lean HR 6
26. Źródła finansowania rozwoju kompetencji pracowniczych 6
27. Zarządzanie projektami 6
28. Warsztaty projektowe 6
29. Egzamin końcowy 0
RAZEM 152

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia
 • przygotowanie i prezentacja projektu zaliczeniowego

O formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia stacjonarne — prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • studia w trybie zaocznym weekendowym
 • liczba zjazdów: 12
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co trzy tygodnie
 • język prowadzenia zajęć: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia
 • możliwość konsultacji projektów w ramach zajęć

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktyków z wieloletnim stażem, z firm takich jak: Google, KPMG, Ernst & Young, FORTUM, BSH, TOYOTA, HRM PARTNERS, BAMA czy Pure Biologics.

Chcesz poznać naszych prowadzących?
Zajrzyj do sekcji Dodatkowe informacje zamieszczonej na dole strony.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Witold Szumowski, prof. UEW
Katedra Zarządzania i Przedsiębiorczości
tel. 71 36 80 652, 606 215 836
e-mail: witold.szumowski@ue.wroc.pl
pok. 809, bud. Z

Cena

5600 PLN

Cena promocyjna: 4800 PLN
Warunki promocji: obowiązuje w przypadku zgłoszenia się na studia w terminie do 31.08.2023 r. oraz wniesienia jednorazowej wpłaty do 06.10.2023

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Alina Sofińska
tel: 71 36 80 949
e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-10-07

Termin uruchomienia studiów: 2023-10-21

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

Kluczowi prowadzący

Piotr Sierociński - dyrektor generalny HRM partners S.A. - wiodącej polskiej firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz benchmarkingu płac. Od ponad 25 lat czynnie zajmuje się problematyką HR: w latach 1990-1995 szef personalny dużej firmy produkcyjnej, od 1996 roku działa w konsultingu HR (Neumann Management Institute, Andersen, Deloitte, od 11 lat w HRM partners). W tym czasie brał udział / kierował ponad 300 projektami - głównie z zakresu budowy systemów motywacyjnych oraz strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Jest częstym uczestnikiem konferencji branżowych z zakresu HR oraz komentatorem rynku pracy i usług HR.

Małgorzata Czachor - absolwentka socjologii, prawa  oraz studiów podyplomowych w zakresie psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. W swojej karierze zawodowej miała szczęście pracować  w wielonarodowym środowisku jak i wymagających branżach – produkcyjnej, motoryzacyjnej czy energetycznej - z powodzeniem realizując ambitne cele takie jak:  budowanie organizacji od fazy green field,  łączenie i integracja spółek w związku z akwizycjami jak i  restrukturyzacja organizacji, kosztów i zatrudnienia. Zaangażowana jest na co dzień w prowadzenie działań rozwojowych w zakresie przywództwa, przy wykorzystaniu m.in. badań inteligencji emocjonalnej, ewaluacji 360 stopni, feedbacku, development center, coachingu, mentoringu.

Justyna Jagiełło-Bradley - Absolwentka Stosunkow Miedzynarodowych i Pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim, po studiach pracowała w firmie doradztwa personalnego, rekrutując menadżerów i specjalistów dla lokalnych i międzynarodowych klientów. Od sześciu lat zarządza globalnymi procesami rekrutacji w firmie Google. Stworzyła struktury HR dla dwóch nowych organizacji biznesowych w ramach firmy, pracowała z globalnymi i regionalnymi zespołami w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Stanach Zjednoczonych, Indiach i Argentynie. Przygotowuje i zarządza szkoleniami, miedzy innymi współtworzyła trening z zakresu rekrutacji, który przechodzą wszyscy pracownicy firmy.

Agnieszka Schubert - absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (d. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu) - kierunku zarządzanie i marketing o specjalności ekonomika produkcji. Obecnie jest Dyrektorem Personalnym w Bama Europa Sp. z o.o., przedsiębiorstwie produkujacym wyroby cukiernicze dla międzynarodowych sieci fast-food. Przed objęciem tego stanowiska pracowała jako HR Manager w centrum usług wspólnych międzynarodowego koncernu zajmującego się ochroną zdrowia, gdzie m.in. odpowiadała za stworzenie i wdrożenie systemu ocen pracowniczych, systemów motywacyjnych oraz dobór odpowiednich kadr. Wcześniej była Dyrektorem ds. Handlowych, a następnie Dyrektorem Generalnym w QNH BV Polska. Pracowała ponad 10 lat w firmach konsultingowych, zajmując się między innymi rekrutacją i oceną pracowników, projektami tworzenia optymalnych zespołów, szkoleniami z zakresu kompetencji miękkich, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży i profesjonalnej obsługi klienta (m.in. dla Aquapark Wrocław), czy budowaniem systemów ocen i rozwoju pracowników.

Marta Rot - obecnie manager HR we Wrocławskim Centrum Badań EIT+. Wcześniej konsultant efektywności organizacyjnej (OE) w Netii i długoletni manager HR w Telefonii Dialog. Od kilkunastu lat wspiera kadrę menedżerską w podejmowaniu działań i decyzji związanych z pracą z ludźmi. Zarządza zarówno twardą administracją personalną jak i projektami z zakresu doskonalenia personelu i budowania kultury organizacyjnej. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, od lat rozwijająca swoje kompetencje w obszarze HR. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego oraz z zarządzania kadrami. Certyfikowany trener biznesu ze szkoły Moderatora, asesor AC/DC, konsultant OE/OD. Pasjonat „podwodnego” patrzenia na relacje międzyludzkie w organizacji i ich wpływ na efektywność firmowego świata. Uczennica Johna Scherera, autorytetu w zakresie tworzenia efektywnych zespołów w organizacji, uznanego przez Stephena Covey’a za jednego ze 100 najlepszych amerykańskich liderów rozwoju osobistego.

Konstanty Dobiejewski - radca prawny, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, posiada ponad 15–letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i samorządowych. Obecnie jest w Kancelarii BTA Partnerem odpowiedzialnym merytorycznie za zagadnienia prawa pracy, prawa spółek oraz reorganizacji. Przed dołączeniem do BTA Konstanty przez ponad 12 lat pracował w międzynarodowych sieciowych kancelariach dochodząc do stanowiska partnerskiego, w tym czasie zarządzał biurami lokalnymi oraz był liderem czołowych praktyk prawa pracy w Polsce nagradzanych w międzynarodowych rankingach Legal500, Chambers (Deloitte, EY). Głównym obszarem kompetencji Konstantego jest prawo pracy – zarówno w zakresie spraw sądowych (był pełnomocnikiem w kilkuset sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych), jak i niespornych spraw indywidualnych i zbiorowych. Konstanty w swojej karierze doradzał przy kształtowaniu indywidualnych stosunków pracy, w szczególności dla kadry managerskiej, tworzeniu wzorów umów i innej dokumentacji pracowniczej, wdrażaniu i zmian aktów prawa zakładowego (układów zbiorowych, regulaminów pracy, wynagradzania, regulaminów funduszu świadczeń socjalnych), negocjacjach z organizacjami związkowymi oraz reprezentantami pracowników, wdrażaniu modeli motywacyjnych, optymalizacji czasu pracy, badaniach due-dilligence, wdrażaniu PPE i PPK. Szczególnie bogatym doświadczeniem Konstanty dysponuje w prawno-pracowniczych aspektach M&A oraz reorganizacji związanych z transferem pracowników. Konstanty uczestniczył, jako prowadzący, w szkoleniach oraz webcastach z zakresu prawa pracy oraz jest autorem wielu publikacji z tego obszaru m.in. dla Rzeczpospolitej oraz Gazety Prawnej. Wspierał również, jako ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Konfederację Lewiatan przy opiniowaniu zmian ustaw z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Patrycja Radek - posiadająca  kilkunastoletnie  doświadczenie w zarządzaniu obszarem rozwoju biznesu usług eksperckich i badawczo-rozwojowych, budowania polityki sprzedaży usług badawczych. Przez 7 lat była odpowiedzialna za rozwój biznesu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Mentorka w programach mentoringowych wspierających rozwój kobiet w obszarze STEM: Girls Go Start-up Academy Lean in STEM, TOP Minds. Moderator projektów z wykorzystaniem design thinking (ponad 1200 godzin pracy w środowisku design thinking). Certyfikowany menedżer projektów zgodnie ze standardem IPMA. Certyfikowany trener biznesu. Członek organizacji Obywatele Nauki (współtwórca Paktu dla Nauki). Absolwentka Programu TOP500 Innovators na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek Rady Doradczej Stowarzyszenia TOP 500 Innovators.Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej (specjalność: Biotechnologia) oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (specjalność: Zarządzanie i Marketing).

Katarzyna Tomaszewska - od ponad 12 lat pracuje w branży HR. Zaczynała jako konsultant międzynarodowej agencji doradztwa personalnego, gdzie miała okazję realizować różnorodne projekty rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie. Następnie zarządzała działem HR w spółce z branży finansowej, gdzie wdrażała stanowisko HR Business Partnera oraz szereg systemów i polityk HR, m.in.: model kompetencyjny, system oceny pracowniczej, ścieżki kariery, system premiowania, badanie opinii pracowników.Aktualnie pracuje w Toyota Motor Manufacturing Poland, gdzie odpowiada za program rozwoju liderów związany z nowym projektem uruchomienia produkcji silników hybrydowych

Anna Prończuk - controller personalny w KPMG w Berlinie, specjalizuje się we wpływie regulacji prawnych na strukturę kosztów personalnych w przedsiębiorstwie. Karierę zawodowa rozpoczęła od pracy na stanowisku konsultanta biznesowego w międzynarodowej firmie IT, wdrażając systemy zarzadzania wiedzą w największych firmach farmaceutycznych i produkcyjnych. Po przejściu do działu doskonalenia obsługi kluczowych klientów i wdrożeniu autorskiego systemu strategicznego planowania personelu i identyfikacji kluczowych wskaźników efektywności dla działu doradztwa biznesowego, rozpoczęła współpracę z firma konsultingowa KPMG. Obecnie odpowiedzialna za największy sektor biznesowy w niemieckich strukturach KPMG, analizę jakości i skuteczności procesów HR w odniesieniu do strategii całej organizacji, oraz zarządzanie systemami wynagrodzeń i strategiczne planowanie zatrudnienia. 

Witold Szumowski - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu. Karierę zawodową rozpoczął od pracy na stanowisku kierownika sprzedaży w dużej firmie produkcyjnej, Następnie przez kilka lat prowadził działalność naukową oraz dydaktyczną w Katedrze Projektowania Systemów Zarządzania AE we Wrocławiu. Od 2002 do 2007 roku związany z firmą konsultingową HRK PARNERS – TOWERS PERRIN ALIANCE PARTNER. W latach 2007 – 2008 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej największej na Dolnym Śląsku firmy wytwarzającej energię ze źródeł odnawialnych. W tym samym czasie kierował działem personalnym w jednej z największych firm regionu. Jako konsultant brał udział w realizacji szeregu projektów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Obecnie pracownik naukowy w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz niezależny konsultant.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto