Compliance w organizacji (tryb online | Certyfikat Specjalisty ds. compliance/compliance officer | gwarancja uruchomienia) (edycja 8)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
21.10.2023 r.
Studia uruchomione
Cena
4 190,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszczak
tel. 71 36 80 377 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Studia są realizowane w 100% online. To najbardziej wygodna forma studiowania dla osób, które nie mogą lub nie chcą brać udziału w zajęciach stacjonarnych.

Możliwość uczestnictwa z dowolnego miejsca na platformie MSTeams.

Zasady obrotu gospodarczego wymuszają na przedsiębiorstwach coraz większą transparentność działania, promowanie pozytywnych wzorców etycznych czy wprowadzanie przepisów dot. unikania konfliktów interesów.
Prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny, zgodny z normami (compliance) poprawia konkurencyjność firm zarówno na rynkach międzynarodowych, jak i krajowych. Staje się również ważnym elementem efektywnego i przyszłościowego zarządzania firmą.

Dlatego właśnie zainteresowanie rynku pracy specjalistami compliance rośnie. Coraz więcej przedsiębiorstw, którym zależy na utrzymaniu i rozwijaniu kapitału zaufania społecznego i biznesowego, wprowadza i stosuje w swoich firmach działania zgodne z regulacjami i potrzebuje do tego wykwalifikowanych pracowników.

Compliance jest bardzo ważnym elementem odpowiedzialnego zarządzania organizacją. Zmieniające się dość często przepisy, zarówno międzynarodowe jak i krajowe, stawiają przed zespołami wiele wyzwań.

Zajęcia na tym kierunku mają na celu przygotowanie specjalistów w obszarach działań:

 • wewnątrz organizacji – poprzez m.in. zarządzanie procedurami korporacyjnymi opartymi o kodeks postępowania mający zastosowanie do każdego pracownika bądź do zdefiniowanych grup pracowniczych, jasno określający wytyczne i konsekwencje niestosowania się do nich
 • na zewnątrz organizacji – poprzez transparentność stosowanych praktyk biznesowych oraz budowanie i utrzymywanie właściwych relacji z organami prawnymi i kontrahentami. Realizowane jest to m.in. poprzez ochronę danych osobowych, ochronę tajemnicy handlowej oraz zapobieganie manipulacjom finansowym

Elementem compliance jest właściwa edukacja, czyli promowanie wiedzy na temat decyzji biznesowych uznawanych przez przedsiębiorstwo za właściwe i niewłaściwe, podkreślanie wagi i znaczenia udziału każdego pracownika w procesie realizacji celów biznesowych niezależnie od szczebla, na jakim się znajduje oraz otwartość i swoboda wypowiedzi zmierzająca do wykluczania, wykrywania i niwelowania nadużyć przy jednoczesnym budowaniu zaangażowania i lojalności pracowników.

Zajęcia mają charakter praktyczny. Słuchacze mogą poznać tematykę compliance z różnych perspektyw, stworzyć i zastosować różnorodne instrumenty do rozbudowy efektywnego systemu zarządzania tym obszarem w różnych firmach.

Po ukończeniu studiów podyplomowych z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują:

 • Certyfikat Specjalisty ds. Compliance / Compliance Officer
 • Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW (https://www.krajowalista.pl/krajowa-lista,163.html)
 • Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych z uzyskaną specjalizacją (zgodnie z § 9 Regulaminu KLPAiKW (https://www.krajowalista.pl/regulamin,art_141.html))

Adresaci

Studia są kierowane do:

 • prawników, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zapewnienia zgodności w organizacji z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i regulacji wewnętrznych
 • osób, które ukończyły studia wyższe na dowolnym kierunku i dalszy rozwój kariery zawodowej wiążą z istniejącymi bądź powstającymi działami zarządzania ryzykiem zgodności organizacji
 • osób, które posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji programów i strategii compliance
 • doświadczonych specjalistów z działów prawnych, audytu, kontroli wewnętrznej, finansów, relacji z inwestorami, rozwoju biznesu, bezpieczeństwa i ochrony danych
 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom oraz promocję zachowań etycznych
 • audytorów i specjalistów z zakresu kontroli wewnętrznej
 • przedsiębiorców i managerów
 • właścicieli startupów

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Cele działalności i otoczenie prawne organizacji 4
2. System kontroli wewnętrznej i audyt wewnętrzny oraz standardy wspierające compliance 4
3. Compliance jako element systemu zarządzania organizacją. Organizacja i zarządzanie zespołem compliance. Charakterystyka Compliance Officera 4
4. Etyka i ład korporacyjny jako fundament kultury organizacyjnej 4
5. Zarządzanie ryzykiem, identyfikacja, analiza, ocena i monitoring ryzyka (ISO 31000) 16
6. Przeciwdziałanie nadużyciom i przestępstwom gospodarczym 16
7. Zarządzanie ryzykiem korupcji (ISO 37001), konfliktem interesów i oszustw, certyfikacja programu antykorupcyjnego 8
8. Polityka i metody zgłaszania niezgodności, sygnaliści (whistleblowing), ochrona osób zgłaszających naruszenia (Dyrektywa PUiR 2019/1937), prowadzenie postępowań wyjaśniających, weryfikacja partnerów biznesowych, programy szkoleniowe dla pracowników, współpraca z regulatorami rynku 8
9. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności (ISO 37301) 8
10. Obszary działalności, programy compliance - metodyka i przykłady. Tworzenie i wdrażanie zasad (polityk) i procedur - metodyka i dobre praktyki, wymagania AML, MDR i anty-trust w organizacjach niefinansowych 16
11. Tworzenie i wdrażanie zasad (polityk) i procedur - metodyka i dobre praktyki 8
12. Compliance w bankowości, rekomendacja H, UOKiK 16
13. Kodeks postępowania dla parterów, UK Modern Slavery Act, odpowiedzialny biznes (CSR, ISO 29000). ESG - raportowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z regulacjami UE 8
14. RODO - ochrona danych osobowych 8
15. Ryzyko technologiczne (ISO 27001), bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo 16
16. Ryzyko technologiczne, zapewnienie ciągłości działalności (ISO 22301) 8
17. Zarządzanie procesami, podział obowiązków a odpowiedzialność 8
18. Efektywność compliance, raportowanie wyników programu compliance 8
19. Analiza śledcza, trendy i nowe wyzwania w compliance, etyka cyfrowa 8
20. Egzamin końcowy 0
21. TEST 0
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia
 • uzyskanie pozytywnej oceny z dwóch testów zaliczeniowych

Egzamin końcowy ma formę ustną i odbywa się w trybie zdalnym. Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone on-line za pomocą platformy TEAMS
 • studia w trybie zaocznym weekendowym
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co dwa tygodnie
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne zamieszczone w aplikacji MS Teams
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • Certyfikat Specjalisty ds. Compliance/Compliance Officer
 • prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych
 • bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz harmonogram. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.

Terminy zjazdów w I semestrze:

I zjazd 21-22.10.2023 II zjazd 04-05.11.2023 III zjazd 25-26.11.2023 IV zjazd 09-10.12.2023 V zjazd 20-21.01.2024 VI zjazd 03-04.02.2024

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzą: praktykujący audytorzy wewnętrzni, posiadający odpowiednie certyfikaty i międzynarodowe kwalifikacje, doświadczeni eksperci PIKW.

Chcesz poznać naszych prowadzących?
Zajrzyj do sekcji Dodatkowe informacje zamieszczonej na dole strony.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Cena

4190 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Barbara Grzeszczak
tel: 71 36 80 377
e-mail: barbara.grzeszczak@ue.wroc.pl

Asystent kierownika studiów
Magdalena Barańska
tel: 71 36 80 422
e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-11-22

Termin uruchomienia studiów: 2023-10-21

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

Wybrane sylwetki prowadzących:    

 • Adam Chwalisz - CGAP, CFE - Dyrektor Biura Kontroli w Spółce Akcyjnej. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego określone w ustawie o finansach publicznych oraz certyfikat z metodyki Prince 2 – poziom Foundation. Prawnik, ukończył studia podyplomowe na kierunkach rachunkowość oraz bankowość i finanse. Doświadczony trener i wykładowca zagadnień związanych z systemami kontroli wewnętrznej, audytem wewnętrznym oraz compliance. Realizuje audyty zlecone przez instytucje zewnętrzne – m.in. w zakresie oceny postępowań o zamówienia publiczne, wykorzystania funduszy UE, struktury organizacyjnej zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Współpracował m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w zakresie doradztwa na temat kontroli zarządczej.     
 • Tomasz Kruk - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji. Posiada tytuł MBA University of Minnesota, Carlson School of Management. Obecnie Head of Compliance w Vifor Pharma w Szwajcarii. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i implementowaniu programów compliance, głównie w sektorze farmaceutycznym. Prelegent na wielu międzynarodowych kongresach poświęconych tematyce compliance.     
 • Dr Małgorzata Lazar - jest profesjonalistką w zakresie ładu korporacyjnego i zgodności w biznesie. Doświadczenie zdobywała zarządzając biurem zarządu w Grupie Onet.pl, a następnie działem kontroli wewnętrznej i zgodności w Philip Morris International. Obecnie zajmuje się projektowaniem programu zgodności oraz kontroli jako Head of Internal Controls & Compliance dla spółek działających w przemyśle lotniczym. Odpowiada za kontrolę wewnętrzną w skali globalnej, zarządza międzynarodowym zespołem ryzyka oraz korporacyjnymi projektami i programami zgodności. Prowadzi szkolenia wewnętrzne dla międzynarodowej kadry managerskiej z zakresu zasad i praktyk korporacyjnych zarządzania ryzykiem, ICFR controls oraz korporacyjnej współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi. Ma w sobie pasję do innowacji edukacyjnych. Wykształcenie zdobywała na Uniwersytecie Jagiellońskim (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej) przechodząc przez kolejne szczeble edukacji, uwieńczając ją obroną pracy doktorskiej. Ukończyła również studia z Politologii (Stosunki Międzynarodowe). Ostatnie dwa lata poświęciła studiom Executive Doctor of Business Administration w Polskiej Akademii Nauk. Program zakończyła pracą dyplomową z zakresu praktycznych zagadnień związanych z wdrażaniem programów zgodności, opisując swoje doświadczenia zawodowe i rezultaty pracy w zakresie wprowadzania programu antykorupcyjnego w spółkach International Airlines Group. Praktykę w zakresie nauczania zdobyła na Uniwersytecie Jagiellońskim. Była aktywnym członkiem międzynarodowych organizacji działających w dziedzinie edukacji, takich jak: CiCe (Children’s Identity & Citizenship Education) oraz ECER (European Educational Research Association).     
 • Piotr Welenc - CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, ACO, QAVal., IRCA ISO22301 LA, IRCA ISO27001 LA, ISO20000 LA. Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA. W latach 2009-2012 Wicedyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS i audytor wewnętrzny Politechniki Warszawskiej. Przez 9 lat był pracownikiem NBP, w tym 6 lat w Departamencie Audytu Wewnętrznego oraz 3 lata w Zespole ds. Zarządzania Strategicznego. Jest współautorem pierwszej „Strategii Zarządzania Narodowym Bankiem Polskim”. Pracował na rzecz Komisji ds. budowy zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem w Banku Centralnym. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego jako członek zespołu audytorów informatycznych z ramienia NBP. Był wykładowcą podyplomowych studiów w ponad 18 uczelniach w Polsce z zakresu audytu wewnętrznego, informatycznego i zarządzania ryzykiem. Od 2003 roku jest prelegentem w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu informatycznego, bezpieczeństwa teleinformatycznego i ciągłości działania dla inspektorów najpierw GINB, a następnie UKNF oraz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach tematycznych dot. zarządzania ryzykiem, kontroli i compliance. Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT. Doktorant Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Członek Komitetu Technicznego KT306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Audytor wewnętrzny i informatyczny, ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT governance, compliance, Sarbaness-Oxley Act 2002 (SOX). Doradca spółek giełdowych w zakresie GRC. Współpracownik PKF Polska S.A. Członek Zarządu ISACA Katowice. Członek Komisji ds. Compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Certyfikowany compliance officer. Współautor systemów IT do obsługi procesów GRC w spółkach giełdowych oraz oprogramowania wspierającego dostosowanie spółek giełdowych do MAR w Wolters Kluwer S.A. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance.     


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto