Business Accounting ([EN] | tryb online | in cooperation with CIMA, CIMA Certificate in Business Accounting | gwarancja uruchomienia) (edycja 10)

online__24_


Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
07.10.2023 r.
Studia uruchomione
Cena
5 190,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszczak
tel. 71 36 80 377 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Studia prowadzone online (MS TEAMS).

Business Accounting to studia podyplomowe realizowane w całości w języku angielskim, w trybie weekendowym we współpracy z Instytutem CIMA.

NOWOŚĆ: Uczestnicy naszych studiów nie będą wnosić opłaty za zwolnienie z egzaminów, pobieranej dotychczas przez CIMA!

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej na potrzeby wspomagania zarządzania biznesem.

Słuchacze otrzymają nowoczesną wiedzę, która ułatwi rozumienie procesów finansowych zachodzących w biznesie oraz umiejętności i kompetencje ukierunkowane na prowadzenie różnych analiz, interpretację danych finansowo-księgowych oraz podejmowanie decyzji zarządczych.

Program studiów jest zgodny ze standardami Instytutu CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) na poziomie CIMA Certificate in Business Accounting.

Kompletny sylabus programu CIMA Certificate in Business Accounting obejmuje cztery moduły:

 • BA1 - Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw (Fundamentals of Business Economics)
 • BA2 – Podstawy rachunkowości zarządczej (Fundamentals of Management Accounting)
 • BA3 – Podstawy rachunkowości finansowej (Fundamentals of Financial Accounting)
 • BA4 – Podstawy etyki, ładu korporacyjnego oraz etyki w biznesie (Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law)

Na mocy umowy między Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu i CIMA ukończenie programu studiów podyplomowych Business Accounting zwalnia z trzech egzaminów (BA1, BA3, BA4)

Absolwenci programu studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym uzyskują Certificate in Business Accounting wydawany przez CIMA po zdaniu tylko jednego egzaminu z podstaw rachunkowości zarządczej (BA2 – Fundamentals of Management Accounting) oraz wniesieniu odpowiednich opłat zgodnie z oficjalnym wykazem opłat CIMA i po spełnieniu wymagań określonych w odrębnym regulaminie studiów.

[EN] Objectives and specifics of the program

Studies conducted online (MS TEAMS). The Business Accounting is a part-time postgraduate programme conducted fully in English.

The aim of the post-graduate studies is to provide students with knowledge and skills in management accounting and financial accounting finance in the international business environment.

Students will receive modern expertise which will facilitate the understanding of the financial processes taking place in business as well as skills and competencies directed to conduct various analyses, interpretation of financial data and decision making.

The program of the postgraduate studies is consistent with the standards of The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) at the CIMA Certificate in Business Accounting level.

The complete syllabus of the CIMA Certificate in Business Accounting comprises four modules:

 • BA1 - Fundamentals of Business Economics
 • BA2 - Fundamentals of Management Accounting
 • BA3 - Fundamentals of Financial Accounting
 • BA4 - Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law

The completion of the postgraduate Business Accounting exempt you from three exams (BA1, BA3, BA4).

Graduates of the postgraduate program Business Accounting at the Wrocław University of Economics obtain the Certificate in Business Accounting issued by CIMA after passing additionally one exam (BA2 – Fundamentals of Management Accounting) and after the payment of appropriate fees in accordance with the official CIMA list of fees and fulfilling all the requirements set out in a separate study regulations.

Przedmioty wykładane w ramach programu studiów podyplomowych Business Accounting odpowiadają w następującym zakresie poszczególnym modułom CIMA // Subjects taught under Postgraduate Studies Business Accounting correspond to the following modules in the CIMA Certificate in Business Accounting.

 1. BA1 - Fundamentals of Business Economics
 • Microeconomics
 • Financial Market
 • Financial Institutions
 • Macroeconomics
 • Statistics and Data Processing
 1. BA2 - Fundamentals of Management Accounting
 • Cost Accounting
 • Managerial Accounting
 • Financial Planning
 • Accounting Control Systems
 • Basics of Corporate Finance
 1. BA3 - Fundamentals of Financial Accounting
 • Basics of Accounting
 • Financial Accounting
 • Financial Reporting Standards
 • Fundamentals of Auditing
 • Financial Mathematics
 1. BA4 - Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law
 • Ethics
 • Corporate Governance
 • Business Law

Adresaci

Studia Business Accounting są przeznaczone dla pracowników przedsiębiorstw i instytucji finansowych działających w globalnym otoczeniu biznesowym, którzy w pracy posługują się językiem angielskim. W szczególności dla:

 • specjalistów rachunkowości zarządczej
 • pracowników centrów usług wspólnych (SSC, BPO)
 • analityków finansowych
 • pracowników pionów finansowo-księgowych
 • menedżerów finansowych
 • controllerów
 • osób zajmujących się należnościami i zobowiązaniami
 • wszystkich zainteresowanych rachunkowością i finansami.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest tytuł licencjata lub magistra.

[EN] Recipients

The studies Business Accounting are designed for employees of companies and financial institutions operating in the global business environment who speak English in their work. In particular, the programme is designed to address the needs of financial analysts, employees involved in financial and accounting departments, financial managers, controllers, employees who deal with accounts receivable and accounts payable and for anyone interested in accounting and finance.

The studies are addressed to:

 • specialists working in accounting positions and employees involved in financial and accounting departments in various companies
 • specialists working in financial centers (SSC, BPO etc.)
 • financial analysts
 • people working in planning and analysis departments
 • consultants, experts and business advisors
 • managers responsible for various areas (not necessarily financial functions)
 • entrepreneurs and company shareholders
 • employees working in accounting offices

This postgraduate programme Business Accounting is addressed to alumni of master or bachelor degree studies.


Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 168 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Fundamentals of Management Accounting
1. Cost Accounting 16
2. Managerial Accounting 16
3. Financial Planning 12
4. Accounting Control Systems 8
5. Basics of Corporate Finance 8
Fundamentals of Financial Accounting
6. Basics of Accounting 8
7. Financial Accounting 24
8. International Financial Reporting Standards 16
9. Fundamentals of Auditing 4
10. Financial Mathematics 8
Fundamentals of Business Economics
11. Microeconomics 8
12. Financial Market 8
13. Financial Institutions 8
14. Statistics and Data Processing 8
15. Macroeconomics 8
Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law
16. Ethics, Corporate Governance and Business Law 8
17. Final exam 0
RAZEM 168

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

[EN] Conditions and method of completion

The conditions for obtaining a graduation certificate are:

 • attendance (min 80%)
 • obtaining a passing grade from the final examination
 • payment of all applicable tuition fees

Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone on-line za pomocą platformy TEAMS
 • studia podyplomowe w trybie zaocznym weekendowym
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co trzy tygodnie (9:00-16:00)
 • język: angielski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • zwolnienie z 3 na 4 egzaminy wymagane do uzyskania CIMA Certificate in Business Accounting

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.

[EN] Organization and mode of studies

 • classes are conducted online via MS Teams
 • postgraduate studies in weekend part-time mode
 • classes are held approximately every three weeks (9 AM - 4 PM)
 • course language: English

As part of this course, we offer:

 • individual MS Teams account
 • learning materials published in MS Teams application
 • a set of books relevant to the area of studies
 • access to the resources of the magazines library and the main reading room
 • access to the resources of the Wroclaw University of Economics library
 • exemption from 3 out of 4 exams required for the CIMA Certificate in Business Accounting

Before the start of course, the head of postgraduate studies will send out detailed organizational information and the dates of study modules. The certificate of completion of postgraduate studies is issued in Polish, together with a copy in English.

Dates of learning sessions of the I semester

I - 07-08.10.2023 II - 28-29.10.2023 III - 18-19.11.2023 IV - 02-03.12.2023 V - 20-21.01.2024

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami na studiach Accounting and Financial Management są doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktycy, posiadający duże doświadczenie w działalności szkoleniowo-doradczej na rzecz praktyki gospodarczej.

[EN] Teaching staff

The lecturers are experienced professors of the University of Economics in Wroclaw and practitioners who have extensive experience in training and consulting for business practice.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Cena

5190 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

[EN] Price

The valid price listed above.

The payment can be divided into installments:
2 - for individuals, persons conducting business activities, companies and institutions
4 - for individuals only
6 - for individuals only

In order to do this, please email the number of installments selected to the study coordinator.

In justified cases (with the consent of the head of postgraduate studies), it is possible to divide the payment into 8 installments. In such situations, it is required to submit a substantiated application to the head of studies.

Important! The tuition fee should be paid only after receiving the information from the head of postgraduate studies that the sufficient group has gathered and that the program has been launched. The account number for payments can be accessed after logging into the individual student profile. As a payment transfer title, please state your name, surname and name of the program.

We do not charge application fee.
VAT invoices are issued on request and sent by e-mail in accordance with the rules published on this website: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

[EN] Contact

Koordynator CKU / CKU coordinator
Barbara Grzeszczak
tel/phone: 71 36 80 377
e-mail: barbara.grzeszczak@ue.wroc.pl

Asystent kierownika studiów / Head of studies asssistant
Magdalena Barańska
tel/phone: 71 36 80 422
e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.

[EN] Registration

Admission process starts with filling in the form available at the bottom of the page — ZAPISZ SIĘ NA STUDIA (APPLY FOR STUDIES).
In order to generate the necessary documents, the candidate should set up an individual account in the system.
A detailed list of recruitment documents can be found in the Wymagane dokumenty (Required documents) section.

A set of recruitment documents can be submitted at the office (room nr 3) or delivered to the post box located at the stairs on the ground floor of the CKU building:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Detailed information on the opening hours can be found in the Contact.

Documents can also be sent by post to the following address:

Wroclaw University of Economics and Business
Komandorska 118/120
53-345 Wroclaw
with the annotation RECRUITMENT Postgraduate Studies and the name of the selected program

A set of printed documents should be delivered to the CKU office on the last day of recruitment at the latest.
Should you have any questions regarding the course content, please contact the head of studies.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-10-05

Termin uruchomienia studiów: 2023-10-07

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)
 • [EN]
 • study admission application - generated in the system
 • application form (appendix 1) - generated in the system
 • declaration of covering tuition fees (appendix 2 or 3, depending on the selected financing) - generated in the system
 • higher education diploma - a photocopy of the higher education diploma (BA, BSc, MA, MSc) and the original or a copy of the diploma for inspection. In the case of sending documents by post, please attach a copy or the original of the diploma to the documents (return of original with postgraduate certificate)
 • foreign diploma - please verify in advance whether the diploma entitles you to undertake postgraduate studies in Poland (details: link:https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach). Please attach the confirmation to the recruitment documents. Candidates with a foreign diploma entitling to undertake postgraduate studies in Poland, at the time of submitting the documents, are also required to submit a sworn translation of the diploma into Polish
 • ID card - for inspection (in the case of sending documents by post or delivering them by a third party, the identity card must be presented during studies). We do not accept photocopies of ID cards
 • documents confirming the change of personal datails - in the case of individuals whose personal details have changed (a different name or surname in the identity card / visa / residence card and on the diploma) - a photocopy of the document confirming the change and the original for inspection (e.g. marriage certificate, administrative decision or court decision)
 • residence permit for individuals from outside the EU - a document confirming legal stay in Poland, e.g. a visa or residence card (in the case of sending documents by post or providing them by a third party, the original document must be presented during studies)

Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto