Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji (tryb online | Certyfikat Biegłego ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji PIKW | gwarancja uruchomienia) (edycja 8)

online__24_


Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
28.10.2023 r.
Studia uruchomione
Cena
4 190,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszczak
tel. 71 36 80 377 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Studia są realizowane w 100% online. To najbardziej wygodna forma studiowania dla osób, które nie mogą lub nie chcą brać udziału w zajęciach stacjonarnych.

Możliwość uczestnictwa z dowolnego miejsca na platformie MSTeams.

Program stworzony przez najlepszych specjalistów w branży, pozwala zdobyć wiedzę, poznać taktyki i techniki niezbędne do wykrywania oszustw, korupcji i innych nieprawidłowości zarówno w sektorze publicznym, jak i w przedsiębiorstwach.

Zajęcia zostały przygotowane w oparciu o wymagania międzynarodowych kwalifikacji Certified Fraud Examiner (CFE) Biegłego ds. Wykrywania Przestępstw Gospodarczych, nadawanych przez Association of Certified Fraud Examiners w USA. PIKW we współpracy z ACFE Polska oraz kadrą polskich specjalistów, posiadających długoletnie doświadczenie w organach ścigania, dostosowali zagadnienia do specyfiki polskich przedsiębiorstw i organizacji.

Duża część zajęć to ćwiczenia praktyczne z prawno-karnych aspektów przestępczości oraz metod analizy śledczej. W toku studiów zostaną też przedstawione akty prawne, zawodowe standardy i regulacje dotyczące pracy biegłych wykrywających oszustwa i nadużycia gospodarcze, a także metodologia postępowań przygotowawczych, prowadzenia dochodzeń, gromadzenia dowodów oraz zasad ich dokumentowania.

Słuchacze zostaną wyposażeni również w kompetencje miękkie przydatne w realizacji zadań w zawodzie biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych oraz w działach odpowiedzialnych za procesy gospodarcze w istotny sposób narażone na ryzyko wystąpienia nadużyć i przestępstw gospodarczych.

Po ukończeniu studiów pozytywnym wynikiem absolwenci uzyskują:

 • Certyfikat Biegłego ds. Zapobiegania i Wykrywania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji
 • prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW (https://www.krajowalista.pl/krajowa-lista,163.html)
 • bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych z uzyskaną specjalizacją (§ 9 Regulaminu KLPAiKW https://www.krajowalista.pl/regulamin,art_141.html))

Adresaci

Kierunek dla osób zainteresowanych specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć i przestępstw gospodarczych, a w szczególności:

 • kontrolerów wewnętrznych
 • audytorów wewnętrznych
 • kontrolerów finansowych
 • specjalistów ds. zamówień publicznych
 • specjalistów ds. bezpieczeństwa
 • pracowników działów finansowych, księgowości, płac, inwestycji i sprzedaży
 • specjalistów ds. rozliczania środków unijnych
 • prawników
 • ekonomistów
 • managerów
 • właścicieli firm i startupów
 • pracowników organów ścigania
 • pracowników instytucji kontrolnych
 • pracowników wymiaru sprawiedliwości

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 184 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Przestępczość gospodarcza i korupcja
1. Prawno-karne aspekty korupcji oraz oszustw gospodarczych 8
2. Techniki przeprowadzania rozmów i przesłuchań 8
3. Psychologia oszustwa 16
Finansowe uwarunkowania przestępczości gospodarczej i korupcji
4. Rachunkowość i sprawozdawczośc finansowa 8
5. Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość zarządcza 8
6. Oszustwa księgowe 16
Metody wykrywania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i korupcji
7. Mechanizmy identyfikowania oszustw finansowych 16
8. Zarządzanie ryzykiem oszustw 16
9. Metodyka przeprowadzania analizy śledczej w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń 16
10. Metodyka przeprowadzania analizy śledczej – warsztaty praktyczne 16
11. Zasady wykrywania oszustw i zarządzanie incydentami 16
12. Wykorzystanie informatyki śledczej 16
13. Wyzwania w obszarze oszustw i nadużyć 16
14. Studia przypadków – zajęcia warsztatowe 8
15. Egzamin końcowy 0
RAZEM 184

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę ustną i odbywa się w trybie zdalnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone on-line, za pomocą platformy TEAMS
 • studia w trybie zaocznym weekendowym
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co dwa tygodnie
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne zamieszczone w aplikacji MS Teams
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • Certyfikat Biegłego ds. Zapobiegania i Wykrywania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji
 • prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych
 • bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz harmonogram. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.

Terminy zjazdów w I semestrze:

I zjazd 28-29.10.2023 II zjazd 18-19.11.2023 III zjazd 09-10.12.2023 IV zjazd 13-14.01.2024 V zjazd 27-28.01.2024 VI zjazd 10-11.02.2024

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego, certyfikowani audytorzy wewnętrzni, praktycy w zakresie wykrywania nadużyć i oszustw oraz specjaliści od zarządzania ryzykiem i z branży IT.

Chcesz poznać naszych prowadzących?
Zajrzyj do sekcji "dodatkowe informacje" zamieszczonej na dole strony.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Cena

4190 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Barbara Grzeszczak
tel: 71 36 80 452
e-mail: barbara.grzeszczak@ue.wroc.pl

Asystent kierownika studiów
Magdalena Barańska
tel: 71 36 80 377
e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-11-15

Termin uruchomienia studiów: 2023-10-28

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów).

Dodatkowe informacje

Poznaj specjalistów, którzy poprowadzą zajęcia:     

 • Bartłomiej Nita – profesor nadzwyczajny w Instytucie Rachunkowości na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Kierownik Katedry Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej oraz Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego. Studiował również finanse i rachunkowość na University of Limerick w Irlandii. Współpracuje z firmą konsultingową, gdzie zajmuje się doradztwem gospodarczym dla różnych przedsiębiorstw i instytucji. Jest autorem wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych, programów restrukturyzacji, a także wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Projektuje systemy controllingu, kontroli zarządczej, rachunkowości i zarządzania finansami.  Ukończył Szkołę Trenerów oraz Szkołę Tutorów-Mistrzów. Wykłada na studiach MBA oraz gościnnie na uczelniach za granicą. Opublikował ponad 100 pozycji naukowych.     
 • Andrzej Rokita – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Emerytowany generał Policji. Odbył liczne szkolenia specjalistyczne krajowe i zagraniczne m.in. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie – podyplomowe studium oficerskie, ILEA –Międzynarodowa Akademia Policyjna w Budapeszcie, Sam Houston State University – szkolenie z zarządzania kryzysowego. Pełnił funkcje m.in. Naczelnika Zarządu CBŚ w Katowicach, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz zastępcy Komendanta Głównego Policji ds. kryminalnych. Wykładowca na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Krakowskiej im. A.F. Modrzewskiego.     
 • Marek Dyjasz - ekspert PIKW w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej. Inspektor Policji w stanie spoczynku, służbę zakończył po 30 latach pracy w pionie kryminalnym. W ostatnich latach swojej kariery pełnił funkcję Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, nadzorując pracę policjantów służby kryminalnej i dochodzeniowo-śledczej w Polsce. Wcześniej był Naczelnikiem Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji, Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zwalczaniu przestępczości kryminalnej oraz gospodarczej i korupcyjnej. Swoje zawodowe doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną wykorzystywał między innymi jako prelegent w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, w Szkole Policji w Pile oraz na wykładach dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie jako ekspert do walki z przestępczością kryminalną, wielokrotnie uczestniczył w pracy zespołów resortowych powołanych przez Komendanta Głównego Policji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych - m.in. przy Prezydencji Polski w Ramach Unii Europejskiej (2011) oraz Euro 2012.     
 • Waldemar Ignaczak – ekspert PIKW w zakresie analizy kryminalnej (śledczej) oraz zarządzania informacjami o charakterze kryminalnym. Inspektor Policji w stanie spoczynku, służbę zakończył po ponad 31 latach w pionie kryminalnym. W ostatnich latach pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz - przed reorganizacją KGP - Zastępcy Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego KGP, nadzorując pracę policjantów komórek wywiadu kryminalnego w Polsce. Wcześniej pełnił obowiązki Dyrektora Instytutu Kształcenia Funkcjonariuszy Służb Państwowych Zwalczających Przestępczość Zorganizowaną i Terroryzm w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz był wykładowcą w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie przedmiotów bezpośrednio związanych z pracą służb kryminalnych Policji. Pracował też w jednostkach terenowych Policji, w komórkach organizacyjnych zajmujących się zwalczaniem przestępczości kryminalnej i gospodarczej. Od początku aktywnie uczestniczył w budowaniu struktur analizy kryminalnej w polskiej Policji, między innymi przygotowując programy szkolenia z tego zakresu. Zajmował się wdrażaniem rozwiązań organizacyjnych oraz szkoleniem analityków kryminalnych Policji oraz innych służb (SG, ABW, SKW, Prokuratura). Uczestniczył w licznych szkoleniach z zakresu analizy kryminalnej, uzyskując certyfikaty min. NCIS (W. Brytania), BKA (Niemcy), Guardia Civil (Hiszpania), Guardia di Finanza (Włochy). Współuczestniczył w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu analizy i wywiadu kryminalnego dla policjantów z Ukrainy i Mołdawii – między innymi w ramach Europejskiej Akademii Policyjnej CEPOL. Ponadto swoje zawodowe doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną wykorzystywał jako prelegent na wykładach dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem szeregu publikacji na temat analizy kryminalnej.     
 • Sławomir Kępka - Czynny funkcjonariusz Policji, Wydziału do Walki z Korupcją. Ukończył studia magisterskie na kierunku pedagogika kryminologiczna, w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Od 2007 prowadzi szkolenia z ramienia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej z zakresu oszustw i nadużyć w firmach, korupcji oraz fałszerstw dokumentów, a równocześnie szkolenia z ramienia Komendy Stołecznej Policji z zakresu przeciwdziałania korupcji i przestępstwom powiązanym dla podmiotów administracji rządowej i samorządowej (ARiMR, II Urząd Celny w Warszawie, RWE, Urząd Celny Pruszków, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Urząd Pracy, jednostki wewnętrzne Policji). Był prelegentem Międzynarodowego Kongresu Audytu, Kontroli Wewnętrznej i Antykorupcji. Występował na warsztatach i konferencjach dotyczących nadużyć (Smith&Novak, Informedia, Puls Biznesu, TCCT). Kilkukrotnie prowadził szkolenia dla pracowników sektora bankowego (SKOK, PEKAO, Royal Bank of Scotland) firm leasingowych oraz ubezpieczeniowych. Prowadzi zajęcia dla studentów kierunków przygotowanych przez PIKW Sp. z o.o. wraz z uczelniami.      
 • Ewa Maszer - Czynny oficer Policji, kierownik Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej Wydziału Komendy Stołecznej Policji. Magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, ukończyła kurs dla absolwentów szkół wyższych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz kurs doskonalenia zawodowego dla policjantów służby kryminalnej i śledczej z zakresu taktyki i techniki przesłuchań metodą FBI, kurs twinningowy polsko-niemiecki „Strategies and Tactics of combating corruption”, a także kurs specjalistyczny z zakresu zwalczania i ujawniania przestępczości gospodarczej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana, w tym nagrodą Prezydenta M. St. Warszawy za wyniki służby w Policji. Od ponad 15 lat zajmuje się operacyjnie przestępczością gospodarczą i korupcją. Od 2007 uczestniczy w prowadzeniu szkoleń z ramienia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej z zakresu oszustw i nadużyć w firmach, korupcji oraz fałszerstw dokumentów, a równocześnie prowadzi szkolenia z zakresu przeciwdziałania zjawiskom korupcji oraz przestępstwom powiązanym dla podmiotów administracji rządowej i samorządowej, w tym jednostek wewnętrznych Policji. Kilkukrotny uczestnik i prelegent organizowanego od 14-tu lat Międzynarodowego Kongresu Audytu, Kontroli Wewnętrznej, Antykorupcji i zwalczania Oszustw. Kilkukrotnie prowadziła szkolenia dla pracowników sektora bankowego firm leasingowych oraz ubezpieczeniowych. Prowadzi zajęcia dla studentów kierunków przygotowanych przez PIKW Sp. z o.o. wraz z uczelniami. (m.in. PWSBiA, WSAS, Akademia Finansów ‘Vistula’).      
 • Piotr Welenc - CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, ACO, QAVal., IRCA ISO22301 LA, IRCA ISO27001 LA, ISO20000 LA. Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA. W latach 2009-2012 Wicedyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS i audytor wewnętrzny Politechniki Warszawskiej. Przez 9 lat był pracownikiem NBP, w tym 6 lat w Departamencie Audytu Wewnętrznego oraz 3 lata w Zespole ds. Zarządzania Strategicznego. Jest współautorem pierwszej „Strategii Zarządzania Narodowym Bankiem Polskim”. Pracował na rzecz Komisji ds. budowy zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem w Banku Centralnym. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego jako członek zespołu audytorów informatycznych z ramienia NBP. Był wykładowcą podyplomowych studiów w ponad 18 uczelniach w Polsce z zakresu audytu wewnętrznego, informatycznego i zarzadzania ryzykiem. Od 2003 roku jest prelegentem w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu informatycznego, bezpieczeństwa teleinformatycznego i ciągłości działania dla inspektorów najpierw GINB, a następnie UKNF oraz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach tematycznych dot. zarządzania ryzykiem, kontroli i compliance. Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT. Doktorant Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Członek Komitetu Technicznego KT306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Audytor wewnętrzny i informatyczny, ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT govenance, compliance, Sarbaness-Oxley Act 2002 (SOX). Doradca spółek giełdowych w zakresie GRC. Współpracownik PKF Polska S.A. Członek Zarządu ISACA Katowice. Członek Komisji ds. Compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Certyfikowany compliance oficer. Współautor w Wolters Kluwer S.A. systemów IT do obsługi procesów GRC w spółkach giełdowych oraz oprogramowania wspierającego dostosowanie spółek giełdowych do MAR. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance.     
 • Mariola Dorota Wołoszyn - psycholog, emerytowany oficer Policji. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 15 lat wykonywała zadania psychologa policyjnego. Ukończyła liczne szkolenia, prowadzone przez polskich oraz zagranicznych specjalistów (m.in. Conflict Resolution, Research and Resource Center z USA, Milton H. Erickson Institut w Berlinie, Department of Justice FBI, Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie), głównie z zakresu interwencji kryzysowej, patologii w środowisku pracy, negocjacji i mediacji, przemocy fizycznej i psychicznej, nadużyć seksualnych, psychologii śledczej, profilowania nieznanych sprawców przestępstw, psychologicznej oceny wiarygodności świadków i osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Posiada kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie sporządzania portretów psychologicznych nieznanych sprawców przestępstw, wykonywania ekspertyz typologicznych na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz oceny wiarygodności osób, w tym z wykorzystaniem analizy lingwistycznej tekstu. Od wielu lat szkoli różne grupy odbiorców w zakresie technik i metod zdobywania informacji oraz oceny ich wiarygodności. Prowadzi warsztaty rozwijające umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych (radzenie sobie ze stresem, negocjacje i mediacje), stosowania deeskalacji opartej na umiejętnościach interpersonalnych oraz efektywnego wywierania wpływu na ludzi. Uczy też skutecznego działania w sytuacjach kryzysowych, szczególnie w przypadku napadu i wzięcia zakładników.     


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto