Audyt śledczy (tryb online | Certyfikat Audytora Śledczego II Stopnia PIKW | gwarancja uruchomienia) (edycja 4)

online__21_


Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
04.11.2023 r.
Studia uruchomione
Cena
4 190,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszczak
tel. 71 36 80 377 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

UWAGA! Ostatnie wolne miejsca na studiach.

Studia są realizowane w 100% online. To najbardziej wygodna forma studiowania dla osób, które nie mogą lub nie chcą brać udziału w zajęciach stacjonarnych.

Możliwość uczestnictwa z dowolnego miejsca na platformie MSTeams.

Analiza śledcza to obszar, który pozwala sprawdzić, a także odkryć nieprawidłowości związane z różnymi obszarami funkcjonowania firm i organizacji.

Studia podyplomowe dostarczają wiedzy i uczą w praktyce wykorzystania narzędzi wspomagających proces analizy i zarządzania informacją, w tym także aspektów analizy powiązań oraz innych narzędzi wykorzystywanych przez organy ścigania w analizie kryminalnej.

Narzędzia te wnoszą zupełnie nowy wymiar w pracę audytorów, kontrolerów, managerów ryzyka oraz osób zajmujących się bezpieczeństwem.

Słuchacze uczą się jak zaplanować i przeprowadzić audyt śledczy przy wykorzystaniu narzędzi analizy śledczej, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową, uwzględniając obszary:

 • metodyki analizy śledczej wykorzystywanej przez organy ścigania
 • wykorzystania otwartych źródeł informacji
 • analizy ryzyka
 • analizy decyzyjnej

Zajęcia mają charakter praktyczny i przygotowują do samodzielnej pracy. Duża część spotkań to ćwiczenia i wykłady interaktywne oraz seminaria, m.in.:

 • konwersatoria — oparte o dialog pomiędzy prowadzącym i słuchaczem w celu zapewnienia maksymalnego wykorzystania możliwości tworzonych przez taką interakcję
 • case studies — analiza przypadków praktycznych, spraw i stosowanych w nich metod i technik, także operacyjnych
 • symulacja lub projekt — rozwiązanie rozbudowanego zadania, przygotowanie projektu, praca w grupach pozwalająca na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów pod nadzorem wykładowcy

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktykujących audytorów wewnętrznych, posiadających certyfikaty i międzynarodowe kwalifikacje (m.in. CIA) oraz ekspertów PIKW i biegłych rewidentów.


Adresaci

Kierunek dedykowany osobom, które:

 • są zainteresowane tematyką prowadzenia audytów śledczych
 • pracują w komórkach kontroli i audytu
 • planują w przyszłości zajmować się zawodowo audytem śledczym w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji publicznej
 • są pracownikami wymiaru sprawiedliwości
 • pracują w organach ścigania
 • są niezależnymi ekspertami i konsultantami, którzy chcą się specjalizować w audycie śledczym
 • przygotowują się do uzyskania certyfikatu CFE (Certified Fraud Examiner)

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Kryminologia i przestępczość gospodarcza
1. Wprowadzenie do audytu śledczego z elementami kryminologii 8
2. Przestępczość gospodarcza, oszustwa i nadużycia 24
3. Zapobieganie nadużyciom w organizacji. Modele systemów antyfraudowych 8
4. Sprawca przestępstwa gospodarczego 16
Informacja w audycie śledczym
5. Informacja w procesie audytu śledczego 24
6. Analiza informacji – przebieg procesu, zasady, produkty 16
7. Pozyskiwanie informacji w audycie śledczym – prowadzenie wywiadu metodą FBI 16
Procedury i narzędzia audytu śledczego
8. Analiza śledcza – nowoczesne narzędzia przetwarzania informacji w procesie audytu śledczego 16
9. Analiza śledcza – techniki interpretacji i formułowania wniosków oraz dokumentowania prac analitycznych 16
10. Audyt śledczy - modelowe postępowanie w zakresie wykrywania i zapobiegania nieprawidłowościom w przedsiębiorstwach i instytucjach 8
11. Audyt śledczy - modelowe postępowanie w zakresie technik wykrywczych i gromadzenia dowodów 8
12. Audyt śledczy – warsztaty praktyczne 16
13. Egzamin końcowy 0
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę ustną i odbywa się w trybie zdalnym. Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone on-line, za pomocą platformy TEAMS
 • studia w trybie zaocznym weekendowym
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co dwa tygodnie
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne zamieszczone w aplikacji MS Teams
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • Certyfikat Audytora Śledczego II Stopnia PIKW

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz harmonogram. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.

Terminy zjazdów w I semestrze:

I zjazd 04-05.11.2023 II zjazd 25-26.11.2023 III zjazd 16-17.12.2023 IV zjazd 20-21.01.2024 V zjazd 03-04.02.2024


Kadra dydaktyczna

Słuchacze studiów podyplomowych będą odbywać zajęcia z doświadczoną kadrą pracowników akademickich oraz praktyków w zakresie analizy informacji i planowania w obszarze zarządzania bezpieczeństwem.

Zajęcia prowadzą: wybitni specjaliści i doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu praktykujący audytorzy wewnętrzni posiadający odpowiednie certyfikaty i międzynarodowe kwalifikacje (m.in. CIA), eksperci PIKW, biegli rewidenci i doświadczeni eksperci.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Cena

4190 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Barbara Grzeszczak
tel: 71 36 80 377 e-mail: barbara.grzeszczak@ue.wroc.pl

Asystent kierownika studiów
Magdalena Barańska
tel: 71 36 80 422
e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-11-23

Termin uruchomienia studiów: 2023-11-04

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów).

Dodatkowe informacje


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto