Analiza i sprawozdawczość finansowa (tryb online | gwarancja uruchomienia) (edycja 8)

online__24_


Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
28.10.2023 r.
Studia uruchomione
Cena
4 190,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszczak
tel. 71 36 80 377 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

UWAGA! Ostatnie wolne miejsca na studiach.

Studia są realizowane w 100% online. To najbardziej wygodna forma studiowania dla osób, które nie mogą lub nie chcą brać udziału w zajęciach stacjonarnych.

Możliwość uczestnictwa z dowolnego miejsca na platformie MSTeams.

Analiza i sprawozdawczość finansowa to obszary, bez których nie może funkcjonować żadne nowoczesne, nastawione na rozwój przedsiębiorstwo. Umiejętne analizowanie danych finansowych oraz umiejętność przygotowania sprawozdań dla interesariuszy i instytucji, to elementy niezbędne do prawidłowego działania m.in. firm usługowych, handlowych, produkcyjnych i innych.

Studia podyplomowe to połączenie wiedzy i praktycznych umiejętności — duża część zajęć prowadzona jest w laboratorium komputerowym, na programach umożliwiających przeprowadzanie analiz i sporządzanie sprawozdań.

Kierunek został stworzony z myślą o osobach, które dopiero planują rozpocząć pracę w tych obszarach, ale również tych, które już pracują w zawodzie i chcą ugruntować swoją wiedzę m.in. z zakresu sprawozdawczości finansowej według krajowego prawa bilansowego oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej.

W programie szeroko omawiane są zagadnienia dotyczące analiz finansowych, m.in. związanych ze współpracą przedsiębiorstw z instytucjami finansowymi, takimi jak np. Banki. Został ułożony tak, by podnieść kompetencje do efektywnej pracy w różnych komórkach, w których niezbędna jest wiedza z zakresu sprawozdawczości i analizy finansowej.


Adresaci

Studia podyplomowe kierowane są w szczególności do:

 • finansistów
 • księgowych
 • analityków finansowych (obecnych i przyszłych)
 • osób, które chcą pracować w obszarze analizy finansowej
 • analityków zatrudnionych w bankach i instytucjach finansowych
 • managerów finansowych
 • specjalistów ds. controllingu
 • pracowników działów planowania i analiz
 • ekspertów ekonomicznych
 • doradców i konsultantów biznesowych
 • pracowników firm doradczych
 • osób odpowiedzialnych za komunikowanie informacji inwestorom
 • inwestorów indywidualnych
 • właścicieli firm i startupów, którzy chcą lepiej poznać zasady analizy i sprawozdawczości finansowej

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Rachunkowość jako źródło informacji
1. Uwarunkowania regulacyjne i organizacyjne rachunkowości i sprawozdawczości 8
2. Rachunkowość według krajowego prawa bilansowego 8
3. Rachunkowość kreatywna a interpretacja sprawozdań finansowych 8
Sprawozdawczość
4. Sprawozdawczość finansowa 12
5. Rachunek przepływów pieniężnych 8
6. Sprawozdanie z działalności jednostki 4
7. Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej 8
8. Konsolidacja sprawozdań finansowych 8
9. Sprawozdanie finansowe - Case Study 4
10. Sprawozdawczość na potrzeby interesariuszy zewnętrznych 8
11. Audyt sprawozdań finansowych 4
Narzędzia i procedury analizy finansowej
12. Metody analizy finansowej 4
13. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych 16
14. Analiza decyzji inwestycyjnych i ocena finansowa projektów 8
15. Ocena płynności finansowej i kapitału obrotowego netto 8
16. Analiza źródeł finansowania działalności firmy 8
17. Analiza finansowa małych i średnich przedsiębiorstw 8
Zaawansowane problemy analizy finansowej
18. Metody przewidywania trudności finansowych i prognozowanie bankructwa 8
19. Wycena spółek i zarządzanie wartością 8
20. Planowanie finansowe i biznesplan 8
21. Elementy analizy fundamentalnej 4
22. Odbiór książek 0
23. Egzamin końcowy 0
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę ustną i odbywa się w trybie zdalnym. Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone on-line za pomocą platformy TEAMS
 • studia w trybie zaocznym weekendowym
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co dwa tygodnie
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.

Terminy zjazdów w I semestrze:

I zjazd 28-29.10.2023 II zjazd 18-19.11.2023 III zjazd 09-10.12.2023 IV zjazd 13-14.01.2024 V zjazd 27-28.01.2024


Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną tworzą doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego, praktykujący analitycy finansowi oraz eksperci z zakresu finansów i rachunkowości. Ponadto zajęcia poprowadzą praktycy współpracujący z Uniwersytetem Ekonomicznym, biegli rewidenci, dyrektorzy finansowi, główni księgowi i analitycy biznesowi.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Cena

4190 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Barbara Grzeszczak
tel: 71 36 80 377
e-mail: barbara.grzeszczak@ue.wroc.pl

Asystent kierownika studiów
Magdalena Barańska
tel: 71 36 80 422
e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-11-16

Termin uruchomienia studiów: 2023-10-28

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów).

Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto