Audyt wewnętrzny w administracji i w przedsiębiorstwach (tryb online z opcją hybrydową | Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW | gwarancja uruchomienia) (edycja 18)

online__19_

Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
07.10.2023 r.
Za 15 dni
Cena
4 190,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszczak
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

ZAPISY ZAMKNIĘTE. ZAPRASZAMY NA EDYCJĘ 19.

Studia prowadzone online (MS TEAMS). Część zajęć dostępna hybrydowo (możliwość uczestnictwa online lub stacjonarnie).

Praktyczne studia dla osób, które chcą zdobyć Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Podczas zajęć najlepsi specjaliści przekazują słuchaczom wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy audytora oraz zawodach związanych z audytem i kontrolą w sektorze publicznym i w firmach komercyjnych.

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy niezbędnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów. Zajęcia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze obszary związane z audytem wewnętrznym. Program jest przygotowany tak, aby absolwenci mogli samodzielnie wykonać profesjonalny audyt.

Program oparty jest o zawodowe wymagania i standardy krajowe oraz międzynarodowe. Obejmuje treści wymagane na międzynarodowych egzaminach kwalifikacyjnych CGAP oraz CIA.

Duża część zajęć ma charakter praktyczny i ćwiczeniowy. Ważnym punktem ćwiczeń jest planowanie i wykonywanie zadań z obszaru audytu, rachunkowości i finansów, a także systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w praktyce biznesowej.

Wsparcie w tym procesie zapewnia zespół wykładowców — doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktyków i ekspertów PIKW w zakresie audytu wewnętrznego.

Ukończenie studiów podyplomowych na tym kierunku uprawnia do wykonywania zawodu audytora bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów.

Absolwenci otrzymują:

 • świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW
 • prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW
 • bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym ze specjalizacją

Adresaci

Program jest dostosowany do wymagań stawianych na stanowiskach w działach audytu wewnętrznego. Studia podyplomowe są skierowane do osób, które na co dzień współpracują z komórkami audytu wewnętrznego oraz osób, które dotychczas nie pracowały w działach kontroli i audytu, ale pragną zdobyć profesjonalną wiedzę i umiejętności z tego zakresu.

Kierunek odpowiada na potrzeby osób, które chcą nauczyć się:

 • identyfikować i monitorować procesy istniejące w jednostce, w tym sprawdzać, czy przyjęte procedury są wdrażane i wykonywane
 • tworzyć opisy procesów
 • gromadzić dokumentację i informacje dotyczące tych procesów, a zwłaszcza informacje o systemie kontroli wewnętrznej
 • identyfikować i oceniać ryzyko w procesach oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia
 • dokonywać wstępnego przeglądu procesów
 • przygotować plan audytu
 • przeprowadzać audyt (wykonywać czynności sprawdzające)
 • opracować wnioski i zalecenia dla kierownictwa jednostki audytowanej, mające na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem merytorycznym i finansowym
 • sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych zadań audytowych
 • nadzorować innych pracowników wykonujących czynności audytowe

To dobre przygotowanie merytoryczne dla osób, które pracują lub planują podjąć zatrudnienie na stanowiskach:

 • audytorów wewnętrznych
 • związanych z kontrolą i audytem wewnętrznym

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 192 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej 8
2. Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego. Kodeks etyki audytora wewnętrznego 8
3. Podstawowe umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym 8
4. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 8
5. Przestępczość gospodarcza a działalność audytorska 16
6. Rachunek kosztów 8
7. Analiza ryzyka i planowanie długoterminowe w audycie wewnętrznym 16
8. Podstawy prawa podatkowego 16
9. Rachunkowość podatkowa 8
10. Metodyka pracy audytora wewnętrznego 16
11. Elementy zarządzania dla audytorów 8
12. Audyt informatyczny 8
13. Metody próbkowania w audycie wewnętrznym 8
14. Rachunkowość zarządcza 8
15. Audyt zamówień publicznych 16
16. Warsztaty praktyczne – wykonywanie audytu 16
17. Mapowanie procesów 16
18. Egzamin końcowy 0
RAZEM 192

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę ustną i odbywa się w trybie zdalnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone on-line, a niektóre — hybrydowo (z live streamingiem z zajęć stacjonarnych)

 • zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

 • zajęcia online oraz hybrydowe są prowadzone za pomocą platformy TEAMS. O ewentualnych zmianach informują prowadzący

 • studia w trybie zaocznym weekendowym

 • liczba zjazdów: 12

 • zajęcia odbywają się mniej więcej co trzy tygodnie

 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia
 • Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW, prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW, bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz harmonogram. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.

Terminy zjazdów w I semestrze:

I zjazd 07-08.10.2023 II zjazd 28-29.10.2023 III zjazd 18-19.11.2023 IV zjazd 02-03.12.2023 V zjazd 20-21.01.2024 VI zjazd 03-04.02.2024


Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią uznani pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, praktykujący audytorzy wewnętrzni posiadający odpowiednie certyfikaty, międzynarodowe kwalifikacje (m.in. CIA) oraz duże doświadczenie szkoleniowe.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Cena

4190 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na życzenie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Barbara Grzeszczak
tel: 71 36 80 452
e-mail: barbara.grzeszczak@ue.wroc.pl

Asystent kierownika studiów
Magdalena Barańska
tel: 71 36 80 422
e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Aby wygenerować niezbędne dokumenty, kandydat powinien założyć w naszym systemie indywidualne konto. W zakładce Rekrutacja i dokumenty znajduje się krótka instrukcja dotycząca tego procesu.

Prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. Można to zrobić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią w biurze studiów podyplomowych CKU
 • umieszczając dokumenty w skrzynce korespondencyjnej znajdującej się w budynku CKU
 • przesyłając je pocztą na adres do korespondencji.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce Kontakt.

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych oraz dostępu do zespołów i zajęć w aplikacji MS TEAMS prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-08-21

Termin uruchomienia studiów: 2023-10-07

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów).

Dodatkowe informacjeZapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto