Zarządzanie i marketing (tryb blended learning) (edycja 42)

online__17_

Semestr zimowy 2023/2024, letni 2023/2024

Rekrutacja do
15.09.2023 r.
Jeszcze 106 dni
Cena
5 000,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Jedne z najpopularniejszych studiów podyplomowych na naszej uczelni. Przygotowały do zawodu wielu specjalistów zajmujących się marketingiem i zarządzaniem w firmach i organizacjach z różnych sektorów gospodarki.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami i narzędziami w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm. Warsztatowy charakter zajęć, a także ćwiczenia i symulacje decyzyjne wprowadzają słuchaczy w obszary rozwiązywania rzeczywistych problemów rynkowych, wyzwalając kreatywność myślenia i działania.

Zajęcia nastawione są na pracę w zespole, zarządzanie relacjami z klientem i negocjacje biznesowe. Wykorzystują nowoczesne obszary wiedzy takie jak ekonomia behawioralna, psychologia zarządzania czy design thinking.

Dodatkowo studia podyplomowe to okazja do networkingu i budowania relacji z innymi specjalistami w celu wymiany wiedzy.


Adresaci

Studia adresowane są do osób, które:

 • pragną usystematyzować i poszerzyć wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania marketingowego firmą
 • chcą zdobyć umiejętności praktycznego posługiwania się instrumentami marketingowymi w tworzeniu strategii firmy i w budowaniu jej przewagi konkurencyjnej
 • pracują w działach marketingu i PR
 • prowadzą firmy i startupy
 • planują rozpoczęcie pracy w działach marketingu
 • pracują w organizacjach i samorządach i chcą poznać narzędzia, które mogą zaimplementować w swojej pracy, by zwiększyć atrakcyjność prowadzonych działań

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 196 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Marketing – aspekty międzynarodowe 10
2. Marketing (cases study) 10
3. Techniki kreatywne w marketingu 10
4. Zarządzanie firmą 10
5. Analiza danych marketingowych 10
6. Zarządzanie finansami firmy 10
7. Zarządzanie strategiczne 10
8. Controlling w zarządzaniu firmą 10
9. Podstawy rachunkowości 10
10. Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) 10
11. Projektowanie badań marketingowych 10
12. Negocjacje w praktyce 10
13. Wizerunek i promocja marki 10
14. Zachowania nabywców na współczesnym rynku 8
15. Marketing w Internecie – projektowanie działań 10
16. Marketing społeczny 10
17. Marketing w e-biznesie 10
18. DESIGN THINKING – projektowanie innowacyjnych rozwiązań 10
19. Przywództwo i motywowanie 6
20. Gra biznesowa 12
21. Egzamin końcowy 0
RAZEM 196

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (na warunkach określonych przez prowadzących zajęcia)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę ustną (pytania otwarte). Egzamin odbywa się w trybie stacjonarnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • Zajęcia są prowadzone w trybie blended learning – częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni
 • Zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • Zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący
 • Studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • Liczba zjazdów: 12
 • Zajęcia odbywają się mniej więcej co dwa tygodnie
 • Język prowadzenia zajęć: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • zajęcia m.in. w nowoczesnej sali dydaktycznej i w pracowni komputerowej

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

To pracownicy dydaktyczni i badawczo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w tym: Katedry Marketingu, Katedry Badań Marketingowych, Katedry Zarządzania Marketingowego, Katedry Rachunkowości i Controllingu, Katedry Finansów, Katedry Strategii i Metod Zarządzania.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Iwona Czerska
Katedra Badań Marketingowych
e-mail: iwona.czerska@ue.wroc.pl
pok. 6A, bud. B

Cena

5000 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie.
Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji Wymagane dokumenty.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych prosimy dostarczyć do biura (pok. nr 3) lub skrzynki korespondencyjnej w budynku CKU pod adresem:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania dokumentów znajdują się w zakładce Kontakt.

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.
W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-09-15

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacjePowrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto