Logistyka wspomagana komputerowo (tryb blended learning | SAP ERP, MS Excel |) (edycja 7)

online__21_


Semestr letni 2022/2023, zimowy 2023/2024

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
25.02.2023 r.
Studia uruchomione
Cena
5 000,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Logistyka, to w wielu firmach jedno z największych wyzwań ostatnich dwóch lat. Sprawnie działające procesy, poddane działaniu pandemii często okazywały się niewystarczające i zmuszały firmy do ponownego przyjrzenia się temu obszarowi i szukaniu nowych rozwiązań w celu zapewnia firmie płynności w działaniu.

Duże znaczenie w sprawnych procesach logistycznych ma dobór i zastosowanie narzędzi, dlatego nasze studia podyplomowe mają charakter praktyczny. Oprócz poznania zasad funkcjonowania profesjonalnego systemu SAP, słuchacze sprawdzą możliwości, jakie dają w realizacji zadań logistycznych arkusze kalkulacyjne i aplikacje bazodanowe. Zajęcia prowadzone są przez praktyków, korzystających z SAP w swojej pracy zawodowej.

Do prezentacji rozwiązań praktycznych w trakcie ćwiczeń wykorzystywany jest system informatyczny klasy ERP (SAP S/4HANA), który został dostosowany do wymagań rynkowych. Słuchacze poznają funkcjonowanie modułów MM, WM, PP, SD i EAM.

85% zajęć realizowanych jest w formie warsztatów komputerowych, a uczestnicy dostają możliwość korzystania z systemu SAP S/4HANA na cały okres studiów. Dodatkowo dzięki praktycznym przykładom i ich cyfrowej formie, mogą łatwo adaptować poznawane rozwiązania w swojej pracy zawodowej.

Słuchacze pracują na pełnym cyklu logistycznym — od prognozowania popytu i planowania zaopatrzenia, poprzez gospodarkę magazynową i zarządzanie produkcją, aż po sprzedaż i dystrybucję.
Prezentacja możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do tworzenia analiz i wyznaczania parametrów funkcjonowania systemów logistycznych będzie uzupełniona o demonstrację funkcjonowania modułów logistycznych systemu SAP S/4HANA i podstaw ich konfiguracji.

Równolegle oferujemy ten kierunek również w trybie online (edycja 8).


Adresaci

Studia są kierowane do:

 • logistyków
 • analityków
 • pracowników działów logistyki i/lub produkcji, zaopatrzenia oraz dystrybucji którzy chcą poznać możliwości wspomagania zadań logistyki za pomocą profesjonalnego oprogramowania SAP S/4HANA, a także funkcji i narzędzi arkusza kalkulacyjnego oraz baz danych.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do logistyki 4
2. Systemy informatyczne w logistyce 4
3. [MS EXCEL] Prognozowanie 16
4. [MS EXCEL] Sterowanie zapasami 16
5. [SAP] Gospodarka materiałowa i magazynowa 16
6. [MS EXCEL] Planowanie zagregowane 16
7. [SAP] Sprzedaż i dystrybucja 16
8. [SAP] Gospodarka remontowa 8
9. [MS EXCEL] Procedura MRP i MRPII 8
10. [SAP] Planowanie produkcji 16
11. [MS EXCEL] Statystyczna kontrola procesów 8
12. [MS QUERY] Budowanie raportów w zastosowaniach logistycznych 8
13. [MS EXCEL] Zarządzanie magazynem 8
14. [SAP] Sprawozdawczość logistyczna 16
15. Egzamin końcowy 0
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (zaliczenie przedmiotów odbywa się na warunkach określonych przez prowadzących zajęcia)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę ustną. Egzamin odbywa się w trybie stacjonarnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • Zajęcia są prowadzone w trybie stacjonarnym (wyłącznie na Uczelni)
 • Studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • Liczba zjazdów: 10
 • Zajęcia odbywają się mniej więcej raz w miesiącu
 • Język prowadzenia zajęć: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • dostęp do systemu SAP S/4HANA na cały okres studiów

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. W przypadku kierunków w języku polskim istnieje możliwość uzyskania odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktyków z wieloletnim stażem w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań informatycznych w obszarze logistyki przedsiębiorstwa.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr inż. Izabela Dziaduch, adiunkt
Katedra Logistyki
tel. 71 36 80 630
e-mail: izabela.dziaduch@ue.wroc.pl
pok. 621, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Paweł Hanczar, prof. UE
Katedra Logistyki
e-mail: pawel.hanczar@ue.wroc.pl
pok. 618, bud. Z

Cena

5000 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Alina Sofińska
tel: 71 36 80 949
e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie.
Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji Wymagane dokumenty.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych prosimy dostarczyć do biura (pok. nr 3) lub skrzynki korespondencyjnej w budynku CKU pod adresem:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania dokumentów znajdują się w zakładce Kontakt.

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.
W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-03-03

Termin uruchomienia studiów: 2023-02-25

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto