Lean Management – Menedżerskie studia podyplomowe (tryb online |) (edycja 29)

online__24_


Semestr letni 2022/2023, zimowy 2023/2024

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
01.04.2023 r.
Studia uruchomione
Cena
4 500,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Studia z możliwością realizacji programu w 100% online. Wygodna forma studiowania dla osób, które nie mogą lub nie chcą brać udziału w zajęciach stacjonarnych.

Lean Management to metoda, która rozwinęła się w oparciu o zasady i narzędzia systemu produkcyjnego Toyoty i jest rozszerzeniem koncepcji Lean Manufacturing (Lean Production) stosowanej w procesach produkcyjnych.

Słuchacze otrzymują kompleksową wiedzę menedżerską, a celem studiów jest oddziaływanie na dwa główne obszary: budowanie i wzmacnianie kompetencji miękkich, które są niezbędne do prawidłowego zrozumienia i wdrażania idei lean w organizacjach oraz rozwijanie kompetencji twardych – narzędzi, metod i technik lean.

PDCA Group Oficjalnym partnerem studiów jest PDCA Group - uznana firma doradczo-szkoleniowa z zakresu lean management, której menedżerowie są pomysłodawcami i autorami programu studiów. PDCA Group zapewnia także proces certyfikacji Lean Foundation™ wszystkim Słuchaczom.

Wyróżnikiem tego kierunku jest możliwość uzyskania akredytowanego przez PDCA Group certyfikatu Lean Foundation™ (bez dodatkowych opłat). Dodatkowo studia na kierunku Lean Management to również możliwość skorzystania z dedykowanej oferty szkoleń (wyłącznie dla słuchaczy) oraz okazja do nawiązania wielu cennych kontaktów zawodowych i wymiany doświadczeń w gronie profesjonalistów.

Program został przygotowany na podstawie konsultacji z kadrą menadżerską przedsiębiorstw, które potrzebują wykwalifikowanych pracowników do skutecznego wprowadzania Lean Managementu w organizacji.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej, z dużym naciskiem na aspekty praktyczne.
Do pracy wykorzystujemy platformę MS TEAMS, dzięki której każdy słuchacz noże zobaczyć pozostałych uczestników, dyskutować, pracować w podgrupach i cały czas mieć bezpośredni kontakt z trenerem. Więcej szczegółów dotyczących możliwości i obsługi platformy w Manualu Teams.

Studia podyplomowe Lean Management w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu to jedne z najbardziej rozpoznawalnych studiów z tego obszaru w Polsce. Dotychczas ukończyło je ponad 700 osób i według przeprowadzonych ankiet ponad 98% z nich poleciłoby je innym osobom.

Nasz zespół został również doceniony zaproszeniem do organizacji dedykowanych Studiów Podyplomowych z zakresu Lean Management oraz Six Sigma dla KGHM Polska Miedź S.A. To dla nas wielkie wyróżnienie, oraz dowód na najwyższą jakość naszych programów.

Jeśli Ty też chcesz posiąść niezbędną wiedzę i umiejętności, aby skutecznie wprowadzać Lean Management w swojej firmie, to nasze studia są dla Ciebie!


Adresaci

Studia dedykowane są osobom, które chcą zdobyć i usystematyzować wiedzę niezbędną na stanowisku lean managera oraz przydatną w procesie pracy wg Lean Management i Lean Manufacturing. To także kierunek, który pomoże przygotować się do pracy osobom, które planują objęcie ról menadżerskich w przedsiębiorstwach.


Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 162 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do narzędzi i kultury lean management 8
2. Strategiczny wymiar lean managementu 8
3. Zarządzanie zmianami w organizacji 8
4. Narzędzia kształtowania kultury organizacyjnej 6
5. Strategiczna sesja biznesowa 8
6. Program rozwoju umiejętności przełożonych (TWI) 8
7. Mapowanie i doskonalenie strumienia wartości 6
8. Porządkowanie pracy techniką 5S 6
9. Narzędzia i techniki zarządzania wizualnego 6
10. TPM - zapewnienie maksymalnej dostępności maszyn i urządzeń 6
11. Just-In-Time i Kanban w organizacji produkcji 6
12. Gra symulacyjna "PullProduction" 8
13. Planowanie i harmonogramowanie 6
14. SMED - szybkie przezbrojenia 6
15. Kaizen i skuteczne systemy sugestii 8
16. Lean-In-Office 8
17. Raport jednostronicowy (A3 management) 6
18. Doskonalenie i standaryzacja - PDCA/SDCA 6
19. Narzędzia jakościowe - podejście QRQC 6
20. Lean Financial 6
21. Case studies - najlepsze praktyki 8
22. Webinar "Gemba Talk" 10
23. Warsztaty projektowe 8
24. Egzamin końcowy 0
RAZEM 162

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z projektu/pracy końcowej (indywidualnie)
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Ukończenie studiów z wymaganą obecnością oraz przygotowanie i zaprezentowanie projektu końcowego pozwalają na uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Zdanie egzaminu jest opcjonalne i pozwala na uzyskanie certyfikatu Lean Foundation™ akredytowanego przez PDCA Group (w cenie studiów). Egzamin końcowy ma formę pisemną (test) i odbywa się w trybie zdalnym. Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

Zajęcia są prowadzone:

 • Zajęcia są prowadzone w formie online (zdalnej)
 • Zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący
 • Studia w trybie zaocznym: weekendowym w godz. 9:00-16:00
 • Terminy webinarów są ustalane indywidualnie. Spotkania odbywają się w godzinach wieczornych w ciągu tygodnia roboczego
 • Liczba zjazdów: ok. 11
 • Zajęcia odbywają się mniej więcej co trzy tygodnie
 • Język prowadzenia zajęć: polski

Daty zjazdów w I semestrze

 • 1-2 kwietnia
 • 22-23 kwietnia
 • 13-14 maja
 • 3-6 czerwca
 • 24-25 czerwca

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie MS Teams
 • materiały dydaktyczne zamieszczone w aplikacji MS Teams
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość uzyskania akredytowanego przez PDCA Group certyfikatu Lean Foundation™ w cenie studiów
 • możliwość skorzystania z dodatkowej oferty szkoleń dedykowanych tylko słuchaczom

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające również terminy zjazdów.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktyków z wieloletnim stażem:

 • menedżerów lean pracujących w znanych międzynarodowych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
 • konsultantów współpracujących z m.in. PDCA Group, Lean To Win, Instytutem Badań nad Lean Management, LeanAction, AgileNinja
 • członków i współpracowników Stowarzyszenia SPIN oraz Stowarzyszenia Lean Management Polska

Chcesz poznać naszych prowadzących? Zajrzyj do sekcji "dodatkowe informacje" zamieszczonej na dole strony.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Marek Krasiński
Katedra Teorii i Organizacji Zarządzania
tel. 601 750 799
e-mail: marek.krasinski@ue.wroc.pl
pok. 810, bud. Z

Cena

4500 PLN

Cena promocyjna: 4 200 PLN — dla osób, które dokonają płatności jednorazowej.

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Alina Sofińska
tel: 71 36 80 949
e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie.
Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji Wymagane dokumenty.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych prosimy dostarczyć do biura (pok. nr 3) lub skrzynki korespondencyjnej w budynku CKU pod adresem:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania dokumentów znajdują się w zakładce Kontakt.

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.
W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-04-21

Termin uruchomienia studiów: 2023-04-01

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto