Data Science: poziom podstawowy (tryb stacjonarny) (edycja 4)

online__21_


Semestr letni 2022/2023, zimowy 2023/2024

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
01.04.2023 r.
Studia uruchomione
Cena
6 300,00 zł
Kontakt
Anna Kozak
tel. 71 36 80 378 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Od kilku lat, wraz z rozwojem technologii cyfrowych, rośnie znaczenie gromadzenia, analizowania i wykorzystywania danych. Data science specialist to jeden z zawodów przyszłości, coraz bardziej pożądany nie tylko w biznesie, ale także w różnych instytucjach.
Specjaliści data science łączą kompetencje z obszaru programowania (Python, SQL), uczenia maszynowego, a także umiejętności analizowania i wyciągania wniosków mających strategiczne znaczenie dla rozwoju firm i organizacji.

Kierunek powstał z myślą o wszystkich, którzy chcą rozpocząć lub rozszerzyć ścieżkę zawodową o umiejętności analityczne, korzystające z metod, procesów, algorytmów i systemów naukowych do wydobywania spostrzeżeń z danych zarówno ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych.
Studia kierowane są głównie do osób, które nie mają doświadczenia programistycznego.

W trakcie zajęć duży nacisk jest kładziony na praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi programistycznych — głównie języka Phyton, jednego z najpopularniejszych narzędzi do zaawansowanych analiz data science. Zajęcia uzupełnia solidna baza teoretyczna, szczególnie z obszaru statystycznej i eksploracyjnej analizy danych oraz uczenia maszynowego. Takie połączenie daje słuchaczom możliwość wykorzystania umiejętności od razu w sposób praktyczny i stanowi solidny fundament pod dalszy rozwój zarówno na studiach o profilu rozszerzonym, jak i pod samodzielną eksplorację obszaru analizy danych.

Praktyczne umiejętności, które zdobywają słuchacze:

 • umiejętność programowania w językach Python oraz SQL, z naciskiem na opanowanie zasad programowania obiektowego
 • umiejętność realizacji całego procesu analizy danych
 • przeprowadzanie eksploracyjnej analizy danych (EDA), a w szczególności z wykorzystaniem metod statystycznych oraz metod wizualizacji
 • przeprowadzanie oceny przydatności zbiorów danych do rozwiązywania różnych problemów data science, w tym przygotowania atrybutów do wykorzystania w zadaniach data science (feature engineering)
 • tworzenia modeli predykcyjnych przy wykorzystaniu popularnych bibliotek języka Python
 • budowanie warstwy prezentacyjnej dla przeprowadzonych analiz w celu komunikowania wyników postępowania przed interesariuszami

Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy oraz praktycy ze świata biznesu realizujący we wcześniejszych latach także dwie edycje studiów podyplomowych Data Science: zaawansowana analiza danych i międzynarodowy Summer School on Data Science.

Absolwenci mogą kontynuować studia na poziomie rozszerzonym także na naszej uczelni (https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,1764,data_science_zaawansowana_analiza_danych.html).


Adresaci

Kierunek dedykowany osobom, które pragną zdobyć zawód pożądany na rynku pracy lub rozwinąć umiejętności z obszaru data science, szczególnie jeśli w swojej karierze zawodowej wykorzystują analizę danych. Program jest dostosowany do potrzeb kandydatów bez doświadczenia programistycznego.

Absolwenci po ukończeniu studiów uzyskują kompetencje do samodzielnej realizacji zadań z zakresu modelowania predykcyjnego na podbudowie matematycznych i statystycznych podstaw algorytmów i technik eksploracji danych.

Szczególnie polecamy go osobom planującym karierę w:

 • firmach technologicznych
 • startupach
 • e-commerce
 • marketingu i reklamie
 • przedsiębiorstwach i instytucjach gromadzących zbiory danych, których analiza jest kluczowa w dalszym rozwoju jednostek, tworzeniu planów strategicznych, optymalizacji kosztów itp.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 180 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do Data Science 8
2. Matematyczne podstawy Data Science 26
3. Statystystyczne podstawy Data Science 8
4. Wprowadzenie do statystyki matematycznej 40
5. Podstawy programowania w języku Python 10
6. Programistyczne podstawy analizy danych 32
7. Wstęp do algorytmów uczenia maszynowego 20
8. Modelowanie predykcyjne z językiem Python 30
9. Warsztaty projektowe 6
RAZEM 180

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z projektu/ pracy końcowej(projekt/ praca indywidualna)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę ustną Egzamin odbywa się w trybie stacjonarnym

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • Zajęcia są prowadzone stacjonarnie – wyłącznie na Uczelni
 • Studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • Liczba zjazdów: 12
 • Zajęcia odbywają się mniej więcej co 2 tygodnie
 • Język prowadzenia zajęć: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne zamieszczone w aplikacji MS Teams
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów.

W przypadku kierunków w języku polskim istnieje możliwość uzyskania odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktyków z wieloletnim stażem w obszarze data science.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Ryszard Zygała
Katedra Technologii Informacyjnych
tel. 71 36 80 426
e-mail: ryszard.zygala@ue.wroc.pl
pok. 710, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Helena Dudycz, prof. UE
Katedra Technologii Informacyjnych
e-mail: helena.dudycz@ue.wroc.pl

Cena

6300 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator ze strony CKU
Anna Kozak
tel: 71 36 80 378 e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie.
Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji Wymagane dokumenty.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych prosimy dostarczyć do biura (pok. nr 3) lub skrzynki korespondencyjnej w budynku CKU pod adresem:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania dokumentów znajdują się w zakładce Kontakt.

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.
W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-02-28

Termin uruchomienia studiów: 2023-04-01

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto