Rachunkowość i podatki (tryb online) (edycja 53)

online__21_


Semestr letni 2022/2023, zimowy 2023/2024

Data uruchomienia
01.04.2023 r.
Studia uruchomione
Cena
4 250,00 zł
Kontakt
Anna Kozak
tel. 71 36 80 378 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

UWAGA: Rozpoczęcie zajęć w dniach 1-2.kwietnia. Można się jeszcze zapisać na studia.

Studia są realizowane w 100% online. Wygodna forma studiowania dla osób, które nie mogą lub nie chcą brać udziału w zajęciach stacjonarnych. Możliwość uczestnictwa z dowolnego miejsca za pomocą sprawdzonej aplikacji MSTeams. Uczymy skutecznie prowadzenia ewidencji na kontach również poprzez wspólne ćwiczenia (faktultatywne) dwa razy w tygodniu. Wykorzystujemy możliwości jakie daje MSTeams!

Sprawne prowadzenie ksiąg, terminowe i bezbłędne sporządzanie rozliczeń i sprawozdań, znajomość obowiązujących regulacji to niezbędne umiejętności osoby, która zajmuje się w firmie rachunkowością i podatkami.

Błędy księgowe mogą być bardzo kosztowne, podobnie jak nieznajomość prawa związanego z finansami, kwalifikacją kosztów i przychodów, analizą księgową firmy czy nieprawidłowe przygotowywanie dokumentów do urzędu skarbowego i ZUS. Aby firmy i organizacje mogły działać w sposób efektywny i legalny, potrzebni są specjaliści, którzy stale aktualizują swoją wiedzę i są na bieżąco z regulacjami.

Skupienie, rzetelność i dokładność to ważne cechy każdego pracownika działu księgowości. Niezbędna jest jednak także wiedza — umiejętność prowadzenia ewidencji na kontach, sporządzania i weryfikowania dokumentów.

Na tym kierunku przygotowujemy słuchaczy do pracy w dziale księgowym i stworzymy podstawy pod ścieżkę kariery samodzielnego księgowego. Zajęcia mają charakter praktyczny i są prowadzone przez doświadczonych księgowych, doradców podatkowych, pracowników administracji podatkowej oraz wykładowców akademickich.

W programie studiów podyplomowych uwzględniono również podstawowe zagadnienia prawa spółek, zarządzania ryzykiem oraz wykorzystania informacji finansowych w zarządzaniu.


Adresaci

Kierunek jest kierowany do wszystkich osób, które:

 • chcą rozpocząć pracę w dziale księgowości
 • chcą zdobyć uprawnienia do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • są pracownikami biur rachunkowych i chcą podnieść swoje kompetencje i zaktualizować wiedzę
 • wracają do pracy w księgowości po długiej przerwie
 • są zainteresowane problematyką księgowości, sprawozdawczości finansowej, rozliczeń podatkowych i zarządzania podatkami

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 192 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do rachunkowości 8
2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych 4
3. Rachunkowość finansowa 44
4. Rachunek kosztów 16
5. Rachunkowość zarządcza 12
6. Sprawozdawczość finansowa 8
7. Analiza finansowa 8
8. Rachunkowość małych firm 8
9. Standardy rachunkowości 8
10. Rewizja finansowa 4
11. Controlling 8
12. Systemy podatkowe 4
13. Postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa 4
14. Ubezpieczenia społeczne 4
15. Podatki w sprawozdawczości finansowej 4
16. Podatek dochodowy od osób fizycznych 8
17. Podatek dochodowy od osób prawnych 8
18. Podatek od towarów i usług 8
19. Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy 4
20. Podatki i opłaty lokalne 4
21. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie 16
22. Egzamin końcowy 0
23. Odbiór książek 0
RAZEM 192

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę pisemną (pytania otwarte). Egzamin odbywa się w trybie zdalnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • Zajęcia są prowadzone online – w formie zdalnej
 • Zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący.
 • Studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • Liczba zjazdów: 12
 • Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie
 • Język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • dla chętnych — w pierwszym semestrze dodatkowe zajęcia online (2 razy w tygodniu), poświęcone rozwijaniu praktycznych umiejętności prowadzenia ewidencji księgowej

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktyków z wieloletnim stażem — księgowych, specjalistów z Izby Skarbowej we Wrocławiu oraz doradców podatkowych.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Michał Poszwa
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
tel. 501 056 723
e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl
pok. 513, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Marta Nowak, prof. UEW
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
tel. 71 36 80 384
e-mail: marta.nowak@ue.wroc.pl
pok. 512, bud. Z

Cena

4250 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator ze strony CKU
Anna Kozak
tel: 71 36 80 378 e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl

Asystent kierownika studiów
Magdalena Barańska
tel: 71 36 80 422
e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie.
Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji Wymagane dokumenty.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych prosimy dostarczyć do biura (pok. nr 3) lub skrzynki korespondencyjnej w budynku CKU pod adresem:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania dokumentów znajdują się w zakładce Kontakt.

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.
W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin uruchomienia studiów: 2023-04-01

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

Planowane terminy zjazdów w semestrze pierwszym:

1) 1-2.04.

2) 15-16.04.

3) 6-7.05. 

4) 20-21.05.

5) 3-4.06.

6) 17-18.06 (lub w II.semestrze 30.09. - 01.10.)

W II. semestrze odbędzie się 6 lub 7 zjazdów. Ostani zjazd planowany jest najpóźniej na 16-17.12.2023.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto