Audyt wewnętrzny w administracji i w przedsiębiorstwach (tryb hybrydowy | Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW | gwarancja uruchomienia) (edycja 17)

online__24_


Semestr letni 2022/2023, zimowy 2023/2024

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
11.03.2023 r.
Studia uruchomione
Cena
3 990,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszczak
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Praktyczne studia dla osób, które chcą zdobyć Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Podczas zajęć najlepsi specjaliści przekazują słuchaczom wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy audytora oraz zawodach związanych z audytem i kontrolą w sektorze publicznym i w firmach komercyjnych.

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy niezbędnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów. Zajęcia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze obszary związane z audytem wewnętrznym. Program jest przygotowany tak, aby absolwenci mogli samodzielnie wykonać profesjonalny audyt.

Program oparty jest o zawodowe wymagania i standardy krajowe oraz międzynarodowe. Obejmuje treści wymagane na międzynarodowych egzaminach kwalifikacyjnych CGAP oraz CIA.

Duża część zajęć ma charakter praktyczny i ćwiczeniowy. Ważnym punktem ćwiczeń jest planowanie i wykonywanie zadań z obszaru audytu, rachunkowości i finansów, a także systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w praktyce biznesowej.

Wsparcie w tym procesie zapewnia zespół wykładowców — doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktyków i ekspertów PIKW w zakresie audytu wewnętrznego.

Ukończenie studiów podyplomowych na tym kierunku uprawnia do wykonywania zawodu audytora bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów.

Absolwenci otrzymują:

 • świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW
 • prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW
 • bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym ze specjalizacją

Adresaci

Program jest dostosowany do wymagań stawianych na stanowiskach w działach audytu wewnętrznego. Studia podyplomowe są skierowane do osób, które na co dzień współpracują z komórkami audytu wewnętrznego oraz osób, które dotychczas nie pracowały w działach kontroli i audytu, ale pragną zdobyć profesjonalną wiedzę i umiejętności z tego zakresu.

Kierunek odpowiada na potrzeby osób, które chcą nauczyć się:

 • identyfikować i monitorować procesy istniejące w jednostce, w tym sprawdzać, czy przyjęte procedury są wdrażane i wykonywane
 • tworzyć opisy procesów
 • gromadzić dokumentację i informacje dotyczące tych procesów, a zwłaszcza informacje o systemie kontroli wewnętrznej
 • identyfikować i oceniać ryzyko w procesach oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia
 • dokonywać wstępnego przeglądu procesów
 • przygotować plan audytu
 • przeprowadzać audyt (wykonywać czynności sprawdzające)
 • opracować wnioski i zalecenia dla kierownictwa jednostki audytowanej, mające na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem merytorycznym i finansowym
 • sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych zadań audytowych
 • nadzorować innych pracowników wykonujących czynności audytowe

To dobre przygotowanie merytoryczne dla osób, które pracują lub planują podjąć zatrudnienie na stanowiskach:

 • audytorów wewnętrznych
 • związanych z kontrolą i audytem wewnętrznym

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 192 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej 8
2. Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego 8
3. Podstawowe umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym. Kodeks etyki audytora wewnętrznego 8
4. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 8
5. Przestępczość gospodarcza a działalność audytorska 16
6. Rachunek kosztów 8
7. Analiza ryzyka i planowanie długoterminowe w audycie wewnętrznym 16
8. Podstawy prawa podatkowego 16
9. Rachunkowość podatkowa 8
10. Metodyka pracy audytora wewnętrznego 24
11. Elementy zarządzania dla audytorów 8
12. Audyt informatyczny 16
13. Metody próbkowania w audycie wewnętrznym 8
14. Rachunkowość zarządcza 8
15. Audyt zamówień publicznych 16
16. Warsztaty praktyczne – wykonywanie audytu 16
17. Egzamin końcowy 0
RAZEM 192

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę ustną. Egzamin odbywa się w trybie zdalnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • gwarancja uruchomienia
 • zajęcia są prowadzone hybrydowo – z live streamingiem z zajęć stacjonarnych
 • szacowane proporcje zajęć zdalnych/stacjonarnych: 70% zajęć prowadzona zdalnie, a 30% zajęć na uczelni
 • zajęcia są prowadzone stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący.
 • studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • liczba zjazdów: 12
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co trzy tygodnie
 • język prowadzenia zajęć: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia
 • Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW, prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW, bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz harmonogram.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią uznani pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, praktykujący audytorzy wewnętrzni posiadający odpowiednie certyfikaty, międzynarodowe kwalifikacje (m.in. CIA) oraz duże doświadczenie szkoleniowe.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Cena

3990 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Barbara Grzeszczak
tel: 71 36 80 452
e-mail: barbara.grzeszczak@ue.wroc.pl

Asystent kierownika studiów
Magdalena Barańska
tel: 71 36 80 422
e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie.
Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji Wymagane dokumenty.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych prosimy dostarczyć do biura (pok. nr 3) lub skrzynki korespondencyjnej w budynku CKU pod adresem:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania dokumentów znajdują się w zakładce Kontakt.

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.
W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-04-05

Termin uruchomienia studiów: 2023-03-11

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacjeZapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto