Psychologia w Zarządzaniu (tryb stacjonarny) (edycja 6)

Semestr zimowy 2022/2023, letni 2022/2023

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
05.11.2022 r.
Studia uruchomione
Cena
4 900,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 713680452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Zarządzanie współczesnymi organizacjami wymaga pozyskiwania i doskonalenia kompetencji miękkich, w tym kompetencji psychospołecznych.

Celem kierunku jest dostarczenie słuchaczom wiedzy oraz umożliwienie rozwoju umiejętności, które pomagają zarządzać zespołem. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli okazję pracować nad wykształceniem postaw osobistych i społecznych związanych z problematyką psychologii w zarządzaniu. Program jest skoncentrowany zarówno na rozwoju kompetencji interpersonalnych, jak i intrapersonalnych istotnych dla funkcjonowania we współczesnych organizacjach.

W toku studiów zostaną zaprezentowane metody i techniki zarządzania organizacją w wymiarze społeczno-psychologicznym. Słuchacze będą mogli zdobyć umiejętności stosowania wiedzy specjalistycznej w zakresie diagnozowania i rozwiązywania społeczno-psychologicznych problemów zarządzania kapitałem ludzkim.

Absolwenci nauczą się dobierania i wykorzystywania narzędzi do rozwiązywania problemów występujących w praktyce zarządzania organizacjami przy uwzględnieniu zmieniających się uwarunkowań, różnic kulturowych i pokoleniowych.


Adresaci

Studia skierowane są do wszystkich osób, które pracują z ludźmi na różnych poziomach relacji i zależności, a w szczególności do:

 • managerów i kierowników
 • właścicieli firm i startupów
 • osób planujących objęcie stanowisk managerskich
 • liderów
 • samorządowców
 • osób zarządzających NGO, zespołami wolontariuszy itp.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Trening kształtowania relacji interpersonalnych 8
Moduł I. Psychologiczne i społeczne aspekty kierowania ludźmi w organizacji
2. Budowanie zespołu i komunikacja w zespole 16
3. Motywowanie pracowników w organizacji 8
4. Ocenianie pracowników w organizacji 8
5. Rozwój kompetencji z wykorzystaniem metody Assessment/Development Center 8
Moduł II. Psychologiczne i społeczne problemy w praktyce zarządzania współczesnymi organizacjami
6. Zarządzanie różnorodnością pokoleniową 8
7. Psychologia międzykulturowa w zarządzaniu 8
8. Psychospołeczne i organizacyjne problemy zarządzania zmianami w organizacji 8
9. Employer Branding - kształtowanie wizerunku pracodawcy 8
10. Zarządzanie antykryzysowe w organizacji 8
11. Zjawiska patologiczne w miejscu pracy 8
12. Psychologia negocjacji 8
13. Psychologia pozytywna i wellbeing w organizacji 8
14. Savoir-vivre w biznesie 8
Kształtowanie kompetencji
15. Psychologia uczenia się 8
16. Odporność psychiczna, rezyliencja i stres w środowisku pracy 16
17. MindSonar - w kierunku rozwoju zintegrowanego przywództwa 16
18. Trening kreatywności 8
19. Samorozwój 8
20. Egzamin końcowy 0
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu złożonego z części pisemnej (test) i praktycznej (praca grupowa nad studium przypadku i prezentacja wypracowanego rozwiązania przed komisją)

Egzamin końcowy ma formę ustną (cześć praktyczna) i pisemną (test). Egzamin odbywa się w trybie stacjonarnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • Zajęcia są prowadzone stacjonarnie
 • Zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • Studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • Liczba zjazdów: 11
 • Zajęcia odbywają się mniej więcej co trzy tygodnie
 • Język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktyków wyspecjalizowanych w zakresie stworzonego programu studiów. Są wśród nich certyfikowani coachowie, trenerzy biznesu i psychologowie.

Chcesz poznać naszych prowadzących? Zajrzyj do sekcji "dodatkowe informacje" zamieszczonej na dole strony.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Katarzyna Grzesik
tel. 71 36 80 416
e-mail: katarzyna.grzesik@ue.wroc.pl
pok. 112, bud. D

Opiekun naukowy

Prof. dr hab Czesław Zając
tel. 71 36 80 412
e-mail: czeslaw.zajac@ue.wroc.pl
pok. 105, bud. D

Cena

4900 PLN

Cena promocyjna: 4500 PLN — obowiązuje w przypadku zapisu (wypełnienie formularza zgłoszenia) i złożenia dokumentów rekrutacyjnych do końca sierpnia

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie.
Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji Wymagane dokumenty.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych prosimy dostarczyć do biura (pok. nr 3) lub skrzynki korespondencyjnej w budynku CKU pod adresem:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania dokumentów znajdują się w zakładce Kontakt.

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.
W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2022-11-15

Termin uruchomienia studiów: 2022-11-05

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów. Po weryfikacji możliwy odbiór w biurze CKU lub wysyłka zwrotna pocztą (prosimy o wskazanie adresu zwrotnego na terenie Polski)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

Poznaj wykładowców kierunku:     

Agnieszka Czerkawska   

CEO Wellbeing Institute, praktyk psychologii pozytywnej, wellbeing ekspert. mentor, trener i coach z zakresu wellbeingu, pozytywności i szczęścia. Pomysłodawca i organizator ogólnopolskich konferencji „Wellbeing w praktyce”, poświęconych dobrostanowi psychofizycznemu pracowników oraz studiów podyplomowych „Wellbeing w organizacji”, których była kierownikiem merytorycznym. Autorka publikacji o tematyce wellbeingu, szczęścia, pozytywności oraz zastosowania psychologii pozytywnej w praktyce opublikowanych m.in. w Personelu Plus, Strefie biznesu, Personelu&Zarządzanie, Miesięczniku Benefit oraz książce Wellbeing w organizacji wydawnictwa Infor. Absolwentka Studiów Zawodowych Coachingu, studiów podyplomowych: Psychologia pozytywna (program rekomendowany przez Prof. Martina Seligmana) oraz Innowacyjne Zarządzanie MŚP.     

Magdalena Gurak   

Menedżer HR z ponad 20-letnim doświadczeniem w dużych międzynarodowych i polskich firmach z branży: logistycznej (Centrum Dystrybucyjne H&M), energetycznej (Tauron Obsługa Klienta), transportowej (Arriva Polska, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu), motoryzacyjnej (fabryka autobusów Volvo), finansowej (Krajowe Centrum Wierzytelności „Ultimo”). Przez 6 lat była prezesem regionu dolnośląskiego Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Obecnie Dyrektor HR w Rafako S.A. w Raciborzu. W zależności od cyklu życia organizacji tworzyła funkcję HR od podstaw lub adaptowała standardy korporacyjne do lokalnych potrzeb. Z pełnym przekonaniem wprowadzała kulturę partnerstwa biznesowego HR w organizacji. Współtworzyła i wdrażała wiele procesów i polityk HR – od opisów i wycen stanowisk (wg różnych metodologii), poprzez ocenę pracowniczą i kierowniczą, efektywne programy rozwojowe, badanie zaangażowania i satysfakcji pracowników. Odpowiadała za wdrażanie strategii personalnych oraz procesy restrukturyzacji będące wsparciem zmian kultury organizacyjnej, także w organizacjach o wysokim poziomie uzwiązkowienia. Prowadziła negocjacje ze stroną społeczną w trakcie sporów zbiorowych, zmian systemów wynagradzania i zatrudniania. Zarządzała zespołami HR-owymi do 50 osób. Absolwentka studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych prawa pracy na Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadziła działalność dydaktyczną dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Bankowej, Collegium da Vinci, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.     

Monika Guzek    

Trenerka, facylitatorka, konsultantka kryzysowa i biznesu. Prezeska Zarządu SIETAR Polska, członkini Zarządu SIETAR Europa. Posiada ponad 11-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami międzynarodowymi, w tym wirtualnymi. Prowadzi projekty strategiczne, marketingowe, a także odpowiada za wdrażanie i adaptację produktów do wymagań rynków zagranicznych. Posiada bogate doświadczenie międzynarodowe: pracowała w Polsce, Portugalii, Niemczech, Chinach i Indonezji. Asystentka i doktorantka w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Współpracuje również z Universidade do Porto (Portugalia), West University of Timisoara (Rumunia) oraz Uniwersytetem SWPS w Poznaniu. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu Akademii SET®, European Institute for Intercultural Development oraz Szkołę Facylitatorów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorką licznych publikacji i prelekcji na konferencjach poświęconych zagadnieniom zarządzania zespołami wirtualnymi, zespołami międzynarodowymi, różnicami pokoleniowymi w organizacjach, a także kulturowych uwarunkowań w biznesie międzynarodowym. Prywatnie pasjonatka podróży i różnorodności. Uwielbia być w ciągłym ruchu, poznawać nowych ludzi, ich kulturę i zwyczaje. Swoje życie dzieli pomiędzy Polskę i Szwajcarię.     

Ewa Kosmowska     

Z wykształcenia pedagog, ukończyła Uniwersytet Wrocławski, studia podyplomowe z Psychologii zarządzania, Szkołę Coachingu TransMisja Magdaleny Sękowskiej potwierdzającą motywację do bycia profesjonalnym coachem. Posiada certyfikacje International Coaching Community oraz certyfikat poziomu ACC wydany przez International Coaching Federation ICF. Obecnie w trakcie certyfikacji poziomu PCC w ICF Global. Posiada 7-letnie doświadczenie menedżerskie. Do czerwca 2015 roku dyrektor personalny następnie rozwoju personelu-prokurent, którego zadaniem było budowanie strategii personalnych i ich implementacja w złożonej strukturze Grupy Kapitałowej IMPEL. Pracowała z zarządami 22 spółek powiązanych wraz z podległym 8-osobowym zespołem menedżerów HR inicjowała i wdrażała projekty takie jak: systemowy rozwój najwyższej kadry menedżerskiej, Business Coaching - rola wewnętrznego coacha dla menedżerów, strategię budowania organizacji przyjaznej pracownikom i klientowi, systemu komunikacji wewnętrznej odpowiadającej za kulturę organizacyjną, politykę szkoleń dopasowaną do grup kompetencyjnych handlowych i operacyjnych pod wytyczone cele biznesowe, program trenera wewnętrznego, program wdrażania pracowników i mentoringu. Oprócz działalności menedżerskiej posiada 19-letnie doświadczenie trenera biznesu oraz 14 lat praktyki coacha. Współpracowała z Brian Tracy International jako dyrektor merytoryczny, pracowała dla klientów: GeMoney Bank, PKO BP, T-Mobile, Herbapol, MARS, HAERING Polska, WETROK Polska, KGHM, TP S.A., SELENA FM, SANTANDER CONSUMER BANK, BZWBK, CEDERROTH S.A., ARTECH Sp. z o.o., ZEBRA Sp. z o.o., PROLEARNING, KESSEL, APSYS, Grypy Kapitałowej EVER; Szkoły Inwestowania; obecnie dla: SERIS KONSALNET CLEANING; OPEN GLOBAL; IDEAWARE; EKKOM; EUROGRAF.     

Elżbieta Kutyła 

Absolwentka pierwszej edycji studiów podyplomowych Psychologia zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Menadżer z ponad 20-letnim stażem pracy w branży chemicznej i odzieżowej, obecnie zajmująca się na co dzień ochroną środowiska i szkoleniami. Coach, trener biznesu, wizażystka, stylistka. Absolwentka WSZ Edukacja we Wrocławiu – Zarządzanie i psychologia zarządzania, Uniwersytetu Wrocławskiego – Prawo ochrony środowiska oraz Ochrona i kształtowanie środowiska, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Inżynieria produkcji oraz Uniwersytetu Łódzkiego – Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi.     

Wojciech Męciński   

Praktyk w dziedzinie HRM z szerokim, kilkunastoletnim doświadczeniem we wdrażaniu i rozwoju narzędzi i systemów HR w dużych organizacjach operujących w międzynarodowym środowisku. Coach certyfikowany przy ICC specjalizujący się w Executive i Business Coaching (przeszło 1100 godzin praktyki). Od początku swojej kariery zawodowej blisko związany z działaniami z dziedziny ZZL (jako HR Development Manager, HR Manager). Obecnie od przeszło 10 lat wykładowca i opiekun merytoryczny dzielący się wiedzą i doświadczeniem ze studentami Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w tym również jako kierownik merytoryczny trzech grup dydaktycznych SP Coaching w Biznesie i opiekun modułu HRM na studiach MBA (w partnerstwie z Franklin University, USA). Z wykształcenia prawnik. Niewątpliwym atutem jest fakt, iż posiada kilkunastoletnie doświadczenie managerskie oraz biznesowe, co pozwala na lepsze zrozumienie otoczenia i kontekstu, w którym operują klienci. Absolwent studiów MBA (Franklin University, USA). Dodatkowo w przebiegu pracy zawodowej miał okazję pracować w organizacjach o dużym zróżnicowaniu, zarówno wiekowym, jak i kulturowym. Jest również certyfikowanym asesorem AC/DC oraz specjalistą z dziedziny badań kompetencyjnych. Brał udział jako konsultant wiodący i asesor w szeregu złożonych projektów badawczych związanych z analizą potencjału kompetencyjnego. Prywatnie szczęśliwy mąż Beaty i tato Olka, Wiktorii i Julki. Zagorzały fan dzieł Pratchetta, Sapkowskiego oraz wybryków grupy Monthy Python. Pracę umysłową lubi równoważyć aktywnościami manualnymi w różnym zakresie – od modelarstwa redukcyjnego, po zaawansowaną ciesielkę.     

Katarzyna Nogieć  

Lider ds. szkoleń i rozwoju w firmie DXC technology (w przeszłości Hewlett-Packard), coach, asesor Assessment/Development Center. Od 8 lat trener biznesu w obszarach kompetencji miękkich, menedżerskich, kompetencji związanych z obsługą aplikacji biznesowych, promotorka innowacji - Certyfikat Lean Six Sigma Green Belt. Zaangażowana w mentoring trenerów wewnętrznych oraz szkolenia Train the Trainer. W początkowym etapie kariery związana z nauczaniem języka angielskiego wszystkich grup wiekowych (dzieci-seniorzy). Absolwentka studiów magisterskich DSW we Wrocławiu na kierunku Human Resources i Coaching oraz studiów podyplomowych WSB we Wrocławiu na kierunku Coaching w biznesie.     

Katarzyna Olszyńska      

Psycholog biznesu, coach/mentor (ICF), asesor, trener rozwoju indywidualnego. Absolwentka dwóch kierunków studiów: Marketing and Management polsko-amerykańskiej Uczelni (National-Louis University) oraz Psychologii – Uniwersytet SWPS. Ukończyła studia podyplomowe Public Relations w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, Szkołę Trenerów Biznesu „Moderator”, Studium Coachingu International Coach Federation. Wykładowca przedmiotów z obszaru zarządzania i psychologii w biznesie na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Communication Management, na Uniwersytecie Ekonomicznym na kierunku Interpersonal Communication in Business oraz Psychologia w biznesie, a także w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na kierunku Master of Business Administration. Prowadzi badania w zakresie rywalizacji i kooperacji kobiet w biznesie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Polsce i za granicą (USA, Francja). Posiada wieloletnią praktykę menedżerską. Z licznymi sukcesami kierowała kilkudziesięcioosobowym zespołem odpowiedzialnym za realizację planów sprzedażowych, marketingowych oraz celów inwestycyjnych. Od 10 lat prowadzi samodzielne projekty mentoringowe oraz szkoleniowo-doradcze. Współpracuje z firmą HR PROJEKT Kinga Lachowicz-Tabaczek. Specjalizuje się w projektach dedykowanych kadrze menedżerskiej średniego i wyższego szczebla – zwłaszcza w obszarze rozwoju kompetencji miękkich w tym: skutecznej komunikacji, efektywnego przywództwa (kompetencje liderskie), zarządzania zespołem (psychologia zarządzania), wykorzystywania technik coachingowo-mentoringowych w biznesie, radzenia sobie ze stresem i emocjami w sytuacjach trudnych, skutecznego działania lidera w przypadku wystąpienia zaburzeń psychicznych wśród pracowników. Zajmuje się kompleksowym rozwojem pracownika. Począwszy od diagnozy poziomu wymaganych kompetencji, poprzez pracę nad określonymi obszarami rozwojowymi. W swoim dorobku ma ponad 5000 godzin treningu indywidualnego (coachingu biznesowego), kilkaset godzin szkoleniowych, ponad 1000 badań diagnozujących kompetencje metodą Assesment/Development Center (AC/DC).     

Edyta Pazur     

Praktyk biznesu, coach, trener, doradca i konsultant HR. Przez kilka lat związana z International Coach Federation, gdzie pełniła rolę dyrektora wrocławskiego oddziału oraz członka zarządu. Ma 20-letnie doświadczenie jako menadżer w międzynarodowych firmach o różnych kulturach organizacyjnych, współpracuje z dużymi organizacjami w międzynarodowym środowisku. Specjalizuje się w executive coachingu, coachingu grupowym i zespołowym jak również w procesach rozwojowych i szkoleniowych: budowania efektywnych zespołów i wsparcia szefa oraz w obszarze odporności psychicznej i stresu. Certyfikaty: Professional Certified Coach (PCC ) w ICF, CoachWise TM, Team Coach, Mentor CoachWise, Master Businness Trainer. Konsultant Harrison Assessments, Trener FRIS Style Myślenia i Działania, Master Trener Odporności Psychicznej MTQ Product Family i Zintegrowanego modelu Przywództwa ILM72 oraz facylitator metodyki Process IceBerg i CoachWise Facilitation Model. Jest absolwentką programu Management 2006 na Canadian International Management Institute przy współpracy z Harvard Business School Publishing, Executive Leadership na WSB, Psychologii coachingu na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzania zasobami ludzkimi i licznych szkoleń z zakresu coachingu oraz obszaru Gestalt. Z Uniwersytetem Ekonomicznych współpracuje od kilku lat. Prowadzi również zajęcia na WSB we Wrocławiu i Opolu.     

Sylwia Przytuła

Prof. UEW, dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Zainteresowania badawcze i naukowe to międzynarodowa kadra menedżerska, różnice kulturowe w zarządzaniu globalnym oraz psychologia zarządzania. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Uczestniczka wielu staży zagranicznych i wizyt studyjnych.     

Iwona Sługocka      

Menadżer, trener i doradca z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze budowania wizerunku organizacji oraz komunikacji interpersonalnej w sektorze publicznym i biznesie. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując 15 lat w służbie cywilnej oraz 8 lat jako menedżer w branży doradczo-szkoleniowej (od 2012 roku kieruje własną firmą w tej branży). Specjalizuje się w prowadzeniu coachingów zespołowych oraz warsztatów w obszarze komunikacji interpersonalnej, etyki zawodowej i zarządzania przez wartości. Prowadziła szkolenia w obszarze komunikacji w zespołach zarówno dla jednostek sektora publicznego jak i dla biznesu, m.in. dla: Najwyższej Izby Kontroli, KGHM Polska Miedź, Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Partnerów Santander Consumer Bank, Hotel Krasicki, Dworzysko Szczawno Zdrój, Procter & Gamble, RIESK Polska, Fast White Cat S.A. Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współautorka książek: Oceny pracownicze w służbie cywilnej (2015 r.) oraz Pierwsza ocena i ocena okresowa w korpusie służby cywilnej, indywidualny program rozwoju zawodowego (2010 r.). Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) na kierunku Interwencja kryzysowa - Critical Incident Stress Foundation (ICISF). Ukończyła Szkołę Trenerów i Coachów Biznesu Grupy SET. Certyfikowany trener FRIS. Obecnie znajduje się w trakcie procesu akredytacji ACC ICF.     

Alicja Smolbik-Jęczmień      

Dr hab. inż. nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, profesor UEW, pracownik naukowo-badawczy Katedry Zarządzania Produkcją i Pracą Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół obszaru zarządzania zasobami ludzkim, w szczególności: doskonalenia i rozwoju zawodowego pracowników, kształtowania kariery zawodowej, zarządzania czasem, motywowania pracowników, różnorodności pokoleniowej oraz zarządzania zespołami wielopokoleniowymi. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji w języku polskim i angielskim (m.in. Kształtowanie własnej kariery zawodowej w kontekście wielopokoleniowości, 2017). Od wielu lat współpracuje z praktyką gospodarczą w zakresie zarządzania personelem i jest członkiem Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego.     

Marta Smolińska  

Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu, psychoterapeuta, trener, wykładowca. członek komisji rewizyjnej Izby Coachingu. Kierownik merytoryczny studiów Coaching w biznesie oraz Coaching i mentoring w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Z pracą w obszarze kompetencji miękkich i rozwoju związana od ponad 13 lat. Ekspert w zakresie komunikacji interpersonalnej i poprawy jej jakości w procesie budowania relacji, partycypacji i współpracy, wspierający w tych obszarach swoich klientów w drodze coachingu, warsztatów, treningów grupowych i indywidualnych oraz metody on the job shadow coaching. Zajmuje się rozwojem pracowników i podnoszeniem kompetencji, prowadząc projekty AC/DC oraz tworząc oraz realizując projekty rozwojowe dla organizacji, ukierunkowane na usprawnianie procesów zarządzania w oparciu o rozwój kompetencji menedżerskich, udrażnianie komunikacji i wzmacnianie pracy zespołowej. Gorąca zwolenniczka holistycznego spojrzenia na człowieka niezależnie od pełnionej roli – ze szczególnym uwzględnieniem i szacunkiem dla płaszczyzny emocjonalnej. Swe kompetencje stale podnosi uczestnicząc w wielu superwizjach i szkoleniach u nauczycieli z Polski i ze świata. Czas poza pracą spędzam podróżując z plecakiem i aparatem fotograficznym.     

Sylwia Wrona    

Konsultant, badacz, projektant, certyfikowany: trener biznesu, tutor akademicki, facylitator procesów zespołowych (APMG Internetional™ Facilitation; 04248120-01-3RDC), moderator Design Thinking, trener FRIS®. Absolwentka Szkoły Trenerów i Szkoły Tutorów-Mistrzów (Moderator), Szkoły Tutorów Akademickich (Collegium Wratislaviense), Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych MSZ. Członek Polski Innowacyjnej oraz Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Prowadzi projekty badawczo-rozwojowe, doradcze oraz szkoleniowe. Specjalizuje się w obszarze komunikacji w biznesie, biznesowego savoir-vivre, autoprezentacji i kreowania wizerunku, zarządzania marką, projektowania doświadczeń użytkownika, twórczego myślenia i poszukiwania rozwiązań z wykorzystaniem Design Thinking, zespołowego rozwiązywanie problemów w oparciu o autorską (Zespół „Dobre Kadry”) metodę pracy projektowej LIFT – Learning in Facilitated Teams. W dorobku posiada wiele godzin zrealizowanych warsztatów dla przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodowych, w tym takich podmiotów, jak: NOKIA, Credit Suisse, Dallmayr, Maspex, Poltronic S.A., Wrocławski Park Technologiczny S.A., AZYL Grupa Hotelarsko-Gastronomiczna Sp. z o.o. Sp. k., IMAS International Sp. z o.o., Dobre Kadry Sp. z o.o., Komunikacja Plus Group Sp. z o.o. Sp. k., MMC Szkolenia (Grupa MMC Polska), AHK Polska (Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa), Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). Adiunkt w Katedrze Zaawansowanych Badań w Zarządzaniu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Członek Rady Uczelni. Dyrektor Centrum Projektowania Innowacyjnych Rozwiązań – DT HUB. Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego. Pasjonatka LIFELONG LEARNING (Learning to know, Learning to do, Learning to live together, and with others, Learning to be).     

Czesław Zając   

Prof. dr hab., pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa, dziekan Szkoły Doktorskiej UE we Wrocławiu, w latach 2016-2018 dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych. Od 2019 roku członek Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Zarządzaniu i Jakości na macierzystej uczelni. Od 2020 roku członek Komitetu Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania naukowe oraz aktywność publikacyjna i dydaktyczna obejmują: zarzadzanie kapitałem ludzkim, kulturę organizacyjną, zachowania organizacyjne, zarządzanie przedsiębiorstwem, społeczne, organizacyjne i kulturowe problemy przejęć i fuzji przedsiębiorstw, zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych. Autor około 160 publikacji, w tym kilku monografii. Wypromował 8 doktorów oraz kilkuset magistrów i licencjatów. Doświadczenie zawodowe obejmuje również kilkuletnie pełnienie funkcji menedżera ds. personalnych w funkcjonujących w Polsce, dużych instytucjach finansowych, w tym także międzynarodowych. 

Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2022/2023:

 • 05-06.11.2022 r.
 • 19-20.11.2022 r. 
 • 03-04.12.2022 r.
 • 17-18.12.2022 r.
 • 14-15.01.2023 r.
 • 28-29.01.2023 r. 
Gwarancja uruchomienia 


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto