MS Excel w controllingu dla zaawansowanych (online) (edycja 23)

Semestr zimowy 2022/2023, letni 2022/2023

Rekrutacja do
10.09.2022 r.
Jeszcze 30 dni
Cena
5 450,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Jedyne studia podyplomowe w Polsce w całości poświęcone zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego MS Excel w controllingu. Zajęcia realizowane w formie warsztatowej, na praktycznych przykładach opracowanych przez trenerów na potrzeby ćwiczeń.

Celem kierunku jest przygotowanie do pracy świadomego controllera/analityka, który umie korzystać z zaawansowanych narzędzi MS Excel. Tematyka zajęć jest ukierunkowana na przyswojenie instrumentarium informatycznego MS Excela wykorzystywanego w pracy controllera/analityka.

Słuchacze zdobywają wiedzę z obszarów:

 • identyfikacji źródeł danych controllingu oraz ich struktury
 • przetwarzania surowych danych ekonomicznych do postaci użytecznej dla controllingu z wykorzystaniem narzędzi i sterowników obsługi baz danych
 • analiz i raportowania przy pomocy zaawansowanych formuł arkuszowych, tabel przestawnych, narzędzi QUERY, kostek OLAP, języka zapytań bazodanowych SQL
 • programowania własnych rozwiązań przy użyciu języka VBA
 • nowych narzędzi analiz (takich jak PowerQuery)
 • zasad tworzenia i automatyzacji generowania budżetów cząstkowych i raportów, w tym raportów zintegrowanych

Absolwenci zdobywają m.in. umiejętności:

 • sprawnego poruszania się w środowisku informacyjnym przedsiębiorstwa, niezależnie od zaawansowania systemów informatycznych
 • szybkiego pozyskiwania i przetwarzania dużych ilości danych
 • sprawnego tworzenia raportów i automatyzowania procesów raportowania
 • samodzielnego przygotowania profesjonalnych narzędzi informatycznych wspomagających procesy controllingu i analiz biznesowych
 • profesjonalnego i skutecznego komunikowania się ze działami informatycznymi przedsiębiorstwa w celu uzyskania optymalnej struktury danych

Program zajęć jest solidnym uzupełnieniem wiedzy na kierunku studiów podyplomowych Controlling wspomagany komputerowo. Słuchacze pracują na praktycznych przykładach gotowych do zastosowania w praktyce.

Adresaci

Studia kierowane do osób, które chcą doskonalić i rozwijać na poziomie zaawansowanym swoje umiejętności obsługi aplikacji MS Excel/VBA w obszarze szeroko rozumianego controllingu, a szczególnie do pracowników:

 • stosujących arkusz kalkulacyjny w codziennej pracy
 • otwartych na poznanie nowych funkcji oraz narzędzi analitycznych i bazodanowych MS Excel/VBA/SQL/OLAP

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
WPROWADZENIE DO FUNKCJI I NARZĘDZIA MS EXEL
1. Zaawansowane formuły arkuszowe w analizie danych 8
2. Narzędzia analizy danych – Pivot i Power BI (Power Query, Power Pivot, Power View) 8
3. Podstawy programowania w VBA 16
4. Wprowadzenie do baz danych i języka SQL 8
5. Narzędzia bazodanowe przetwarzania i uszlachetniania danych źródłowych 16
6. Podstawy projektowania graficznego interfejsu użytkownika (GUI) w VBA 8
PROJEKTOWANIE I BUDOWA HURTOWNI CONTROLLINGOWEJ
7. Projektowanie systemu informacyjnego controllingu 4
8. Budowa controllingowej hurtowni danych 12
9. Administracja bazą danych 8
ZASTOSOWANIA
10. Automatyzacja procesu planistyczno-kontrolnego rachunku kosztów 24
11. Automatyzacja procesów budżetowania z zastosowaniem VBA 16
12. Budowa kokpitów menedżerskich 16
13. Budowa aplikacji controllingowej do raportowania wyników 16
14. Egzamin końcowy 0
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (na warunkach określonych przez prowadzących zajęcia)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z projektu/pracy końcowej (praca indywidualna)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę ustną. Egzamin odbywa się w trybie zdalnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.

Organizacja studiów

 • Zajęcia są prowadzone online – w formie zdalnej
 • Zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący
 • Studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • Liczba zjazdów: 10
 • Zajęcia odbywają się mniej więcej co dwa/trzy tygodnie
 • Język prowadzenia zajęć: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia
 • darmowy dostęp do wirtualnego laboratorium UEW

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, trenerzy biznesu z wieloletnim stażem oraz praktycy odpowiedzialni za wprowadzanie informatycznych systemów controllingu na bazie arkusza kalkulacyjnego. Wśród prowadzących są również wysokiej klasy eksperci controllingu i budżetowania, najlepsi w Polsce specjaliści ds. zastosowania aplikacji arkusza kalkulacyjnego i hurtowni danych w controllingu.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr inż. Zdzisław Kes
Katedra Zarządzania Procesami
tel. 606 388 538
e-mail: zdzislaw.kes@ue.wroc.pl
pok. 506, bud. Z

Cena

5450 PLN

Możliwość rozłożenia opłaty na:

 • 2 raty - dla wszystkich
 • 4 raty - dla wpłat dokonywanych przez osoby indywidualne
 • 6 rat - dla wpłat dokonywanych przez osoby indywidualne

Nie pobieramy opłaty wpisowej.

Ważne!
Opłatę za studia należy uiścić dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza “ZAPISZ SIĘ NA STUDIA” dostępnego na dole strony. Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie. Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji "Wymagane dokumenty".

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można dostarczyć (osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej) do biura lub skrzynki korespondencyjnej w budynku CKU:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania dokumentów znajdują się w zakładce Kontakt.

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Koordynator ze strony CKU
Agnieszka Manowska
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl  
tel. 71 36 80 452
bud. CKU, pok. 4

Asystent kierownika studiów
Magdalena Barańska
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl
tel. 71 36 80 422

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2022-09-10

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia - wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) - wygenerowane z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania – załącznik 2 lub 3) - wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych - kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów. Po weryfikacji możliwy odbiór w biurze CKU lub wysyłka zwrotna pocztą (prosimy o wskazanie adresu zwrotnego na terenie Polski)
 • dyplom zagraniczny - prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty - do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie - należy go okazać w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE - dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie - należy okazać oryginał dokumentu w trakcie studiów)
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych- w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)

Dodatkowe informacje

Wybrane opinie naszych absolwentów:   

 • Studia "MS Excel w Controllingu dla zaawansowanych" były dla mnie wielkim odkryciem. Wspaniałe, profesjonalne podejście prowadzących umożliwiło zdobycie ogromnej praktycznej wiedzy w zakresie narzędzi analitycznych, a przede wszystkim z wielkim sukcesem zachęcało i mobilizowało do udziału w kolejnych zajęciach. Do tego wspaniali ludzie - zarówno wśród kadry, jak i uczestników - dla mnie to kilka miesięcy cennych doświadczeń i rozwoju, które z pewnością wykorzystam w pracy zawodowej. - Marta Stadler-Stefaniak
 • Studia EXC wyznaczają pewną ścieżkę dla profesjonalnego analityka, ukazują poszukiwanie optymalnej architektury środowiska analiz, ucząc przy okazji podejścia bazodanowego. Na pewno każdy z uczestników tych studiów wyniósł ogromne korzyści, które znalazły odzwierciedlenie w praktyce zawodowej. Już pierwsze kilka zajęć sprawiło, że mogłem zastosować pewne narzędzia w swojej codziennej pracy. Myślę, że każdy następny uczestnik będzie mógł zrobić to samo. Cel jest jeden: wypracować swoje własne środowisko analiz, w którym to analityk sprawuje nadrzędną rolę i jest profesjonalistą, wciąż szukającym nowych ścieżek biznesowych. - Sławomir Kret
 • Najlepsza inwestycja w moim życiu. Zdobyłem unikatową wiedzę. Teraz jestem w stanie zautomatyzować każdy proces przetwarzania danych lub tworzenia raportu. - Stanisław Grabowy


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
nieczynne

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto