Startup Excellence (tryb blended learning | gwarancja uruchomienia) (edycja 1)

Semestr zimowy 2022/2023, letni 2022/2023

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
05.11.2022 r.
Studia uruchomione
Cena
5 500,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszczak
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Studia w formule blended learning, tzn.:

 • większość zajęć będzie prowadzona wyłącznie zdalnie na platformie MS TEAMS
 • 3 zjazdy weekendowe odbędą się stacjonarnie w Warszawie w Google Campus Warsaw.

Celem studiów podyplomowych Startup Excellence jest zdobycie przez słuchacza wiedzy i umiejętności dotyczących budowania i skalowania startup-u z uwzględnieniem zarządzania startupem, finansowania startupu, budowania obszarów komunikacji i sprzedaży oraz aspektów prawnych. Zdobyta wiedza i umiejętności przyczynią się do zwiększenia szansy na odniesienie sukcesu tworzonych przez słuchaczy przedsiębiorstw w fazach startup i scaleup (fazy szybkiego i intensywnego wzrostu).

Unikalna wartość naszych studiów podyplomowych to partnerstwo z czterema funduszami Venture Capital – wszystkie fundusze aktywnie inwestują w startupy na rynku polskim. Eksperci, których zaprosiliśmy do prowadzenia zajęć – przyczynili się do sukcesu takich startupów jak np.: Booksy, ZnanyLekarz (DocPlanner), Infermedica, Packhelp, TIDIO, uPacjenta, CallPage, Sotrender, Synerise, iTaxi, PizzaPortal.

Informacje o naszych partnerach i sylwetki prowadzących zajęcia znajdziesz w INFORMACJACH DODATKOWYCH na dole strony.

W programie chcemy odpowiedzieć na najczęstsze problemy, z jakimi borykają się founderzy startupów na etapie początków rozwoju startupu. Słuchacze zdobędą kwalifikacje w ramach czterech obszarów tematycznych:

 • Ludzie i kultura startupu
 • Produkt i komunikacja
 • Finanse w startupie
 • Prawo i organizacja startupu

Adresaci

Studia są kierowane do:

 • founderów startupów na etapie finansowania pre-seed oraz seed
 • founderów startupów na etapie koncepcji pomysłu (przed pierwszym finansowaniem VC)
 • osób, które myślą o założeniu startupu, jednak brakuje im wiedzy z takich obszarów jak np.: rynek VC (finansowaniu startupów), zarządzaniu startupem, tworzeniu produktu cyfrowego oraz innych obszarów objętych programem studiów
 • osób, które ukończyły studia na poziomie co najmniej licencjackim na dowolnym kierunku i dalszy rozwój wiążą ze startupami

Studia podyplomowe Startup Excellence mają przygotować słuchaczy do efektywnego prowadzenia własnego startupu w roli jego foundera (założyciela). Absolwenci będą osobami wyposażonymi w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, które pozwolą im w sposób pewniejszy mierzyć się z wieloma trudnościami, jakie są stawiane twórcom nowych przedsiębiorstw w fazach startup i scaleup – na co dzień większość z takich przedsiębiorstw upada, a celem studiów jest zwiększenie szansy na ich przetrwanie.

Po ukończeniu studiów słuchacz powinien być wyposażony w sposoby myślenia umożliwiające odpowiednią diagnozę potrzeb przedsiębiorstwa oraz zespołu przedsiębiorstwa i odpowiedzieć na pojawiającą się potrzebę stosowną postawą liderską — w tym zainicjować wprowadzenie zmian i usprawnień w obszarze dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

W zakresie kompetencji miękkich absolwent będzie umieć w sposób skuteczny promować swoją markę osobistą oraz markę startupu.


Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 168 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
LUDZIE I KULTURA STARTUPU
1. Kultura organizacyjna i zarządzanie startupem 12
2. Rekrutacja i motywowanie pracowników (talentów) 8
3. Zwinne metody zarządzania 16
PRODUKT I KOMUNIKACJA
4. Pitchowanie i trening wystąpień publicznych 16
5. Budowanie marki osobistej foundera 8
6. Public relations 8
7. Skalowanie sprzedaży 8
8. Ekspansja zagraniczna - USA i Europa 4
9. Produkt w startupie 16
10. Pivot - kiedy, dlaczego, jak? 4
11. Interaktywna gra biznesowa 8
FINANSE W STARTUPIE
12. Finansowanie Venture Capital ibootstraping 4
13. Pozyskiwanie kapitału na różnych etapach rozwoju spółki 8
14. Rynek Venture Capital 4
15. Zarządzanie płynnością finansową 8
16. Kluczowe wskaźniki efektywności 8
17. Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 4
PRAWO I ORGANIZACJA STARTUPU
18. Prawo w spółce IT 8
19. Term-Sheet i umowa inwestycyjna 8
20. Prowadzenie spółki w USA 4
21. Rozliczanie kosztów pracy 4
RAZEM 168

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min. 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę pisemną (test) i odbywa się w trybie zdalnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • Zajęcia są prowadzone w formule blended learning – częściowo zdalnie, częściowo stacjonarnie.
 • Zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. Zajęcia stacjonarne zaplanowano na 3 weekendowe zjazdy w Warszawie w Google Campus Warsaw. O ewentualnych zmianach informują prowadzący
 • Studia w trybie zaocznym weekendowym
 • Zajęcia odbywają się mniej więcej co dwa tygodnie w godzinach 9.00-16.00
 • Język: polski

Planowane terminy zjazdów w I semestrze:

 • I zjazd: 5-6.11.2022 (inauguracja — stacjonarnie w Warszawie)
 • II zjazd: 19-20.11.2022 (online)
 • III zjazd: 3-4.12.2022 (online)
 • IV zjazd: 14-15.01.2023 (online)
 • V zjazd: 28-29.01.2023 (online)

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzą:

 • doświadczeni eksperci
 • osoby zarządzające i pracownicy funduszy VC
 • doświadczeni founderzy startupów
 • doradcy pracujący ze startupami

Chcesz poznać naszych prowadzących? Zajrzyj do sekcji INFORMACJACH DODATKOWYCH zamieszczonej na dole strony.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Cena

5500 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Barbara Grzeszczak
tel: 71 36 80 452
e-mail: barbara.grzeszczak@ue.wroc.pl

Asystent kierownika studiów
Magdalena Barańska
tel: 71 36 80 422
e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie.
Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji Wymagane dokumenty.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych prosimy dostarczyć do biura (pok. nr 3) lub skrzynki korespondencyjnej w budynku CKU pod adresem:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania dokumentów znajdują się w zakładce Kontakt.

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.
W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2022-10-31

Termin uruchomienia studiów: 2022-11-05

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów. Po weryfikacji możliwy odbiór w biurze CKU lub wysyłka zwrotna pocztą (prosimy o wskazanie adresu zwrotnego na terenie Polski)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje


Kliknij tutaj aby otwórzyć prezentację w nowym oknie


Partnerzy

Głównymi partnerami studiów Startup Excellence są wiodące fundusze inwestycyjne VC w Polsce oraz Google for Startups. Zarządzający oraz pracownicy naszych partnerów będą pełnili rolę ekspertów prowadzących część zajęć ze studentami.Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto