Doradztwo podatkowe (tryb hybrydowy | pod patronatem Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych | gwarancja uruchomienia) (edycja 10)

Semestr zimowy 2022/2023, letni 2022/2023

Data uruchomienia
22.10.2022 r.
Studia uruchomione
Cena
4 900,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Studia podyplomowe zostały przygotowane dla osób, które zamierzają zdawać egzamin zawodowy na doradcę podatkowego lub planują usystematyzować lub poszerzyć swoją wiedzę o systemie podatkowym w Polsce

Program został przygotowany tak, by słuchacze zdobyli aktualną wiedzę z zakresu systemu podatkowego w Polsce. Wszystkie moduły są na bieżąco aktualizowane, uwzględniają nie tylko zmiany w polskim systemie podatkowym, ale też zmiany w regulacjach podatkowych na świecie.

Po ukończeniu studiów słuchacze zdobędą umiejętności prawidłowego zastosowania przepisów podatkowych w praktyce.


Adresaci

Studia adresowane są do:

 • osób, przygotowujących się do egzaminu na doradcę podatkowego
 • pracowników biur księgowych i działów księgowości, którzy chcą poszerzyć i zaktualizować wiedzę
 • osób powracających po przerwie na rynek pracy w działach związanych z podatkami lub księgowością
 • przedsiębiorców i właścicieli firm, którzy chcą lepiej zrozumieć regulacje podatkowe

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 168 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Podstawy prawa cywilnego i handlowego 6
2. Źródła i wykładnia prawa podatkowego 2
3. Struktura instytucjonalna systemu podatkowego i KAS 4
4. Zobowiązania podatkowe 4
5. Międzynarodowe prawo podatkowe 5
6. Przepisy podatkowe Unii Europejskiej 3
7. Prawo dewizowe 2
8. Czynności sprawdzające 2
9. Ceny transferowe i porozumienia w sprawie ustalania cen transakcyjnych 6
10. Prawo celne i akcyza 8
11. Podatek VAT i PCC 24
12. Podatek CIT 16
13. Podatek PIT 16
14. Analiza podatkowa 8
15. Podatki lokalne 4
16. Podatek od spadków i darowizn, opłata skarbowa, podatek tonażowy, podatek od gier 4
17. Postępowanie podatkowe 8
18. Kontrola podatkowa i skarbowa 6
19. Postępowanie sądowo - administracyjne 4
20. Odpowiedzialność publiczna i prywatna 4
21. Postępowanie egzekucyjne w administracji 4
22. Prawo karne skarbowe 4
23. Ewidencja podatkowa 4
24. Przygotowywanie pism procesowych 4
25. Rachunkowość 8
26. Wykonywanie zawodu doradcy i etyka zawodowa 6
27. Tajemnica skarbowa i wydawanie zaświadczeń 2
28. Egzamin 0
RAZEM 168

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę pisemną (test). Egzamin odbywa się w trybie stacjonarnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • Zajęcia są prowadzone w formule blended learning – częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni
 • Szacowane proporcje zajęć zdalnych/stacjonarnych: 80/20
 • Zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • Zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący.
 • Studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • Liczba zjazdów: 11
 • Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie
 • Język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • opracowany zestaw pytań na egzamin; zestawienie przepisów podatkowych na dany rok w formie książkowej

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną tworzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, praktykujący doradcy podatkowi zrzeszeni w Dolnośląskim Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz doświadczeni trenerzy i konsultanci, łączący pasje naukowe z praktyczną znajomością zagadnień.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Krzysztof Biernacki
e-mail: krzysztof.biernacki@ue.wroc.pl
pok. 103, bud. A

Cena

4900 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie.
Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji Wymagane dokumenty.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych prosimy dostarczyć do biura (pok. nr 3) lub skrzynki korespondencyjnej w budynku CKU pod adresem:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania dokumentów znajdują się w zakładce Kontakt.

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.
W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin uruchomienia studiów: 2022-10-22

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów. Po weryfikacji możliwy odbiór w biurze CKU lub wysyłka zwrotna pocztą (prosimy o wskazanie adresu zwrotnego na terenie Polski)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

Planowane terminy zjazdów:

22-23.10.2022

05-06.11.2022

26-27.11.2022

17-18.12.2022

21-22.01.2022


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto