Analityk Biznesowy IT/Business (tryb blended learning | gwarancja uruchomienia) (edycja 1)

online__17_

Semestr letni 2022/2023, zimowy 2023/2024

Rekrutacja do
18.04.2023 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
22.04.2023 r.
Studia uruchomione
Cena
15 000,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszczak
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Analityk Biznesowy to jedna z dynamicznie rozwijających się w ostatnich latach specjalizacji, szczególnie w branżach związanych z IT i rozwojem usług cyfrowych. Analityka biznesowa pozwala zidentyfikować wymagania i potrzeby klientów i transformować je na rozwiązania opisane w sposób komunikatywny dla IT. Jednocześnie rolą dobrego analityka jest znajomość rozwiązań, narzędzi i systemów, które pozwala mu oszacować czy pożądane przez klienta (zarówno zewnętrznego, ale też wewnętrznego) rozwiązania są możliwe do realizacji oraz zoptymalizować zadania pod kątem efektywności (zarówno finansowej, jak i czasowej).

Słuchacze studiów podyplomowych przyswajają teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności pozwalające na zdobycie pracy w nowoczesnej i stale rozwijającej się branży.

Absolwenci potrafią samodzielnie przeprowadzić analizę biznesową różnych obszarów zarządzania, zidentyfikować potrzeby klienta systemów IT, zarówno te sformułowane werbalnie, jak i te, które nie są ujawnione, zaproponować rozwiązania i zapisać je w formie zrozumiałej dla specjalistów z innych obszarów m.in. programistów, UX i product designerów. Są wyposażeni w kompetencje zarządcze, pozwalające m.in. na zaspokojenie zapotrzebowania informacyjnego np. produkt managerów czy kierowników projektów.

Osoby kończące studia podyplomowe potrafią m.in.:

 • przeprowadzić analizę biznesową z wykorzystaniem szerokiej bazy narzędziowej, w oparciu o powszechnie stosowane standardy analiz biznesowych
 • pracować w środowisku JIRA
 • definiować problemy i ich rozwiązania w zrozumiały i adekwatny sposób dla obszaru IT
 • prowadzić analizy danych (SQL, AI) z wykorzystaniem m.in. POWER BI
 • działać zespołowo zgodnie z postulatami AGILE z wykorzystaniem metody SCRUM

Studia podyplomowe przygotowują do egzaminu na certyfikat Entry Certificate in Business Analysis™ (ECBA™) - IIBA. Opłata za egzamin certyfikujący jest zawarta w cenie studiów.


Adresaci

Studia kierowane do osób, które chcą rozpocząć pracę na stanowisku analityka biznesowego, ale również prowadzących analizy i prezentacje danych.

W szczególności dla tych, które:

 • myślą o przekwalifikowaniu się i zdobyciu zawodu poszukiwanego na rynku pracy
 • potrzebują uzupełnić wiedzę z zakresu IT, analizy i prezentacji danych
 • chcą zdobyć wiedzę pozwalającą na identyfikację wymagań i udzielanie pomocy o charakterze doradczym klientom/zleceniodawcom, ograniczając ryzyko niepowodzenia projektu IT
 • są przedsiębiorcami i chcą lepiej identyfikować problemy i wyzwania swoich klientów w obszarze IT

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 216 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do Analizy Biznesowej 12
2. Zarządzanie Strategiczne 6
3. Zarządzanie Informacją 6
4. Współczesne systemy zarządzania wspomagane komputerowo 12
5. Analiza ekonomiczna i narzędzia analizy biznesowej 42
6. Benchmarking jako szczególna forma analizy ekonomicznej 4
7. CaseStudy Analizy Biznesowej 26
8. Język angielski - specjalistyczny 6
9. Zarządzanie projektami 6
10. Komunikacja i praca w zespołach 6
11. Modelowanie i doskonalenie procesów biznesowych 6
12. Zarzadzanie zmianą 6
13. Metodyka inżynierii oprogramowania 12
14. Projektowanie systemów informatycznych 12
15. Testowanie systemów informatycznych 12
16. Podstawy SQL 8
17. Podstawy zaawansowanej analizy danych Big Data 12
18. Sztuczna inteligencja we wspomaganiu procesów biznesowych 12
19. Wprowadzenie do Międzynarodowych Systemów Certyfikacji 10
20. Egzamin końcowy 0
RAZEM 216

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów
 • opracowanie w zespołach analizy biznesowej wybranego problemu
 • zaliczenie egzaminu końcowego, na którym zaprezentowane będą przez studentów wyniki prowadzonej analizy

Organizacja studiów

Studia zorganizowane są w formie blended learning - część zajęć prowadzona będzie stacjonarnie, część przy użyciu platform e-learningowych. W trakcie pracy nad projektami wykorzystana będzie metoda SCRUM. Praca zespołów prowadzona będzie w środowisku JIRA.


Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna łączy w sobie wiedzę teoretyczną z praktyką zarządzania realizując różnorodne projekty doradcze tak w sferze zarządzania (analizy zarządcze) analizy ekonomiczno-finansowej jak i IT. Kadra posiada rozległe doświadczenie w prowadzeniu projektów informatycznych, prowadząc aktywnie współpracę z biznesem i/lub prowadząca działalność biznesową. Część kadry to praktycy z doświadczeniem w branży IT, osoby te zaangażowane będą głównie w zajęcia warsztatowe/praktyczne.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr inż. Ewa Walaszczyk
Katedra Zarządzania Procesami
tel. 602 497 782
e-mail: ewa.walaszczyk@ue.wroc.pl
pok. 412, bud. H

Opiekun naukowy

dr hab. inż. Marcin Hernes, prof. UEW
Katedra Zarządzania Procesami
e-mail: marcin.hernes@ue.wroc.pl
pok. 314, bud. H

Cena

15000 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Barbara Grzeszczak
tel: 71 36 80 452
e-mail: barbara.grzeszczak@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie.
Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji Wymagane dokumenty.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych prosimy dostarczyć do biura (pok. nr 3) lub skrzynki korespondencyjnej w budynku CKU pod adresem:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania dokumentów znajdują się w zakładce Kontakt.

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.
W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-04-18

Termin uruchomienia studiów: 2023-04-22

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto