International Human Resources Management ([EN] | tryb blended learning) (edycja 9)

online__24_


Semestr letni 2022/2023, zimowy 2023/2024

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
25.02.2023 r.
Studia uruchomione
Cena
5 600,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszczak
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Summer term classes: 25-26.02 18-19.03 15-16.04 20-21.05 10-11.06

Studia podyplomowe realizowane w całości w języku angielskim, które pozwalają zdobyć przygotowanie do pracy w międzynarodowych firmach i organizacjach. Prowadzone przez kadrę naukową Uniwersytetu Ekonomicznego oraz doświadczonych to praktyków biznesu.

Dzisiejszą gospodarkę tworzą coraz częściej firmy międzynarodowe. Celem studiów podyplomowych International Human Resources Management, prowadzonych w języku angielskim, jest przekazanie nie tylko wiedzy, ale też praktycznych umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych przedsiębiorstwach. W trakcie zajęć słuchacze zdobywają kwalifikacje i kompetencje niezbędne do rozumienia, budowania i wdrażania narzędzi i procedur zarządzania zasobami ludzkimi w firmach, w których pracownicy pochodzą z różnych krajów, środowisk i kultur. Prezentowane są kluczowe elementy, które należy brać pod uwagę przy opracowywaniu strategii i programów działań dotyczących zatrudnienia (zwłaszcza narzędzi takich jak Assessment Center), oceny wyników, szkoleń, rozwoju, wynagradzania, motywacji, komunikacji czy integracji pracowników. Zajęcia są nastawione na nauczanie umiejętności tworzenia rozwiązań, które zachowują właściwą równowagę między tym, co może być uniwersalne i wystandaryzowane w całej organizacji międzynarodowej, a tym, co musi uwzględniać lokalne środowisko.

W efekcie zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają planować strategicznie, realizować szeroko zakrojony proces HR w korporacji oraz przeprowadzać międzynarodowy controlling strategiczny.

Istotnym elementem programu studiów podyplomowych jest budowanie umiejętności bezpośrednich relacji interpersonalnych w różnych międzynarodowych zespołach projektowych, w których dochodzić może do interakcji między różniącymi się kulturowo pracownikami. Dlatego bardzo ważnym obszarem programu są konflikty i emocje w kontekście różnic międzykulturowych, komunikacji międzykulturowej, coachingu menedżerskiego, szoku i adaptacji kulturowej oraz kwalifikacji i kompetencji managerów, którzy pracują z takimi zróżnicowanymi zespołami.

-- ENGLISH --

The postgraduate studies, conducted entirely in English by the lecturers from the Wroclaw University of Economics, as well as experienced business practitioners, aim to prepare individuals for their roles in international companies and organizations.

Current economy relies more and more on international corporations. The postgraduate program in International Human Resources Management is both theoretical and practical, aiming to shape the attendees’ interpersonal skills, as they are a crucial factor of managerial competencies in MNCs. In addition, another objective of the studies is to profile the qualifications and competences necessary to understand, build and implement tools and procedures for human resource management in a modern international company.

During the course, attendees will become acquainted with the most important factors to be taken into consideration while developing strategies and action programmes for staffing in multicultural environments (especially using tools like the Assessment Center). They will familiarize key elements to consider when developing employment strategies and action programs, such as: performance appraisal, training, development, compensation, motivation, communication and employee integration.

Study modules are geared towards teaching the ability to create solutions that maintain the right balance between what can be universal and standardized across an international organization, and what must be taken into account in the local environment.

At the end of the course, the alumni will obtain the skills and knowledge necessary to plan strategically, implement the HR processes in the wide range of corporate settings and carry out the international strategic controlling.

Another essential element of the programme syllabus is acquiring competences in creating direct interpersonal relationships in a variety of international project teams, consisting of culturally diverse individuals. Therefore, a particular area of interest are the conflicts and emotions in the context of intercultural differences, intercultural communication, managerial coaching, culture shock and adaptation, as well as the qualifications and competencies of the international managers. Nowadays, these are crucial aspects of the human capital management in MNCs.


Adresaci

Studia skierowane są do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje w zakresie międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności do:

 • managerów HR
 • osób zajmujących się sprawami kadrowymi na różnych szczeblach w międzynarodowych korporacjach
 • konsultantów i doradców biznesowych pracujących w środowisku międzynarodowym
 • obcokrajowców pracujących w międzynarodowych firmach w Polsce

-- ENGLISH --

The studies are addressed to individuals who want to improve their qualifications and competences in the range of international human resources management, and in particular to:

 • HR managers
 • individuals handling HR-related issues directly at all levels of international corporations
 • consultants and business advisors working in international settings
 • expats working in international companies

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 156 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Fundamentals of Management 4
2. Internal and External Environment of HRM in MNC 4
3. Business and IHRM strategies 6
4. Integration Workshop: Team Building Session 10
5. Continental models of HRM 4
6. Cross-cultural determinants of IHRM subfunctions 4
7. Staffing the Organization with International Managers 2
8. Competencies of International Manager 6
9. Assessment Center simulation workshop 18
10. International Compensation System 6
11. Motivating People 6
12. Performance Management for International Staff 6
13. Global Leadership 6
14. Global Talent Management 6
15. Training and Development of International Staff 6
16. European Funds for Employee Development 2
17. Managing International Careers 6
18. Expatriation Management 4
19. Psychology of International Management 6
20. International Project Management 6
21. Coaching in International Company 6
22. Psychometrics and Psychological Testing 6
23. Work Life Balance and Stress Management 6
24. Business and IHRM Consultancy 8
25. Mindfulness 4
26. International corporation law 4
27. AI in IHRM 4
28. Final Exam 0
RAZEM 156

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę pisemną (test). Egzamin odbywa się w trybie zdalnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.

-- ENGLISH --

The conditions for obtaining a graduation certificate are:

 • attendance (min 80%)
 • obtaining a passing grade from the final examination
 • payment of all applicable tuition fees

Form of the final exam is written (test). Mode of the final exam is remote.

The form of the exam is subject to change. The final form of credit is decided by the head of postgraduate studies.


Organizacja studiów

 • Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację w mowie i piśmie. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim.
 • Zajęcia są prowadzone w formule blended learning – częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni
 • Szacowane proporcje zajęć zdalnych/stacjonarnych: 50/50
 • Zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący
 • Studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • Zajęcia odbywają się raz w miesiącu
 • Język: angielski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • zajęcia prowadzone m.in. w formie prac projektowych, warsztatów i sesji interaktywnych oraz z wykorzystaniem narzędzi takich jak Assessment Center

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.

-- ENGLISH --

 • Knowledge of English is required on a level which enable to oral and written communication. All classes are conducted in English.
 • Mode of teaching: blended learning - partially remote, partially onsite
 • Estimated proportions of remote / in-person classes: 50/50
 • In-person classes are conducted at the Wroclaw University of Economics.
 • Online classes are conducted via MS Teams. Any changes are communicated by the lecturers.
 • Part-time studies: weekends
 • Estimated frequency of classes: once a month
 • Course language: English

As part of the studies in this field, we offer:

 • individual Microsoft 365 account (including i.a.: MS Office package, Teams, Forms, OneDrive)
 • learning materials
 • access to the resources of the magazines library and the main reading room
 • access to the resources of the Wroclaw University of Economics library
 • classes conducted, i.e. as project work, workshops and interactive sessions and using tools such as Assessment Center

Before the start of course, the head of postgraduate studies will send out detailed organizational information and the dates of study modules.

The certificate of completion of postgraduate studies is issued in Polish, with a copy in English.


Kadra dydaktyczna

Wykładowcami są nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i zagranicznych uczelni partnerskich (np. Henley Business School), członkowie Central and Eastern European International Research Team i InterCons Research Team oraz menedżerowie z dużym doświadczeniem w kierowaniu międzynarodowymi zasobami ludzkimi.
Chcesz poznać naszych prowadzących? Zajrzyj do sekcji "dodatkowe informacje" zamieszczonej na dole strony.

-- ENGLISH --

The lecturers are academic teachers of Wroclaw University of Economics & Business as well as from foreign partner universities (for example Henley Business School or members of Central and Eastern European International Research Team, and InterCons Research Team) and managers with extensive experience in international human resources management.
The biograms are added in the last part.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Łukasz Haromszeki
Katedra Zarządzania Kadrami
tel. 792 647 007
e-mail: lharomszeki@ue.wroc.pl
pok. 819, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Marzena Stor, prof. UEW
Katedra Zarządzania Kadrami
e-mail: marzena.stor@ue.wroc.pl
pok. 818, bud. Z

Cena

5600 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

[EN] Price

The valid price listed above.

The payment can be divided into installments:
2 - for individuals, persons conducting business activities, companies and institutions
4 - for individuals only
6 - for individuals only

In order to do this, please email the number of installments selected to the study coordinator.

In justified cases (with the consent of the head of postgraduate studies), it is possible to divide the payment into 8 installments. In such situations, it is required to submit a substantiated application to the head of studies.

Important! The tuition fee should be paid only after receiving the information from the head of postgraduate studies that the sufficient group has gathered and that the program has been launched. The account number for payments can be accessed after logging into the individual student profile. As a payment transfer title, please state your name, surname and name of the program.

We do not charge application fee.
VAT invoices are issued on request and sent by e-mail in accordance with the rules published on this website: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

[EN] Contact

Koordynator CKU / CKU coordinator
Barbara Grzeszczak
tel/phone: 71 36 80 452
e-mail: barbara.grzeszczak@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie.
Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji Wymagane dokumenty.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych prosimy dostarczyć do biura (pok. nr 3) lub skrzynki korespondencyjnej w budynku CKU pod adresem:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania dokumentów znajdują się w zakładce Kontakt.

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.
W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.

[EN] Registration

Admission process starts with filling in the form available at the bottom of the page — ZAPISZ SIĘ NA STUDIA (APPLY FOR STUDIES).
In order to generate the necessary documents, the candidate should set up an individual account in the system.
A detailed list of recruitment documents can be found in the Wymagane dokumenty (Required documents) section.

A set of recruitment documents can be submitted at the office (room nr 3) or delivered to the post box located at the stairs on the ground floor of the CKU building:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Detailed information on the opening hours can be found in the Contact.

Documents can also be sent by post to the following address:

Wroclaw University of Economics and Business
Komandorska 118/120
53-345 Wroclaw
with the annotation RECRUITMENT Postgraduate Studies and the name of the selected program

A set of printed documents should be delivered to the CKU office on the last day of recruitment at the latest.
Should you have any questions regarding the course content, please contact the head of studies.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2023-03-18

Termin uruchomienia studiów: 2023-02-25

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów (zwrot oryginału ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)
 • [EN] Required documents:
 • study admission application – generated in the system
 • application form (appendix 1) – generated in the system
 • declaration of covering tuition fees (appendix 2 or 3, depending on the selected financing) – generated in the system
 • higher education diploma – a photocopy of the higher education diploma (BA, BSc, MA, MSc) and the original or a copy of the diploma for inspection. In case of sending documents by post, please attach a copy or original of the diploma to the documents (return the original with the postgraduate certificate)
 • foreign diploma – please verify in advance whether the diploma entitles you to undertake postgraduate studies in Poland (details: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach). Please attach the confirmation to the recruitment documents. Candidates with a foreign diploma entitling to undertake postgraduate studies in Poland, at the time of submitting the documents, are also required to submit a sworn translation of the diploma into Polish
 • ID card – for inspection (in the case of sending documents by post or delivering them by a third party, the identity card should be presented during studies). We do not accept photocopies of ID cards
 • documents confirming the change of personal datails – in the case of individuals whose personal details have changed (a different name or surname in the identity card / visa / residence card and on the diploma) - a photocopy of the document confirming the change and the original for inspection (e.g. marriage certificate, administrative or court decision)
 • residence permit for individuals from outside the EU – a document confirming legal stay in Poland, e.g. a visa or residence card (in the case of sending documents by post or providing them by a third party, the original document should be presented during studies)

Dodatkowe informacje

Wybrane sylwetki prowadzących:    

Marzena Stor    

She is the head of Human Resources Management (HRM) Department at the Wrocław University of Economics & Business and at the same time she occupies the position of an extraordinary professor of Strategic International HRM. She is also a scientific supervisor to two postgraduate programs: International Human Resources Management (IHRM) (in English language) and Human Resources Management (in Polish language). In the past, she was the director of the Executive MBA Program for several years. Her scientific degrees cover: Higher Doctor’s Degree of Economics in Management, Doctor’s Degree of Economics in Management, Master of Science in Applied Linguistics, Master of English Philology. She studied in Poland and in the USA. Her scientific and research interests encompass: the international and cross-cultural issues in HRM, business & HRM strategies, HRM impact on company performance, transnational corporations, competency management, interpersonal business communication, and managing international teams. She has supervised and participated in over 25 various research projects, including international (e.g. Erasmus+). Since 2007 she’s been a member of the Central and Eastern European Research Team covering about 20 European countries plus the USA partners, being at the same time a leader for Poland. She attended many overseas conferences on IHRM, including the prestigious conferences organized by the top European and American universities where she presented her research findings. She is a reviewer for several leading international scientific conferences, such as the cyclical IHRM Conference and Global Conference on IHRM. Additionally, she is the chair of the Conference Scientific Advisory Board of a cyclical nationwide conference on Success in HRM organized by her department. Besides, she is a reviewer for several highly rated journals, as to mention International Business Review, Cross Cultural & Strategic Management, and International Journal of Cross Cultural Management. Her review and expert roles are also visible in the cooperation with the Polish National Science Center. She is the author of about 150 scientific publications in Polish and English. In her portfolio she possesses about thirty various awards for the scientific, research, publishing and teaching achievements. In addition to scientific work, her professional activity includes cooperation with business. So far, she has managed many projects of developmental and implementative character.    

Liz Houldsworth  

She is Associate Professor Henley Business School, University of Reading. Dr Houldsworth studied at the University of Birmingham and University of Aston prior to her doctoral studies. She graduated with a PhD from the University of Brunel in 1995 on the topic of management learning. She spent five years as a Managing Consultant with Hay Group, specialising in leadership development and performance management and worked with many international and domestic clients both in Europe and across the globe. Dr Houldsworth joined the faculty at Henley Business School in 2000. She has held several roles at Henley, including leading the MBA managing people module. She is currently Programme director for Henley’s MSc in International HRM and has a number of publications reflecting her interests in management development and comparative aspects of human resource management. In addition to teaching human resources Dr Houldsworth also teaches personal development and careers and provides supervision for MBA projects and doctoral theses. She is external examiner for the University of Derby and an external evaluator for Malta’s Further and Higher Education Authority. Since 2017 Dr Houldsworth has collaborated with the University of Economics in Wroclaw to offer teaching and student visit opportunities between the two institutions.     

József Poór   

Dr. József Poór, DSc., CMC is Professor of Management at J.Selye University Komarno (Slovakia) and teaching at Hungarian Agrar and Lifesciences University (Hungary) and Babes-Bolyai University (Cluj, Romania), where he teaches a variety of management courses (HRM, International Management and Management Consulting). He earned his Ph.D. from the Hungarian Academy of Sciences Budapest. He served as guest professor at five different US universities (PAMI-Honolulu, CSU-Cleveland, EKU-Richmond (KY), Bellarmine-College, Louisville (KY) and Saginaw (MI)),and taught fourteen short summer semesters. He was as visiting professor at sixteens universities in Europe, where taught different management subjects (International Business, International Management, International Human Resource Management, Management consulting etc.) He was senior manager at different internationally recognized professional service firms (Mercer, HayGroup, Diebold) and at a private business school (International Management Center, Budapest) almost two decades. His scholarly publications have appeared in internationally referred journals (Employee Relations International Journal, International Journal of Human Resource Management, Journal of Business Research, Journal for East European Management Studies, Journal of Business Research , Journal of East-West Business, Journal of Eastern European and Central Asian Research, Multinational Business Review and Politische Psychologie Aktuell etc.) He wrote many books and book-chapters in Hungarian, (Wolter-Kluwer, Akademia) and in English (Addison-Wisley, Chapman&Hall, Kogan Page, Nova Publishing, Prentice Hall and Routledge) alone or as co-author.    

Łukasz Haromszeki 

He is an assistant Professor in Human Resources Management Department at Wroclaw University of Economics and at the same time he occupies the position of the head of two postgraduate studies International Human Resources Management (in English) and Modern Human Resources Management (in Polish). He was Coordinator of Executive MBA Program at Wrocław University of Economics in 2017-2020. He is an interdisciplinary educated HRM expert - Master in Management (2002) and Doctor of Economics (2007) from Wroclaw University of Economics, Postgraduate Studies of Philosophy and Ethics (2004) and Management Psychology (2012), University of Wroclaw, School of Human Rights (2005), Helsinki Foundation for Human Rights, Postgraduate Studies of Leadership and Social Communication (2002), Military University of Technology in Warsaw, English Language and Psychology Courses (1999), Diablo Valley College San Ramon, CA. He is the author and co-author of over 90 scientific articles and specialist documents. Since 2007 he has been a consultant, lecturer, tutor in educational and investments projects, mostly co-financed by European Union. He is an expert in Horizon 2020, Horizon Europe in Research Ethics and Integrity Team (European Commission), Programs – Interreg Central Europe, Regional Operational Programme For The Lower Silesian, Pomeranian and Silesian Voivodships in the fields of e.g. Enterprise and Employees’ Adaptation, SME’s Employees’ Competences and Qualifications, Education, Employment and Regional Development. He is a member of international research teams – Central and Eastern European International Research Team (CEEIRT), InterCons Research Team (ICRT). He is an expert/auditor in HRM Leader Award, the Institute of Labor and Social Studies. Since 2017 he is a co-investigator in the project financed by the National Science Center, Poland. His research interests: organizational leadership, management by values, ethics and CSR, strategic HRM, influencing and motivating people, talent management.    

Monika Chutnik 

Managing Director of ETTA, a company that supports clients in managing cultural and age diversity, as well as in developing managerial competencies. Previously HR Consultant at Nokia Siemens Networks and Training and Employee Development Consultant for Europe (EMEA) at Hewlett-Packard. Honorary member of SIETAR Poland (Society for Intercultural Education, Training, and Research). Certified consultant in diagnosis and collaboration support of virtual teams - Virtual Performance Assessment®, diagnosis of individual intercultural effectiveness - Intercultural Readiness Check, profile of preferred behavioral style according to Extended DISC® and Profilor® (360 assessment). Diversity Icebreaker™ Consultant. CSR (Corporate Social Responsibility) advisor at PARP base. Program co-author of the first school of intercultural trainers in Poland, InterCultural Trainer Program. She has conducted trainings for corporate clients in fourteen different countries and virtually for groups from all over the world.     

Andrzej Listwan   

HR Manager coordinating Business HR activities for 2 production plants and service center of international corporation. For a few years member of the global Compensation and Benefits (C&B) team responsible for the creation and development of incentive and rewarding systems. Designed remuneration systems for a few organizations.    

Małgorzata Adams-Tukiendorf    

Assistant professor at the Institute of English Philology at the University of Opole. In addition to her academic work in applied linguistics and teaching students, she conducts individual coaching, group coaching, career coaching and action learning. She uses methodologies such as CoachWiseTM and NormanBenett, applying work with space, coaching games or metaphor (in addition to standard coaching and coaching tools). She has a long-standing interest in working with groups, and conducts workshops and lectures in English. Certified trainer, coach and tutor. She has made many trips abroad to scientific conferences and specialized training courses.    


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto