Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych (tryb hybrydowy | Certyfikat - Audytor Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych | gwarancja uruchomienia) (edycja 7)

Semestr zimowy 2022/2023, letni 2022/2023

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
22.10.2022 r.
Studia uruchomione
Cena
3 990,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszczak
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Studia zakończone uzyskaniem Certyfikatu Audytora Systemów Informatycznych II Stopnia PIKW.

Wraz z rozwojem technologii cyfrowych rośnie rola audytorów bezpieczeństwa systemów informatycznych. Duże instytucje i firmy coraz częściej tworzą stanowisko wewnętrzne, mniejsze - korzystają ze wsparcia firm audytorskich lub konsultantów. Bezpieczeństwo informacji i infrastruktury informatycznej staje się priorytetem w czasach, gdy coraz więcej procesów przenosi się do sieci.

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy w zawodzie audytora systemów informatycznych. Wiedza i umiejętności zdobyte na zajęciach pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie czy proces zarządzania ryzykiem jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, czy zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji oraz czy system kontroli w obszarze całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami.

W trakcie zajęć słuchacze zdobywają m.in. wiedzę i umiejętności praktyczne z obszarów:

 • samodzielnego planowania i realizacji audytu systemu bezpieczeństwa informacyjnego przedsiębiorstwa, zgodnie z międzynarodowymi standardami
 • samodzielnego planowania i realizacji audytu systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej
 • technik zarządzania usługami i projektami informatycznymi
 • szacowania ryzyka w oparciu o normy międzynarodowe
 • opracowywania procedur ochrony informacji
 • identyfikowania oraz szacowania ryzyk, towarzyszących wykorzystaniu techniki informacyjnej w przedsiębiorstwie
 • wykorzystania narzędzi informatycznych do przeprowadzenia audytu systemów informatycznych oraz do wykrywania oszustw i nadużyć komputerowych
 • audytu legalności oprogramowania
 • samodzielnego opracowywania procedur realizacji audytów wewnętrznych
 • znajomości aspektów prawnych w obszarze IT
 • znajomości zagadnień wymaganych do egzaminu CISA

Absolwenci będą mogli podjąć pracę w komórkach audytu wewnętrznego firm i instytucji oraz w firmach audytorskich.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują poza świadectwem ukończenia studiów podyplomowych:

 • Certyfikat Audytora Systemów Informatycznych II Stopnia PIKW
 • prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW (https://www.krajowalista.pl/krajowa-lista,163.html)
 • bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych z uzyskaną specjalizacją zgodnie z § 9 Regulaminu KLPAiKW.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla:

 • osób zajmujących się problematyką audytu systemów informatycznych
 • osób odpowiedzialnych za planowanie oraz przeprowadzanie audytów systemów informatycznych w przedsiębiorstwach i organizacjach
 • audytorów wewnętrznych, kontrolerów wewnętrznych
 • informatyków
 • osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacyjne
 • ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa
 • osób planujących w przyszłości przeprowadzać audyty systemów informatycznych w instytucjach sektora publicznego lub prywatnego

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 192 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Standardy audytu systemów informatycznych 8
2. Planowanie i realizacja audytu systemów informatycznych 24
3. Zarządzanie IT. Kontrola Technologii Informacyjnej i Technologii związanych 16
4. Planowanie i organizacja systemów informatycznych 8
5. Zarządzanie ryzykiem w IT 16
6. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 40
7. Audyt infrastruktury informatycznej 8
8. Narzędzia wykorzystywane w pracy audytora 8
9. Kontynuacja działalności po awarii i zarządzanie ciągłością działania 8
10. Jakość systemów informatycznych 8
11. Prawne aspekty w IT 24
12. Wykrywanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom komputerowym 16
13. Audyt legalności oprogramowania 8
14. Egzamin końcowy 0
RAZEM 192

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę ustną. Egzamin odbywa się w trybie zdalnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • zajęcia są prowadzone hybrydowo – z live streamingiem z zajęć stacjonarnych Zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący.
 • studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • zajęcia odbywają się mniej więcej co dwa tygodnie
 • język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne zamieszczone w aplikacji MS Teams
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • Certyfikat Audytora Systemów Informatycznych
 • bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją
 • prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych, II Stopnia PIKW

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz harmonogram.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Terminy zjazdów w I semestrze:

I - 22-23.10.2022
II - 19-20.11.2022
III - 10-11.12.2022
IV - 14-15.01.2023
V - 28-29.01.2023
VI - 11-12.02.2023

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzą:

 • praktykujący audytorzy wewnętrzni, posiadający odpowiednie certyfikaty i międzynarodowe kwalifikacje
 • eksperci PIKW
 • praktycy
 • specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w zakresie przeprowadzania audytów systemów informatycznych w sektorze publicznym i prywatnym

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Cena

3990 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Barbara Grzeszczak
tel: 71 36 80 452
e-mail: barbara.grzeszczak@ue.wroc.pl

Asystent kierownika studiów
Magdalena Barańska
tel: 71 36 80 422
e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie.
Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji Wymagane dokumenty.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych prosimy dostarczyć do biura (pok. nr 3) lub skrzynki korespondencyjnej w budynku CKU pod adresem:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania dokumentów znajdują się w zakładce Kontakt.

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.
W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2022-10-19

Termin uruchomienia studiów: 2022-10-22

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów. Po weryfikacji możliwy odbiór w biurze CKU lub wysyłka zwrotna pocztą (prosimy o wskazanie adresu zwrotnego na terenie Polski)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

Kto może zostać audytorem?     

Zgodnie z artykułem 15, ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa: „Audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego może być przeprowadzony m.in. przez audytorów posiadających co najmniej dwuletnią praktykę w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych i legitymujących się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, technicznych lub prawnych”.      

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu spełnia te wymogi i wydaje w/w dokument absolwentom niniejszego kierunku.      


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto