Audyt śledczy (tryb hybrydowy | Certyfikat Audytora Śledczego II Stopnia PIKW | gwarancja uruchomienia) (edycja 3)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2022/2023, letni 2022/2023

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
05.11.2022 r.
Studia uruchomione
Cena
3 990,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszczak
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Analiza śledcza to obszar, który pozwala sprawdzić, a także odkryć nieprawidłowości związane z różnymi obszarami funkcjonowania firm i organizacji.

Studia podyplomowe dostarczają wiedzy i uczą w praktyce wykorzystania narzędzi wspomagających proces analizy i zarządzania informacją, w tym także aspektów analizy powiązań oraz innych narzędzi wykorzystywanych przez organy ścigania w analizie kryminalnej.

Narzędzia te wnoszą zupełnie nowy wymiar w pracę audytorów, kontrolerów, managerów ryzyka oraz osób zajmujących się bezpieczeństwem.

Słuchacze uczą się jak zaplanować i przeprowadzić audyt śledczy przy wykorzystaniu narzędzi analizy śledczej, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową, uwzględniając obszary:

 • metodyki analizy śledczej wykorzystywanej przez organy ścigania
 • wykorzystania otwartych źródeł informacji
 • analizy ryzyka
 • analizy decyzyjnej

Zajęcia mają charakter praktyczny i przygotowują do samodzielnej pracy. Duża część spotkań to ćwiczenia i wykłady interaktywne oraz seminaria, m.in.:

 • konwersatoria — oparte o dialog pomiędzy prowadzącym i słuchaczem w celu zapewnienia maksymalnego wykorzystania możliwości tworzonych przez taką interakcję
 • case studies — analiza przypadków praktycznych, spraw i stosowanych w nich metod i technik, także operacyjnych
 • symulacja lub projekt — rozwiązanie rozbudowanego zadania, przygotowanie projektu, praca w grupach pozwalająca na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów pod nadzorem wykładowcy

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktykujących audytorów wewnętrznych, posiadających certyfikaty i międzynarodowe kwalifikacje (m.in. CIA) oraz ekspertów PIKW i biegłych rewidentów.


Adresaci

Kierunek dedykowany osobom, które:

 • są zainteresowane tematyką prowadzenia audytów śledczych
 • pracują w komórkach kontroli i audytu
 • planują w przyszłości zajmować się zawodowo audytem śledczym w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji publicznej
 • są pracownikami wymiaru sprawiedliwości
 • pracują w organach ścigania
 • są niezależnymi ekspertami i konsultantami, którzy chcą się specjalizować w audycie śledczym
 • przygotowują się do uzyskania certyfikatu CFE (Certified Fraud Examiner)

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Kryminologia i przestępczość gospodarcza
1. Wprowadzenie do audytu śledczego z elementami kryminologii 8
2. Przestępczość gospodarcza, oszustwa i nadużycia 24
3. Zapobieganie nadużyciom w organizacji. Modele systemów antyfraudowych 8
4. Sprawca przestępstwa gospodarczego 16
Informacja w audycie śledczym
5. Informacja w procesie audytu śledczego 24
6. Analiza informacji – przebieg procesu, zasady, produkty 16
7. Pozyskiwanie informacji w audycie śledczym – prowadzenie wywiadu metodą FBI 16
Procedury i narzędzia audytu śledczego
8. Analiza śledcza – nowoczesne narzędzia przetwarzania informacji w procesie audytu śledczego 16
9. Analiza śledcza – techniki interpretacji i formułowania wniosków oraz dokumentowania prac analitycznych 16
10. Audyt śledczy - modelowe postępowanie w zakresie wykrywania i zapobiegania nieprawidłowościom w przedsiębiorstwach i instytucjach 8
11. Audyt śledczy - modelowe postępowanie w zakresie technik wykrywczych i gromadzenia dowodów 8
12. Audyt śledczy – warsztaty praktyczne 16
13. Egzamin końcowy 0
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę ustną. Egzamin odbywa się w trybie zdalnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • Zajęcia są prowadzone hybrydowo – z live streamingiem z zajęć stacjonarnych
 • Zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • Zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący.
 • Studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • Zajęcia odbywają się mniej więcej co dwa tygodnie
 • Język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne zamieszczone w aplikacji MS Teams
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • Certyfikat Audytora Śledczego II Stopnia PIKW

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz harmonogram. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Terminy zjazdów w I semestrze:

I zjazd 05-06.11.2022
II zjazd 26-27.11.2022
III zjazd 10-11.12.2022
IV zjazd 21-22.01.2023
V zjazd 04-05.02.2023


Kadra dydaktyczna

Słuchacze studiów podyplomowych będą odbywać zajęcia z doświadczoną kadrą pracowników akademickich oraz praktyków w zakresie analizy informacji i planowania w obszarze zarządzania bezpieczeństwem. Zajęcia prowadzą: wybitni specjaliści i doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu praktykujący audytorzy wewnętrzni posiadający odpowiednie certyfikaty i międzynarodowe kwalifikacje (m.in. CIA), eksperci PIKW, biegli rewidenci i doświadczeni eksperci.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Cena

3990 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Barbara Grzeszczak
tel: 71 36 80 452
e-mail: barbara.grzeszczak@ue.wroc.pl

Asystent kierownika studiów
Magdalena Barańska
tel: 71 36 80 422
e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie.
Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji Wymagane dokumenty.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych prosimy dostarczyć do biura (pok. nr 3) lub skrzynki korespondencyjnej w budynku CKU pod adresem:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania dokumentów znajdują się w zakładce Kontakt.

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.
W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2022-11-02

Termin uruchomienia studiów: 2022-11-05

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów. Po weryfikacji możliwy odbiór w biurze CKU lub wysyłka zwrotna pocztą (prosimy o wskazanie adresu zwrotnego na terenie Polski)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

Szczegółowy program studiów obejmuje:

Wprowadzenie do audytu śledczego z elementami kryminologii

· Zakres problematyki, podstawowe definicje i pojęcia kryminologii

· Rola kontroli, audytu wewnętrznego i audytu śledczego, funkcja zarządzania ryzykiem w firmie.

· Procedury i dokumenty systemu zarządzania i kontroli w firmie.

· Środowisko i kultura organizacji – wsparcie audytu śledczego.

· Możliwości budowania wsparcia ze strony środowiska i władz organizacji dla audytu wewnętrznego w polskich realiach.

Charakterystyka zjawiska przestępczości gospodarczej.

· Definicja przestępstwa gospodarczego, oszustwa, nadużycia i korupcji.

· Aspekty prawne przestępstw gospodarczych.

· Defraudacja składników majątku przedsiębiorstwa jako szczególny rodzaj oszustwa.

· Pranie pieniędzy – skala zjawiska, modelowy proces prania pieniędzy.

· Cyberprzestępczość gospodarcza.

· Korupcja – identyfikacja i zapobieganie, aspekty praktyczne

Zapobieganie nadużyciom w organizacji. Modele systemów „antyfraudowych”

· Miejsce kontroli wewnętrznej i audytu oraz znaczenie mapy ryzyk w ocenie ryzyka popełnienia oszustwa bądź nadużycia.

· Zarządzanie ryzykiem nadużyć - szacowanie ryzyka popełniania przestępstw/nadużyć gospodarczych, budowanie mapy ryzyk nadużyć.

· Tryby postępowania w przypadku podejrzenia popełnienia oszustwa bądź nadużycia.

· Współpraca z instytucjami zewnętrznymi i firmami współpracującymi oraz z konkurencją.

· Wynik audytu śledczego a rekomendacje dla procedur bezpieczeństwa w organizacji.

· Organizacja procesu whistleblowing - kanały hot – lines w organizacji.

Sprawca przestępstwa gospodarczego

· Przyczyny i motywy przestępstwa gospodarczego, nadużyć i oszustw, Personnel red flags.

· Psychologiczny portret sprawcy i jego modus operandi.

· Pracownik i menedżer w sytuacji pokusy oraz konfliktu wartości.

· Techniki manipulacji w działaniu sprawcy.

· Identyfikacja ryzyk osobowych w organizacji.

Informacja w procesie audytu śledczego.

· Pozyskiwanie informacji w trakcie prowadzonego audytu śledczego -  metody i techniki przeprowadzania rozmów, wywiadów

i przesłuchań.

· Wiarygodność informacji ze źródeł osobowych – narzędzia oceny

i weryfikacji pozyskanych danych.

· Kryteria oraz sposoby selekcjonowania, grupowania

i dokumentowania informacji.

· Aspekty formalno – prawne wykorzystania informacji w ramach audytu śledczego.

· Problematyka ochrony informacji będących kluczowym zasobem przedsiębiorstwa.

Analiza informacji - przebieg procesu, zasady, produkty.

· Podstawy pracy analitycznej

· Cykl analityczny

· Techniki analityczne

· Ocena wiarygodności informacji i ocena wiarygodności źródeł informacji

· Struktura dokumentu analitycznego

Pozyskiwanie informacji – prowadzenie wywiadu metodą FBI

· Struktura wywiadu.

· Taktyka oraz techniki prowadzenia wywiadu metodą FBI.

· Planowanie oraz przygotowanie czynności.

· Nawiązywanie kontaktu z osobą – podmiotem realizowanych czynności oraz kontrola przebiegu interakcji.

· Taktyka i techniki zadawania pytań oraz zbieranie informacji w stylu „lejka”(od ogółu do szczegółu).

· Rozpoznawanie obronnych strategii osoby i wykorzystywanie adekwatnych techniki perswazyjnej w celu: przekonującego oskarżania, ucinania zaprzeczeń, przekierowania protestów, zapobiegnięcia wycofaniu, przedstawienia opcji do wyboru.

· Rozwiązywanie problemów występujących podczas prowadzonego wywiadu (manipulacje, obawa przed mówieniem, silne emocje, odmowa, zaprzeczenie, sprzeciw) - dobór i stosowanie wybranych technik wywierania wpływu, umiejętność budowania skutecznego przekazu perswazyjnego.

· Zakończenie czynności i kontaktu.

Podsumowanie i ocena materiału uzyskanego z przeprowadzonego wywiadu.

Analiza śledcza – nowoczesne narzędzia przetwarzania informacji w procesie audytu śledczego

· Zarządzanie informacją – prawne i praktyczne aspekty przetwarzania informacji w procesie analitycznym.

· Kryteria przetwarzania informacji w procesie analizy.

· Pojęcie, rodzaje i formy analizy śledczej.

Analiza śledcza – techniki interpretacji i formułowania wniosków oraz dokumentowania prac analitycznych

· Specjalistyczne techniki analizy, oceny i interpretacji informacji.

· Wnioskowanie analityczne – zasady tworzenia przesłanek

i formułowania wniosków.

· Wizualizacja i dokumentowanie wyników prac analitycznych.

· Metody i techniki stosowane w analizie śledczej.

Audyt śledczy - modelowe postępowanie w zakresie wykrywania i zapobiegania nieprawidłowościom w przedsiębiorstwach i instytucjach

· Procedura/struktura audytu śledczego.

· Współpraca z Sygnalistą w procesie planowania audytu śledczego.

· Anonimowy informator w planowaniu audytu śledczego.

· Narzędzia wykorzystywane w audycie śledczym.

· Znaczenie procesu dokumentacji i zabezpieczania dowodów.

Audyt śledczy - modelowe postępowanie w zakresie technik wykrywczych i gromadzenia dowodów

· Syntetyczny model postępowania – elementy procesu wykrywczego, strategia dochodzenia.

· Szczegółowe techniki wykrywcze - źródła dowodowe i ich wykorzystanie.

· Obserwacja i eksperyment audytorski w wykrywaniu nieprawidłowości i nadużyć oraz gromadzeniu dowodów.

· Badanie otoczenia organizacji – elementy wywiadu gospodarczego.

Audyt śledczy w praktyce

 • Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem analizy śledczej


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto