Menedżer zrównoważonego rozwoju (tryb blended learning) (edycja 1)

Semestr zimowy 2022/2023, letni 2022/2023

Data uruchomienia
22.10.2022 r.
Studia uruchomione
Cena
4 500,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

NOWOŚĆ! Zrównoważony rozwój, zmniejszanie emisji CO2 i prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny za środowisko naturalne to już nie tylko światowy trend, ale też konieczność. Coraz więcej regulacji prawnych narzuca firmom wprowadzanie zmian w obszarach związanych np. z gospodarowaniem odpadami, stosowaniem opakowań zwrotnych, zużyciem paliw przez maszyny i transport czy tworzeniem i wykorzystywaniem źródeł energii.

Kierunek stworzony jako odpowiedź na potrzeby rynku. Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności związane z diagnozowaniem problemów środowiskowych, społecznych, gospodarczych i organizacyjnych oraz projektowaniem i wdrażaniem efektywnych sposobów ich rozwiązywania.

Absolwenci będą umieć identyfikować i analizować uwarunkowania środowiskowe rozwoju przedsiębiorstw i instytucji. Zdobędą też wiedzę pomagającą zrozumieć wpływ produkcji i konsumpcji na środowisko naturalne oraz wykształcą umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania relacjami z interesariuszami,a także raportowania na temat działalności społecznej i prośrodowiskowej.

Podczas zajęć warsztatowych będą mieli okazję zapoznać się z praktycznymi rozwiązaniami zasobooszczędnymi i niskoemisyjnymi w organizacji, pogłębią wiedzę na temat gospodarki okrężnej oraz problemów społecznych i środowiskowych w łańcuchu dostaw.


Adresaci

Studia są przeznaczone dla:

 • menadżerów, właścicieli i członków zarządów firm, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętność związane z integrowaniem gospodarczych, społecznych i środowiskowych aspektów prowadzonej działalności
 • przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić działalność w sposób zrównoważony
 • osób zainteresowanych koncepcją zrównoważonego rozwoju
 • pracowników chcących zdobyć zawód i kompetencje przyszłości
 • aktywistów, którzy chcą wspierać firmy w przechodzeniu na „zieloną stronę”

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Podstawy zrównoważonego rozwoju (ZR)
1. Wyzwania społeczne, gospodarcze i klimatyczne 8
2. Polityka i strategie Unii Europejskiej w obszarze środowiska naturalnego 8
3. Prawne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania ochrony środowiska 8
Wprowadzenie do gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ)
4. Istota i praktyki GOZ występujące w sektorze publicznym i prywatnym 8
5. Środowiskowe, społeczne i ekonomiczne implikacje rozwoju GOZ 8
6. Zrównoważona produkcja i konsumpcja 8
Tworzenie strategii w zakresie zrównoważonego rozwoju
7. Metody partycypacyjnego planowania zrównoważonego rozwoju: metoda ISIS, metoda Design Thinking 16
8. Metody zarządzania ryzykiem w procesie projektowania i wdrażania strategii ZR 8
Zrównoważony łańcuch dostaw
9. Trendy w zarządzaniu polityką zakupową 8
10. Zielone zamówienia 16
Rachunkowość środowiskowa
11. Istota rachunkowości środowiskowej 8
12. Efekty zewnętrzne działalności 4
13. Wycena dóbr środowiskowych 4
Raportowanie danych niefinansowych
14. Istota raportowania niefinansowego 8
15. Organizacja procesu raportowania 8
16. Standardy raportowania niefinansowego 8
17. Dobór wskaźników w ramach raportowania niefinansowego 8
Technologie i systemy przyjazne środowisku
18. Zielona modernizacja w przedsiębiorstwie 8
Zrównoważony rozwój w praktyce przedsiębiorstw
19. Studia przypadków liderów zrównoważonego rozwoju 16
20. Warsztaty projektowe 8
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z projektu/pracy końcowej (praca grupowa)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę ustną i pisemną (test). Egzamin odbywa się w trybie stacjonarnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • Zajęcia są prowadzone w formule blended learning – częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni
 • Szacowane proporcje zajęć zdalnych/stacjonarnych: 50% zajęć prowadzona zdalnie, a 50% zajęć na uczelni
 • Zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • Komunikacja odbywa się za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący.
 • Studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • Liczba zjazdów: 11
 • Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie
 • Język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji projektów w ramach zajęć

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktyków z wieloletnim stażem w działalności szkoleniowo-doradczej na rzecz praktyki gospodarczej w obszarze CSR/ZR/ESG. Chcesz poznać naszych prowadzących? Zajrzyj do sekcji "dodatkowe informacje" zamieszczonej na dole strony.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Dorota Teneta-Skwiercz, prof. UEW
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
tel. 668 833 963
e-mail: dorota.teneta-skwiercz@ue.wroc.pl
pok. 108, bud. B

Cena

4500 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie.
Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji Wymagane dokumenty.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych prosimy dostarczyć do biura (pok. nr 3) lub skrzynki korespondencyjnej w budynku CKU pod adresem:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania dokumentów znajdują się w zakładce Kontakt.

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.
W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin uruchomienia studiów: 2022-10-22

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów. Po weryfikacji możliwy odbiór w biurze CKU lub wysyłka zwrotna pocztą (prosimy o wskazanie adresu zwrotnego na terenie Polski)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

Wybrane sylwetki prowadzących: 

Łucja Kornaszewska - managerka programów edukacyjnych i społecznych, ekspertka ngo, psycholog, trenerka. Posiada doświadczenie w tworzeniu, realizacji i ewaluacji wieloletnich ogólnopolskich programów i projektów, skierowanych do szkół i lokalnych społeczności. Zajmowała się współpracą z partnerami merytorycznymi Fundacji Orange oraz kreowaniem i realizacją oferty programowej kierowanej do środowisk szkolnych i lokalnych społeczności. Odpowiadała za budowę i realizację strategii Fundacji i współpracę z zespołem CSR firmy. Członkini Zarządu Forum Darczyńców (organizacja zrzeszająca fundacje korporacyjne i grantodawcze). Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, Podyplomowego Studium Zarządzania Kompetencjami w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych z zakresu CSR.    

Marta Lesiewska - założycielka i dyrektorka naczelna INSPIRED, ekspertka ds. komunikacji i zrównoważonego rozwoju z międzynarodowym doświadczeniem. Zajmuje się m.in. rozwojem strategii ESG na poziomie korporacyjnym, raportowaniem w zakresie zrównoważonego rozwoju (GRI, TCFD, SIN), oceną cyklu życia w celu zmierzenia śladu węglowego, promocją praktyk zrównoważonego rozwoju poprzez opracowanie i wdrożenie kampanii marketingowych i public relations, rozwojem strategii zarządzania kryzysem i reputacją w kontekście międzynarodowym oraz analizą sytuacyjną.    

Agata Rudnicka - ekspertka ds. społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Głównymi obszarami jej zainteresowań są: strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności, zrównoważone modele biznesowe, problematyka rozwoju zrównoważonego i odpowiedzialności w łańcuchach dostaw oraz kwestie związane z edukacją na rzecz CSR i rozwoju zrównoważonego a także przedsiębiorczość społeczna. Wyróżniona jako jedna z kobiet polskiego CSRu przez FOB (2013) oraz jedna z 25 Liderek Zrównoważonego Rozwoju przez Forbes Women (2021).    

Ewa Zamościńska - managerka projektów w firmie edukacyjno-doradczej CSRinfo, doświadczona koordynatorka projektów doradczych i trenerka specjalizująca się w szkoleniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zaangażowania społecznego. Prowadzi projekty doradcze w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu m.in. w firmach z branży finansowej, FMCG, HR i energetycznej. Brała aktywny udział w budowie strategii CSR Grup Kapitałowych. Prowadzi projekty raportowania wg GRI G3, G3.1, G4 jak również projekty doradcze w obszarze budowy i wdrażania programów i polityk zaangażowania społecznego, polityk środowiskowych, kodeksu postępowania.    


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto