Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie (tryb stacjonarny | studia we współpracy z TÜV Nord Polska) (edycja 26)

Semestr zimowy 2022/2023, letni 2022/2023

Rekrutacja do
28.10.2022 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
29.10.2022 r.
Studia uruchomione
Cena
4 590,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Posiadanie certyfikatu serii ISO 9001:2015 jest coraz częściej podstawowym warunkiem korzystnego eksportu na jednolity rynek Unii Europejskiej i ułatwia ekspansję rodzimych produktów na rynki światowe. Dlatego przygotowaliśmy studia podyplomowe pozwalające zdobyć kwalifikacje niezbędne do wdrażania w firmach tego certyfikatu.

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z problemami projektowania, budową i zastosowaniem systemów zarządzania jakością w aspekcie techniczno-technologicznym i ekonomicznym ze szczególnym uwzględnieniem ISO 9001:2015 oraz przygotowanie ich do wdrażania tej normy. Słuchacze zdobywają także wiedzę niezbędną do stosowania w przedsiębiorstwach skutecznego narzędzia wspomagającego zarządzanie jakością, czyli rachunku kosztów jakości włączonego w system controllingu. Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające w praktyce realizować zadania i funkcje audytora, pełnomocnika lub menedżera systemu zarządzania jakością.

Kierunek stworzony we współpracy z firmą TÜV NORD Polska. Około 70% zajęć prowadzą trenerzy TÜV NORD Polska z Katowic.

W programie przewidziane są warsztaty w firmie stosującej zintegrowany system zarządzania jakością.

Egzaminy na certyfikaty TÜV są dodatkowo płatne. Ich koszt w poprzedniej edycji to:

 • Audytor SZJ - 300 zł netto
 • Pełnomocnik SZJ - 350 zł netto
 • Menedżer SZJ - 350 zł netto.

Wszystkie aktualne informacje dotyczące egzaminów certyfikowanych zostaną przekazane na pierwszym zjeździe.


Adresaci

Studia kierowane są do:

 • kadry kierowniczej przedsiębiorstw
 • osób bezpośrednio odpowiedzialnych za projektowanie, dokumentowanie, wdrażanie oraz funkcjonowanie systemu zarządzania jakością na podstawie normy ISO 9001:2015
 • osób, które chcą zajmować się wdrażaniem systemu zarządzania jakością na podstawie normy ISO 9001:2015

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 156 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do zarządzania jakością 4
2. System zarządzania jakością – kontekst organizacji i przywództwa 12
3. Odpowiedzialność i prawo w dziedzinie jakości 4
4. System zarządzania jakością – planowanie, wsparcie i zapewnienie zasobów 8
5. Informacje i udokumentowanie w systemie zarządzania jakością 4
6. Nadzór nad dostawcami i działalnością operacyjną 8
7. Auditowanie i certyfikacja systemu zarządzania jakością 16
8. Komunikacja, prezentacja, moderacja 8
9. Monitorowanie, pomiary, ocena wyników i doskonalenia 8
10. Przywództwo, planowanie i skuteczne zarządzanie procesami 8
11. Zarządzanie ryzykiem 8
12. Narzędzia i metody rozwiazywania problemów i ciągłego doskonalenia 12
13. Metody statystyczne w zarządzaniu jakością 8
14. Zarządzanie niezgodnościami i procesy doskonalenia 8
15. System zarządzania środowiskowego 4
16. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 4
17. Branżowe standardy jakości 4
18. Wybrane elementy rachunkowości zarządczej 8
19. Rachunek kosztów jakości 8
20. Controlling w zarządzaniu jakością 8
21. Warsztaty praktyczne w przedsiębiorstwie z systemem ISO 4
22. Egzamin końcowy 0
RAZEM 156

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (na warunkach określonych przez prowadzących zajęcia)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę pisemną (test). Egzamin odbywa się w trybie stacjonarnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • Zajęcia są prowadzone stacjonarnie – wyłącznie na Uczelni
 • Studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • Liczba zjazdów: 12
 • Zajęcia odbywają się mniej więcej co dwa tygodnie
 • Język prowadzenia zajęć: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia
 • zestaw materiałów od TÜV NORD Polska
 • warsztaty w firmie stosującej zintegrowany system zarządzania jakością
 • certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015 (egzamin płatny dodatkowo) lub certyfikat pełnomocnika bądź menedżera systemu zarządzania jakością (egzamin płatny dodatkowo)

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Planowane terminy zjazdów:

• 29-30.10.2022
• 19-20.11.2022
• 10-11.12.2022
• 14-15.01.2023
• 28-29.01.2023
• 11-12.02.2023
• 11-12.03.2023
• 25-26.03.2023
• 15-16.04.2023
• 20-21.05.2023
• 03-04.06.2023

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach prowadzą trenerzy TUV NORD Polska z Katowic (ok. 70% godzin) oraz pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego, a także praktycy kierujący i administrujący systemami zarządzania jakością w przedsiębiorstwach.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr inż. Ewa Walaszczyk
Katedra Zarządzania Procesami
tel. 602 497 782
e-mail: ewa.walaszczyk@ue.wroc.pl
pok. 412, bud. H

Cena

4590 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie.
Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji Wymagane dokumenty.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych prosimy dostarczyć do biura (pok. nr 3) lub skrzynki korespondencyjnej w budynku CKU pod adresem:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania dokumentów znajdują się w zakładce Kontakt.

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.
W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2022-10-28

Termin uruchomienia studiów: 2022-10-29

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia - wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) - wygenerowane z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania – załącznik 2 lub 3) - wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych - kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów. Po weryfikacji możliwy odbiór w biurze CKU lub wysyłka zwrotna pocztą (prosimy o wskazanie adresu zwrotnego na terenie Polski)
 • dyplom zagraniczny - prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty - do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie - należy go okazać w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE - dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie - należy okazać oryginał dokumentu w trakcie studiów)
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych- w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)

Dodatkowe informacjeZapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto