Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie (We współpracy z TÜV Nord Polska) (edycja 26)

Semestr zimowy 2022/2023, letni 2022/2023

Rekrutacja do
15.09.2022 r.
Jeszcze 79 dni / do wyczerpania miejsc
Data uruchomienia
08.10.2022 r.
Za 102 dni
Cena
4 590,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problemami projektowania, budowy i stosowania systemów zarządzania jakością w aspekcie techniczno-technologicznym i ekonomicznym ze szczególnym uwzględnieniem norm serii ISO 9000 (po zmianach wprowadzanych w 2015 r.) Celem studiów jest także przygotowanie uczestników do wdrażania tych norm w praktyce, jak również stosowania w swoich przedsiębiorstwach skutecznego narzędzia wspomagającego zarządzanie jakością, a mianowicie rachunku kosztów jakości włączonego w system controllingu. Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające w praktyce realizować zadania i funkcje audytora, pełnomocnika lub menedżera systemu zarządzania jakością. Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. W trakcie studiów słuchacze mogą zdawać także egzaminy na audytora, pełnomocnika lub menadżera Systemu Zarządzania Jakością certyfikowane przez TUV Nord.

Adresaci

Kadra kierownicza przedsiębiorstw oraz osoby bezpośrednio odpowiedzialne za projektowanie, dokumentowanie, wdrażanie oraz funkcjonowanie systemu zarządzania jakością na podstawie normy ISO 9001:2015.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 156 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do zarządzania jakością 4
2. System zarzadzania jakością – kontekst organizacji i przywództwa 12
3. Odpowiedzialność i prawo w dziedzinie jakości 4
4. System zarzadzania jakością – planowanie, wsparcie i zapewnienie zasobów 8
5. Informacje i udokumentowanie w systemie zarządzania jakością 4
6. Nadzór nad dostawcami i działalnością operacyjną 8
7. Auditowanie i certyfikacja systemu zarządzania jakością 16
8. Komunikacja, prezentacja, moderacja 8
9. Monitorowanie, pomiary, ocena wyników i doskonalenia 8
10. Przywództwo, planowanie i skuteczne zarządzanie procesami 8
11. Zarządzanie ryzykiem 8
12. Narzędzia i metody rozwiazywania problemów i ciągłego doskonalenia 12
13. Metody statystyczne w zarządzaniu jakością 8
14. Zarządzanie niezgodnościami i procesy doskonalenia 8
15. System zarządzania środowiskowego 4
16. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 4
17. Branżowe standardy jakości 4
18. Wybrane elementy rachunkowości zarządczej 8
19. Rachunek kosztów jakości 8
20. Controlling w zarządzaniu jakością 8
21. Warsztaty praktyczne w przedsiębiorstwie z systemem ISO 4
22. Egzamin końcowy 0
RAZEM 156

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem ukończenia Studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • obecność na minimum 80% godzin zajęć,
 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów,
 • zdanie końcowego egzaminu.

Organizacja studiów

Studia są organizowane na Wydziale Zarządzania przez Katedrę Zarządzania Procesami we współpracy z TÜV Nord Polska. Słuchacze po ukończeniu studiów otrzymują:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (po zdaniu egzaminu końcowego) oraz opcjonalnie:
 • certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015 nadany przez TÜV NORD Polska Sp. z o.o. lub
 • certyfikat pełnomocnika bądź menedżera systemu zarządzania jakością, wydane przez TÜV NORD Polska, jeśli spełniają określone wymagania w wytycznych do certyfikacji personelu.

Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym - dwudniowe sesje maksymalnie dwa razy w miesiącu (sobota w godz. 9.00 - 16.00 i niedziela w godz. 9.00 - 16.00). Zajęcia prowadzone będą systemem wykładowo-konwersatoryjnym i seminaryjnym.

 • Słuchacze w ramach opłaty za studia otrzymują jeden lub dwa segregatory materiałów firmowych TÜV NORD Polska - zależnie od tego, czy ubiegają się tylko o certyfikaty audytora lub pełnomocnika SZJ czy dodatkowo także menedżera SZJ.
 • Organizacją współpracującą jest TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach prowadzą trenerzy TUV NORD Polska z Katowic (ok. 70% godzin) oraz pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego, a także praktycy kierujący i administrujący systemami zarządzania jakością w przedsiębiorstwach. W programie zajęć są także warsztaty w firmie stosującej zintegrowany system zarządzania jakością.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr inż. Ewa Walaszczyk
tel. 71 36 80 270
e-mail: ewa.walaszczyk@ue.wroc.pl
pok. 412, bud. H

Cena

4590 PLN

płatne w II ratach na początku każdego semestru.
Na wniosek słuchacza istnieje możliwość rozłożenia płatności za studia na więcej niż 2 raty.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu studiów. Wpłaty dokonywane są na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu (login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat przed otrzymaniem takiej informacji.

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w:

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pokój 3 lub 4); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) i mailowego w godz. 8:00-15:00.

Godziny otwarcia biura znajdują się w zakładce kontakt u góry strony.

Dokumenty należy składać listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska; tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

Kontakt do kierownika studiów (organizacja i program studiów):

e-mail: ewa.walaszczyk@ue.wroc.pl; tel. 71 36 80 270; 602 497 782

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2022-09-15

Termin uruchomienia studiów: 2022-10-08

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu/oryginału dyplomu do dokumentów.
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie - zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię.
 • Kandydatów, posiadających zagraniczny dyplom, prosimy o zweryfikowanie, czy dyplom ten uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Potwierdzenie można uzyskać na dwa sposoby: poprzez użycie systemu KWALIFIKATOR, bądź przez złożenie w NAWA odpowiedniego wniosku. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach /
 • Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski.

Dodatkowe informacje

Słuchacze studiów podyplomowych mają prawo do korzystania z czytelni i biblioteki UEW, a także z konsultacji prowadzących zajęcia i opieki metodycznej w trakcie studiów.

Opłaty za egzaminy na certyfikaty TÜV, płatne na rzecz TÜV NORD Polska Sp. z o.o. w Katowicach wynoszą (kwoty netto z edycji poprzedniej):
• Audytor SZJ         250 zł netto,
• Pełnomocnik SZJ   350 zł netto,
• Menedżera SZJ     350 zł netto.

Wszystkie informacje dotyczące egzaminów certyfikowanych zostaną przekazane na pierwszym zjeździe. Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto