Menedżer ochrony środowiska (tryb blended learning (z opcją zajęć hybrydowych)) (edycja 4)

Semestr zimowy 2022/2023, letni 2022/2023

Data uruchomienia
22.10.2022 r.
Studia uruchomione
Cena
2 900,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Konieczność ochrony środowiska wymaga od firm instytucji i organizacji coraz większych kompetencji. Koszty oraz sankcje za niespełnienie wymagań rosną z roku na rok. Nie tylko ograniczanie zanieczyszczeń, ale też działania na rzecz ochrony klimatu stanowią dzisiaj nie lada wyzwanie dla zarządów tych podmiotów. Stąd powstało na rynku pracy rosnące zapotrzebowanie na menedżerów posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności administrowania i zarządzania oddziaływaniem na środowisko naturalne oraz wdrażania systemowych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Do tego właśnie przygotowują nasze studia podyplomowe.

W czasie studiów uczestnicy mają możliwość:

 • pogłębienia wiedzy na temat zmian klimatycznych, przyczyn i przewidywanych skutków, a także konsekwencji dla działalności firm i instytucji
 • poznania wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska, w tym emisji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadowej, uzyskiwania pozwoleń i decyzji
 • praktycznych ćwiczeń w zakresie opracowywania obowiązkowej dokumentacji związanej z administrowaniem środowiskowym, w tym obsługi BDO
 • poznania wymagań w zakresie materiałów i odpadów niebezpiecznych, w tym objętych międzynarodową konwencją dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych (ADR), a także dyrektywami REACH i CLP
 • poznania najlepszych dostępnych praktyk w zakresie środowiska (BAT)
 • poznania wymagań i praktycznych ćwiczeń w zakresie opracowywania dokumentacji międzynarodowych standardów systemowych rozwiązań w ochronie środowiska, w tym ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego oraz europejskiego systemu ekozarządzania i audytu EMAS
 • poznania perspektywy menedżerów na co dzień zajmujących się administrowaniem i zarządzaniem kwestami środowiskowymi w różnych podmiotach,
 • analizy i budżetowania kosztów środowiskowych,
 • uczestnictwa w ćwiczeniach doskonalących kompetencje menedżerskie.

Uczestnicy zajęć poznają też tajniki doboru technologii przyjaznych środowisku przy umiejętnym wykorzystaniu instrumentów prawno-ekonomicznych.

Ze względu na popyt na takie kompetencje na rynku pracy, dla zainteresowanych słuchaczy dodatkowo przygotowaliśmy możliwość uzyskania w preferencyjnych cenach certyfikatów audytora wewnętrznego:

 • ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego
 • ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością
 • ISO 45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • audytowanie zintegrowanego systemu zarządzania

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach (np. w koncernach, gdzie stanowiska z zakresu ochrony środowiska często łączy się z pracą służby BHP), podmiotach opieki zdrowotnej, firmach doradczych, jednostkach samorządu terytorialnego i innych organizacjach, w których tworzy się stanowiska pracy związane z ochroną środowiska.


Adresaci

Studia dedykowane są głównie pracownikom związanym z ochroną środowiska lub planującym rozpoczęcie pracy czy działań w tym obszarze, a przede wszystkim:

 • osobom zatrudnionym na stanowiskach związanych z ochroną środowiska w firmach, instytucjach i organizacjach
 • osobom zamierzającym podjąć pracę związaną z obszarem ochrony środowiska zarówno na stanowiskach menadżerskich jak i wykonawczych
 • pracownikom łączącym prace w obszarze BHP i ochronie środowiska
 • osobom chcącym zgłębić wiedzę z obszaru ochrony środowiska
 • działaczom społecznym, radnym samorządowym

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 166 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Globalne aspekty środowiskowe 8
2. Europejskie regulacje w zakresie ochrony środowiska 8
3. Prawo ochrony środowiska i jego praktyczne aspekty 16
4. Gospodarka odpadami – wymagania prawne i rozwiązania techniczne 16
5. Gospodarka emisjami– wymagania prawne i rozwiązania techniczne, handel emisjami 16
6. Gospodarka wodna i ściekowa– wymagania prawne i rozwiązania techniczne 16
7. Metody organizacji i zarządzania środowiskowego 12
8. Pozwolenia i sprawozdawczość środowiskowa 16
9. Substancje i preparaty niebezpieczne 8
10. Wprowadzenie do ADR 6
11. Analiza i budżetowanie kosztów związanych ze środowiskiem 16
12. ISO 14001 Systemy zarządzania środowiskowego 16
13. Europejski System Ekozarządzania i Audytu EMAS 8
14. Rozwój kompetencji menedżerskich 4
15. Egzamin końcowy 0
RAZEM 166

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (na warunkach określonych przez prowadzących zajęcia)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę ustną. Egzamin odbywa się w trybie stacjonarnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • Zajęcia są prowadzone w formule blended learning – częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni, z możliwością zajęć hybrydowych (z transmisją online z zajęć stacjonarnych)
 • Zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • Zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący
 • Studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • Liczba zjazdów: 9
 • Zajęcia odbywają się mniej więcej co dwa tygodnie
 • Język prowadzenia zajęć: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia
 • możliwość konsultacji projektów w ramach zajęć
 • możliwość uzyskania, w preferencyjnych cenach, certyfikatów audytora wewnętrznego:
  • ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego,
  • ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością,
  • ISO 45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, audytowanie zintegrowanego systemu zarządzania

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Zajęcia są prowadzone przez wybitnych specjalistów: wykładowców (nie tylko) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Politechniki Wrocławskiej, a także odznaczających się wieloletnim doświadczeniem praktyków w dziedzinie ochrony środowiska, specjalizujących się w tworzeniu projektów studiów wykonalności i wniosków o środki z Unii Europejskiej oraz członków Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki przy Business Centre Club.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych, prof. UEW
Katedra Pracy, Kapitału i Innowacji
e-mail: anna.cierniak-emerych@ue.wroc.pl
pok. 209, bud. B

Cena

2900 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie.
Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji Wymagane dokumenty.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych prosimy dostarczyć do biura (pok. nr 3) lub skrzynki korespondencyjnej w budynku CKU pod adresem:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania dokumentów znajdują się w zakładce Kontakt.

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.
W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin uruchomienia studiów: 2022-10-22

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów. Po weryfikacji możliwy odbiór w biurze CKU lub wysyłka zwrotna pocztą (prosimy o wskazanie adresu zwrotnego na terenie Polski)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto