Dietetyka gerontologiczna (tryb blended learning | we współpracy z Polskim Towarzystwem Żywienia Klinicznego) (edycja 1)

Semestr zimowy 2022/2023, letni 2022/2023

Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
4 500,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Gerontologia to nauka o procesach starzenia się, będąca interdyscyplinarnym połączeniem wiedzy z dziedziny biologii, medycyny, kulturoznawstwa, psychologii, a nawet antropologii kulturowej. Najnowsze osiągnięcia z zakresu dietetyki gerontologicznej dają szansę na długie i zdrowe życie dzięki zastosowaniu odpowiedniej diety, suplementacji i stylu życia.

Celem studiów podyplomowych jest edukacja specjalistów, zajmujących się dietetyką i żywieniem osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • specyfiki wynikającej z ich fizjologicznych potrzeb
 • antropometrycznej i laboratoryjnej oceny stanu odżywienia
 • zaburzeń odżywiania, dietoprofilaktyki, dietoterapii i żywienia klinicznego
 • aktualnej wiedzy z zakresu zaleceń i przeciwwskazań do stosowania suplementów diety i żywności wzbogacanej
 • farmakoterapii i fitoterapii oraz interakcji z żywnością i/lub suplementami diety
 • żywienia i suplementacji u seniorów o zwiększonej aktywności fizycznej
 • regulacji prawnych i zasad żywienia osób starszych w placówkach żywienia zbiorowego
 • oceny i planowania jadłospisów osób starszych w żywieniu indywidualnym i zbiorowym
 • efektywnego prowadzenia prozdrowotnej edukacji żywieniowej wśród seniorów

Zajęcia teoretyczne są uzupełnione bogatą ofertą ćwiczeń praktycznych m.in. w sali komputerowej i laboratorium.
Studia są realizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Żywienia Klinicznego.


Adresaci

Studia podyplomowe są skierowane w szczególności do:

 • dietetyków
 • specjalistów ds. żywienia człowieka, zajmujących się żywieniem osób starszych w gabinetach dietetycznych lub poradnictwa żywieniowego
 • intendentów w domach opieki, domach pomocy społecznej, szpitalach, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, sanatoriach i uzdrowiskach
 • osób kontrolujących sposób żywienia osób starszych w placówkach żywienia zbiorowego np. pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych
 • osób świadczących usługi w zakresie żywienia seniorów (firm cateringowych)
 • osób prowadzących edukację żywieniową
 • nauczycieli dietetyki, żywienia, technologii żywności w szkołach średnich, policealnych i wyższych
 • wszystkich chętnych pragnących zdobyć, poszerzyć i/lub zaktualizować wiedzę z zakresu dietetyki dedykowanej długiemu, zdrowemu życiu

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Zmiany anatomiczne i fizjologiczne zachodzące w okresie starzenia 6
2. Antropometryczna ocena stanu odżywienia osób starszych 12
3. Żywienie kliniczne osób starszych 6
4. Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób narządów zmysłów i powłoki skórnej 8
5. Zaburzenia odżywienia u osób starszych 4
6. Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób układu pokarmowego osób starszych 8
7. Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób narządu ruchu osób starszych 10
8. Żywność funkcjonalna w diecie osób starszych 4
9. Analiza składu suplementów diety i żywności wzbogacanej dla osób starszych 8
10. Żywienie zbiorowe w placówkach opieki dla osób starszych 5
11. Edukacja i poradnictwo żywieniowe osób starszych 5
12. Żywność wzbogacana w diecie osób starszych 8
13. Suplementy diety w żywieniu osób starszych 8
14. Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób endokrynologicznych osób starszych 10
15. Żywienie osób starszych aktywnych fizycznie 6
16. Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób neurologicznych osób starszych 6
17. Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób nowotworowych osób starszych 6
18. Diagnostyka laboratoryjna w ocenie stanu odżywienia osób starszych 6
19. Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób układu sercowo-naczyniowego 8
20. Żywienie wspierające układ immunologiczny i mikrobiotę przewodu pokarmowego letni 8
21. Fitoterapia osób starszych 6
22. Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa osób starszych a interakcje leków z żywnością i suplementami diety 6
23. Ocena jadłospisów i planowanie żywienia osób starszych z uwzględnieniem chorób 6
24. Egzamin końcowy 0
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (na warunkach określonych przez prowadzących zajęcia)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę ustną. Egzamin odbywa się w trybie stacjonarnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • Zajęcia są prowadzone formule blended learning – częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni
 • Szacowane proporcje zajęć zdalnych/stacjonarnych: 20% na 80%
 • Zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • Zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący
 • Studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • Liczba zjazdów: 10
 • Zajęcia odbywają się mniej więcej co trzy tygodnie
 • Język prowadzenia zajęć: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia i kierownikiem studiów
 • możliwość zakwaterowania w pokojach gościnnych DS. "Ślężak" lub "Przegubowiec" na terenie kampusu UE, po wcześniejszej indywidualnej rezerwacji

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim wraz z odpisem w języku angielskim.


Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2022/2023:

I zjazd - 29-30.10.2022
II zjazd - 26-27.11.2022
III zjazd - 17-18.12.2022
IV zjazd - 28-29.01.2023
V zjazd - 11-12.02.2023


Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, członków Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz pracowników naukowych innych uczelni zajmujących się zagadnieniami poruszanymi w ramach studiów.

Chcesz poznać naszych prowadzących? Zajrzyj do sekcji "dodatkowe informacje" zamieszczonej na dole strony.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UEW
Katedra Technologii Żywności i Żywienia
tel. 506 554 665
e-mail: zuzanna.goluch@ue.wroc.pl
pok. 106, bud. H

Cena

4500 PLN

Oferta promocyjna - możliwość ubiegania się o zniżkę mają:

 • klienci instytucjonalni — dla grup powyżej 3 osób
 • absolwenci i słuchacze szkoleń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z ostatnich 2 lat
 • pracownicy instytucji współpracujących z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu

W tej sprawie prosimy o kontakt z kierownikiem studiów podyplomowych.

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie.
Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji Wymagane dokumenty.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych prosimy dostarczyć do biura (pok. nr 3) lub skrzynki korespondencyjnej w budynku CKU pod adresem:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania dokumentów znajdują się w zakładce Kontakt.

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.
W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów. Po weryfikacji możliwy odbiór w biurze CKU lub wysyłka zwrotna pocztą (prosimy o wskazanie adresu zwrotnego na terenie Polski)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

Poznaj wykładowców, którzy poprowadzą zajęcia:    

 • dr hab. inż. Zuzanna Goluch prof. UEW - Katedra Technologii Żywności i Żywienia, UE we Wrocławiu, kierownik studiów      
 • dr n. med. Anna Zmarzły - członek zarządu Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego, Kierownik Poradni Żywienia Klinicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, we Wrocławiu     
 • prof. dr hab. inż. Joanna Wyka - Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu     
 • dr hab. inż. Julita Reguła prof. UPP - Instytut Żywienia Człowieka i Dietetyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu     
 • dr hab. inż. lek med. Dariusz Włodarek, prof. SGGW - Katedra Dietetyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, w Warszawie     
 • dr hab. inż. Mirosława Teleszko, prof. UEW - Katedra Technologii Żywności i Żywienia, UE we Wrocławiu     
 • dr n. farm. Magdalena Hurkacz - Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu     
 • dr n. farm. Aldona Wierzbicka-Rucińska - Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie     
 • płk dr n.med. Maciej Kentel - Wyższa Szkoła Fizjoterapii, Klinika eMKa Med Centrum medyczne we Wrocławiu     
 • dr inż. Anna Sobczak-Czynsz - Fizjoline Centrum Rehabilitacji i Treningu Personalnego w Szczecinie     
 • dr inż. Joanna Fugiel - Dom Pomocy Społecznej in. Dr E. Wojtyły w Szczecinie     
 • dr inż. Gabriela Haraf - Katedra Technologii Żywności i Żywienia, UE we Wrocławiu     


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto