Menedżerskie studia podyplomowe - Management 3.0 (tryb online | akredytowane szkolenie (gra symulacyjna) i certyfikat Agile PM Foundation) (edycja 4)

Semestr zimowy 2022/2023, letni 2022/2023

Cena
4 490,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Strona WWW: http://www.management30.ue.wroc.pl

Cele i charakterystyka studiów

Management 3.0 jest odpowiedzią na warunki, w jakich funkcjonuje współczesny biznes. Opiera się na teorii złożonych systemów adaptacyjnych. Koncepcja ta na nowo definiuje przywództwo, a zarządzanie czyni odpowiedzialnością grupową.

Współczesne organizacje potrzebują managerów, którzy rozumieją, jakie mechanizmy zachodzą w biznesie, aby sprostać wyzwaniom, stymulować rozwój, doskonaląc przy tym potencjał i wzmacniając zaangażowanie pracowników.

Szkolenie akredytowane przez firmę OMEC . Więcej o OMEC w sekcji Informacje dodatkowe.

Głównym celem studiów jest dostarczenie wiedzy oraz rozwój kompetencji osobistych i społecznych z zakresu nowoczesnego zarządzania i przywództwa. Program zajęć został stworzony tak, by dać słuchaczom wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie zwinnego zarządzania. Absolwenci będą potrafili rozpoznać wartości, którymi kierują się członkowie organizacji i którymi powinien kierować się przywódca, aby osiągać cele – zarówno w kontekście całej organizacji, zespołu, jak i indywidualnym.

Te studia podyplomowe w swoim zakresie merytorycznym bazują na unikalnym połączeniu społeczno-psychologicznych kompetencji menedżera z wiedzą na temat zarządzania współczesną organizacją.


Adresaci

Studia są skierowane do:

 • liderów zespołów
 • kierowników projektów i członków zespołów projektowych
 • managerów działów (w tym HR) i dyrektorów
 • coachów i trenerów
 • każdej osoby, którą interesuje zwinne zarządzanie, zwiększanie zaangażowania pracowników i nowoczesne przywództwo,

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 152 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Od Management 1.0 do Management 3.0 4
2. Podstawy teorii systemów złożonych 4
3. Założenia filozofii Agile w zarządzaniu 8
4. Akredytowane szkolenie Agile PM Foundation. Gra symulacyjna 16
5. Budowanie stylu przywództwa ukierunkowanego na cel - także w warunkach wirtualizacji pracy 16
6. Komunikacja głównym narzędziem menedżera 16
7. Wewnętrzna motywacja członków zespołu – jak ją rozpoznać 16
8. Nowoczesne wytyczne budowania struktury organizacyjnej 8
9. Empowerment jako wartość w kulturze pracy organizacji i zespołu 8
10. Coachingowy model prowadzenia i energizowania zespołu 16
11. Nowoczesne sposoby rozwoju kompetencji jednostek i zespołu 16
12. Idea ciągłego doskonalenia w praktyce zarządzania. Stymulowanie innowacyjności 16
13. Radzenie sobie z trudnościami i trening uważności menedżera 8
14. Egzamin końcowy 0
RAZEM 152

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę pisemną (test). Egzamin odbywa się w trybie zdalnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.


Organizacja studiów

 • Zajęcia są prowadzone online – w formie zdalnej
 • Zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący.
 • Studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • Liczba zjazdów: 10
 • Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie
 • Język: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia
 • naukę z wykorzystaniem dodatkowych narzędzi takich jak np. Mural; akredytowane szkolenie Agile PM Foundation z grą symulacyjną; możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskania certyfikatu Agile PM Foundation

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią uznani praktycy zarządzania zasobami ludzkimi i kierowania zespołami, trenerzy, psycholodzy, konsultanci oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dużym doświadczeniem szkoleniowo-doradczym. Szkolenie akredytowane Agile PM Foundation połączone z symulacją KINSHASA prowadzi firma OMEC (Open Management Education Center).

Chcesz dowiedzieć się więcej o akredytowanym szkoleniu? Zajrzyj do sekcji "dodatkowe informacje" zamieszczonej na dole strony.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Katarzyna Piwowar-Sulej, prof. UEW
Katedra Pracy, Kapitału i Innowacji
tel. 503 129 991
e-mail: katarzyna.piwowar-sulej@ue.wroc.pl
pok. 123, bud. D

Cena

4490 PLN

Cena promocyjna: 4190 PLN — obowiązuje przy jednorazowej płatności

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator CKU
Agnieszka Manowska
tel: 71 36 80 452
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie.
Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji Wymagane dokumenty.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych prosimy dostarczyć do biura (pok. nr 3) lub skrzynki korespondencyjnej w budynku CKU pod adresem:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45
53-307 Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania dokumentów znajdują się w zakładce Kontakt.

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.
W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów. Po weryfikacji możliwy odbiór w biurze CKU lub wysyłka zwrotna pocztą (prosimy o wskazanie adresu zwrotnego na terenie Polski)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

Szkolenie akredytowane będzie realizowane przez firmę: OMEC - Open Management Education Center. 

Tworzy ją zespół zaangażowanych, pełnych pasji ekspertów, którzy specjalizują się w szeroko rozumianym zarządzaniu przedsiębiorstwem – w tym projektami, programami, portfelami i usługami. Osią działalności są szkolenia z zakresu zarządzania, które podnoszą umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

W portfolio firmy znajduje się także kompleksowa obsługa przedsiębiorstw: analiza potrzeb szkoleniowych, planowanie ścieżek rozwoju pracowników, szkolenia akredytowane i kursy autorskie, certyfikacje, adaptowanie podejścia Agile oraz wdrażanie metodyk zarządzania projektami i portfelami zmian, a także wsparcie powdrożeniowe obejmujące m.in. coaching managerów i kluczowych pracowników. Służą także pomocą w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych, wdrażaniu procesów zarządzania i w bieżącej pracy managerów.

Szkolenie z zakresu Agile PM będzie prowadzone w oparciu o grę Kinshasa.    

To autorska gra symulacyjna opracowana przez OMEC.

Jest to warsztat umożliwiający przećwiczenie narzędzi i technik Agile Project Management w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku.

Dzięki przygodowej, egzotycznej narracji prowadzącej zespół przez afrykańskie tereny, kursanci nie tylko uczą się zwinnego zarządzania projektem, ale również doświadczają prawdziwych emocji! To właśnie do nich należały będą najważniejsze decyzje podczas symulacji – dotyczące trasy, ekwipunku, a nawet reakcji na zaistniałe zdarzenia. To również oni będą musieli zmierzyć się z konsekwencjami swoich wyborów.

Kinshasa Agile wykorzystuje elementy takie jak: współpraca i współodpowiedzialność za sukces projektu, planowanie dostosowane do projektów zwinnych, podejmowanie codziennych decyzji na poziomie zespołu, budowanie przyrostowe produktu, podział na timeboxy (okienka czasowe), dostarczanie na czas, zastosowanie listy wymagań z priorytetami MoSCoW, efektywne raportowanie i stosowanie się do zasad Agile.    


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto