Doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami (edycja 24)

online__19_

Semestr letni 2021/2022, zimowy 2022/2023

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
4 650,00 zł
Kontakt
Kozak Anna
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Prawo podatkowe, procedury podatkowe i rachunkowe, polityka podatkowa małych i dużych firm – to temat, który szczególnie w ostatnich miesiącach pojawia się we wszystkich ważnych mediach.
Nowa ustawa podatkowa zmusza wiele przedsiębiorstw i instytucji do ponownego przyjrzenia się kwestiom podatków i próby zrozumienia nowych regulacji, a także wdrożenia rozwiązań, które z tych przepisów wynikają.

W czasie zajęć słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu prawa podatkowego, procedur podatkowych i rachunkowych, polityki podatkowej przedsiębiorstwa oraz sprawozdawczości podatkowej. Dodatkowo uczestnicy uczą się prowadzenia ksiąg podatkowych.

Studia podyplomowe obejmują także zagadnienia z prawa celnego, zasad międzynarodowego opodatkowania i obowiązującego systemu ubezpieczeń.
Co ważne - zakres merytoryczny odzwierciedla wymagania niezbędne do zaliczenia egzaminu na doradcę podatkowego.

Podczas zajęć duży nacisk jest kładziony na praktyczne ćwiczenie umiejętności oraz na pracę na prawdziwych przykładach. Omawiane są zagadnienia związane ze stosowaniem prawa podatkowego i zarządzania podatkami oraz zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorstw i organizacji.

Sprawność i bezbłędność w posługiwaniu się normami prawa podatkowego przez osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji i rozliczenia, są podstawą poprawnej realizacji obowiązków podatkowych. Stanowią one niezbędny warunek prowadzenia optymalnej polityki podatkowej i wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

Tym co wyróżnia nasz kierunek, jest kadra dydaktyczna złożona z doświadczonych praktyków oraz najlepszych wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wykorzystując swoje kompetencje są oni w stanie należycie przygotować uczestników do egzaminu na doradcę podatkowego.

Adresaci

Studia są kierowane przede wszystkim do:

 • kadry menedżerskiej, w szczególności odpowiedzialnej za decyzje finansowe
 • księgowych i pracowników biur rachunkowych zajmujących się rozliczeniami podatkowymi
 • kandydatów na doradców podatkowych
 • osób zainteresowanych problematyką podatkową

Realizowany program odpowiada na potrzeby kandydatów przygotowujących się do egzaminu na doradcę podatkowego, organizowanego przez Ministerstwo Finansów.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do zarządzania podatkami i ryzykiem podatkowym 4
2. Strategie podatkowe 12
3. Zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe 8
4. Podatek dochodowy od osób fizycznych 12
5. Podatek dochodowy od osób prawnych 12
6. Podatek od towarów i usług 12
7. Transakcje wewnątrzwspólnotowe VAT 8
8. Podatek akcyzowy 8
9. System opłat i podatków lokalnych 4
10. Cła i procedury celne 8
11. Opodatkowanie międzynarodowe i unikanie podwójnego opodatkowania 8
12. Zasady rachunkowości 8
13. Prowadzenie ksiąg podatkowych 8
14. Księgi rachunkowe w rozliczeniu podatkowym 16
15. Podatki w sprawozdawczości finansowej 8
16. Kontrola podatkowa 8
17. Postępowanie egzekucyjne w administracji 4
18. Prawo karne skarbowe 4
19. Opodatkowanie przekształceń przedsiębiorstw 8
20. Ceny transferowe w rozliczeniu podatkowym 8
21. Studia przypadków 8
22. Egzamin końcowy 0
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę pisemną (pytania otwarte). Egzamin odbywa się w trybie zdalnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.

Organizacja studiów

 • Zajęcia są prowadzone w formie Virtual Classroom (online) - wyłącznie zdalnie
 • Zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący
 • Studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • Liczba zjazdów: 11
 • Zajęcia odbywają się mniej więcej co trzy tygodnie
 • Język prowadzenia zajęć: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne
 • zestaw książek dostosowany do tematyki studiów
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów.

W przypadku kierunków w języku polskim istnieje możliwość uzyskania odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych praktyków z wieloletnim stażem — doradców podatkowych i pracowników organów podatkowych oraz pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Michał Poszwa
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
tel. 501 056 723
e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl
pok. 513, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Marta Nowak, prof. UEW
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
tel. 71 36 80 384
e-mail: marta.nowak@ue.wroc.pl
pok. 512, bud. Z

Cena

4650 PLN

Możliwość rozłożenia opłaty na:

 • 2 raty - dla wszystkich
 • 4 raty - dla wpłat dokonywanych przez osoby indywidualne

 • Nie pobieramy opłaty wpisowej.
 • Osoby, które chcą skorzystać z opłaty ratalnej powinny wypełnić podanie i przesłać je mailem na adres koordynatora kierunku w biurze CKU, wpisując w temacie wiadomości: opłata ratalna i kierunek studiów lub złożyć je razem z kompletem dokumentów rekrutacyjnych w biurze CKU.

Ważne!
Opłatę za studia należy uiścić dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza “ZAPISZ SIĘ NA STUDIA” dostępnego na dole strony. Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie. Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji "Wymagane dokumenty".

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można złożyć w biurze (osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej).

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43
53-307 Wrocław
pokój nr 4

Godziny przyjmowania dokumentów:
poniedziałek-piątek 7:30-15:30
sobota: 8.00-15.00

Dokumenty można też dostarczyć do skrzynki korespondencyjnej znajdującej się przy schodach na parterze budynku CKU.

Godziny otwarcia budynku:
poniedziałek-sobota 7:00-18:00
niedziela 8:00-16:00

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Koordynator ze strony CKU
Anna Kozak
e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl  
tel. 71 36 80 949
bud. CKU, pok. 4

Asystent kierownika studiów
Magdalena Barańska
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl
tel. 71 36 80 422

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2022-06-30

Termin uruchomienia studiów: 2022-10-22

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia - wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) - wygenerowane z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania – załącznik 2 lub 3) - wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych - kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów. Po weryfikacji możliwy odbiór w biurze CKU lub wysyłka zwrotna pocztą (prosimy o wskazanie adresu zwrotnego na terenie Polski)
 • dyplom zagraniczny - prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty - do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie - należy go okazać w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE - dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie - należy okazać oryginał dokumentu w trakcie studiów)
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych- w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)

Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto