Akademia Trenera - Profesjonalne Zarządzanie Szkoleniami (edycja 5)

dow_2_baner

Semestr letni 2021/2022, zimowy 2022/2023

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
4 400,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Zmieniająca się dynamicznie rzeczywistość wymaga od liderów elastycznego myślenia, umiejętności zwinnego zarządzania, wprowadzania innowacji i motywowania pracowników. Stały rozwój kompetencji jednostek i zespołów to konieczność, decydująca o przetrwaniu i rozwoju wielu firm.

Akademia Trenera - Profesjonalne Zarządzanie Szkoleniami to kierunek dla osób, które pragną zdobyć wiedzę i rozwinąć kompetencje w zakresie planowania, realizacji i ewaluacji szkoleń.

Studia podyplomowe bazują na unikalnym programie łączącym społeczno-psychologiczne kompetencje trenerskie z wiedzą na temat zarządzania organizacją. Dobór tematów zajęć i kadry prowadzącej (złożonej m.in. z psychologów, pedagogów, trenerów, konsultantów ale też doświadczonych aktorów i muzyków) pozwala słuchaczom poznać i wdrożyć w swojej pracy metodologię oraz dobre praktyki związane z procesem zarządzania szkoleniami. W konsekwencji przyczynia się do rozwoju pracowników, wzrostu ich wydajności, usprawnienia procesów w firmie i lepszego wykorzystania wiedzy w organizacji.

Tym, co wyróżnia nasz kierunek, jest możliwość uczestnictwa słuchaczy w sesjach z ekspertami-trenerami oraz praca na prawdziwych case studies i duża ilość ćwiczeń praktycznych.

Słuchacze dostają też możliwość odbycia praktyk i zdobycia referencji w dużej organizacji. Dla chętnych organizowane są dodatkowe szkolenia z posługiwania się konkretnymi metodami pracy trenera.

Więcej informacji na stronie kierunku: http://www.trenerbiznesu.ue.wroc.pl

Adresaci

Dla kogo? Studia podyplomowe dają przygotowanie nie tylko osobom prowadzącym szkolenia ale też specjalistom i managerom, którzy zajmują się zasobami ludzkimi, rozwojem zespołów i wdrażaniem procesów oraz innowacji. Kierunek daje nowe kompetencje i możliwości kierownikom w instytucjach publicznych oraz w administracji samorządowej różnych szczebli. Świetne przygotowanie dla osób, które pracują lub planują podjąć pracę jako:

 • trenerzy
 • facylitatorzy
 • specjaliści BHP
 • specjaliści HR
 • managerowie zarządzający projektami i zespołami
 • specjaliści od standardów jakości i certyfikacji
 • właściciele firm
 • założyciele startupów

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
MODUŁ I: ROZWÓJ W ORGANIZACJI – PERSPEKTYWA PRACODAWCY I PRACOWNIKA
1. Szkolenie pracowników jako składowa procesu ZZL 4
2. Rozwój personelu na tle współczesnych koncepcji zarządzania 4
3. Uwarunkowania pracy trenera 4
4. Pozyskiwanie środków na szkolenia z funduszy europejskich 4
MODUŁ II: SPECYFIKA NAUCZANIA LUDZI DOROSŁYCH
5. Psychologia uczenia się dorosłych 8
6. Elementy andragogiki 8
7. Trening komunikacji 16
8. Proces grupowy. Praca z różnymi typami uczestników szkolenia 16
MODUŁ III: KSZTAŁTOWANIE WARSZTATU TRENERA
9. Zasady organizacji, projektowania i ewaluacji szkoleń 8
10. Praca nad emisją głosu 4
11. Sztuka autoprezentacji. Trening aktorski 16
12. Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych i pracy z flipchartem. Projektowanie szkoleń on-line. 4
13. Metody szkoleniowe (wykład, dyskusja, burza mózgów, case study, scenki, gry symulacyjne, coaching, mentoring) 36
14. Specyfika szkoleń outdoorowych 8
15. „Czasoumilacze” – czyli ćwiczenia na rozgrzewkę i przerywniki 4
16. Kreatywna adaptacja i wykorzystanie rekwizytów oraz gier szkoleniowych 8
17. Warsztat „Ja w roli trenera” 8
18. Egzamin końcowy 0
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (zaliczenie przedmiotów odbywa się na warunkach określonych przez prowadzących zajęcia)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę pisemną (test). Egzamin odbywa się w trybie zdalnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.

Organizacja studiów

 • Zajęcia są prowadzone w formule blended learning – częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni
 • Szacowane proporcje zajęć zdalnych/stacjonarnych 70% zajęć prowadzona zdalnie, a 30% zajęć na uczelni**
 • Zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • Zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący
 • Studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • Liczba zjazdów: ok. 10-13 (jeśli będą zajęcia tylko w sobotę lub w niedzielę)
 • Zajęcia odbywają się mniej więcej co trzy tygodnie
 • Język prowadzenia zajęć: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne zamieszczone w aplikacji MS Teams
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia
 • odbycie praktyk i zdobycie referencji

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów.

W przypadku kierunków w języku polskim istnieje możliwość uzyskania odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią uznani praktycy zarządzania zasobami ludzkimi, trenerzy, konsultanci oraz posiadający duże doświadczenie szkoleniowe absolwenci i pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Chcesz poznać naszych prowadzących? Zajrzyj do sekcji "dodatkowe informacje" zamieszczonej na dole strony.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

prof. dr hab. Katarzyna Piwowar-Sulej
Katedra Pracy, Kapitału i Innowacji
tel. 503 129 991
e-mail: katarzyna.piwowar-sulej@ue.wroc.pl
pok. 123, bud. D

Cena

4400 PLN

Cena promocyjna: 4190 PLN
Oferta promocyjna - warunki:

 • Cena promocyjna 4190 zł obowiązuje przy jednorazowej płatności.
 • Obowiązuje do brak terminu

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
 • 2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
 • 4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
 • 6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.

Ważne!
Opłatę za studia należy uiścić dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza “ZAPISZ SIĘ NA STUDIA” dostępnego na dole strony. Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie. Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji "Wymagane dokumenty".

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można złożyć w biurze (osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej).

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43
53-307 Wrocław
pokój nr 4

Godziny przyjmowania dokumentów:
poniedziałek-piątek 7:30-15:30
sobota: 8.00-15.00

Dokumenty można też dostarczyć do skrzynki korespondencyjnej znajdującej się przy schodach na parterze budynku CKU.

Godziny otwarcia budynku:
poniedziałek-sobota 7:00-18:00
niedziela 8:00-16:00

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów.

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Koordynator ze strony CKU
Agnieszka Manowska
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl
tel. 71 36 80 452
bud. CKU, pok. 4

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2022-02-28

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania – załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów. Po weryfikacji możliwy odbiór w biurze CKU lub wysyłka zwrotna pocztą (prosimy o wskazanie adresu zwrotnego na terenie Polski)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie - należy go okazać w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie - należy okazać oryginał dokumentu w trakcie studiów)

Dodatkowe informacje

Wybrane sylwetki prowadzących:  

 • Martyna Pryszmont-Ciesielska - dr nauk humanistycznych, andragog, metodolog. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, zatrudniona w Zakładzie Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych. Autorka monografii pt. "Ukryty program edukacji akademickiej", prac zbiorowych, m.in. "(Mikro)światy ludzi dorosłych" oraz licznych artykułów o tematyce edukacyjnej i metodologicznej. Zainteresowania naukowe: andragogika i nieformalna edukacja dorosłych oraz metodologia badań społecznych. Uczestniczka grantów i projektów otrzymanych m.in. z Europejskiej Stolicy Kultury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Funduszów Europejskich. Inspiruje ją fotografia (także w działaniach edukacyjnych).    
 • Mariusz Bilski - trener, coach ICC, konsultant biznesowy, doradca korporacyjny, doświadczony manager z praktyką w zarządzaniu. Posiada dziewiętnastoletnią praktykę trenerską i ponad 1000 zrealizowanych godzin seminariów i warsztatów oraz ponad 900 godzin konsultacji biznesowych dla różnych firm i organizacji. Jako coach pracuje od 2008 roku. Realizował projekty rozwojowe krajowe i międzynarodowe dla firm z branż m.in.: przemysłu, bankowości, finansów, IT, logistyki, ubezpieczeń, mediów sprzedaży, automotive, start-upów. Współpracuje z fundacjami oraz organizacjami pozarządowymi. Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko jest kwestią czasu i zaangażowania. Jego hobby to sztuki walki i teoria kłamstwa.    
 • Iwona Piga - współzałożyciel i członek zarządu Fundacji Training Projects, gdzie kieruje działem szkoleń team building i wyjazdów integracyjnych. Kierowała największą w polskiej historii imprezą team building (37 trenerów prowadziło zajęcia dla 450 pracowników). Tworzy gry szkoleniowe i integracyjne oraz symulacje biznesowe. Współautorka książki „Zarządzanie projektem szkoleniowym". Jest członkiem i jednym z założycieli Polskiego Stowarzyszenía Trenerów Outdoor. Pasjonatka żeglarstwa.    


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto