HR Business Partner (Virtual Classroom) (edycja 16)

online__21_


Semestr letni 2021/2022, zimowy 2022/2023

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
26.03.2022 r.
Studia uruchomione
Cena
5 600,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36-80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Koncepcja HR Business Partnera wpłynęła na sposób postrzegania roli służb personalnych przedsiębiorstw. Ten zaproponowany przez Dave’a Urlicha model działania stał się światowym standardem jeśli chodzi o rozwiązania organizacyjne w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w wielu firmach. Nie chodzi tu jedynie o zmianę nazwy HR managera czy specjalisty personalnego na HR Business Partnera, potrzebna jest zmiana sposobu myślenia oraz rzeczywiste działania służb personalnych ukierunkowane na wsparcie organizacji w osiąganiu celów biznesowych. Dopiero wtedy można mówić o nowoczesnej i efektywnej funkcji HR w organizacji. Studia podyplomowe zaprojektowane w oparciu o koncepcję HR Business Partnera składają się z czterech podstawowych modułów: strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, procesy zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, transformacja i zmiana, podnoszenie efektywności personelu. Celem studiów jest przygotowanie i podniesienie kompetencji uczestników w zakresie skutecznej pracy w roli HR Business Partnera w organizacji. Stawiamy przede wszystkim na praktyczne aspekty HR. Stąd też celowy dobór obsady prowadzących zajęcia. Wśród prowadzących znajdą Państwo praktyków z takich firm jak: Google, KPMG, Ernst & Young, FORTUM, TOYOTA, HRM PARTNERS, BAMA czy Pure Biologics. Studia prowadzone są w języku polskim w formule Virtual Classroom (e-learning)

Do zajęć w forumule Virtual Classroom używana jest platforma MS Teams, która działa na komputerach (Mac/Windows), telefonach i tabletach (Android/iOS). Każdy słuchacz otrzyma indywidualne konto do logowania się w aplikacji. Wystarczy mieć dowolne urządzenie i dostęp do Internetu, aby brać udział w zajęciach. Platforma MS Teams pozwala na transmisję audio i wideo, udostępnianie prezentacji i innych materiałów szkoleniowych w czasie rzeczywistym. Uczestnicy mogą się widzieć, dyskutować, pracować w podgrupach i cały czas mieć bezpośredni kontakt z trenerem.

Adresaci

Studia adresowane są do menadżerów i specjalistów HR chcących podnieść swoje umiejętności i wiedzę w zakresie wsparcia biznesu i kadry kierowniczej firmy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Jesteśmy również otwarci na kandydatów zaczynających, bądź planujących karierę w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 148 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Rola i kompetencje HR Partnera 6
2. Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim 6
3. Projektowanie organizacyjne 4
4. Systemy kompetencyjne i ścieżki kariery (projektowanie i administrowanie) 4
5. Zarządzanie procesem rekrutacji i selekcji 6
6. Zarządzanie talentami 4
7. Zarządzanie wynikami i systemy ocen pracowniczych 6
8. Projektowanie systemów wynagrodzeń i rewizja wynagrodzeń 6
9. Kształtowanie kultury organizacyjnej 6
10. Budowanie marki pracodawcy 6
11. Społeczna odpowiedzialność biznesu 4
12. Controling personalny i narzędzia pomiaru efektywności funkcji personalnej 6
13. Narzędzia badania postaw pracowniczych 4
14. Psychologia kierowania 4
15. Przywództwo 2.0. 6
16. Zarządzanie zmianami i ludźmi w zmianie 6
17. Komunikacja w organizacji 4
18. Budowanie zespołów pracowniczych (coaching i mentoring) 6
19. Networking 2.0 4
20. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach międzynarodowych 4
21. Zarządzanie konfliktem i mediacje 6
22. Skuteczne negocjacje 6
23. Prawne aspekty zzl w firmie 6
24. Design thinking w zarządzaniu zasobami ludzkimi 4
25. Metody i narzędzia lean HR 6
26. Źródła finansowania rozwoju kompetencji pracowniczych 6
27. Zarządzanie projektami 6
28. Warsztaty projektowe 6
29. Egzamin końcowy 0
RAZEM 148

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z projektu
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Organizacja studiów

 • Gwarancja uruchomienia
 • Zajęcia są prowadzone w formie Virtual Classroom (online) - wyłącznie zdalnie
 • Zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący.
 • Studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • Ilość zjazdów: 12
 • Zajęcia odbywają się mniej więcej co trzy tygodnie
 • Język prowadzenia zajęć: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy

 • indywidualne konto na platformie MS Teams
 • materiały dydaktyczne zamieszczone w aplikacji MS Teams
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów.

W przypadku kierunków w języku polskim istnieje możliwość uzyskania odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktyków z wieloletnim stażem, z firm takich jak: Google, KPMG, Ernst & Young, FORTUM, BSH, TOYOTA, HRM PARTNERS, BAMA czy Pure Biologics.

Chcesz poznać naszych prowadzących? Zajrzyj do sekcji "dodatkowe informacje" zamieszczonej na dole strony.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Witold Szumowski, prof. UEW
Katedra Teorii i Organizacji Zarządzania
tel. 71 36 80 652, 606 215 836
e-mail: witold.szumowski@ue.wroc.pl
pok. 809, bud. Z

Cena

5600 PLN

Cena studiów to 5 600,00 PLN brutto, płatna w dwóch ratach:
I rata 2 800,00 zł do 26.03.2022r. (lub całość).
II rata 2 800,00 zł do 30.09.2022r.

Oferta promocyjna - warunki:
W przypadku zgłoszenia się na studia w terminie do 19.02.2022 r. oraz wniesienia jednorazowej opłaty do 26.03.2022 r. koszt studiów wynosi 4800 zł.

 • Nie pobieramy opłaty wpisowej.
 • Osoby, które chcą skorzystać z opłaty ratalnej, powinny wypełnić podanie i przesłać je mailem na adres koordynatora kierunku w biurze CKU, wpisując w temacie wiadomości: opłata ratalna i kierunek studiów lub złożyć je razem z kompletem dokumentów rekrutacyjnych w biurze CKU.

Ważne!
Opłatę za studia należy uiścić dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.
Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza “ZAPISZ SIĘ NA STUDIA” dostępnego na dole strony. Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie. Szcegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji "Wymagane dokumenty".

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można złożyć w biurze (osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej).
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43
53-307 Wrocław
pokój nr 4

Godziny przyjmowania dokumentów:
poniedziałek-piątek 7:30-15:30
sobota: 8.00-15.00

Dokumenty można też dostarczyć do skrzynki korespondencyjnej znajdującej się przy schodach na parterze budynku CKU.
Godziny otwarcia budynku:
poniedziałek-sobota 7:00-18:00
niedziela 8:00-16:00

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Koordynator ze strony CKU
Alina Sofińska
e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl
tel.: 71 36 80 949
bud. CKU, pok. 4

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2022-03-19

Termin uruchomienia studiów: 2022-03-26

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia - wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) - wygenerowane z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania – załącznik 2 lub 3 - wygenerowane z systemu)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych - kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów. Po weryfikacji możliwy odbiór w biurze CKU lub wysyłka zwrotna pocztą (prosimy o wskazanie adresu zwrotnego na terenie Polski)
 • dyplom zagraniczny - prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem:https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty - do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie - należy go okazać w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE - dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie - należy okazać oryginał dokumentu w trakcie studiów) 
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych - w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)

Dodatkowe informacje

Kluczowi prowadzący

 • Piotr Sierociński - dyrektor generalny HRM partners S.A. - wiodącej polskiej firmy doradczej specjalizującej się w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz benchmarkingu płac. Od ponad 25 lat czynnie zajmuje się problematyką HR: w latach 1990-1995 szef personalny dużej firmy produkcyjnej, od 1996 roku działa w konsultingu HR (Neumann Management Institute, Andersen, Deloitte, od 11 lat w HRM partners). W tym czasie brał udział / kierował ponad 300 projektami - głównie z zakresu budowy systemów motywacyjnych oraz strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Jest częstym uczestnikiem konferencji branżowych z zakresu HR oraz komentatorem rynku pracy i usług HR.
 • Małgorzata Czachor - absolwentka socjologii, prawa oraz studiów podyplomowych w zakresie psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. W swojej karierze zawodowej miała szczęście pracować w wielonarodowym środowisku jak i wymagających branżach – produkcyjnej, motoryzacyjnej czy energetycznej - z powodzeniem realizując ambitne cele takie jak: budowanie organizacji od fazy green field, łączenie i integracja spółek w związku z akwizycjami jak i restrukturyzacja organizacji, kosztów i zatrudnienia. Zaangażowana jest na co dzień w prowadzenie działań rozwojowych w zakresie przywództwa, przy wykorzystaniu m.in. badań inteligencji emocjonalnej, ewaluacji 360 stopni, feedbacku, development center, coachingu, mentoringu.
 • Justyna Jagiełło-Bradley - Absolwentka Stosunkow Miedzynarodowych i Pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim, po studiach pracowała w firmie doradztwa personalnego, rekrutując menadżerów i specjalistów dla lokalnych i międzynarodowych klientów. Od sześciu lat zarządza globalnymi procesami rekrutacji w firmie Google. Stworzyła struktury HR dla dwóch nowych organizacji biznesowych w ramach firmy, pracowała z globalnymi i regionalnymi zespołami w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Stanach Zjednoczonych, Indiach i Argentynie. Przygotowuje i zarządza szkoleniami, miedzy innymi współtworzyła trening z zakresu rekrutacji, który przechodzą wszyscy pracownicy firmy.
 • Agnieszka Schubert - absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (d. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu) - kierunku zarządzanie i marketing o specjalności ekonomika produkcji. Obecnie jest Dyrektorem Personalnym w Bama Europa Sp. z o.o., przedsiębiorstwie produkujacym wyroby cukiernicze dla międzynarodowych sieci fast-food. Przed objęciem tego stanowiska pracowała jako HR Manager w centrum usług wspólnych międzynarodowego koncernu zajmującego się ochroną zdrowia, gdzie m.in. odpowiadała za stworzenie i wdrożenie systemu ocen pracowniczych, systemów motywacyjnych oraz dobór odpowiednich kadr. Wcześniej była Dyrektorem ds. Handlowych, a następnie Dyrektorem Generalnym w QNH BV Polska. Pracowała ponad 10 lat w firmach konsultingowych, zajmując się między innymi rekrutacją i oceną pracowników, projektami tworzenia optymalnych zespołów, szkoleniami z zakresu kompetencji miękkich, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży i profesjonalnej obsługi klienta (m.in. dla Aquapark Wrocław), czy budowaniem systemów ocen i rozwoju pracowników.
 • Marta Rot - obecnie manager HR we Wrocławskim Centrum Badań EIT+. Wcześniej konsultant efektywności organizacyjnej (OE) w Netii i długoletni manager HR w Telefonii Dialog. Od kilkunastu lat wspiera kadrę menedżerską w podejmowaniu działań i decyzji związanych z pracą z ludźmi. Zarządza zarówno twardą administracją personalną jak i projektami z zakresu doskonalenia personelu i budowania kultury organizacyjnej. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, od lat rozwijająca swoje kompetencje w obszarze HR. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego oraz z zarządzania kadrami. Certyfikowany trener biznesu ze szkoły Moderatora, asesor AC/DC, konsultant OE/OD. Pasjonat „podwodnego” patrzenia na relacje międzyludzkie w organizacji i ich wpływ na efektywność firmowego świata. Uczennica Johna Scherera, autorytetu w zakresie tworzenia efektywnych zespołów w organizacji, uznanego przez Stephena Covey’a za jednego ze 100 najlepszych amerykańskich liderów rozwoju osobistego.
 • Konstanty Dobiejewski - radca prawny, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, posiada ponad 15–letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych i samorządowych. Obecnie jest w Kancelarii BTA Partnerem odpowiedzialnym merytorycznie za zagadnienia prawa pracy, prawa spółek oraz reorganizacji. Przed dołączeniem do BTA Konstanty przez ponad 12 lat pracował w międzynarodowych sieciowych kancelariach dochodząc do stanowiska partnerskiego, w tym czasie zarządzał biurami lokalnymi oraz był liderem czołowych praktyk prawa pracy w Polsce nagradzanych w międzynarodowych rankingach Legal500, Chambers (Deloitte, EY). Głównym obszarem kompetencji Konstantego jest prawo pracy – zarówno w zakresie spraw sądowych (był pełnomocnikiem w kilkuset sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych), jak i niespornych spraw indywidualnych i zbiorowych. Konstanty w swojej karierze doradzał przy kształtowaniu indywidualnych stosunków pracy, w szczególności dla kadry managerskiej, tworzeniu wzorów umów i innej dokumentacji pracowniczej, wdrażaniu i zmian aktów prawa zakładowego (układów zbiorowych, regulaminów pracy, wynagradzania, regulaminów funduszu świadczeń socjalnych), negocjacjach z organizacjami związkowymi oraz reprezentantami pracowników, wdrażaniu modeli motywacyjnych, optymalizacji czasu pracy, badaniach due-dilligence, wdrażaniu PPE i PPK. Szczególnie bogatym doświadczeniem Konstanty dysponuje w prawno-pracowniczych aspektach M&A oraz reorganizacji związanych z transferem pracowników. Konstanty uczestniczył, jako prowadzący, w szkoleniach oraz webcastach z zakresu prawa pracy oraz jest autorem wielu publikacji z tego obszaru m.in. dla Rzeczpospolitej oraz Gazety Prawnej. Wspierał również, jako ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Konfederację Lewiatan przy opiniowaniu zmian ustaw z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 • Patrycja Radek - posiadająca kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu obszarem rozwoju biznesu usług eksperckich i badawczo-rozwojowych, budowania polityki sprzedaży usług badawczych. Przez 7 lat była odpowiedzialna za rozwój biznesu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Mentorka w programach mentoringowych wspierających rozwój kobiet w obszarze STEM: Girls Go Start-up Academy Lean in STEM, TOP Minds. Moderator projektów z wykorzystaniem design thinking (ponad 1200 godzin pracy w środowisku design thinking). Certyfikowany menedżer projektów zgodnie ze standardem IPMA. Certyfikowany trener biznesu. Członek organizacji Obywatele Nauki (współtwórca Paktu dla Nauki). Absolwentka Programu TOP500 Innovators na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek Rady Doradczej Stowarzyszenia TOP 500 Innovators. Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej (specjalność: Biotechnologia) oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (specjalność: Zarządzanie i Marketing).
 • Katarzyna Tomaszewska - od ponad 12 lat pracuje w branży HR. Zaczynała jako konsultant międzynarodowej agencji doradztwa personalnego, gdzie miała okazję realizować różnorodne projekty rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie. Następnie zarządzała działem HR w spółce z branży finansowej, gdzie wdrażała stanowisko HR Business Partnera oraz szereg systemów i polityk HR, m.in.: model kompetencyjny, system oceny pracowniczej, ścieżki kariery, system premiowania, badanie opinii pracowników. Aktualnie pracuje w Toyota Motor Manufacturing Poland, gdzie odpowiada za program rozwoju liderów związany z nowym projektem uruchomienia produkcji silników hybrydowych
 • Anna Prończuk - controller personalny w KPMG w Berlinie, specjalizuje się we wpływie regulacji prawnych na strukturę kosztów personalnych w przedsiębiorstwie. Karierę zawodowa rozpoczęła od pracy na stanowisku konsultanta biznesowego w międzynarodowej firmie IT, wdrażając systemy zarzadzania wiedzą w największych firmach farmaceutycznych i produkcyjnych. Po przejściu do działu doskonalenia obsługi kluczowych klientów i wdrożeniu autorskiego systemu strategicznego planowania personelu i identyfikacji kluczowych wskaźników efektywności dla działu doradztwa biznesowego, rozpoczęła współpracę z firma konsultingowa KPMG. Obecnie odpowiedzialna za największy sektor biznesowy w niemieckich strukturach KPMG, analizę jakości i skuteczności procesów HR w odniesieniu do strategii całej organizacji, oraz zarządzanie systemami wynagrodzeń i strategiczne planowanie zatrudnienia.
 • Witold Szumowski - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu. Karierę zawodową rozpoczął od pracy na stanowisku kierownika sprzedaży w dużej firmie produkcyjnej, Następnie przez kilka lat prowadził działalność naukową oraz dydaktyczną w Katedrze Projektowania Systemów Zarządzania AE we Wrocławiu. Od 2002 do 2007 roku związany z firmą konsultingową HRK PARNERS – TOWERS PERRIN ALIANCE PARTNER. W latach 2007 – 2008 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej największej na Dolnym Śląsku firmy wytwarzającej energię ze źródeł odnawialnych. W tym samym czasie kierował działem personalnym w jednej z największych firm regionu. Jako konsultant brał udział w realizacji szeregu projektów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Obecnie pracownik naukowy w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz niezależny konsultant.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto