Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie informacją (studia we współpracy z EY GDS,) (edycja 1)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr letni 2021/2022, zimowy 2022/2023

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
23.04.2022 r.
Studia uruchomione
Cena
6 900,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Absolwent studiów podyplomowych „Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie informacją” zdobędzie kompleksową wiedzę z zakresu nowoczesnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz systemów informatycznych funkcjonujących we współczesnych organizacjach. Studia są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie krajowego i globalnego rynku pracy na specjalistów, znających obecną specyfikę prowadzenia skutecznych działań w zakresie bezpieczeństwa informacji. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i budowa umiejętności z zakresu nowoczesnego zarządzania bezpieczeństwem informacji w zakresie podstawowych obszarów takich jak:

 • modele i metodyki zarządzania bezpieczeństwem oraz metody organizacji funkcji IT;
 • organizacja procesów zarządzania bezpieczeństwem;
 • architektura systemów bezpieczeństwa;
 • budowanie świadomości użytkowników w zakresie ryzyka i zagrożeń w obszarze zarządzania informacją;
 • zarządzanie projektami IT.

Po ukończeniu studiów słuchacz będzie posiadać umiejętność oraz wiedzę i z zakresu:

 • podstawowej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeńśtwa
 • najczęściej wykorzystywanych modeli i metodyk zarządzania bezpieczeństwem
 • procesu tworzenia i zarządzania informacją oraz znaczenia social media w przepływie informacji
 • identyfikacji zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji
 • planowania oraz zarządzania architektury systemów bezpieczeństwa
 • identyfikacji wykorzystywanych metod kradzieży danych
 • znaczenia białego wywiadu
 • budowania świadomości nt. bezpieczeństwa informacji w organizacji

Stawiamy na praktyczną wiedzę, studia realizowane są we współpracy z EY GDS, a większość wykładowców to doświadczeni praktycy.

Po ukończeniu studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Adresaci

Studia adresowane są do menadżerów i specjalistów IT chcących podnieść swoje umiejętności i wiedzę w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w organizacjach (a także przygotowujących się do objęcia tej funkcji). Jesteśmy również otwarci na kandydatów zaczynających, bądź planujących karierę w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 148 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Informacja – tworzenie i zarządzanie informacją 4
2. Modele i metodyki zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji 8
3. Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie kryzysowe 8
4. Audyt cybersecurity (ITGC / ISMS) 6
5. Modele organizacji funkcji IT 6
6. Czynnik ludzki w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji (Socjologia fraudów, socjotechniki i techniki manipulacji) 8
7. Organizacja i wsparcie procesów zarządzania bezpieczeństwem 8
8. Architektura systemów bezpieczeństwa. Projektowanie i utrzymanie 16
9. Zarządzanie projektami IT i cybersecurity 8
10. Prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem 6
11. Narzędzia i standardy zarządzania informacjami ISO 27001 6
12. Bezpieczeństwo systemów danych i IoT 6
13. Human Resources i dane RODO 6
14. Organizacja procesów pracy z klientem i konkurencją 8
15. Podstawy OSINT, biały wywiad 4
16. Przygotowanie rozwiązań cybersecurity w procesach przetargowych 4
17. Kanały danych i rola social media w przepływie informacji 6
18. Budowanie strategii i świadomości bezpieczeństwa informacji 6
19. Gra symulacyjna w zakresie bezpieczeństwa 8
20. Case studies – najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa informacji 4
21. Metody kradzieży danych 4
22. Warsztaty projektowe 8
23. Egzamin końcowy 0
RAZEM 148

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z projektu
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Organizacja studiów

 • Zajęcia są prowadzone hybrydowo (onsite lub online) - częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni (bez streamingu)
 • Zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący.
 • Studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • Ilość zjazdów: 11
 • Zajęcia odbywają się mniej więcej co trzy tygodnie
 • Język prowadzenia zajęć: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne zamieszczone w aplikacji MS Teams
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia
 • możliwość konsultacji projektów w ramach zajęć
 • zdobycie referencji

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów.

W przypadku kierunków w języku polskim istnieje możliwość uzyskania odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez praktyków z wieloletnim stażem — pracowników firmy EY GDS oraz doświadczonych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Chcesz poznać naszych prowadzących? Zajrzyj do sekcji "dodatkowe informacje" zamieszczonej na dole strony.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Witold Szumowski, prof. UEW
Katedra Zarządzania i Przedsiębiorczości
tel. 71 36 80 652, 606 215 836
e-mail: witold.szumowski@ue.wroc.pl
pok. 809, bud. Z

Cena

6900 PLN

Cena studiów to 6 900,00 PLN brutto, płatna w dwóch ratach:
I rata 3 450,00 zł do 08.04.2022r. (lub całość).
II rata 3 450,00 zł do 30.09.2022r.

Oferta promocyjna:
W przypadku zapisania się dwóch i więcej osób z jednej instytucji cena może być negocjowana z kierownikiem studiów podyplomowych.
Możliwość rozłożenia opłaty na raty:

 • 2 raty - dla wszystkich
 • 4 raty - dla wpłat dokonywanych przez osoby indywidualne

 • Nie pobieramy opłaty wpisowej.
 • Osoby, które chcą skorzystać z opłaty ratalnej powinny wypełnić podanie (link) i przesłać je mailem na adres koordynatora kierunku w biurze CKU, wpisując w temacie wiadomości: opłata ratalna i kierunek studiów lub złożyć je razem z kompletem dokumentów rekrutacyjnych w biurze CKU.

Ważne!
Opłatę za studia należy uiścić dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.
Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza “ZAPISZ SIĘ NA STUDIA” dostępnego na dole strony. Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie. Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji "Wymagane dokumenty".

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można złożyć w biurze (osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej).

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43
53-307 Wrocław
pokój nr 4

Godziny przyjmowania dokumentów:
poniedziałek-piątek 7:30-15:30
sobota: 8.00-15.00

Dokumenty można też dostarczyć do skrzynki korespondencyjnej znajdującej się przy schodach na parterze budynku CKU.

Godziny otwarcia budynku:
poniedziałek-sobota 7:00-18:00
niedziela 8:00-16:00

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów.

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Koordynator ze strony CKU
Alina Sofińska
e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl
tel. 71 36 80 949
bud. CKU, pok. 4

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2022-05-06

Termin uruchomienia studiów: 2022-04-23

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia - wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) - wygenerowane z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania – załącznik 2 lub 3 - wygenerowane z systemu)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych - kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów. Po weryfikacji możliwy odbiór w biurze CKU lub wysyłka zwrotna pocztą (prosimy o wskazanie adresu zwrotnego na terenie Polski)
 • dyplom zagraniczny - prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem:https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty - do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie - należy go okazać w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE - dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie - należy okazać oryginał dokumentu w trakcie studiów) 
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych - w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)

Dodatkowe informacje

Kluczowi prowadzący:

 • Wojciech Zalech - Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (d. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu) - kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalności Informatyka Ekonomiczna. Obecnie jest Managerem ds.. Konsultingu w EY GDS Polska. EY GDS jest częścią grupy EY, firmy doradczej z obszarów m.in.. Audytu, Podatków, Doradztwa Biznesowego i Technologicznego. Od 16 lat związany z firmami doradztwa IT.  Wcześniej konsultant wdrożeniowy rozwiązań w obszarze systemu SAP. Obecnie Manager projektów oraz Team Leader stawiający szczególny nacisk na bezpieczeństwo informacji oraz budowanie świadomości swojego zespołu o konieczności przestrzegania zasad oraz reguł bezpieczeństwa w zarządzaniu informacją.
 • Kacper Tabaczyński - architekt sieci i bezpieczeństwa IT oraz OT, członek zespołu TDR (Threat Detection and Response), poprzednio inżynier sieci i bezpieczeństwa IT; na co dzień zajmuje się projektowaniem rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, dostosowaniem, proponowaniem i implementacją rozwiązań w zależności od zidentyfikowanych zagrożeń w środowiskach sieciowych, hybrydowych i chmurowych we wszystkich warstwach modelu OSI, np. projekt przeniesienia i zabezpieczenia aplikacji i serwisów zdrowia publicznego z systemów fizycznych do chmury publicznej (w czasie pandemii) w celu zapewnienia lepszej funkcjonalności i poprawieniu bezpieczeństwa czy projekt separacji infrastruktury jednej ze spółek dużej organizacji z obszaru ubezpieczeń i zapewnienie ciągłości świadczenia usług po oddzieleniu się od spółki, kładąc szczególny nacisk na aspekty bezpieczeństwa.
 • Rafal Marchlewski - absolwent kierunku Informatyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obecnie jest kierownikiem działu Threat Detection and Response (TDR) w firmie EY. Przez pierwsze 6 lat kariery zawodowej pracował jako specjalista w IBM, zajmując się wdrożeniami i utrzymaniem technologii: AIX, serwery POWER, sieci SAN, pamięci masowe (dyskowe i taśmowe), klastry Power HA, systemy kopii zapasowych. Następnie przez 8 lat zajmował stanowiska liderskie i architektoniczne w IBM, przede wszystkim w obszarze tworzenia rozwiązań technicznych dla klientów, krok po kroku przesuwając się w przestrzeń Cyber Security. Przez rok czasu pracował w zespole CISO szwedzkiej firmy Intrum, zajmując się kształtowaniem i monitorowaniem procesu zarządzania podatnościami, wraz z testami penetracyjnymi, dla całej grupy Intrum. Posiada certyfikat CISM (Certified Information Security Manager) organizacji ISACA.
 • Kamil Andrzejewski - absolwent Queensland University of Technology w Brisbane. Prowadzi firmę zajmującą się działaniem w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, fraudów i cybertech. Zajmuje się metodyką projektową w zakresie bezpieczeństwa IT i zarządzania pracuje dla partnerów SAP ERP i INFOR ERP na całym świecie. Od pięciu lat prowadzi wykłady i ćwiczenia w zakresie komunikacji w organizacjach w tym proces kradzieży informacji. Czynny audytor w zakresie ISO 27001. W 2017 roku rozpoczął badania naukowe w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w organizacji w zakresie nowoczesnych technik wykrywania i kradzieży informacji na każdym poziomie jej działania.
 • Witold Szumowski - doktor nauk ekonomicznych, doktor habilitowany nauk społecznych. Karierę zawodową rozpoczął od pracy na stanowisku kierownika sprzedaży w dużej firmie produkcyjnej, Następnie przez kilka lat prowadził działalność naukową oraz dydaktyczną w Katedrze Projektowania Systemów Zarządzania AE we Wrocławiu. Od 2002 do 2007 roku związany z firmą konsultingową HRK PARNERS – TOWERS PERRIN ALIANCE PARTNER. W latach 2007 – 2008 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej największej na Dolnym Śląsku firmy wytwarzającej energię ze źródeł odnawialnych. W tym samym czasie kierował działem personalnym w jednej z największych firm regionu. Jako konsultant brał udział w realizacji szeregu projektów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Obecnie profesor w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz niezależny konsultant.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto