Nowoczesne technologie w finansach - FinTech (we współpracy ze Związkiem Przedsiębiorstw Finansowych) (edycja 1)

online__24_


Semestr letni 2021/2022, zimowy 2022/2023

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
7 000,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Rynek usług finansowych zmienia się bardzo dynamicznie. Rośnie rola FinTech-ów, czyli firm, które dostarczają rozwiązania związane z technologią i finansami. Nie są to tylko firmy z sektora bankowego, ale też często startupy i firmy IT, które tworzą narzędzia pozwalające wygodniej korzystać np. z systemów płatności, finansowania zakupów, korzystania z obcych walut w kraju i za granicą.

Studia podyplomowe „Nowoczesne technologie w finansach – FinTech” są prowadzone w ramach współpracy naszej uczelni i Związku Przedsiębiorstw Finansowych, który jest jednym z uczestników zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech Komisji Nadzoru Finansowego.

Celem kierunku jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych, umiejętności i kompetencji słuchaczy, które mogą być wykorzystane w prowadzeniu własnych przedsięwzięć z szeroko rozumianego sektora FinTech.

Dodatkowym celem studiów podyplomowych jest zaprezentowanie rozwiązań na rynku związanych z Finansami 4.0, czyli wykorzystaniem technologii w celu zwiększenia wydajności, obniżenia kosztów i elastycznego wprowadzania zmian w obszarach związanych z finansami.

Zobacz film

Adresaci

Studia kierowane są do osób zajmujących się zawodowo finansami, a w szczególności:

 • pracowników banków, agencji ratingowych, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych
 • przedsiębiorców z sektora FinTech
 • osób, które dopiero zamierzają rozwijać swoją karierę zawodową w sektorze FinTech

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Otoczenie prawne
1. Podatki w działalności innowacyjnej i modele biznesowe 4
2. Podstawowe akty prawne materialnoprawne regulujące działalność w obszarze FinTech 8
3. Regtech, ochrona konsumenta i ochrona własności intelektualnej 8
Otoczenie ekonomiczne i finansowe
4. Sposoby i źródła finansowania projektów FinTech 4
5. Ekonomia współdzielenia 4
6. Finanse behawioralne 6
7. Rynek finansowy – przed i po FinTechewolucji 6
8. Trendy w FinTech 12
Marketing i komunikacja
9. Marketing usług finansowych i MarTech 8
10. Komunikacja i PR w projektach FinTech 12
11. Zarządzanie projektami 8
12. Design thinking w projektach FinTech 16
13. Customer journey w projektach FinTech 8
Technologie
14. InsurTech 6
15. LendTech 8
16. PayTech 8
17. RoboAdvice 4
18. Sztuczna inteligencja w finansach 8
19. Zwalczanie nadużyć finansowych w cyfrowym świecie 6
20. Omnichannel 8
21. Platformy inwestycyjne, aplikacje do zarządzania finansami osobistymi i zarządzanie majątkiem 4
22. Przykłady i dobre praktyki 20
23. Egzamin końcowy 0
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z projektu/ pracy końcowej(projekt/ praca zespołowa)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę pisemną (test). Egzamin odbywa się w trybie stacjonarnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.

Organizacja studiów

 • Zajęcia są prowadzone hybrydowo (onsite lub online) - częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni (bez streamingu) Szacowane proporcje zajęć zdalnych/stacjonarnych: 40% zajęć prowadzona zdalnie, a 60% zajęć na uczelni
 • Zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • Zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący
 • Studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • Liczba zjazdów: 12
 • Zajęcia odbywają się mniej więcej co trzy tygodnie
 • Język prowadzenia zajęć: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie MS Teams
 • materiały dydaktyczne zamieszczone w aplikacji MS Teams
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia.

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające również rozwój sytuacji epidemiologicznej oraz terminy zjazdów.

W przypadku kierunków w języku polskim istnieje możliwość uzyskania odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim.

Kadra dydaktyczna

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające również rozwój sytuacji epidemiologicznej oraz terminy zjazdów. W przypadku kierunków w języku polskim istnieje możliwość uzyskania odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Artur Trzebiński, adiunkt
Katedra Bankowości
tel. 507 198 014
e-mail: artur.trzebinski@ue.wroc.pl
pok. 420, bud. Z

Cena

7000 PLN

Możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 raty - dla wszystkich.

 • Nie pobieramy opłaty wpisowej.
 • Osoby, które chcą skorzystać z opłaty ratalnej powinny wypełnić podanie (link) i przesłać je mailem na adres koordynatora kierunku w biurze CKU, wpisując w temacie wiadomości: opłata ratalna i kierunek studiów lub złożyć je razem z kompletem dokumentów rekrutacyjnych w biurze CKU.

Ważne!
Opłatę za studia należy uiścić dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza “ZAPISZ SIĘ NA STUDIA” dostępnego na dole strony. Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie. Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji "Wymagane dokumenty".

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można złożyć w biurze (osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej).

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43
53-307 Wrocław
pokój nr 4

Godziny przyjmowania dokumentów:
poniedziałek-piątek 7:30-15:30
sobota: 8.00-15.00

Dokumenty można też dostarczyć do skrzynki korespondencyjnej znajdującej się przy schodach na parterze budynku CKU.

Godziny otwarcia budynku:
poniedziałek-sobota 7:00-18:00
niedziela 8:00-16:00

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Koordynator ze strony CKU
Alina Sofińska
e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl
tel. 71 36 80 949
bud. CKU, pok. 4

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2022-01-31

Termin uruchomienia studiów: 2022-02-26

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia - wygenerowane z systemu,
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) - wygenerowane z systemu,
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania – załącznik 2 lub 3) - wygenerowane z systemu.
 • dyplom ukończenia studiów wyższych - kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów. Po weryfikacji możliwy odbiór w biurze CKU lub wysyłka zwrotna pocztą (prosimy o wskazanie adresu zwrotnego na terenie Polski)
 • dyplom zagraniczny - prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski.
 • dowód osobisty - do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie - należy go okazać w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE - dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie - należy okazać oryginał dokumentu w trakcie studiów)
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych- w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)

Dodatkowe informacje

Wybrane sylwetki prowadzących:

 • dr Artur A. Trzebiński, kierownik studiów, pracownik naukowo-dydaktyczny, doradca zarządu Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
 • Marcin Czugan, radca prawny, prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych
 • dr Agnieszka Piasecka-Robak, DSW
 • Marcin Nadolny, Head of EMEA Banking & Insurance Fraud, SAS
 • Patrycja Radek, SWPS / Top 500 Innovators Association
 • dr Katarzyna Jóźwik, General Manager at SMARTNEY/Oney Bank Group
 • Aleksander Rutkowski, Managing Director, Fellow Finance Polska
 • dr Wojciech Wodo, Head of R&D, PayEye
 • Tomasz Kowcun, Dyrektor ds. rozwoju biznesu, Crowdway
 • Marcin Kaźmierczak, Growth & Partnerships, RedStone Finance
 • dr Michał Nowakowski, NewTech & Regulatory Advisor, NGL Advisory
 • Mateusz Sobolewski, Collection Manager, PayPo


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto