Audyt wewnętrzny w administracji i w przedsiębiorstwach (Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW) (edycja 14)

online__24_


Semestr letni 2021/2022, zimowy 2022/2023

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
05.03.2022 r.
Studia uruchomione
Cena
3 990,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszczak
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Praktyczne studia dla osób, które chcą zdobyć Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Podczas zajęć najlepsi specjaliści przekazują słuchaczom wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy audytora oraz zawodach związanych z audytem i kontrolą w sektorze publicznym i w firmach komercyjnych.

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy niezbędnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów. Zajęcia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze obszary związane z audytem wewnętrznym. Program jest przygotowany tak, aby absolwenci mogli samodzielnie wykonać profesjonalny audyt.

Program oparty jest o zawodowe wymagania i standardy krajowe oraz międzynarodowe. Obejmuje treści wymagane na międzynarodowych egzaminach kwalifikacyjnych CGAP oraz CIA.

Duża część zajęć ma charakter praktyczny i ćwiczeniowy. Ważnym punktem ćwiczeń jest planowanie i wykonywanie zadań z obszaru audytu, rachunkowości i finansów, a także systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w praktyce biznesowej.

Wsparcie w tym procesie zapewnia zespół wykładowców — doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktyków i ekspertów PIKW w zakresie audytu wewnętrznego.

Ukończenie studiów podyplomowych na tym kierunku uprawnia do wykonywania zawodu audytora bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów.

Absolwenci otrzymują:

 • świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW
 • prawo wpisu na Krajowa Lista Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW)
 • bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym ze specjalizacją

Adresaci

Program jest dostosowany do wymagań stawianych na stanowiskach w działach audytu wewnętrznego. Studia podyplomowe są skierowane do osób, które na co dzień współpracują z komórkami audytu wewnętrznego oraz osób, które dotychczas nie pracowały w działach kontroli i audytu, ale pragną zdobyć profesjonalną wiedzę i umiejętności z tego zakresu.

Kierunek odpowiada na potrzeby osób, które chcą nauczyć się:

 • identyfikować i monitorować procesy istniejące w jednostce, w tym sprawdzać, czy przyjęte procedury są wdrażane i wykonywane
 • tworzyć opisy procesów
 • gromadzić dokumentację i informacje dotyczące tych procesów, a zwłaszcza informacje o systemie kontroli wewnętrznej
 • identyfikować i oceniać ryzyko w procesach oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia
 • dokonywać wstępnego przeglądu procesów
 • przygotować plan audytu
 • przeprowadzać audyt (wykonywać czynności sprawdzające)
 • opracować wnioski i zalecenia dla kierownictwa jednostki audytowanej, mające na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem merytorycznym i finansowym
 • sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych zadań audytowych
 • nadzorować innych pracowników wykonujących czynności audytowe

To dobre przygotowanie merytoryczne dla osób, które pracują lub planują podjąć zatrudnienie na stanowiskach:

 • audytorów wewnętrznych
 • związanych z kontrolą i audytem wewnętrznym

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 192 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Systemy kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji publicznej 8
2. Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego 8
3. Podstawowe umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym. Kodeks etyki audytora wewnętrznego 8
4. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 8
5. Przestępczość gospodarcza a działalność audytorska 16
6. Rachunek kosztów 8
7. Analiza ryzyka i planowanie długoterminowe w audycie wewnętrznym 16
8. Podstawy prawa podatkowego 16
9. Rachunkowość podatkowa 8
10. Metodyka pracy audytora wewnętrznego 24
11. Elementy zarządzania dla audytorów 8
12. Audyt informatyczny 16
13. Metody próbkowania w audycie wewnętrznym 8
14. Rachunkowość zarządcza 8
15. Audyt zamówień publicznych 16
16. Warsztaty praktyczne – wykonywanie audytu 16
17. Egzamin końcowy 0
RAZEM 192

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę ustną. Egzamin odbywa się w trybie zdalnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.

Organizacja studiów

 • Gwarancja uruchomienia
 • Zajęcia są prowadzone hybrydowo (z live streamingiem) - częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni (z wykorzystaniem live streamingu z zajęć stacjonarnych). Szacowane proporcje zajęć zdalnych/stacjonarnych 70% zajęć prowadzona zdalnie, a 30% zajęć na uczelni.
 • Zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 • Zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący.
 • Studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • Liczba zjazdów: 12
 • Zajęcia odbywają się mniej więcej co trzy tygodnie
 • Język prowadzenia zajęć: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne zamieszczone w aplikacji MS Teams
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia
 • Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW
 • Prawo wpisu na Krajowa Lista Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych (KLPAiKW)
 • Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów.

W przypadku kierunków w języku polskim istnieje możliwość uzyskania odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią uznani pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, praktykujący audytorzy wewnętrzni posiadający odpowiednie certyfikaty, międzynarodowe kwalifikacje (m.in. CIA) oraz duże doświadczenie szkoleniowe.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Cena

3990 PLN

Możliwość rozłożenia opłaty na raty:

 • 2 raty - dla wszystkich
 • 4 raty - dla wpłat dokonywanych przez osoby indywidualne
 • 8 rat - dla wpłat dokonywanych przez osoby indywidualne

 • Nie pobieramy opłaty wpisowej.
 • Osoby, które chcą skorzystać z opłaty ratalnej powinny wypełnić podanie (link) i przesłać je mailem na adres koordynatora kierunku w biurze CKU, wpisując w temacie wiadomości: opłata ratalna i kierunek studiów lub złożyć je razem z kompletem dokumentów rekrutacyjnych w biurze CKU.

Ważne!
Opłatę za studia należy uiścić dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza “ZAPISZ SIĘ NA STUDIA” dostępnego na dole strony. Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie. Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji "Wymagane dokumenty".

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można złożyć w biurze (osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej).

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43
53-307 Wrocław
pokój nr 4

Godziny przyjmowania dokumentów:
poniedziałek-piątek 7:30-15:30
sobota: 8.00-15.00

Dokumenty można też dostarczyć do skrzynki korespondencyjnej znajdującej się przy schodach na parterze budynku CKU.

Godziny otwarcia budynku:
poniedziałek-sobota 7:00-18:00
niedziela 8:00-16:00

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Koordynator ze strony CKU
Barbara Grzeszczak
e-mail: barbara.grzeszczak@ue.wroc.pl
tel. 71 36 80 452
bud. CKU, pok. 4

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2022-03-03

Termin uruchomienia studiów: 2022-03-05

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia - wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy - wygenerowane z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania – załącznik 2 lub 3).
 • dyplom ukończenia studiów wyższych - kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów. Po weryfikacji możliwy odbiór w biurze CKU lub wysyłka zwrotna pocztą (prosimy o wskazanie adresu zwrotnego na terenie Polski).
 • dyplom zagraniczny - prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski.
 • dowód osobisty - do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie - należy go okazać w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych.  
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE - dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie - należy okazać oryginał dokumentu w trakcie studiów). 
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych- w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu).

Dodatkowe informacje


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto