Dyrektor Finansowy (edycja 5)

Semestr letni 2021/2022, zimowy 2022/2023

Rekrutacja do
31.01.2021 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
20.02.2021 r.
Studia uruchomione
Cena
4 200,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Uruchamiamy studia z pasją!

Zapraszamy do V edycji studiów "Dyrektor Finansowy"

Zapisy zbieramy na edycję do 20 lutego 2022!

W ankietach dotychczasowych czterech edycjach nasi wykładowcy otrzymują bardzo wysokie oceny za poziom merytoryczny i zaangażowanie oraz możliwość kontaktowania się po zakończeniu studiów.

Wiele osób sygnalizuje jeszcze w trakcie studiów, że dzięki pozyskanym umiejętnościom wdrożyły w swoich firmach pozyskaną na studiach wiedzę, przynosząc firmom wymierne korzyści wielokrotnie przekraczające cenę studiów. To jest dla nas wyznacznik sukcesu!

Połączenie praktyki, własnego bogatego doświadczenia z uporządkowaniem teorii w obszarze zarządzania finansami to nasz najważniejszy cel.

W dzisiejszym wysoce konkurencyjnym i mocno nieprzewidywalnym świecie biznesu rolą menadżera finansowego (dyrektora finansowego) jest przede wszystkim:

 • zapewnić dostęp do kapitałów, zachowując odpowiednie relacje między kapitałem własnym i obcym, oraz korzystając z dostępu do rynku prywatnego, bankowego i giełdowego;
 • monitorować osiąganie z działalności operacyjnej i inwestycji odpowiednio wysokiej stopy zwrotu, aby ostatecznie w długim okresie zwiększać wartość firmy,
 • identyfikować i zarządzać ryzykiem.

Dyrektor finansowy to osoba, która:

 • pozyskuje fundusze na rynkach prywatnych,
 • ale i coraz częściej sprzedaje papiery wartościowe (akcje, obligacje) zewnętrznym inwestorom,
 • kreuje wartość spółki poprzez optymalne połączenie efektów (zwrotu dla inwestorów) z ryzykiem.

Druga rola jest niewdzięczna. Dyrektor finansowy to tzw. party pooper, Mr. No, który pilnuje wykonania budżetów, jednocześnie realizując ambitne cele finansowe.

W ostatniej roli, Dyrektor Finansowy powinien zapewnić, aby wyniki osiągane z działalności operacyjnej (podstawowej, core business) nie były niszczone przez decyzje finansowe, gdzie ryzyko "zjada" korzyści.

W proponowanych Studiach Podyplomowych staramy się pokryć wszystkie trzy obszary. A na koniec wiedzę ekspercką uzupełniamy kompetencjami miękkimi.

Wykładowcy to doskonali finansiści. Osoby z dużym bagażem doświadczeń, ale też sprawdzeni trenerzy. Świetny zespół, mocno zmotywowany, żeby bazując przede wszystkim na analizach przypadków, wprowadzić Państwa w świat dyrektora finansowego!

Poniżej znajdą Państwo informacje m.in.:

 • o blokach tematycznych/przedmiotach,
 • osobach, które poprowadzą zajęcia,
 • warunkach formalnych/ informacjach organizacyjnych.

Przykładowe przedmioty (zagadnienia):

 • wyrównanie umiejętności korzystania z arkusza MS Excel - cel: biegle korzystać z najważniejszych funkcji Excela, w tym "wyciąganie" informacji z baz danych
 • kompetencje miękkie - z najwyższej klasy trenerką chcemy zwiększyć świadomość raf, czekających na DF w pracy, ale również samoświadomość własnych silnych stron, a na koniec chcemy nauczyć kluczowych dla DF kompetencji miękkich
 • sprawozdawczość finansowa od strony kreowania wizerunku firmy
 • controlling z doświadczonym trenerem, który na co dzień korzysta z wiedzy i umiejętności, które będzie prezentować
 • podatki zostaną omówione przez doświadczonego doradcę podatkowego tak, że nigdy byście nie przypuszczali, że mogą być tak fascynujące
 • zarządzanie ryzykiem walutowym i stopy % z dealerem z banku, o doświadczeniu 20 letnim w doradzaniu klientom strategii hedgingowych
 • analiza finansowa - w sposób łączący decyzje finansowe z ich konsekwencjami dla obrazu firmy
 • ocena projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem kompletnego modelu finansowego
 • sytuacja upadłości, restrukturyzacja i współpraca z doradcą restrukturyzacyjnym o bogatym doświadczeniu
 • wzrost przez przejęcia z doświadczonym w temacie CFO

i wiele innych.

W trakcie zajęć będziemy korzystać z arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Zdecydowana większość zajęć będzie mieć charakter analiz przypadków lub symulacji rzeczywistych sytuacji z praktyki.

W ramach studiów uruchomiliśmy platformę wymiany zdań (w ramach zamkniętej grupy na LinkedIN), gdzie wymieniamy się ciekawymi spostrzeżeniami nt. bieżących wydarzeń, odnosząc je do wiedzy, prezentowanej na zajęciach. Uczestnikami grupy są wykładowcy i absolwenci z wcześniejszej edycji.

Adresaci

Grupa docelowa: format studiów został opracowany na potrzeby osób pracujących w przedsiębiorstwach niefinansowych w:

 • działach księgowości
 • działach finansów
 • działach kontrolingu lub w bankach, firmach leasingowych, faktoringowych, windykacyjnych itp., kierujących ofertę produktów finansowych do przedsiębiorstw niefinansowych.

Od słuchaczy oczekujemy, że będą posiadać doświadczenie zawodowe co najmniej roczne w obszarze rachunkowości, księgowości, controllingu, finansów, bankowości korporacyjnej itp.

Nie jest to warunek przyjęcia na studia, lecz warunek wskazany do efektywnego studiowania.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Moduł I. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
1. Zarządzanie płynnością (budżet gotówkowy) 4
2. Ubezpieczenia 8
3. Transfery do właścicieli 4
Moduł II. Sprawozdawczość i analiza finansowa
4. Kreowanie sprawozdań finansowych 8
5. Analiza sprawozdań finansowych 16
6. Ocena projektów inwestycyjnych 12
7. Controlling 20
8. Wycena przedsiębiorstwa 12
Moduł III. Rynki finansowe.
9. Rynek lokowania nadwyżek 2
10. Zarządzanie ryzykiem finansowym (hedging) 6
11. Współpraca przedsiębiorstwa z bankami 4
12. Fundusze venture capital/private equity, NewConnect 4
Moduł IV. Zarządzanie podatkami
13. Formy prawne, przekształcenia, odpowiedzialność 4
14. Podatki dochodowe 8
15. Podatki pośrednie 8
16. Procedury podatkowe 8
Moduł V. Narzędzia stosowane w finansach
17. Decyzje strategiczne (fuzje i przejęcia, restrukturyzacja) 4
18. Makroekonomia 4
19. Upadłość 8
20. MS Excel w finansach 16
Moduł VI. Kompetencje miękkie CFO
21. Kompetencje miękkie dyrektora finansowego (motywowanie, kreatywność, sytuacje konfliktowe, radzenie sobie ze stresem) 16
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Studia kończą się egzaminem końcowym. Z każdego bloku zajęć Słuchacze otrzymują wykaz pytań pomocniczych, poprzez które prowadzący zwracają uwagę na najbardziej istotną wiedzę, umiejętności i kompetencje. Egzamin jest ustny.

Organizacja studiów

Pozostałe informacje organizacyjne:

 • studia trwają 2 semestry, zajęcia prowadzone są w trybie on-line (zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora).
 • zjazdy są z reguły co 2 tygodnie, w soboty i w niedziele,
 • zajęcia zazwyczaj trwają od 9 do 16:00 w blokach (2h dydaktyczne + 15 min. przerwa + 2h dydaktyczne + 30 min przerwa + 2h dydaktyczne + 15 min. przerwa + 2h dydaktyczne),
 • zajęcia planowo potrwają najpóźniej do lutego 2023,
 • szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające również rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów
 • studia kończą się egzaminem końcowym na przełomie stycznia i lutego 2023 r.,
 • Uczestnicy Studium mogą korzystać z zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej oraz biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego.

Planowane terminy zjazdów w semestrze I. (ostatecznie nie wszystkie terminy mogą być wykorzystane)

 • 12-13.03.2022
 • 26-27.03.2022
 • 23-24.04.2022
 • 14-15.05.2022
 • 28-29.05.2022
 • 11-12.06.2022
 • 25-26.06.2022

Kadra dydaktyczna

Wykładowcy to praktycy z bogatym doświadczeniem zawodowym, biznesowym i rozległą wiedzą teoretyczną.

Wśród nich są pracownicy Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, jak i doświadczeni trenerzy, konsultanci oraz przedsiębiorcy, łączący pasje naukowe z praktyczną znajomością zagadnień.

Dotychczasowe dwie edycje bardzo wysoko oceniały kompetencje, wiedzę i umiejętności kadry oraz poziom prowadzonych zajęć!

Wśród trenerów są:

mgr Maciej Bednarski - obszar: sprawozdawczość finansowa, współpraca z biegłym rewidentem, kreowanie obrazu finansowego firmy

Przez 10 lat manager procesu R2R w jednym z wrocławskich BPO, odpowiedzialny za całość procesów R2R, sprawozdawczość finansową i konsolidację dla trzech Grup Kapitałowych notowanych na GPW o łącznych obrotach w wysokości (3) mld PLN i ok. 100 jednostek gospodarczych. Doświadczony praktyk we wdrażaniu MSSF dla klientów (w tym realizacja złożonych transakcji połączenia jednostek, IPO i doradztwo ad hoc dla CFO), rozwój i standaryzacja zasad rachunkowości. Reprezentujący CFO w kontaktach z zewnętrznymi audytorami, w tym także odpowiedzialny za proces wyboru audytorów, ścisła współpraca z działami finansowymi i relacjami inwestorskimi klientów w zakresie przygotowania odpowiedzi na zapytania od banków i inwestorów. Od 2018 roku zarządza całym obszarem finansów w jednym z Wrocławskich Software House (https://rst.software/)

dr Krzysztof Biernacki - przedmioty związane z zarządzaniem podatkami

strona uczelniana

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Uniwersytetu Ekonomicznego) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk ekonomicznych oraz magister prawa. Doradca podatkowy. Obecnie łączy pracę naukową z praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie obsługi podatkowej, prawa handlowego oraz rynku kapitałowego. Specjalizuję się w transakcjach przekształceń przedsiębiorstw, w tym restrukturyzacji firm, sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych oraz rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor licznych publikacji z zakresu opodatkowania oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw w czasopismach ogólnopolskich oraz specjalistycznych. Wykładowca oraz trener na seminariach i warsztatach poświęconych zagadnieniom prawa podatkowego i zarządzania finansami przedsiębiorstw. Twórca i główny trener na Studiach Podyplomowych Doradztwo Podatkowe (wcześniej SP dla kandydatów na doradców podatkowych).

mgr Marcin Fakadej - kluczowe obszary: restrukturyzacja finansowa, współpraca z inwestorem finansowym, fuzje i przejęcia

Linkedin

Doświadczony Dyrektor Finansowy reprezentujący nowoczesne podejście do zarządzania finanasami tzw. CFO 2.0 (link; link. Wiceprezes sieci szpitali i przychodni EMC. Od ponad 12 lat jako Dyrektor Finansowy, m.in. w branżach farmaceutycznej oraz IT. Wcześniej pracował jako wiceprezes sieci aptek Dr.Max, dla dużego integratora IT oraz dla jednej z największych amerykańskich korporacji Procter & Gamble. Doświadczony wykładowca, prowadzący zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym od 2004 roku. Uczestniczył jako wykładowca w m.in. w takich projektach jak "Kuźnia Kompetencji", czy elitarne Studium Podyplomowe "Zarządzanie wartością. Inwestycje. Rozwój. Giełda". Członek Rady Biznesu dla Kierunku Finanse i Rachunkowość.

mgr Lucjan Gaweł obszar: współpraca przedsiębiorstwa z bankiem

Od 2008 r. związany z bankowością korporacyjną. Cały okres pracy w banku zajmuje się obsługą klientów korporacyjnych (głównie średnie i duże przedsiębiorstwa). Obecnie zatrudniony na stanowisku dyrektora ds. klientów korporacyjnych w jednym z wiodących banków. Podstawowa jego aktywność zawodowa to udzielanie finansowania i opracowywanie struktur finansowania zaspokajających oczekiwania klientów z jednoczesną odpowiedzialnością za jakość portfela udzielonych kredytów. Linkedin

mgr Krzysztof Górka obszar: źródła finansowania (pozyskiwanie kapitału na rynkach prywatnych i publicznych)

Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz wcześniej absolwent studiów magisterskich ze specjalizacją Finanse i Rachunkowość Spółek tamże. Inwestor, koordynator i doradca w ponad 100 transakcjach finansowania i kapitałowych łącznej wartości ponad 100 mln zł obejmujących pozyskiwanie finansowania, przejęcia, wykupy, inwestycje PE i VC, emisje papierów wartościowych, debiuty giełdowe (IPO), transakcje sekurytyzacyjne.

Od 2019 r. Prezes Zarządu funduszu venture capital DFR Inwestycyjny Sp. z o.o. o kapitalizacji 25 mln zł. W latach 2016 - 2018 Wiceprezes Zarządu Auxilia S.A. - spółki giełdowej z branży usług prawno-finansowych. W latach 2014 – 2019 Prezes Zarządu MADE Corporate Finance Sp. z o.o. - butiku doradztwa transakcji fuzji i przejęć. W latach 2013-2014 Prezes Zarządu Blue Oak Advisory Sp. z o.o. – Autoryzowanego Doradcy rynków NewConnect i Catalyst. W latach 2010 – 2013 dyrektor zarządzający Certus Capital Sp. z o.o. – firmy doradztwa transakcyjnego na rynku giełdowym i pozagiełdowym W latach 2008 - 2009 pracował w Euro Bank S.A. oraz w wydziałach ekonomicznych placówek dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie i Dublinie. Członek rad nadzorczych Auxilia S.A., Bioavlee S.A., Scanway Sp. z o.o., Bright Future Sp. z o.o.

Jakub Kamiński obszar: upadłość i restrukturyzacja w kontekście zarządzania finansami

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, przedsiębiorca oraz praktyk w pełnieniu funkcji syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy z wieloletnim doświadczeniem. Specjalista w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw niewypłacalnych i zagrożonych niewypłacalnością, zabezpieczenia majątku oraz likwidacji. Kurator spółek prawa handlowego i przedsiębiorstw w stanie upadłości.

mgr Krzysztof Kolany obszar: makroekonomia

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Analityk rynków finansowych i gospodarki. Od ponad 10 lat publikuje na łamach Bankier.pl – największego polskiego portalu finansowo-ekonomicznego. Analizuje trendy makroekonomiczne i bada ich przełożenie na rynki finansowe. Specjalizuje się w rynkach metali szlachetnych oraz monitoruje politykę najważniejszych banków centralnych. Inwestor giełdowy z 18-letnim stażem. Jest laureatem prestiżowego konkursu im. W. Grabskiego dla dziennikarzy ekonomicznych w kategorii dziennikarstwa internetowego. W 2016 roku otrzymał także tytuł Herosa Rynku Kapitałowego przyznawany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

mgr Paweł Leszczuk obszar: ubezpieczenia majątkowe i finansowe, faktoring

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (d. Wydział Gospodarki Narodowej/ obecnie Ekonomii i Finansów). Od 2001 roku związany z rynkiem ubezpieczeń, specjalizujący się w ubezpieczeniach finansowych. W latach 2001 -2012 związany z grupą Euler Hermes, liderem ubezpieczeń należności w Polsce. Od 10 lat współtworzy i zarządza grupą brokerską CRB, w tym jedną z jej wiodących spółek, Credit Risk Brokers Sp. z o.o. specjalizującą się w ubezpieczeniach należności. Od 6 lat doradca w międzynarodowej grupie brokerskiej FaroSol.

dr Beata Master obszar: kompetencje miękkie/interpersonalne dyrektora finansowego (kreatywność, sytuacje konfliktowe, radzenie sobie ze stresem, myślenie systemowe)

Linkedin

www.be-master.pl

doktor nauk społecznych, założycielka i prezes zarządu spółki BE-MASTER Sp. z o.o., założycielka i prezes zarządu Fundacji Pracownia Jutr, coach, tutor, superwizor, trener kompetencji interpersonalnych (certyfikat certyfikat EQF5), autorka kilkudziesięciu publikacji, programów, opracowań edukacyjnych i rozwojowych, strategii rozwoju, np. „Strategii działania i długookresowego finansowania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej centralno-wschodniego” (w tym: strategii finansowej, CSR, rozwoju kadr i personelu, modelu biznesowego organizacji), podręczników z zakresu mentoringu i tutoringu, np. „Narzędzia mentoringu. Podręcznik dla przyszłych mentorów dotyczący pracy z podopiecznymi nad IPKK z wykorzystaniem narzędzi mentoringu”.

Prowadzi autorskie szkolenia, warsztaty, wykłady, treningi rozwojowe, sesje dla osób indywidualnych, uczelni, firm, organizacji, instytucji publicznych od siedmiu lat (4000 godzin doświadczenia szkoleniowo-doradczego, m.in. w ramach Szkoły Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense i ok. 700 godzin doświadczenia coachingowego i tutorskiego; współpraca z ponad 100 podmiotami). Autorka fantastycznego narzędziownika dla tutorów "Edukacja spersonalizowana" oraz unikalnego ebooka "Proces grupowy".

Zdobywała praktyczne doświadczenie w obszarze biznesu, pracując przede wszystkim metodami projektowymi (koordynowanie projektów technologicznych, edukacyjnych, doradztwo w zakresie pozyskiwania dofinansowania dla firm) w Funduszu Górnośląskim S.A, Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Punkcie Informacyjnym Komisji Europejskiej Europe Direct, a także biorąc udział w międzynarodowych wydarzeniach, np. prezentując polska firmę na globalnym programie akceleracyjnym dla startupów w Izraelu, prowadząc wykłady na Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw czy TEDxKatowice.

dr hab. Marek Pauka - przedmioty związane z analizą finansową, wyceną przedsiębiorstw i finansową oceną opłacalności projektów inwestycyjnych

strona uczelniana Zapraszam do LinkedIn

Od 2001 roku związany z Katedrą Finansów, ukończył wiele szkoleń trenerskich, m.in. dla trenerów biznesu (MODERATOR) i tutorów (Collegium Wratislaviense) oraz EduScrum, trener FRIS. Przeprowadza szkolenia otwarte i zamknięte oraz współpracuje z menedżerami w ramach indywidualnych konsultacji (tutoring biznesowy), a także prowadzi działalność doradczą w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw, koncentrując się przede wszystkim na analizach opłacalności nowych projektów inwestycyjnych, poszukiwaniu wzrostu wartości, analizie i ocenie rentowności segmentów, analizach i zarządzaniu płynnością. Tworzy modele finansowe na potrzeby pozyskiwania kapitału oraz wycenia przedsiębiorstwa. Zafascynowany rachunkiem przepływów pieniężnych. Uczestnik takich innowacyjnych projektów jak BIPS i Centrum Projektowania Innowacyjnych Rozwiązań DT Hub.

W pracy dydaktycznej bazuje na doświadczeniu uczestników szkoleń, przekładając wiedzę teoretyczną na jej zastosowania w konkretnych przypadkach. Wyznawca tezy, że "finanse są łatwe, chociaż wymagają myślenia". Współredaktor i autor rozdziału o obligacjach podręcznika bazującego na "przykładach z życia", wyjaśniającego skomplikowane zagadnienia z rynków finansowych Link. Współautor monografii o rynku NewConnect Link

Pomysłodawca i trener wielu kursów szkoleniowych, m.in. w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy UE we Wrocławiu. Obecnie w ofercie 3 warsztaty komputerowe:

 1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa (warsztaty praktyczne),
 2. Finansowa ocena projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem MS Excel,
 3. Rachunek przepływów pieniężnych – sporządzanie i analiza.

mgr Rafał Płończak obszar: controlling, rachunkowość zarządcza

Doświadczony controller z kilkunastoletnim stażem w przedsiębiorstwach z różnych branż (głównie produkcyjna, handlowa, deweloperska, farmaceutyczna, zdrowotna). Posiada wiedzę praktyczną w zakresie rozwiązań bazodanowych i automatyzujących procesy w przedsiębiorstwie. Specjalizuje się w rachunkowości zarządczej, finansach, zarządzaniu kosztami przedsiębiorstwa i budowaniu planów strategicznych. Od 2015 roku jest związany z jednym z czołowych funduszy inwestycyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, pracując w polskich jednostkach należących do funduszu, gdzie zarządza controllingiem i sprawozdawczością finansową. Prowadził zamknięte szkolenia z rachunku kosztów produkcji oraz wdrażania systemów informatycznych i procesów controllingowych.

mgr Damian Syzdek - blok: współpraca z dealing roomem, depozyty, zarządzanie ryzykiem walutowym i stopy procentowej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Wydział Gospodarki Narodowej) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa i Administracji. Przedmiotem analiz w pracy magisterskiej były aspekty prawne i ekonomiczne sekurytyzacji. Zawodowo związany z Bankiem Zachodnim WBK S.A., który jest częścią Grupy Santander. Początkowo zdobywał doświadczenie w zakresie stosowania instrumentów ograniczających ryzyko walutowe. Obecnie Chief Dealer zarządzający zespołem dealerów w trzech lokalizacjach. Odpowiedzialny za instrumenty stopy procentowej w segmencie klienta korporacyjnego.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Marek Pauka, prof. UEW
Katedra Finansów
tel. 71 36 80 751
e-mail: marek.pauka@ue.wroc.pl
pok. 107, bud. A

Cena

4200 PLN

Opłatę (4.200,-) należy wnieść po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia.
Są 3 możliwe sposoby zapłaty:

I. 4200,- płatne jednorazowo przed pierwszymi zajęciami.

II. 4200,- płatne w dwóch ratach (na wniosek Studenta/ki, wg Regulaminu Studiów, wystarczy mail do Kierownika z informacją o skorzystaniu z tej opcji).

III. 4200,- + 15 za każdą kolejną ratę powyżej dwóch, maksymalnie 4 (*Proszę tylko o maila z propozycją terminów płatności i kwot!* M. Pauka), np. przy 4 ratach 2x 1050,00 i 2x 1065,00).

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pokój 3 lub 4); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) i mailowego w godz. 8:00-15:00.

Godziny otwarcia biura znajdują się w zakładce kontakt.

Dokumenty należy składać listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska; tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

W przypadku pytań o program/ zajęcia/ wykładowców - proszę o kontakt mailowy z Kierownikiem Studiów podając w temacie [POD DyrFin - ed. 4.] (e-mail: marek.pauka@ue.wroc.pl)

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-01-31

Termin uruchomienia studiów: 2021-02-20

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu/oryginału dyplomu do dokumentów.
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie - zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię.
 • Kandydatów, posiadających zagraniczny dyplom, prosimy o zweryfikowanie, czy dyplom ten uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Potwierdzenie można uzyskać na dwa sposoby: poprzez użycie systemu KWALIFIKATOR, bądź przez złożenie w NAWA odpowiedniego wniosku. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach /
 • Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto