Dyrektor Finansowy (planowane uruchomienie studiów - październik 2022) (edycja 5)

online__24_


Semestr letni 2021/2022, zimowy 2022/2023

Rekrutacja do
17.10.2022 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
4 500,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Dyrektor Finansowy to jeden z najlepiej ocenianych kierunków studiów podyplomowych na naszej uczelni.
Dotychczasowe edycje otrzymały bardzo wysokie oceny słuchaczy za poziom merytoryczny, zaangażowanie wykładowców oraz możliwość uzyskania dodatkowego, praktycznego wsparcia od prowadzących, także po zakończeniu zajęć. Absolwenci podkreślają, że zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiły im wprowadzenie w firmach i organizacjach zmian, które przyniosły wymierne korzyści finansowe, wielokrotnie przekraczające cenę zajęć.
W kolejnej edycji ponownie naszym najważniejszym celem jest takie połączenie praktyki i bogatego doświadczenia naszych wykładowców oraz usystematyzowania teorii zarządzania finansami, by dać naszym absolwentom efektywne narzędzia do lepszego, optymalnego zarządzania finansami firmy.

W dzisiejszym wysoce konkurencyjnym i mocno nieprzewidywalnym biznesie rolą osoby zarządzającej finansami (dyrektora finansowego) jest przede wszystkim:

 • zapewnienie dostępu do środków finansowych, zachowując odpowiednie relacje między kapitałem własnym i obcym, i jednocześnie utrzymując relacje z dawcami kapitału z rynku prywatnego, bankowego i giełdowego
 • monitorowanie osiąganej odpowiednio wysokiej stopy zwrotu z działalności operacyjnej i inwestycji, aby ostatecznie w długim okresie zwiększać wartość firmy
 • identyfikowanie czynników ryzyka, ich monitorowanie i zarządzanie ryzykiem
 • optymalizacja kosztów Program zajęć został ułożony tak, by dostarczyć wiedzę teoretyczną, umożliwić pracę na przykładach z praktyki, a także aby wyposażyć słuchaczy w kompetencje miękkie, które pozwolą nie tylko zarządzać finansami, ale zadbać też o zespół i relacje zarówno wewnętrzne, jak i te z otoczeniem biznesowym. Na koniec więdzę ekspercką uzupełniamy kompetencjami miękkimi. Zajęcia prowadzą uznani finanści, osoby z dużym bagażem doświadczeń w różnych branżach, a jednocześnie sprawdzeni trenerzy z wieloletnim stażem szkoleniowym.

Przykładowe poruszane zagadnienia:

 • budowa sprawozdań finansowych i ich analiza (analiza finansowa oparta o sprawozdania)
 • wycena przedsiębiorstwa (metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych)
 • finansowa ocena projektów inwestycyjnych (NPV, IRR), w tym przygotowanie modelu finansowego firmy
 • ubezpieczenia w przedsiębiorstwie
 • rynek kapitałowy (pozyskiwanie kapitału na rynku akcji, obligacji, Venture Capital/Private Equity)
 • rynek finansowy (zarządzanie ryzykiem stopy % i kursowym)
 • zarządzanie podatkami (optymalizacja PIT/CIT, optymalizacja VAT)
 • usprawnienie wykorzystania możliwości arkusza MS Excel, w celu biegłego posługiwania się najważniejszymi funkcjami, w tym umiejętnością pobierania i zestawiania informacji z baz danych
 • budowanie kluczowych kompetencji miękkich podczas pracy z trenerką m.in. w obszarze samoświadomości, mocnych stron, rozpoznania trudności, które czekają na Dyrektora Finansowego
 • konsultacje z doświadczonym doradcą podatkowym
 • zajęcia z zarządzania ryzykiem walutowym i stopami % prowadzone przez specjalistę bankowości, z 20-letnim doświadczeniem w doradzaniu klientom strategii hedgingowych
 • ocena projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem kompletnego modelu finansowego
 • sytuacja upadłości, restrukturyzacja i współpraca z doradcą restrukturyzacyjnym o bogatym doświadczeniu
 • wzrost firmy przez przejęcia (omawiane z doświadczonym w temacie dyrektorem finansowym) W trakcie zajęć studenci będą korzystać z MS Excel. Zdecydowana większość zajęć będzie mieć charakter analiz przypadków lub symulacji rzeczywistych sytuacji z praktyki.

Dodatkowo dla słuchaczy uruchomiliśmy platformę w ramach zamkniętej grupy na LinkedIn, na której można nie tylko wymieniać się informacjami, prowadzić dyskusje, ale korzystać też z networkingu z wykładowcami i absolwentami poprzednich edycji. Te studia podyplomowe budują społeczność i zachęcają do nawiązania relacji i zdobywania nowych możliwości biznesowych.

Adresaci

Program zajęć został opracowany z uwzględnieniem potrzeb osób, pracujących w przedsiębiorstwach niefinansowych, a szczególnie w:

 • działach księgowości,
 • działach finansów,
 • działach kontrolingu,
 • w bankach, firmach leasingowych, faktoringowych, windykacyjnych itp. - kierujących ofertę produktów finansowych do przedsiębiorstw niefinansowych,
 • właścicieli firm, którzy chcą rozwijać swoją działalność, optymalizować zarządzanie finansami, zrozumieć lepiej zarządzanie finansowe.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Moduł I. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
1. Zarządzanie płynnością (budżet gotówkowy) 4
2. Ubezpieczenia 8
3. Transfery do właścicieli 4
Moduł II. Sprawozdawczość i analiza finansowa
4. Kreowanie sprawozdań finansowych 8
5. Analiza sprawozdań finansowych 16
6. Ocena projektów inwestycyjnych 12
7. Controlling 20
8. Wycena przedsiębiorstwa 12
Moduł III. Rynki finansowe.
9. Rynek lokowania nadwyżek 2
10. Zarządzanie ryzykiem finansowym (hedging) 6
11. Współpraca przedsiębiorstwa z bankami 4
12. Fundusze venture capital/private equity, NewConnect 4
Moduł IV. Zarządzanie podatkami
13. Formy prawne, przekształcenia, odpowiedzialność 4
14. Podatki dochodowe 8
15. Podatki pośrednie 8
16. Procedury podatkowe 8
Moduł V. Narzędzia stosowane w finansach
17. Decyzje strategiczne (fuzje i przejęcia, restrukturyzacja) 4
18. Makroekonomia 4
19. Upadłość 8
20. MS Excel w finansach 16
Moduł VI. Kompetencje miękkie CFO
21. Kompetencje miękkie dyrektora finansowego (motywowanie, kreatywność, sytuacje konfliktowe, radzenie sobie ze stresem) 16
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (zaliczenie przedmiotów odbywa się na warunkach określonych przez prowadzących zajęcia)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę ustną i pisemną (test/pytania otwarte). Egzamin odbywa się w trybie stacjonarnym i zdalnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.

Organizacja studiów

 • Od słuchaczy oczekujemy, że będą posiadać co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w obszarze rachunkowości, księgowości, controllingu, finansów, bankowości korporacyjnej itp. Nie jest to warunek konieczny, ale wskazany do efektywnego studiowania.
 • Zajęcia są prowadzone hybrydowo (onsite lub online) - częściowo zdalnie, częściowo na Uczelni (bez streamingu)
 • Szacowane proporcje zajęć zdalnych/stacjonarnych: 70% zajęć prowadzona zdalnie, a 30% zajęć na uczelni
 • Zajęcia stacjonarne są prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 • Zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący
 • Studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • Liczba zjazdów: 11 + egzamin
 • Zajęcia odbywają się mniej więcej co dwa tygodnie
 • Język prowadzenia zajęć: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy:

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne zamieszczone w aplikacji MS Teams
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • możliwość konsultacji z prowadzącymi zajęcia
 • zamkniętą grupę na LinkedIn dla absolwentów i wykładowców

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów.

W przypadku kierunków w języku polskim istnieje możliwość uzyskania odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych praktyków z wieloletnim stażem — trenerów, konsultantów i przedsiębiorców, w tym pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Chcesz poznać naszych prowadzących? Zajrzyj do sekcji "dodatkowe informacje" zamieszczonej na dole strony.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Marek Pauka, prof. UEW
Katedra Finansów
tel. 71 36 80 223
e-mail: marek.pauka@ue.wroc.pl
pok. 4, bud. A

Cena

4500 PLN

Możliwość rozłożenia opłaty na:

 • 2 raty - dla wszystkich
 • 4 raty - dla wpłat dokonywanych przez osoby indywidualne

 • Nie pobieramy opłaty wpisowej.
 • Osoby, które chcą skorzystać z opłaty ratalnej powinny wypełnić podanie i przesłać je mailem na adres koordynatora kierunku w biurze CKU, wpisując w temacie wiadomości: opłata ratalna i kierunek studiów lub złożyć je razem z kompletem dokumentów rekrutacyjnych w biurze CKU.

Ważne!
Opłatę za studia należy uiścić dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza “ZAPISZ SIĘ NA STUDIA” dostępnego na dole strony. Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie. Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji "Wymagane dokumenty".

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można złożyć w biurze (osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej).

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43
53-307 Wrocław
pokój nr 4

Godziny przyjmowania dokumentów:
poniedziałek-piątek 7:30-15:30
sobota: 8.00-15.00

Dokumenty można też dostarczyć do skrzynki korespondencyjnej znajdującej się przy schodach na parterze budynku CKU.

Godziny otwarcia budynku:
poniedziałek-sobota 7:00-18:00
niedziela 8:00-16:00

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Koordynator ze strony CKU
Agnieszka Manowska
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl  
tel. 71 36 80 452
bud. CKU, pok. 4

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2022-10-17

Termin uruchomienia studiów: 2022-10-29

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia - wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) - wygenerowane z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania – załącznik 2 lub 3) - wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych - kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów. Po weryfikacji możliwy odbiór w biurze CKU lub wysyłka zwrotna pocztą (prosimy o wskazanie adresu zwrotnego na terenie Polski)
 • dyplom zagraniczny - prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty - do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie - należy go okazać w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE - dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie - należy okazać oryginał dokumentu w trakcie studiów)
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych- w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)

Dodatkowe informacje

Wybrane sylwetki prowadzących:    

 • mgr Maciej Bednarski

Zagadnienia: sprawozdawczość finansowa, współpraca z biegłym rewidentem, kreowanie obrazu finansowego firmy.

Przez 10 lat manager procesu R2R (Record to Report) w jednej z wrocławskich firm typu Business Process Outsourcing. Odpowiedzialny za całość procesów R2R, sprawozdawczość finansową i konsolidację dla trzech Grup Kapitałowych notowanych na GPW o łącznych obrotach w wysokości 3 mld PLN i ok. 100 jednostek gospodarczych.

Doświadczony praktyk we wdrażaniu MSSF dla klientów (w tym realizacja złożonych transakcji połączenia jednostek, IPO i doradztwo ad hoc dla CFO), rozwoju i standaryzacji zasad rachunkowości. Reprezentujący CFO w kontaktach z zewnętrznymi audytorami, w tym także odpowiedzialny za proces wyboru audytorów. Odpowiadał za ścisłą współpracę z działami finansowymi i relacjami inwestorskimi klientów w zakresie przygotowania odpowiedzi na zapytania od banków i inwestorów. Od 2018 roku zarządza całym obszarem finansów w RST, software house w Wrocławia.  

 • dr Krzysztof Biernacki

zagadnienia: tematy związane z zarządzaniem podatkami

Absolwent naszej uczelni oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Doktor nauk ekonomicznych oraz magister prawa. Doradca podatkowy. Obecnie łączy pracę naukową z praktyką doradczą dla przedsiębiorców w zakresie obsługi podatkowej, prawa handlowego oraz rynku kapitałowego.

Specjalizuje się w transakcjach przekształceń przedsiębiorstw, w tym restrukturyzacji firm, sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych oraz rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor licznych publikacji w czasopismach ogólnopolskich oraz specjalistycznych z zakresu opodatkowania oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw. Wykładowca oraz trener na seminariach i warsztatach poświęconych zagadnieniom prawa podatkowego i zarządzania finansami przedsiębiorstw. Twórca i główny trener na Studiach Podyplomowych Doradztwo Podatkowe (wcześniej SP dla kandydatów na doradców podatkowych). 

 • mgr Marcin Fakadej

zagadnienia: restrukturyzacja finansowa, współpraca z inwestorem finansowym, fuzje i przejęcia

Doświadczony dyrektor finansowy reprezentujący nowoczesne podejście do zarządzania finansami tzw. CFO 2.0 (więcej o CFO 2.0)

Wiceprezes sieci szpitali i przychodni EMC. Od ponad 12 lat pracuje jako dyrektor finansowy, m.in. w branży farmaceutycznej oraz IT.

Wcześniej pracował m.in. dla dużego integratora IT oraz dla jednej z największych amerykańskich korporacji Procter & Gamble oraz pełnił funkcję wiceprezesa sieci aptek Dr.Max.

Doświadczony wykładowca, prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym od 2004 roku. Zaangażowany w pracę ze studentami, uczestniczył w m.in. w takich projektach jak ""Kuźnia Kompetencji"", czy elitarne Studium Podyplomowe ""Zarządzanie wartością. Inwestycje. Rozwój. Giełda"". Członek Rady Biznesu dla Kierunku Finanse i Rachunkowość. 

 • mgr Lucjan Gaweł

zagadnienia: współpraca przedsiębiorstwa z bankiem

Od 2008 r. związany z bankowością korporacyjną, szczególnie w obszarze obsługi średnich i dużych przedsiębiorstw. Obecnie pracuje jako dyrektor ds. klientów korporacyjnych w jednym z wiodących banków. Specjalizuje się w udzielaniu finansowania i opracowywaniu struktur finansowania zaspokajających oczekiwania klientów z jednoczesną odpowiedzialnością za jakość portfela udzielonych kredytów.


 • mgr Krzysztof Górka

zagadnienia: źródła finansowania (pozyskiwanie kapitału na rynkach prywatnych i publicznych)

Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych naszej uczelni, wcześniej absolwent studiów magisterskich ze specjalizacją Finanse i Rachunkowość Spółek. Inwestor, koordynator i doradca w ponad 100 transakcjach finansowania oraz kapitałowych o łącznej wartości ponad 100 mln zł, obejmujących m.in. pozyskiwanie finansowania, przejęcia, wykupy, inwestycje PE i VC, emisje papierów wartościowych, debiuty giełdowe (IPO), transakcje sekurytyzacyjne.

Od 2019 r. prezes zarządu funduszu venture capital DFR Inwestycyjny Sp. z o.o. o kapitalizacji 25 mln zł.

W latach 2016 - 2018 Wiceprezes Zarządu Auxilia S.A. - spółki giełdowej z branży usług prawno-finansowych.

W latach 2014 – 2019 Prezes Zarządu MADE Corporate Finance Sp. z o.o. - butiku doradztwa transakcji fuzji i przejęć.

W latach 2013-2014 Prezes Zarządu Blue Oak Advisory Sp. z o.o. – Autoryzowanego Doradcy rynków NewConnect i Catalyst.

W latach 2010 – 2013 dyrektor zarządzający Certus Capital Sp. z o.o. – firmy doradztwa transakcyjnego na rynku giełdowym i pozagiełdowym.

W latach 2008 - 2009 pracował w Euro Bank S.A. oraz w wydziałach ekonomicznych placówek dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie i Dublinie.

Członek rad nadzorczych Auxilia S.A., Bioavlee S.A., Scanway Sp. z o.o., Bright Future Sp. z o.o.    

 • Jakub Kamiński

zagadnienia: upadłość i restrukturyzacja w kontekście zarządzania finansami

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, przedsiębiorca oraz praktyk w pełnieniu funkcji syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy z wieloletnim doświadczeniem.

Specjalista w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw niewypłacalnych i zagrożonych niewypłacalnością, zabezpieczenia majątku oraz likwidacji.

Kurator spółek prawa handlowego i przedsiębiorstw w stanie upadłości.     

mgr Krzysztof Kolany

zagadnienia: makroekonomia

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Analityk rynków finansowych i gospodarki. Od ponad 10 lat publikuje na łamach Bankier.pl – największego polskiego portalu finansowo-ekonomicznego. Analizuje trendy makroekonomiczne i bada ich przełożenie na rynki finansowe.

Specjalizuje się w rynkach metali szlachetnych oraz monitoruje politykę najważniejszych banków centralnych. Inwestor giełdowy z 18-letnim stażem. Jest laureatem prestiżowego konkursu im. W. Grabskiego dla dziennikarzy ekonomicznych w kategorii dziennikarstwa internetowego. W 2016 roku otrzymał także tytuł Herosa Rynku Kapitałowego przyznawany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.    

 • mgr Paweł Leszczuk

zagadnienia: ubezpieczenia majątkowe i finansowe, faktoring

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 2001 roku związany z rynkiem ubezpieczeń, specjalizuje się w ubezpieczeniach finansowych. W latach 2001 -2012 związany z grupą Euler Hermes, liderem ubezpieczeń należności w Polsce. Od 10 lat współtworzy i zarządza grupą brokerską CRB, w tym jedną z jej wiodących spółek Credit Risk Brokers Sp. z o.o. specjalizującą się w ubezpieczeniach należności. Od 6 lat doradca w międzynarodowej grupie brokerskiej FaroSol.     

 • dr Beata Master

zagadnienia: kompetencje miękkie/interpersonalne dyrektora finansowego m.in. kreatywność, sytuacje konfliktowe, radzenie sobie ze stresem, myślenie systemowe

Doktor nauk społecznych, założycielka i prezeska zarządu spółki BE-MASTER Sp. z o.o., a także założycielka i prezeska zarządu Fundacji Pracownia Jutr. Coach, tutor, superwizorka, trenerka kompetencji interpersonalnych (certyfikat EQF5), autorka kilkudziesięciu publikacji, programów, opracowań edukacyjnych i rozwojowych. Twórczyni strategii rozwoju, np. „Strategii działania i długookresowego finansowania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej centralno-wschodniego” (w tym: strategii finansowej, CSR, rozwoju kadr i personelu, modelu biznesowego organizacji) oraz autorka podręczników z zakresu mentoringu i tutoringu, np. „Narzędzia mentoringu. Podręcznik dla przyszłych mentorów dotyczący pracy z podopiecznymi nad IPKK z wykorzystaniem narzędzi mentoringu”.

Od 2011 r. prowadzi autorskie szkolenia, warsztaty, wykłady, treningi rozwojowe, sesje dla osób indywidualnych, uczelni, firm, organizacji oraz instytucji publicznych.

Ma za sobą ponad 4000 godzin doświadczenia szkoleniowo-doradczego, m.in. w ramach Szkoły Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense i ok. 700 godzin doświadczenia coachingowego i tutorskiego, w ramach których współpracowała z ponad 100 podmiotami. Autorka praktycznego narzędziownika dla tutorów ""Edukacja spersonalizowana"" oraz ebooka ""Proces grupowy"".

Swoje doświadczenie w obszarze biznesu, zdobywała pracując przede wszystkim metodami projektowymi (koordynowanie projektów technologicznych, edukacyjnych, doradztwo w zakresie pozyskiwania dofinansowania dla firm) w Funduszu Górnośląskim S.A, Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Punkcie Informacyjnym Komisji Europejskiej Europe Direct, a także biorąc udział w międzynarodowych wydarzeniach, np. prezentując polska firmę w globalnym programie akceleracyjnym dla startupów w Izraelu czy prowadząc wykłady na Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw/ Mówczyni TEDxKatowice.     

 • dr hab. Marek Pauka

zagadnienia: przedmioty związane z analizą finansową, wyceną przedsiębiorstw i finansową oceną opłacalności projektów inwestycyjnych

Od 2001 roku związany z Katedrą Finansów, ukończył wiele szkoleń trenerskich, m.in. dla trenerów biznesu (MODERATOR) i tutorów (Collegium Wratislaviense) oraz EduScrum. Certyfikowany Trener ®FRIS. Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte oraz współpracuje z menedżerami w ramach indywidualnych konsultacji (tutoring biznesowy), a także doradza w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstw, koncentrując się przede wszystkim na analizach opłacalności nowych projektów inwestycyjnych, poszukiwaniu wzrostu wartości, analizie i ocenie rentowności segmentów, analizach i zarządzaniu płynnością.

Tworzy modele finansowe na potrzeby pozyskiwania kapitału oraz wycenia przedsiębiorstwa. Zafascynowany rachunkiem przepływów pieniężnych. Uczestnik takich innowacyjnych projektów jak BIPS i Centrum Projektowania Innowacyjnych Rozwiązań DT Hub.

W swojej pracy bazuje na prawdziwych case studies, w tym także tych wniesionych przez słuchaczy i pokazuje, jak wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce. Wyznawca tezy, że ""finanse są łatwe, chociaż wymagają myślenia"". Współredaktor i autor rozdziału o obligacjach podręcznika bazującego na ""przykładach z życia"", wyjaśniającego skomplikowane zagadnienia z rynków finansowych. Współautor monografii o rynku NewConnect

Pomysłodawca i trener wielu kursów szkoleniowych, m.in. w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy UE we Wrocławiu. Obecnie w ofercie 3 warsztaty komputerowe:

- Analiza finansowa przedsiębiorstwa (warsztaty praktyczne),

- Finansowa ocena projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem MS Excel,

- Rachunek przepływów pieniężnych – sporządzanie i analiza.


 • mgr Rafał Płończak

zagadnienia: controlling, rachunkowość zarządcza

Doświadczony controller z kilkunastoletnim stażem w przedsiębiorstwach z różnych branż (m.in. produkcyjnych, handlowych, deweloperskich, farmaceutycznych, związanych ze zdrowiem). Posiada wiedzę praktyczną w zakresie rozwiązań bazodanowych i automatyzujących procesy w przedsiębiorstwie.

Specjalizuje się w rachunkowości zarządczej, finansach, zarządzaniu kosztami przedsiębiorstwa i budowaniu planów strategicznych. Od 2015 roku jest związany z jednym z czołowych funduszy inwestycyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Pracuje w polskich jednostkach należących do funduszu, w których zarządza controllingiem i sprawozdawczością finansową.

Prowadził zamknięte szkolenia z rachunku kosztów produkcji oraz wdrażania systemów informatycznych i procesów controllingowych.

 • mgr Damian Syzdek

zagadnienia: współpraca z dealing roomem, depozyty, zarządzanie ryzykiem walutowym i stopy procentowej

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Wydział Gospodarki Narodowej) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Prawa i Administracji.

Przedmiotem analiz w pracy magisterskiej były aspekty prawne i ekonomiczne sekurytyzacji. Zawodowo związany z Bankiem Zachodnim WBK S.A., który jest częścią Grupy Santander. Początkowo zdobywał doświadczenie w zakresie stosowania instrumentów ograniczających ryzyko walutowe. Obecnie na stanowisku Chief Dealer zarządza zespołem dealerów w trzech lokalizacjach.

Odpowiedzialny za instrumenty stopy procentowej w segmencie klienta korporacyjnego.     


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto