Kadry i płace (VIRTUAL CLASSROOM) (edycja 35)

online__19_

Semestr letni 2021/2022, zimowy 2022/2023

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
19.03.2022 r.
Studia uruchomione
Cena
3 900,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Studia podyplomowe Kadry i Płace są NAJCHĘTNIEJ wybieranym kierunkiem z zakresu kadrowo-płacowego na naszej uczelni w ostatnich 7 latach.

Szczególnie teraz, kiedy w życie weszło wiele przepisów i zmian związanych także z wynagrodzeniami, warto zadbać o aktualizację wiedzy i dobrze przygotować się do pracy w tym obszarze. W trakcie zajęć omawiane są zagadnienia związane z Polskim Ładem.

Głównym celem kierunku jest zapoznanie słuchaczy z tematyką polityki kadrowej, prawem pracy, a także z aktualnymi przepisami kadrowo-płacowymi. W trakcie zajęć zostanie poruszona problematyka rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych oraz zatrudniania cudzoziemców. Zostaną też obszernie omówione kwestie związane z ochroną danych osobowych (RODO) i archiwizacją dokumentów.

Zajęcia prowadzone we współpracy z dostawcą oprogramowania kadrowo-płacowego R2płatnik. W trakcie zajęć słuchacze mogą od razu w praktyce ćwiczyć stosowanie tego popularnego w wielu firmach systemu. W ramach studiów podyplomowych odbędzie się również wyjazd integracyjno-szkoleniowy w okolicach Wrocławia/Gór Sowich.

Adresaci

Studia podyplomowe dedykowane osobom, które:

 • chcą rozpocząć pracę w działach kadrowo-płacowych
 • pracują w obszarze HR, zarządzania personelem lub kadrach i chcą rozszerzyć swoje kompetencje oraz zaktualizować wiedzę
 • prowadzą firmę czy startup i chcą mieć aktualną wiedzę z zakresu kadr i płac

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 192 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. MSR 19 Świadczenia pracownicze 6
2. Ewidencja księgowa wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych 6
3. Program finansowo-księgowy 6
4. Program kadrowo-płacowy R2Płatnik 18
5. Płatnik ZUS 6
6. Podatek dochodowy od osób fizycznych 21
7. Podróże służbowe 3
8. Wynagrodzenie ze stosunku pracy i z tytułu umów cywilno- prawnych 18
9. Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 3
10. Dokumentacja na potrzeby ZUS 3
11. Świadczenia pozapłacowe 3
12. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3
13. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 3
14. Wynagrodzenia chorobowe i zasiłki 6
15. Czas pracy 6
16. Urlopy pracownicze 6
17. Kodeks pracy (stosunek pracy) 6
18. Mobbing w środowisku pracy 3
19. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 6
20. Wprowadzenie do prawa cywilnego 3
21. Umowy cywilno-prawne 12
22. Odpowiedzialność materialna, porządkowa i za powierzone mienie 3
23. Potrącenia komornicze 3
24. Zwolnienia grupowe 3
25. Związki zawodowe 3
26. Bezpieczeństwo i higiena pracy 3
27. Zatrudnianie cudzoziemców 6
28. Archiwizacja dokumentów 6
29. Ochrona danych osobowych (RODO) 6
30. Przedmiot do wyboru: kompetencje miękkie (1z3)**** 0
31. ***Assessment center i development center w firmie 0
32. Budowanie własnego autorytetu w pracy i życiu 12
33. ***Budowa współpracy w zespole – praktyczne wskazówki i narzędzia 0
34. Egzamin końcowy 0
RAZEM 192

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów (zaliczenie przedmiotów odbywa się na warunkach określonych przez prowadzących zajęcia)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z projektu/ pracy końcowej(projekt/ praca indywidualna)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Egzamin końcowy ma formę ustną. Egzamin odbywa się w trybie stacjonarnym.

Forma egzaminu może ulec zmianie. O ostatecznej formie zaliczenia decyduje kierownik studiów podyplomowych.

Organizacja studiów

 • Gwarancja uruchomienia
 • Zajęcia są prowadzone stacjonarnie (onsite) – wyłącznie na Uczelni
 • Studia w trybie zaocznym: weekendowym
 • Liczba zjazdów: 15
 • Zajęcia odbywają się mniej więcej co dwa tygodnie
 • Język prowadzenia zajęć: polski

W ramach studiów na tym kierunku oferujemy

 • indywidualne konto na platformie Microsoft 365 (a w nim m.in.: pakiet Office, Teams, Forms, OneDrive)
 • materiały dydaktyczne zamieszczone w aplikacji MS Teams
 • zestaw książek dostosowany do tematyki studiów
 • dostęp do zasobów czytelni czasopism i czytelni głównej
 • dostęp do zasobów biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego
 • zajęcia wyjazdowe do przedsiębiorstw
 • wyjazd integracyjno-szkoleniowy

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów.

W przypadku kierunków w języku polskim istnieje możliwość uzyskania odpisu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych praktyków z wieloletnim stażem — doradców podatkowych, pracowników działów płacowych, wdrożeniowców programów komputerowych, archiwistów, kontrolerów PiP oraz pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. inż. Michał Biernacki, prof. UEW
Katedra Rachunkowości Finansowej, Podatków i Audytu
tel. 600 421 451
e-mail: michal.biernacki@ue.wroc.pl
pok. 523, bud. Z

Cena

3900 PLN

Możliwość rozłożenia opłaty na raty:

 • 2 raty - dla wszystkich
 • 4 raty - dla wpłat dokonywanych przez osoby indywidualne.

 • Nie pobieramy opłaty wpisowej.
 • Osoby, które chcą skorzystać z opłaty ratalnej powinny wypełnić podanie (link) i przesłać je mailem na adres koordynatora kierunku w biurze CKU, wpisując w temacie wiadomości: opłata ratalna i kierunek studiów lub złożyć je razem z kompletem dokumentów rekrutacyjnych w biurze CKU.

Ważne!
Opłatę za studia należy uiścić dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza “ZAPISZ SIĘ NA STUDIA” dostępnego na dole strony. Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie. Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji "Wymagane dokumenty".

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można złożyć w biurze (osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej).

Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43
53-307 Wrocław
pokój nr 4

Godziny przyjmowania dokumentów:
poniedziałek-piątek 7:30-15:30
sobota: 8.00-15.00

Dokumenty można też dostarczyć do skrzynki korespondencyjnej znajdującej się przy schodach na parterze budynku CKU.

Godziny otwarcia budynku:
poniedziałek-sobota 7:00-18:00
niedziela 8:00-16:00

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć do biura CKU najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Koordynator ze strony CKU Agnieszka Manowska
e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl
tel. 71 36 80 452
bud. CKU, pok. 4

W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2022-03-17

Termin uruchomienia studiów: 2022-03-19

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia - wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) - wygenerowane z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania – załącznik 2 lub 3) - wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych - kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów. Po weryfikacji możliwy odbiór w biurze CKU lub wysyłka zwrotna pocztą (prosimy o wskazanie adresu zwrotnego na terenie Polski)
 • dyplom zagraniczny - prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty - do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie - należy go okazać w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE - dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie - należy okazać oryginał dokumentu w trakcie studiów)
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych- w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)

Dodatkowe informacje

Studia prowadzone przy współpracy z dostawcą oprogramowania kadrowo-płacowego R2płatnik.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto