Managing Business ([EN] (Virtual Classroom) (edycja 10)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2021/2022, letni 2021/2022

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
5 990,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszczak
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

STUDIES MOVED TO THE SUMMER SEMESTER 2021/2022 L

In accordance with the Regulation No. 120a / 2020 of the Rector of the UEW of August 28, 2020 - classes during the winter semester will be held ONLINE (on the MS TEAMS platform). Classes will be held in „live” module on a platform in direct on-line contact with the lecturer and full-time interactive contact with participants. All you need is a computer with Internet access.

The aim of post-graduate studies Managing Business, conducted in the English language, is to provide students (especially managerial staff) with theoretical-practical knowledge concerning tangible and intangible (connected with human capital) management issues and exchange professional knowledge and experience. Consequently, the programme of the course was established having been consulted with management staff of different corporations in terms of required particular educational profiles of potential corporations' employees so as to enable the students to gain necessary knowledge and practice in the scope of managing organizations. Achieving a very high level of students' competencies will be ensured by professional interactive lectures and workshops in English conducted by both scientists (Polish and foreign ones) and managers (Polish and foreign ones).

The studies will be realised online in general. The studies will be realised online in general. Some integrating classes may be planned traditionally.

The programme offers help in individual development. Each student can be provided with a personal coaching session.

An interview with one of the students of the first edition (page 65): http://www.ue.wroc.pl/media_uczelniane/2876/kwartalnik_portal.html

Adresaci

The studies are addressed to:

• persons intending to begin a managerial career, • persons intending to begin the work in the corporation, • current and future leaders, • managers from different managerial levels of Polish and foreign organizations, • employees from consulting companies, • ex-pats.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 175 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Basics of Management 12
2. Creative Strategy 8
3. Personal Brand and Public Speaking 8
4. Knowledge Management 8
5. Mindfulness in Business 8
6. HRM 8
7. Team Building 8
8. Business Communication 8
9. Controlling 8
10. Project Management 12
11. Logistics 8
12. Managerial Accounting and Finance 8
13. Business Process Development 8
14. Business Strategy 12
15. Management Methods 12
16. Strategic Management 12
17. Business Creativity Module 8
18. Emotional Intelligence and Dealing with Stress 8
19. Entrepreneurship 8
20. Electives (1 amongst:one-two individual coaching sessions or heuristics and cognitive biases – a workshop) 3
21. Final Exam 0
RAZEM 175

Warunki i sposób zaliczenia studiów

The studies are finished with taking an exam. It consists of 2 parts. The first one is individual work (open questions). The second one is teamwork.

Organizacja studiów

Classes will be conducted as workshops on Saturdays and Sundays (on the average every two weeks, hours 9:00 a.m.-4:00 p.m.) - students will receive a detailed schedule.

Detailed organizational information, taking into account the evolution of the epidemiological situation, will be sent before starting the studies.

Kadra dydaktyczna

The trainers are workers of Polish and foreign universities with rich scientific and training achievements as well as prominent representatives of business-not only Polish ones.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. inż. Katarzyna Piórkowska, prof. UEW
Katedra Strategii i Metod Zarządzania
tel. 661 431 846
e-mail: katarzyna.piorkowska@ue.wroc.pl
pok. 816, bud. Z

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet
Katedra Strategii i Metod Zarządzania
e-mail: ewa.stanczyk@ue.wroc.pl
pok. 813, bud. Z

Cena

5990 PLN

There is a possibility to pay in 2 installments.

Please, do not make the payment before receiving e-mail confirmation about launching the course.

Kontakt i zapisy

Preferowany sposób składania dokumentów: za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Dokumenty aplikacyjne (po wydrukowaniu i podpisaniu) należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Istnieje możliwość złożenia dokumentów osobiście. Godziny otwarcia biura dostępne są w zakładce „Kontakt”.

Pytania dot. rekrutacji i dokumentów aplikacyjnych, prosimy kierować na adres e-mail: barbara.grzeszczak@ue.wroc.pl

Wszelkich informacji dot. programu studiów udziela kierownik studiów - prof. Katarzyna Piórkowska, tel. 661 431 846 e-mail: katarzyna.piorkowska@ue.wroc.pl

Preferred way of submitting admission documents: via post office.

The application documents (after printing and signing) should be sent via post office to: Centrum Kształcenia Ustawicznego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

It is possible to submit admission documents in person. Office hours are available in the "Contact" section.

For any information regarding the program of studies, please contact prof Katarzyna Piórkowska: phone 661 431 846, e-mail: katarzyna.piorkowska@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-12-17

Termin uruchomienia studiów: 2021-12-17

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia / an application for studies
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) / an application form (attachment no 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3) / the declaration of coverage of costs (individual or from an employer - attachment no 2 or no 3)
  • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich + ksero dyplomu lub odpisu (W przypadku wysyłki dokumentów pocztą, również prosimy o załączenie oryginału dyplomu, bądź odpisu) / for inspection - a diploma of the Master's, Bachelor's or engineer's diploma + copy (in case of sending the admission documents via post, please attach the original of a diploma)
  • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie - zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów) / for inspection - ID card; (if the documents are sent by the post or delivered by the third parties, you will be asked to show the ID card during your studies)
  • kandydatów, posiadających zagraniczny dyplom, prosimy o zweryfikowanie, czy dyplom ten uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Potwierdzenie można uzyskać na dwa sposoby: poprzez użycie systemu KWALIFIKATOR, bądź przez złożenie w NAWA odpowiedniego wniosku. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach / candidates with a foreign diploma have to verify whether this diploma entitles them to undertake the postgraduate studies in Poland. The recognition statement can be obtained in two ways: by using the QUALIFICATOR system or by applying for an individual statement to NAWA according to the instruction. Detailed info: https://nawa.gov.pl/en/recognition/how-to-obtain-a-recognition-statement
  • kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski / Candidates with a foreign diploma, which entitles to undertake the postgraduate studies in Poland, when submitting the application documents are also required to submit a certified translation of the diploma into Polish
  • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjna, 3) orzeczenie sądu + kserokopia / in case of any changes in the documents mentioned above (name or surname) an official document (for inspection), for example: 1) marriage certificate, 2) administrative decision, 3) court decision + photocopy of it

Dodatkowe informacje

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację w mowie i piśmie. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim. / Knowledge of English is required at a level which enables oral and written communication. All classes are conducted in English.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto