Strategic Leadership ([EN] (Virtual Classroom) (edycja 1)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2021/2022, letni 2021/2022

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
5 900,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszczak
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

STUDIES MOVED TO THE SUMMER SEMESTER 2021/2022 L

In accordance with the Regulation No. 120a / 2020 of the Rector of the UEW of August 28, 2020 - classes during the winter semester will be held ONLINE (on the MS TEAMS platform). Classes will be held in „live” module on a platform in direct on-line contact with the lecturer and full-time interactive contact with participants. All you need is a computer with Internet access.

Postgraduate studies Strategic Leadership, conducted in English language, aims to provide students (especially managerial staff) with theoretical-practical knowledge how to manage organizations strategically in complex and hostile environments. Consequently, the programme of the course was prepared after discussions with managers of different companies regarding the required competencies to manage organizations and lead people strategically. Achieving a very high level of those competencies will be completed by professional interactive workshops in English conducted by both scientists (Polish and foreign ones) and managers (Polish and foreign ones).

The studies will be realised online in general. Some integrating classes may be planned traditionally.

The programme offers help in individual development. Each student can be provided with a personal coaching session.

Adresaci

he studies are addressed to:

• managers who want to develop strategic leadership competencies, • workers who plan to develop their career path in the direction of dealing with managerial and strategic leadership issues, • current and future leaders.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 152 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Microfoundations in Management 8
2. Strategic leadership – concept 8
3. Strategic leadership – hallmarks 8
4. Strategic leadership – behavioural, cognitive, and social complexity 12
5. Strategic Thinking 12
6. Strategic Design Thinking 12
7. Strategic Mindfulness 12
8. Meditation in Leadership 8
9. Business Creativity Practice 16
10. Entrepreneurship in Leadership Practice 8
11. Leadership and Building Teams 8
12. Communication in Leadership 8
13. Heuristics and Biases in Leadership 8
14. Personal Brand in Leadership 8
15. Emotional Intelligence in Leadership 8
16. Electives (1 amongst: two-three individual coaching sessions or emotions in a decision-making process – a workshop) 8
17. Final Exam 0
RAZEM 152

Warunki i sposób zaliczenia studiów

The studies are finished with taking an exam. It consists of 2 parts. The first one is individual work (open questions). The second one is teamwork.

Organizacja studiów

Classes will be conducted as workshops on Saturdays and Sundays (on the average every two weeks, hours 9:00 a.m.-4:00 p.m.) - students will receive a detailed schedule.

Detailed organizational information, taking into account the evolution of the epidemiological situation, will be sent before starting the studies.

Kadra dydaktyczna

The trainers are workers of Polish and foreign universities with rich scientific and training achievements as well as prominent representatives of business-not only Polish ones.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. inż. Katarzyna Piórkowska, prof. UEW
Katedra Strategii i Metod Zarządzania
tel. 661 431 846
e-mail: katarzyna.piorkowska@ue.wroc.pl
pok. 816, bud. Z

Cena

5900 PLN

Please, do not make the payment before receiving e-mail confirmation about launching the course.

There is a possibility to pay in 2 installments.

Kontakt i zapisy

Preferowany sposób składania dokumentów: za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Dokumenty aplikacyjne (po wydrukowaniu i podpisaniu) należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Istnieje możliwość złożenia dokumentów osobiście. Godziny otwarcia biura dostępne są w zakładce „Kontakt”.

Pytania dot. rekrutacji i dokumentów aplikacyjnych, prosimy o kierować na adres e-mail: barbara.grzeszczak@ue.wroc.pl

Wszelkich informacji dot. programu studiów udziela kierownik studiów - prof. Katarzyna Piórkowska, tel. 661 431 846 e-mail: katarzyna.piorkowska@ue.wroc.pl

Preferred way of submitting admission documents: via post office.

The application documents (after printing and signing) should be sent via post office to: Centrum Kształcenia Ustawicznego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

It is possible to submit admission documents in person. Office hours are available in the "Contact" section.

For any information regarding the program of studies, please contact prof Katarzyna Piórkowska: phone 661 431 846, e-mail: katarzyna.piorkowska@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-12-17

Termin uruchomienia studiów: 2021-12-17

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia / an application for studies
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) / an application form (attachment no 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3) / the declaration of coverage of costs (individual or from an employer - attachment no 2 or no 3)
  • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich + ksero dyplomu lub odpisu (W przypadku wysyłki dokumentów pocztą, również prosimy o załączenie oryginału dyplomu, bądź odpisu) / for inspection - a diploma of the Master's, Bachelor's or engineer's diploma + copy (in case of sending the admission documents via post, please attach the original of a diploma)
  • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie - zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów) / for inspection - ID card; (if the documents are sent by the post or delivered by the third parties, you will be asked to show the ID card during your studies)
  • kandydatów, posiadających zagraniczny dyplom, prosimy o zweryfikowanie, czy dyplom ten uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Potwierdzenie można uzyskać na dwa sposoby: poprzez użycie systemu KWALIFIKATOR, bądź przez złożenie w NAWA odpowiedniego wniosku. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach / candidates with a foreign diploma have to verify whether this diploma entitles them to undertake the postgraduate studies in Poland. The recognition statement can be obtained in two ways: by using the QUALIFICATOR system or by applying for an individual statement to NAWA according to the instruction. Detailed info: https://nawa.gov.pl/en/recognition/how-to-obtain-a-recognition-statement
  • kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski / Candidates with a foreign diploma, which entitles to undertake the postgraduate studies in Poland, when submitting the application documents are also required to submit a certified translation of the diploma into Polish
  • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjna, 3) orzeczenie sądu + kserokopia / in case of any changes in the documents mentioned above (name or surname) an official document (for inspection), for example: 1) marriage certificate, 2) administrative decision, 3) court decision + photocopy of it

Dodatkowe informacje

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację w mowie i piśmie. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim. / Knowledge of English is required on a level which enable to oral and written communication. All classes are conducted in English.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto