Lider zielonej gospodarki (edycja 1)

Semestr zimowy 2021/2022, letni 2021/2022

Rekrutacja do
31.01.2022 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
26.02.2022 r.
Studia uruchomione
Cena
4 400,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest umożliwienie słuchaczom zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozowania problemów środowiskowych, społecznych, gospodarczych i organizacyjnych oraz projektowania i wdrażania efektywnych sposobów ich rozwiązania. Absolwent będzie potrafił identyfikować i analizować uwarunkowania środowiskowe i klimatyczne w rozwoju i zarządzaniu przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi. Zdobędzie wiedzę na temat wpływu produkcji i konsumpcji na środowisko oraz umiejętności konieczne do efektywnego zarządzania relacjami z interesariuszami, raportowania na temat działalności społecznej i prośrodowiskowej. Zapozna się z praktycznymi rozwiązaniami zasobooszczędnymi i niskoemisyjnymi w organizacji, pogłębi wiedzę na temat gospodarki okrężnej oraz problemów społecznych i środowiskowych w łańcuchu dostaw.

Adresaci

Menadżerowie, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętność związane z integrowaniem gospodarczych, społecznych i środowiskowych aspektów prowadzonej działalności biznesowej Przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić działalność w sposób zrównoważony Osoby zainteresowane koncepcją zrównoważonego rozwoju

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Podstawy zrównoważonego rozwoju (ZR)
1. Wyzwania społeczne, gospodarcze i klimatyczne 8
2. Polityka i strategie Unii Europejskiej w obszarze środowiska naturalnego 8
3. Prawne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania ochrony środowiska 8
Wprowadzenie do gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ)
4. Istota i praktyki GOZ występujące w sektorze publicznym i prywatnym 8
5. Środowiskowe, społeczne i ekonomiczne implikacje rozwoju GOZ 8
6. Zrównoważona produkcja i konsumpcja 8
Tworzenie strategii w zakresie zrównoważonego rozwoju
7. Metody partycypacyjnego planowania zrównoważonego rozwoju: metoda ISIS, metoda Design Thinking 16
8. Metody zarządzania ryzykiem w procesie projektowania i wdrażania strategii ZR 8
Zrównoważony łańcuch dostaw
9. Trendy w zarządzaniu polityką zakupową 8
10. Zielone zamówienia 16
Rachunkowość środowiskowa
11. Istota rachunkowości środowiskowej 8
12. Efekty zewnętrzne działalności 4
13. Wycena dóbr środowiskowych 4
Raportowanie danych niefinansowych
14. Istota raportowania niefinansowego 8
15. Organizacja procesu raportowania 8
16. Standardy raportowania niefinansowego 8
17. Dobór wskaźników w ramach raportowania niefinansowego 8
Technologie i systemy przyjazne środowisku
18. Zielona modernizacja w przedsiębiorstwie 8
Zrównoważony rozwój w praktyce przedsiębiorstw
19. Studia przypadków liderów zrównoważonego rozwoju 16
20. Warsztaty projektowe 8
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecność na zajęciach (min. 80%), • egzamin końcowy sprawdzający wiedzę i umiejętności słuchaczy zdobyte w trakcie studiów. Po zakończeniu studiów i pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Organizacja studiów

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i warsztatów. Zajęcia będą odbywać się w trybie sobotnio-niedzielnym (średnio co trzy tygodnie w godz. 9:00-16:00). Po rozpoczęciu studiów słuchacze otrzymają szczegółowy harmonogram zajęć.

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami są doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktycy, posiadający duże doświadczenie w działalności szkoleniowo-doradczej na rzecz praktyki gospodarczej w obszarze CSR/ZR/ESG, tacy jak:

Łucja Kornaszewska: Menadżerka programów edukacyjnych i społecznych, ekspertka ngo, psycholog, trenerka. Posiada doświadczenie w tworzeniu, realizacji i ewaluacji wieloletnich ogólnopolskich programów i projektów, skierowanych do szkół i lokalnych społeczności. Zajmowała się współpracą z partnerami merytorycznymi Fundacji Orange oraz kreowaniem i realizacją oferty programowej kierowanej do środowisk szkolnych i lokalnych społeczności. Odpowiadała za budowę i realizację strategii Fundacji i współpracę z zespołem CSR firmy. Członkini Zarządu Forum Darczyńców (organizacja zrzeszająca fundacje korporacyjne i grantodawcze). Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, Podyplomowego Studium Zarządzania Kompetencjami w Szkole Głównej Handlowej oraz Studiów podyplomowych z zakresu CSR.

Marta Lesiewska: Założycielka i dyrektorka naczelna INSPIRED; Eksperta ds. komunikacji i zrównoważonego rozwoju z międzynarodowym doświadczeniem. Zajmuje się m.in. rozwojem strategii ESG na poziomie korporacyjnym, raportowaniem w zakresie zrównoważonego rozwoju (GRI, TCFD, SIN), oceną cyklu życia w celu zmierzenia śladu węglowego, promocją praktyk zrównoważonego rozwoju poprzez opracowanie i wdrożenie kampanii marketingowych i public relations, rozwojem strategii zarządzania kryzysem i reputacją w kontekście międzynarodowym oraz analizą sytuacyjną Agata Rudnicka: Ekspertka ds. społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Głównymi obszarami jej zainteresowań są: strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności, zrównoważone modele biznesowe, problematyka rozwoju zrównoważonego i odpowiedzialności w łańcuchach dostaw oraz kwestie związane z edukacją na rzecz CSR i rozwoju zrównoważonego a także przedsiębiorczość społeczna. Wyróżniona jako jedna z kobiet polskiego CSRu przez FOB (2013) oraz jedna z 25 Liderek Zrównoważonego Rozwoju przez Forbes Women (2021).

Ewa Zamościńska Menedżerka Projektów w firmie edukacyjno-doradczej CSRinfo, doświadczona koordynatorka projektów doradczych i trenerka specjalizująca się w szkoleniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zaangażowania społecznego. Prowadzi projekty doradcze w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu m.in. w firmach z branży finansowej, FMCG, HR i energetycznej. Brała aktywny udział w budowie strategii CSR Grup Kapitałowych. Prowadzi projekty raportowania wg GRI G3, G3.1, G4 jak również projekty doradcze w obszarze budowy i wdrażania programów i polityk zaangażowania społecznego, polityk środowiskowych, kodeksu postępowania.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Dorota Teneta-Skwiercz, prof. UEW
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
tel. 668 833 963
e-mail: dorota.teneta-skwiercz@ue.wroc.pl
pok. 108, bud. B

Cena

4400 PLN

Możliwość płatności w dwóch ratach po 2250 zł, brak opłaty wpisowej. Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów, wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia). Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji.

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pokój 3 lub 4); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) i mailowego w godz. 8:00-15:00.

Godziny otwarcia biura znajdują się w zakładce kontakt.

Dokumenty należy składać listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska; tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

Dodatkowych informacji w kwestiach merytorycznych udziela kierownik studiów: dr hab. Dorota Teneta-Skwiercz, prof. UEW, tel. do Katedry: 71 36 80 437, mail: alley77@poczta.onet.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2022-01-31

Termin uruchomienia studiów: 2022-02-26

Wymagane dokumenty

  • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
  • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich
  • kserokopia tego dyplomu
  • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
  • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
  • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto