Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi (edycja 35)

online__24_


Semestr zimowy 2021/2022, letni 2021/2022

Rekrutacja do
15.10.2021 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
22.10.2021 r.
Studia uruchomione
Cena
4 900,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest ukształtowanie wysokich kompetencji interpersonalnych i specjalistycznych niezbędnych do pozyskania i utrzymania pracowników. W związku z tym program studium został tak opracowany, aby umożliwić słuchaczom zdobycie niezbędnej wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej, w zakresie nowoczesnego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi. Osiągnięcie wysokiego poziomu kompetencji słuchaczy zapewnią zajęcia prowadzone głównie w formie warsztatowej na przykładach praktycznych, wsparte zapleczem teoretycznym najnowszych modeli i wyników badań. W trakcie studiów student ma możliwość zapoznania się z najważniejszymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu strategii i programów działań dotyczących personelu oraz zarządzaniu ludźmi w różnego typu organizacjach, takich jak m.in. planowanie kadr, dobór pracowników, oceny wyników, szkolenie, rozwój, wynagradzanie i motywowanie pozamaterialne, komunikacja i integracja pracowników. Studia prowadzone są w przeważającej części w formie warsztatów, co daje możliwość uzyskania nie tylko wiedzy, ale również umiejętności niezbędnych do efektywnej pracy na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych. Sztandarowymi metodami kształcenia są wielozakresowe treningi z zakresu integracji zespołu pracowniczego i Assessment Center. Istotnym elementem treści programu jest także zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania bezpośrednich relacji interpersonalnych w różnorodnych zespołach projektowych, w których zachodzi interakcja między członkami o zróżnicowanym doświadczeniu i oczekiwaniach.

Terminy zjazdów w semestrze zimowym: 22-24.10.2021 20-21.11.2021 (sesja wyjazdowa) 17-19.12.2021 14-16.01.2022 21-23.01.2022

Szczegółowe informacje: dr Łukasz Haromszeki - Kierownik Studium - 792 647 007, lukasz.haromszeki@ue.wroc.pl

Adresaci

Studia kierowane są do wszystkich, którzy chcą sprawnie i skutecznie konkurować na różnych segmentach rynku pracodawcy i pracownika, w tym: • kierowników różnych szczebli zarządzania • pracodawców • służb HR • pracowników urzędów pracy • pracowników firm doradztwa personalnego • liderów związkowych • osób zamierzających rozpocząć karierę menedżerską

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 190 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Istota i struktura zarządzania zasobami ludzkimi 4
2. Współczesne otoczenie funkcji personalnej 8
3. Strategie biznesowe i zarządzania zasobami ludzkimi 6
4. Trening kierowniczy – Integracja zespołu pracowniczego 14
5. Identyfikowanie i diagnozowanie kwalifikacji 4
6. Profil kwalifikacyjny 8
7. Prognozowanie kwalifikacji 6
8. Narzędzia doboru kadr 4
9. Konstruowanie narzędzi doboru kadr 5
10. Ocenianie pracowników 4
11. Opracowanie narzędzi do Assessment Center (AC) 5
12. Testowanie narzędzi do AC 4
13. Assessment Center 10
14. Analiza wyników AC 5
15. Przywództwo w organizacji 4
16. Treść i organizacja pracy menedżera 4
17. Controling personalny 5
18. Zarządzanie zasobami ludzkimi w korporacjach międzynarodowych 6
19. Motywowanie pracowników 4
20. Motywowanie materialne i niematerialne 6
21. Wywierania wpływu społecznego 5
22. Doświadczenia praktyczne menedżera 8
23. Nowoczesne formy rozwoju pracowników 4
24. Konstruowanie narzędzi rozwoju pracowników 4
25. Zarządzanie karierą 4
26. HR Business Partner 5
27. Stres i wypalenie zawodowe w organizacji 5
28. Coaching 5
29. Psychologiczna analiza funkcjonowania człowieka w organizacji 5
30. Psychologia pracy menedżera 5
31. Kultura organizacyjna 5
32. Trening komunikacji interpersonalnej 8
33. Prawne i etyczne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi 6
34. Negocjacje i mediacje 5
35. Egzamin końcowy 0
RAZEM 190

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem ukończenia studium jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego, który zostanie przeprowadzony na koniec II semestru w wyznaczonym terminie. Dodatkowym warunkiem zaliczenia studiów będzie udział w zajęciach na poziomie nie niższym niż 80% czasu zajęć.

Absolwent otrzymuje liczące się na rynku pracy świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Organizacja studiów

Nauka prowadzona jest w trybie zaocznym; jeden zjazd trzydniowy w miesiącu: piątek - po południu (16:30 - 20:30) sobota - cały dzień (9:00 - 19:00) niedziela - do południa (9:00 - 14:00) Liczba godzin dydaktycznych: 190 W ramach zajęć dydaktycznych przewidziana jest sesja wyjazdowa (warsztaty i treningi)

Część zajęć w ramach studiów może być przeprowadzona w formie zdalnej. Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające również rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów.

Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2021/22:

22-24.10.2021

20-21.11.2021 (sesja wyjazdowa)

17-19.12.2021

14-16.01.2022

21-23.01.2022

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami studium są osoby, które posiadają duży dorobek naukowy i praktyczne doświadczenie w działalności doradczej i szkoleniowej. Rekrutują się oni głównie z Uniwersytetu Ekonomicznego i uczelni współpracujących z UEW. Zajęcia będą również prowadzić doświadczeni menedżerowie i pracownicy pionów HR oraz menedżerowie najwyższych szczebli z organizacji gospodarczych współpracujących z Katedrą Zarządzania Kadrami. Biogramy kierownika i opiekuna naukowego SP NZZL umieszczono poniżej.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Łukasz Haromszeki
Katedra Zarządzania Kadrami
tel. 792 647 007
e-mail: lharomszeki@ue.wroc.pl
pok. 819, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Marzena Stor, prof. UEW
Katedra Zarządzania Kadrami
e-mail: marzena.stor@ue.wroc.pl
pok. 818, bud. Z

Cena

4900 PLN

Istnieje możliwość uiszczenia czesnego w 2 lub 4 ratach, nie ma kwoty wpisowego.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji.

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław,

tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy 8-15

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji :

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Informacje na temat Studium: dr Łukasz Haromszeki - Kierownik - 792 647 007

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-10-15

Termin uruchomienia studiów: 2021-10-22

Wymagane dokumenty

  • Prosimy przygotować komplet dokumentów:
  • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1,
  • oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
  • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich + kserokopia tego dokumentu
  • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
  • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
  • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

Łukasz Haromszeki

Doktor nauk ekonomicznych,  adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami UE we Wrocławiu. Kierownik SP NZZL i SP IHRM. Korodynator programy Executive MBA w latach 2017-2020. Interdyscyplinarnie wykształcony specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwent studiów magisterskich (2002) i doktoranckich (2006) na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Studiów Filozoficzno-Etycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (2004), Studiów z Psychologii Zarządzania na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (2012), Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2005), Studiów Przywództwa i Komunikacji Społecznej w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (2002). Uczestnik kursów z zakresu psychologii i języka angielskiego w Diablo Valley College San Ramon w Kalifornii (1999). Autor i współautor ponad 90 publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz opracowań specjalistycznych, w tym licznych strategii rozwoju regionalnego i lokalnego. Konsultant i wykładowca w projektach szkoleniowych i inwestycyjnych przeważnie współfinansowanych ze środków UE. Ekspert m.in. Ethics and Research Integrity Team Komisji Europejskiej, programów Interreg Central Europe, RPO WD, RPO WSL, RPO WP i PO WER na lata 2014-2020 m.in. w dziedzinach: Przystosowanie do zmian przedsiębiorstw i pracowników, Kompetencje i kwalifikacje kadr pracowniczych przedsiębiorstw sektora MŚP, Edukacja, Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw, Zatrudnienie, Rozwój Regionalny. Członek międzynarodowych zespołów badawczych HRM Practices of MNC-Subsidiaries in CEE (CEEIRT) i InterCons Research Team. W ostatnich latach m.in. ekspert współtworzący „Opis uniwersalnych kompetencji menedżerskich dla PARP w ramach projektu konkursowego pt. „Akademia menadżera MSP” (2018); w projekcie doradczo-badawczym dotyczącym metod wdrażania mechanizmów godzenia ról zawodowych i rodzinnych w polskich przedsiębiorstwach (IARP 2016); w projekcie „Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa” (PARP 2014 – 2015). Audytor w konkursie Lider ZZL (XVIII i XIX edycji w 2017 i 2018 roku) organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (audytowane przedsiębiorstwa otrzymały: bursztynową statuetkę za rok 2017 i złotą statuetkę za rok 2018). Główny wykonawca projektu badawczego „Zasoby ludzkie jako strategiczny czynnik konkurencyjności firm realizujących bezpośrednie inwestycje zagraniczne” finansowanego ze środków NCN nr 2016/23/B/HS4/00686 realizowany w latach 2017-2020, UE we Wrocławiu. Zainteresowania badawcze i prowadzenie zajęć w języku polskim i angielskim w obszarach: przywództwo organizacyjne, kierowanie przez wartości, etyka i CSR, wywieranie wpływu, motywowanie pracowników, zarządzanie talentami. 

Marzena Stor

Jest kierownikiem Katedry Zarządzania Kadrami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i jednocześnie pracuje na stanowisku profesora Strategicznego Międzynarodowego Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jest również opiekunem naukowym dwóch studiów podyplomowych: International Human Resources Management (IHRM) (w j. angielskim) oraz Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (w j. polskim). Przez kilka była dyrektorem Programu the Executive MBA. Uzyskane przez nią stopnie i tytuły to: doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, magister lingwistyki stosowanej oraz magister filologii angielskiej. Studiowała w Polsce i USA. Jej zainteresowania naukowo-badawcze obejmują: międzynarodowe i międzykulturowe aspekty ZZL, strategie biznesowe i ZZL, wypływ ZZL na wyniki przedsiębiorstwa, korporacje transnarodowe, zarządzanie kompetencjami, komunikacja interpersonalna w biznesie, zarządzanie zespołami międzynarodowymi. Wykłada w języku polskim i angielskim. Kierowała lub była współwykonawcą w ponad 25 różnych projektach badawczych, w tym międzynarodowych (np. Erasmus+). Od 2007 jest członkiem Międzynarodowego Zespołu Badawczego Europy Środkowej i Wschodnie, w którym uczestniczy ponad 20 krajów europejskich oraz partnerzy z USA. Uczestniczyła w wielu zagranicznych konferencjach naukowych z obszaru IHRM, w tym w prestiżowych konferencjach organizowanych przez czołowe uniwersytety europejskie i amerykańskie, na których prezentowała wyniki swoich badań. Jest recenzentem w kilku światowej renomy konferencjach naukowych, takich jak cykliczne organizowana IHRM Conference oraz Global Conference on IHRM. Jest też Przewodniczącą Rady Programowej cyklicznej ogólnopolskiej konferencji zt. Sukces w Zarządzaniu Kadrami, organizowanej przez jej Katedrę. Ponadto recenzuje artykuły naukowe dla takich topowych czasopism naukowych, jak International Business Review, Cross Cultural & Strategic Management, czy International Journal of Cross Cultural Management. Jej aktywność recenzencka i ekspercka jest również widoczna we współpracy z Narodowym Centrum Nauki. Jest autorką ponad 150 prac naukowych w j. polskim i angielskim. W swoim portfolio posiada około 30 różnych nagród za osiągnięcia naukowe, badawcze, publikacyjne i dydaktyczne. Oprócz pracy naukowej jej działalność zawodowa obejmuje współpracę z biznesem. Do tej pory kierowała wieloma projektami o charakterze rozwojowym i wdrożeniowym.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto