Controlling wspomagany komputerowo (Virtual Classroom) (edycja 12)

Semestr zimowy 2021/2022, letni 2021/2022

Rekrutacja do
01.10.2021 r.
Jeszcze 5 dni / do wyczerpania miejsc
Data uruchomienia
16.10.2021 r.
Za 20 dni
Cena
4 950,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Serdecznie zapraszamy na jedyne w Polsce zdalne studia podyplomowe controllingu realizowane w formie warsztatów komputerowych z wykorzystaniem platformy MS Teams

Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności skutecznej realizacji zadań controllingu z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Program studiów i komputerowe środowisko pracy controllera zostały dostosowane do realiów rynkowych, a doświadczona kadra trenerska gwarantuje najwyższą jakość prowadzonych zajęć. Potwierdzają to opinie naszych absolwentów.

90% zajęć realizowanych realizowanych jest w formie warsztatów komputerowych, a więc w warunkach w jakich controllerzy realizują swoje zadania w praktyce gospodarczej. Dodatkowo dzięki praktycznym przykładom i ich komputerowej formie słuchacze mogą łatwo adaptować poznawane rozwiązania w pracy zawodowej.

Adresaci

Studia są kierowane do controllerów, analityków, pracowników działów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, którzy chcą:

doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyć wiedzę i umiejętności stosowania controllingu w praktyce gospodarczej, w tym metod i narzędzi budżetowania przychodów i kosztów, planowania finansowego, analizy finansowej i raportowania wewnętrznego, zdobyć umiejętności tworzenia rozwiązań informatycznych na potrzeby realizacji zadań controllingu, w tym w szczególności w oparciu o funkcje i narzędzia arkusza kalkulacyjnego, aplikacji bazodanowych, narzędzi wspomagających zarządzanie projektami.

Program studiów został tak skonfigurowany, aby odpowiadał potrzebom controllerów na różnych poziomach zaawansowania ich wiedzy i umiejętności, w tym także kandydatom na controllerów oraz młodym adeptom tej sztuki.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 144 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do controllingu wspomaganego komputerowo 4
2. Przegląd wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w controllingu [Excel] 4
3. Wprowadzenie do formuł i funkcji arkuszowych w zastosowaniach controllingowych [Excel] 8
4. Analiza finansowa w procesach decyzyjnych [Excel] 8
5. Rachunek kosztów w planowaniu i kontroli działalności [Excel] 16
6. Narzędzia rachunkowości zarządczej w procesie podejmowania decyzji strategicznych [Excel] 8
7. Krótkoterminowe rachunki decyzyjne w arkuszu kalkulacyjnym [Excel] 8
8. Podstawy automatyzacji procesów controllingowych [VBA] 8
9. Strukturyzacja budżetów operacyjnych przychodów i kosztów [Excel/VBA] 16
10. Analiza i raportowanie odchyleń od wykonania budżetów [Excel] 8
11. Raportowanie zarządcze w arkuszu kalkulacyjnym – prezentacja przypadków [Excel/VBA] 8
12. Raportowanie zarządcze z wykorzystaniem języka SQL [Query] 16
13. [MS PROJECT] Controlling projektów 16
14. Statystyczna analiza danych biznesowych w arkuszu kalkulacyjnym [Excel] 8
15. Projektowanie i implementacja system wczesnego ostrzegania w arkuszu kalkulacyjnym [Excel/VBA] 8
RAZEM 144

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem ukończenia Studiów i uzyskania świadectwa jest: • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów • przygotowanie projektu końcowego • pozytywne zdanie egzaminu końcowego połączone z prezentacją projektu

Organizacja studiów

Studia trwają dwa semestry i obejmuje 144 godziny zajęć (9 zjazdów)

Rozpoczęcie XII edycji Studiów planuje się na początek października 2021 roku, a zakończenie w czerwcu 2022 roku

Zajęcia będą odbywać się w systemie zaocznym - dwudniowe sesje - sobota i niedziela w godz. 9.00 - 16.00

Zajęcia prowadzone będą systemem warsztatowym na platformie MS Teams, z dostępem do wszystkich materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na Studiach pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, praktycy odpowiedzialni za wprowadzanie informatycznych systemów controllingu, trenerzy biznesu z wieloletnim stażem. Wśród nich wysokiej klasy eksperci controllingu i budżetowania, najlepsi w Polsce specjaliści ds. zastosowania aplikacji arkusza kalkulacyjnego i hurtowni danych w controllingu, wybitni praktycy rachunkowości zarządczej i controllingu

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Krzysztof Nowosielski, prof. UEW
tel. 71 36 80 725
e-mail: krzysztof.nowosielski@ue.wroc.pl
pok. 411, bud. H

Cena

4950 PLN

Płatność, w przypadku osób dokonujących wpłat indywidualnie, została rozłożona na 4 raty. W przypadku większej liczby rat - należy skontaktować się z Kierownikiem studiów.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu studiów, wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pokój 3 lub 4); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) i mailowego w godz. 8:00-15:00.

Godziny otwarcia biura znajdują się w zakładce kontakt.

Dokumenty należy składać listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska; tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

Wszystkie pytania dotyczące organizacji oraz programu studiów prosimy kierować do Kierownika studiów - prof. dr hab. Krzysztofa Nowosielskiego na nr telefonu 608 584 775

PROSIMY O KORZYSTANIE Z FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA DOLE STRONY

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-10-01

Termin uruchomienia studiów: 2021-10-16

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu/oryginału dyplomu do dokumentów.
  • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie - zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
  • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię.
  • Kandydatów, posiadających zagraniczny dyplom, prosimy o zweryfikowanie, czy dyplom ten uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Potwierdzenie można uzyskać na dwa sposoby: poprzez użycie systemu KWALIFIKATOR, bądź przez złożenie w NAWA odpowiedniego wniosku. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach /
  • Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski.

Dodatkowe informacje


JEDYNE TAKIE STUDIA PODYPLOMOWE W POLSCE

>>Formuła studiów oparta na warsztatach komputerowych on-line<< wszystkie zajęcia odbywają się na platformie MS Teams

>>Darmowy dostęp do wirtualnego laboratorium UEW<< dostęp do wszystkich aplikacji wykorzystywanych na zajęciach

>>Praktyczne przykłady gotowe do stosowania w praktyce << obejmujące podstawowe instrumentarium controllingu z obszaru analizy finansowej, planowania, budżetowania i raportowania

>>Komfortowe warunki pracy na elektronicznej platformie MS Teams << praca z dowolnego miejsca na świecie poprzez platformę MS Teams, z możliwością korzystania z elektronicznych materiałów do zajęć oraz wszystkich notatek -line, plików źródłowych i innych dokumentów elektronicznych wykorzystanych w trakcie zajęć

>>Konsultacje z trenerami na platfromie MS Teams << dające możliwość zadawania pytań w dowolnym momecie i konsultacji z trenerami poza godzinami zajęć

>>Spotkania z innymi uczestnikami studiów na platfromie MS Teams w dolwnym czasie i miejscu << dające możliwość prowadzenia rozmów, wymiany wiedzy i materiałów bez jakichkolwiek ograniczneń czasowych

>>Szeroka baza materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej << dostępnych w wersji drukowanej i elektronicznej dostępnych na platformie MS Teams

>>Udział w zajęciach z dowolnego miejsca bez ponoszenia zbędnych kosztów dojazdu<< większa wygoda, niższe koszty studiowania (brak kosztów dojazdu i noclegu)

>>Doświadczona kadra dydaktyczna<< pracowników akademickich oraz praktyków, posiadających bogate doświadczenie w nauczaniu zdalnym

>>Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych prestiżowej Uczelni<<


Serdecznie zapraszamy do zapisów

____________________________________

Wybrane opinie uczestników dotyczące studiów CWK 

""Wybrałem Studia Podyplomowe CWK ponieważ była to jedyna oferta zawierająca tak dużą liczbę zajęć prowadzonych w formie laboratoriów komputerowych. Moja uwaga była skupiona głównie na zastosowanie pakietu MS Office do analizy danych oraz problemów operacyjnych. Wiedza, którą zdobyłem przyśpieszyła i zoptymalizowała moją dotychczasową pracę oraz umożliwiła dalsze samodzielne poznawanie usprawnienia i tworzenie własnych narzędzi analitycznych. Polecam, absolwent I edycji" - Piotr Giziński

"Controlling Wspomagany Komputerowo to idealne studia dla wszystkich, którzy mają do czynienia z controllingiem, i jedyne tego typu studia na rynku. Istotnym ich wyróżnikiem na tle konkurencji jest niezwykle bogata oferta dydaktyczna, oparta głównie na praktycznych narzędziach wykorzystywanych w pracy controllera. Uczestnictwo w kursach realizowanych przede wszystkim w formie warsztatów komputerowych to doskonały sposób na poszerzenia swojej wiedzy. Zaangażowanie praktyków controllingu w proces kształcenia stanowi nieocenioną wartość, gwarantuje uzyskanie rzetelnej i praktycznej wiedzy z tego zakresu. Polecam wszystkim, dla których dobre efekty kształcenia mają duże znaczenie" - Katarzyna Midzianowska

"Dlaczego warto znaleźć się wśród uczestników studiów „Controlling wspomagany komputerowo”? Otóż dlatego, że są to studia podyplomowe w formie warsztatów umożliwiających nabycie praktycznej wiedzy. Jest to nowatorska koncepcja wychodząca naprzeciw oczekiwaniom pracowników działów controllingu oraz osób wykorzystujących arkusze kalkulacyjne na co dzień. Prezentowane case’y umożliwiają wdrożenie gotowych narzędzi - w całości lub w części – do analizy danych. Bogata tematyka proponowanych zajęć sprawia, że każdy uczestnik spotka znane zagadnienia, które będzie mógł utrwalić, ale przede wszystkim odkryje nowe, nieznane kwestie. Innymi słowy, jest to uporządkowana i przemyślana oferta szkoleniowa skomponowana w postaci studiów podyplomowych." - Sylwia Kosowska

"Miałem ogromną przyjemność studiowania na I edycji studiów podyplomowych "Controlling wspomagany komputerowo" na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w tatach 2011/2012 . Studia te dały mi  ogromną wiedzę o bazie danych i ich przetwarzaniu w Excelu. Sposób przekazu wiadomości na zajęciach był profesjonalny, z najwyższej półki światowej wiedzy. Była to wiedza w praktycznym jej zastosowaniu w przedsiębiorstwach. Zajęcia  były prowadzone i wyjaśniane na przykładach w formie ćwiczeń na programach komputerowych. Takiej kadry wykładowców mógłby pozazdrościć niejeden uniwersytet na świecie włącznie z Harvardem. Sposób przekazu i zasób wiedzy był ogromny. Pozdrawiam, absolwent I edycji studiów" - Jan Szczepański

Wybrane opinie uczestników dotyczące formy zdalnej studiów CWK i EXC

"szkoda, że dotychczasowe zajęcia nie odbywały się w takiej formie"

"forma zajęć bardzo efektywna"

"miałam obawy przed tego typu zajęciami, ale bardzo dobrze wszystko działa,

jestem pod wrażeniem, fajnie, że można pokazywać swoje ekrany i na bieżąco

coś poprawiać, dobrze, że prowadzący czeka i dopytuje jak wszyscy sobie radzą,

co jest szczególnie ważne przy zajęciach zdalnych"

"Forma zajęć mi się podobała, nawet chyba bardziej niż life ;-)"

"Bardzo podobała mi się forma dzisiejszych zajęć. Super sprawą była możliwość załączania wyników swoich zadań na czacie :) Moim zdaniem wszystko działa sprawnie i nic nie wymaga poprawy."

"Ogólnie bardzo dobry kierunek rozwoju studiów podyplomowych (pomimo okoliczności, które do tego zmusiła uczelnię)"Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto