Controlling wspomagany komputerowo (Virtual Classroom) (edycja 12)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2021/2022, letni 2021/2022

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
16.10.2021 r.
Studia uruchomione
Cena
4 950,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Serdecznie zapraszamy na jedyne w Polsce zdalne studia podyplomowe controllingu realizowane w formie warsztatów komputerowych z wykorzystaniem platformy MS Teams

Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności skutecznej realizacji zadań controllingu z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Program studiów i komputerowe środowisko pracy controllera zostały dostosowane do realiów rynkowych, a doświadczona kadra trenerska gwarantuje najwyższą jakość prowadzonych zajęć. Potwierdzają to opinie naszych absolwentów.

90% zajęć realizowanych realizowanych jest w formie warsztatów komputerowych, a więc w warunkach w jakich controllerzy realizują swoje zadania w praktyce gospodarczej. Dodatkowo dzięki praktycznym przykładom i ich komputerowej formie słuchacze mogą łatwo adaptować poznawane rozwiązania w pracy zawodowej.

Adresaci

Studia są kierowane do controllerów, analityków, pracowników działów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, którzy chcą:

doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyć wiedzę i umiejętności stosowania controllingu w praktyce gospodarczej, w tym metod i narzędzi budżetowania przychodów i kosztów, planowania finansowego, analizy finansowej i raportowania wewnętrznego, zdobyć umiejętności tworzenia rozwiązań informatycznych na potrzeby realizacji zadań controllingu, w tym w szczególności w oparciu o funkcje i narzędzia arkusza kalkulacyjnego, aplikacji bazodanowych, narzędzi wspomagających zarządzanie projektami.

Program studiów został tak skonfigurowany, aby odpowiadał potrzebom controllerów na różnych poziomach zaawansowania ich wiedzy i umiejętności, w tym także kandydatom na controllerów oraz młodym adeptom tej sztuki.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 144 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do controllingu wspomaganego komputerowo 4
2. Przegląd wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w controllingu [Excel] 4
3. Wprowadzenie do formuł i funkcji arkuszowych w zastosowaniach controllingowych [Excel] 8
4. Analiza finansowa w procesach decyzyjnych [Excel] 8
5. Rachunek kosztów w planowaniu i kontroli działalności [Excel] 16
6. Narzędzia rachunkowości zarządczej w procesie podejmowania decyzji strategicznych [Excel] 8
7. Krótkoterminowe rachunki decyzyjne w arkuszu kalkulacyjnym [Excel] 8
8. Podstawy automatyzacji procesów controllingowych [VBA] 8
9. Strukturyzacja budżetów operacyjnych przychodów i kosztów [Excel/VBA] 16
10. Analiza i raportowanie odchyleń od wykonania budżetów [Excel] 8
11. Raportowanie zarządcze w arkuszu kalkulacyjnym – prezentacja przypadków [Excel/VBA] 8
12. Raportowanie zarządcze z wykorzystaniem języka SQL [Query] 16
13. Controlling projektów [PROJECT] 16
14. Statystyczna analiza danych biznesowych w arkuszu kalkulacyjnym [Excel] 8
15. Projektowanie i implementacja system wczesnego ostrzegania w arkuszu kalkulacyjnym [Excel/VBA] 8
16. Egzamin końcowy 0
RAZEM 144

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem ukończenia Studiów i uzyskania świadectwa jest: • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów • przygotowanie projektu końcowego • pozytywne zdanie egzaminu końcowego połączone z prezentacją projektu

Organizacja studiów

Studia trwają dwa semestry i obejmuje 144 godziny zajęć (9 zjazdów)

Rozpoczęcie XII edycji Studiów planuje się na początek października 2021 roku, a zakończenie w czerwcu 2022 roku

Zajęcia będą odbywać się w systemie zaocznym - dwudniowe sesje - sobota i niedziela w godz. 9.00 - 16.00

Zajęcia prowadzone będą systemem warsztatowym na platformie MS Teams, z dostępem do wszystkich materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na Studiach pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, praktycy odpowiedzialni za wprowadzanie informatycznych systemów controllingu, trenerzy biznesu z wieloletnim stażem. Wśród nich wysokiej klasy eksperci controllingu i budżetowania, najlepsi w Polsce specjaliści ds. zastosowania aplikacji arkusza kalkulacyjnego i hurtowni danych w controllingu, wybitni praktycy rachunkowości zarządczej i controllingu

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Krzysztof Nowosielski, prof. UEW
Katedra Zarządzania Procesami
tel. 71 36 80 725
e-mail: krzysztof.nowosielski@ue.wroc.pl
pok. 411, bud. H

Cena

4950 PLN

Płatność, w przypadku osób dokonujących wpłat indywidualnie, została rozłożona na 4 raty. W przypadku większej liczby rat - należy skontaktować się z Kierownikiem studiów.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu studiów, wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pokój 3 lub 4); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) i mailowego w godz. 8:00-15:00.

Godziny otwarcia biura znajdują się w zakładce kontakt.

Dokumenty należy składać listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska; tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

Wszystkie pytania dotyczące organizacji oraz programu studiów prosimy kierować do Kierownika studiów - prof. dr hab. Krzysztofa Nowosielskiego na nr telefonu 608 584 775

PROSIMY O KORZYSTANIE Z FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA DOLE STRONY

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-10-01

Termin uruchomienia studiów: 2021-10-16

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu/oryginału dyplomu do dokumentów.
  • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie - zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
  • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię.
  • Kandydatów, posiadających zagraniczny dyplom, prosimy o zweryfikowanie, czy dyplom ten uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Potwierdzenie można uzyskać na dwa sposoby: poprzez użycie systemu KWALIFIKATOR, bądź przez złożenie w NAWA odpowiedniego wniosku. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach /
  • Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski.

Dodatkowe informacje


JEDYNE TAKIE STUDIA PODYPLOMOWE W POLSCE

>>Formuła studiów oparta na warsztatach komputerowych on-line<< wszystkie zajęcia odbywają się na platformie MS Teams

>>Darmowy dostęp do wirtualnego laboratorium UEW<< dostęp do wszystkich aplikacji wykorzystywanych na zajęciach

>>Praktyczne przykłady gotowe do stosowania w praktyce << obejmujące podstawowe instrumentarium controllingu z obszaru analizy finansowej, planowania, budżetowania i raportowania

>>Komfortowe warunki pracy na elektronicznej platformie MS Teams << praca z dowolnego miejsca na świecie poprzez platformę MS Teams, z możliwością korzystania z elektronicznych materiałów do zajęć oraz wszystkich notatek -line, plików źródłowych i innych dokumentów elektronicznych wykorzystanych w trakcie zajęć

>>Konsultacje z trenerami na platfromie MS Teams << dające możliwość zadawania pytań w dowolnym momecie i konsultacji z trenerami poza godzinami zajęć

>>Spotkania z innymi uczestnikami studiów na platfromie MS Teams w dolwnym czasie i miejscu << dające możliwość prowadzenia rozmów, wymiany wiedzy i materiałów bez jakichkolwiek ograniczneń czasowych

>>Szeroka baza materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej << dostępnych w wersji drukowanej i elektronicznej dostępnych na platformie MS Teams

>>Udział w zajęciach z dowolnego miejsca bez ponoszenia zbędnych kosztów dojazdu<< większa wygoda, niższe koszty studiowania (brak kosztów dojazdu i noclegu)

>>Doświadczona kadra dydaktyczna<< pracowników akademickich oraz praktyków, posiadających bogate doświadczenie w nauczaniu zdalnym

>>Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych prestiżowej Uczelni<<


Serdecznie zapraszamy do zapisów

____________________________________

Wybrane opinie uczestników dotyczące studiów CWK 

""Wybrałem Studia Podyplomowe CWK ponieważ była to jedyna oferta zawierająca tak dużą liczbę zajęć prowadzonych w formie laboratoriów komputerowych. Moja uwaga była skupiona głównie na zastosowanie pakietu MS Office do analizy danych oraz problemów operacyjnych. Wiedza, którą zdobyłem przyśpieszyła i zoptymalizowała moją dotychczasową pracę oraz umożliwiła dalsze samodzielne poznawanie usprawnienia i tworzenie własnych narzędzi analitycznych. Polecam, absolwent I edycji" - Piotr Giziński

"Controlling Wspomagany Komputerowo to idealne studia dla wszystkich, którzy mają do czynienia z controllingiem, i jedyne tego typu studia na rynku. Istotnym ich wyróżnikiem na tle konkurencji jest niezwykle bogata oferta dydaktyczna, oparta głównie na praktycznych narzędziach wykorzystywanych w pracy controllera. Uczestnictwo w kursach realizowanych przede wszystkim w formie warsztatów komputerowych to doskonały sposób na poszerzenia swojej wiedzy. Zaangażowanie praktyków controllingu w proces kształcenia stanowi nieocenioną wartość, gwarantuje uzyskanie rzetelnej i praktycznej wiedzy z tego zakresu. Polecam wszystkim, dla których dobre efekty kształcenia mają duże znaczenie" - Katarzyna Midzianowska

"Dlaczego warto znaleźć się wśród uczestników studiów „Controlling wspomagany komputerowo”? Otóż dlatego, że są to studia podyplomowe w formie warsztatów umożliwiających nabycie praktycznej wiedzy. Jest to nowatorska koncepcja wychodząca naprzeciw oczekiwaniom pracowników działów controllingu oraz osób wykorzystujących arkusze kalkulacyjne na co dzień. Prezentowane case’y umożliwiają wdrożenie gotowych narzędzi - w całości lub w części – do analizy danych. Bogata tematyka proponowanych zajęć sprawia, że każdy uczestnik spotka znane zagadnienia, które będzie mógł utrwalić, ale przede wszystkim odkryje nowe, nieznane kwestie. Innymi słowy, jest to uporządkowana i przemyślana oferta szkoleniowa skomponowana w postaci studiów podyplomowych." - Sylwia Kosowska

"Miałem ogromną przyjemność studiowania na I edycji studiów podyplomowych "Controlling wspomagany komputerowo" na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w tatach 2011/2012 . Studia te dały mi  ogromną wiedzę o bazie danych i ich przetwarzaniu w Excelu. Sposób przekazu wiadomości na zajęciach był profesjonalny, z najwyższej półki światowej wiedzy. Była to wiedza w praktycznym jej zastosowaniu w przedsiębiorstwach. Zajęcia  były prowadzone i wyjaśniane na przykładach w formie ćwiczeń na programach komputerowych. Takiej kadry wykładowców mógłby pozazdrościć niejeden uniwersytet na świecie włącznie z Harvardem. Sposób przekazu i zasób wiedzy był ogromny. Pozdrawiam, absolwent I edycji studiów" - Jan Szczepański

Wybrane opinie uczestników dotyczące formy zdalnej studiów CWK i EXC

"szkoda, że dotychczasowe zajęcia nie odbywały się w takiej formie"

"forma zajęć bardzo efektywna"

"miałam obawy przed tego typu zajęciami, ale bardzo dobrze wszystko działa,

jestem pod wrażeniem, fajnie, że można pokazywać swoje ekrany i na bieżąco

coś poprawiać, dobrze, że prowadzący czeka i dopytuje jak wszyscy sobie radzą,

co jest szczególnie ważne przy zajęciach zdalnych"

"Forma zajęć mi się podobała, nawet chyba bardziej niż life ;-)"

"Bardzo podobała mi się forma dzisiejszych zajęć. Super sprawą była możliwość załączania wyników swoich zadań na czacie :) Moim zdaniem wszystko działa sprawnie i nic nie wymaga poprawy."

"Ogólnie bardzo dobry kierunek rozwoju studiów podyplomowych (pomimo okoliczności, które do tego zmusiła uczelnię)"Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto