MS Excel w controllingu dla zaawansowanych (Virtual Classroom) (edycja 22)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2021/2022, letni 2021/2022

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
23.10.2021 r.
Studia uruchomione
Cena
4 950,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Zapraszamy na jedyne studia podyplomowe w Polsce w pełni poświęcone tematyce zastosowania arkusza kalkulacyjnego MS Excel w controllingu, realizowane w formie warsztatów komputerowych z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Celem Studiów jest wykształcenie świadomego informatycznie controllera/analityka z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych MS Excel.

Tematyka studiów jest ukierunkowana na INSTRUMENTARIUM INFORMATYCZNE MS EXCELA stosowane w warsztacie narzędziowym controllera lub analityka.

Studia kończą się uzyskaniem świadectwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Ponad 90% przedmiotów jest zrealizowanych w formule warsztatów komputerowych na praktycznych przykładach opracowanych przez trenerów na potrzeby tych studiów.

Na zajęciach otrzymają Państwo wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie:

 • identyfikacji źródeł danych controllingu oraz ich struktury,
 • przetwarzania surowych danych ekonomicznych do postaci użytecznej dla controllingu z wykorzystaniem narzędzi i sterowników obsługi baz danych dostępnych w MS Excel,
 • analiz i raportowania przy pomocy zaawansowanych formuł arkuszowych, tabel przestawnych, narzędzi QUERY, kostek OLAP, języka zapytań bazodanowych SQL,
 • programowania własnych rozwiązań przy użyciu języka VBA,
 • nowych narzędzi analiz, tak jak PowerQuery,
 • zasad tworzenia i automatyzacji generowania budżetów cząstkowych i raportów, w tym raportów zintegrowanych.

Program zajęć jest proponowany również jako kontynuacja nauki na studiach podyplomowych Controlling wspomagany komputerowo.

Adresaci

Studia kierowane są wszystkich tych, którzy chcą doskonalić i rozwijać na poziomie zaawansowanym swoje umiejętności obsługi aplikacji MS Excel/VBA w obszarze szeroko rozumianego controllingu.

Studia są kierowane do osób:

 • stosujących arkusz kalkulacyjny w codziennej pracy,
 • otwartych na poznanie nowych funkcji oraz narzędzi analitycznych i bazodanowych MS Excel/VBA/SQL/OLAP.

Nasi absolwenci potrafią:

 • sprawnie poruszać się w środowisku informacyjnym przedsiębiorstwa, niezależnie od zaawansowania systemów informatycznych,
 • szybko pozyskiwać i przetwarzać duże ilości danych,
 • sprawnie tworzyć raporty i automatyzować proces raportowania,
 • samodzielnie przygotować profesjonalne narzędzia informatyczne wspomagające procesy controllingu i analiz biznesowych,
 • profesjonalnie i "bez kompleksów" komunikować się ze służbami informatycznymi przedsiębiorstwa w celu uzyskania optymalnej struktury danych.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
WPROWADZENIE DO FUNKCJI I NARZĘDZIA MS EXEL
1. Zaawansowane formuły arkuszowe w analizie danych 8
2. Narzędzia analizy danych – Pivot i Power BI (Power Query, Power Pivot, Power View) 8
3. Podstawy programowania w VBA 16
4. Wprowadzenie do baz danych i języka SQL 8
5. Narzędzia bazodanowe przetwarzania i uszlachetniania danych źródłowych 16
6. Podstawy projektowania graficznego interfejsu użytkownika (GUI) w VBA 8
PROJEKTOWANIE I BUDOWA HURTOWNI CONTROLLINGOWEJ
7. Projektowanie systemu informacyjnego controllingu 4
8. Budowa controllingowej hurtowni danych 12
9. Administracja bazą danych 8
ZASTOSOWANIA
10. Automatyzacja procesu planistyczno-kontrolnego rachunku kosztów 24
11. Automatyzacja procesów budżetowania z zastosowaniem VBA 16
12. Budowa kokpitów menedżerskich 16
13. Budowa aplikacji controllingowej do raportowania wyników 16
14. Egzamin końcowy 0
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunki zgłoszenia na Studia:

 • podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości i controllingu,
 • znajomość podstawowych funkcji i narzędzi arkusza kalkulacyjnego.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów,
 • przygotowanie projektu końcowego,
 • pozytywne zdanie egzaminu końcowego połączone z prezentacją projektu.

Organizacja studiów

Studia trwają dwa semestry i obejmuje 160 godzin zajęć

Studia startują w październiku/listopadzie 2021 r., a kończą się w czerwcu 2022 r.

Zajęcia będą się odbywać w systemie zaocznym - sobota i niedziela w godz. 9.00 - 16.00

Zajęcia prowadzone będą systemem warsztatowym na platformie MS Teams, z dostępem do wszystkich materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, praktycy odpowiedzialni za wprowadzanie informatycznych systemów controllingu na bazie arkusza kalkulacyjnego, trenerzy biznesu z wieloletnim stażem. Wśród nich są również wysokiej klasy eksperci controllingu i budżetowania, najlepsi w Polsce specjaliści ds. zastosowania aplikacji arkusza kalkulacyjnego i hurtowni danych w controllingu.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr inż. Zdzisław Kes
Katedra Zarządzania Procesami
tel. 606 388 538
e-mail: zdzislaw.kes@ue.wroc.pl
pok. 506, bud. Z

Opiekun naukowy


Cena

4950 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na max 4 raty w przypadku płatności indywidualnych, po przesłaniu prośby na adres mailowy magdalena.baranska@ue.wroc.pl

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu (login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pokój 3 lub 4); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) i mailowego w godz. 8:00-15:00.

Godziny otwarcia biura znajdują się w zakładce kontakt.

Dokumenty należy składać listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska; tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

Wszystkie pytania dotyczące organizacji oraz programu studiów prosimy kierować do Kierownika studiów - dr inż. Zdzisława Kesa, mail: zdzislaw.kes@ue.wroc.pl, tel. 606-388-538

PROSIMY O KORZYSTANIE Z FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA DOLE STRONY

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-10-15

Termin uruchomienia studiów: 2021-10-23

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu/oryginału dyplomu do dokumentów.
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie - zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię.
 • Kandydatów, posiadających zagraniczny dyplom, prosimy o zweryfikowanie, czy dyplom ten uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Potwierdzenie można uzyskać na dwa sposoby: poprzez użycie systemu KWALIFIKATOR, bądź przez złożenie w NAWA odpowiedniego wniosku. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach /
 • Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski.

Dodatkowe informacje


JEDYNE TAKIE STUDIA PODYPLOMOWE W POLSCEArchitektura środowiska informatycznego pracy controllera/analityka realizowana w ramach programu studiów

theproperanalysisarchitecture_pl

>>Formuła studiów oparta na warsztatach komputerowych on-line<< wszystkie zajęcia odbywają się na platformie MS Teams

>>Darmowy dostęp do wirtualnego laboratorium UEW<< dostęp do wszystkich aplikacji wykorzystywanych na zajęciach

>>Praktyczne przykłady gotowe do stosowania w praktyce <<obejmujące podstawowe instrumentarium controllingu z obszaru analizy finansowej, planowania, budżetowania i raportowania

>>Komfortowe warunki pracy na elektronicznej platformie MS Teams << praca z dowolnego miejsca na świecie poprzez platformę MS Teams, z możliwością korzystania z elektronicznych materiałów do zajęć oraz wszystkich notatek -line, plików źródłowych i innych dokumentów elektronicznych wykorzystanych w trakcie zajęć

>>Konsultacje z trenerami na platfromie MS Teams << dające możliwość zadawania pytań w dowolnym momecie i konsultacji z trenerami poza godzinami zajęć

>>Spotkania z innymi uczestnikami studiów na platfromie MS Teams w dolwnym czasie i miejscu << dające możliwość prowadzenia rozmów, wymiany wiedzy i materiałów bez jakichkolwiek ograniczneń czasowych

>>Szeroka baza materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej << dostępnych w wersji drukowanej i elektronicznej dostępnych na platformie MS Teams

>>Udział w zajęciach z dowolnego miejsca bez ponoszenia zbędnych kosztów dojazdu<< większa wygoda, niższe koszty studiowania (brak kosztów dojazdu i noclegu)

>>Doświadczona kadra dydaktyczna<< pracownikówakademickich oraz praktyków, posiadających bogate doświadczenie w nauczaniu zdalnym

>>Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych prestiżowej Uczelni<<


Serdecznie zapraszamy do zapisów


____________________________________

wybrane opinie naszych abslowentów

Studia podyplomowe „MS EXCEL w controllingu dla zaawansowanych” to doskonała inwestycja w siebie, w swoją atrakcyjność na trudnym obecnie rynku pracy. W dobie coraz bardziej powszechnego wykształcenia magisterskiego, studia pozwalają ukształtować posiadaną wiedzę w konkretnym kierunku/profesji. Studia dają wiedzę i umiejętności oraz - co może najważniejsze - inspirują. To spotkanie z ciekawymi ludźmi i bogactwem podejść prezentowanym przez prowadzących zajęcia. Bez wątpienia najlepsze Studia na rynku! " Marzena Ubczyńska

"Studia "MS Excel w Controllingu dla zaawansowanych" były dla mnie wielkim odkryciem. Wspaniałe, profesjonalne podejście prowadzących umożliwiło zdobycie ogromnej praktycznej wiedzy w zakresie narzędzi analitycznych, a przede wszystkim z wielkim sukcesem zachęcało i mobilizowało do udziału w kolejnych zajęciach. Do tego wspaniali ludzie - zarówno wśród kadry, jak i uczestników - dla mnie to kilka miesięcy cennych doświadczeń i rozwoju, które z pewnością wykorzystam w pracy zawodowej." Marta Stadler-Stefaniak

"Skończyłem studia EXC w czerwcu 2014. Dzięki EXC realizuję swoje kolejne cele. Więcej zarabiam. Przede mną większe możliwości. Już w trakcie trwania EXC stworzyłem aplikację (formuły arkuszowe, język VBA, tabele przestawne), która przyniosła mi z nawiązką zwrot opłat za studia. Zajęcia intensywnie praktyczne (bardzo mało „wytchnienia” od praktyki na rzecz teorii). Kreatywny stres – bywało się wywoływanym do „komputera przy tablicy”. Zostałem „zarażony” VBA i SQL. Obecnie intensywnie szukam możliwości pogłębiania wiedzy i umiejętności. Przekonuję wahających się – wpisuję w wyszukiwarkę ofert pracy np. Excel, VBA, SQL i… mam wrażenie, a często i przekonanie, że jeśli będę szukał pracy, to ją znajdę. EXC? – to chyba od „EXCiting”. Krzysztof.Slugocki@gmail.com, własna działalność gospodarcza

"Najlepsza inwestycja w moim życiu. Zdobyłem unikatową wiedzę. Teraz jestem w stanie zautomatyzować każdy proces przetwarzania danych lub tworzenia raportu." W razie pytań: stanislaw.grabowy@poczta.onet.pl , tel. 697 471 701 (Legrand Polska)

"Studia EXC wyznaczają pewną ścieżkę dla profesjonalnego analityka, ukazują poszukiwanie optymalnej architektury środowiska analiz, ucząc przy okazji podejścia bazodanowego. Na pewno każdy z uczestników tych studiów wyniósł ogromne korzyści, które znalazły odzwierciedlenie w praktyce zawodowej. Już pierwsze kilka zajęć sprawiło, że mogłem zastosować pewne narzędzia w swojej codziennej pracy. Myślę, że każdy następny uczestnik będzie mógł zrobić to samo. Cel jest jeden: wypracować swoje własne środowisko analiz, w którym to analityk sprawuje nadrzędną rolę i jest profesjonalistą, wciąż szukającym nowych ścieżek biznesowych.Sławomir Kret (Kronopol)

Wybrane opinie uczestników dotyczące formy zdalnej studiów CWK i EXC

"szkoda, że dotychczasowe zajęcia nie odbywały się w takiej formie"

"forma zajęć bardzo efektywna"

"miałam obawy przed tego typu zajęciami, ale bardzo dobrze wszystko działa,

jestem pod wrażeniem, fajnie, że można pokazywać swoje ekrany i na bieżąco

coś poprawiać, dobrze, że prowadzący czeka i dopytuje jak wszyscy sobie radzą,

co jest szczególnie ważne przy zajęciach zdalnych"

"Forma zajęć mi się podobała, nawet chyba bardziej niż life ;-)"

"Bardzo podobała mi się forma dzisiejszych zajęć. Super sprawą była możliwość załączania wyników swoich zadań na czacie :) Moim zdaniem wszystko działa sprawnie i nic nie wymaga poprawy."

"Ogólnie bardzo dobry kierunek rozwoju studiów podyplomowych (pomimo okoliczności, które do tego zmusiła uczelnię)"


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto