Menedżer ochrony środowiska (edycja 3)

dow_2_baner

Semestr zimowy 2021/2022, letni 2021/2022

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
23.10.2021 r.
Studia uruchomione
Cena
2 900,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 713680949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Cele w obszarze wiedzy: pozyskanie wiedzy w zakresie zarządzania środowiskiem jako jednego z istotniejszych obszarów zarządzania organizacją; nabycie wiedzy zakresu aspektów organizacyjnych, technicznych, ekonomicznych, prawnych, analizy i budżetowania kosztów w zakresie korzystania ze środowiska . Cele w obszarze umiejętności : Nabycie umiejętności takich jak: • zarządzanie i administrowanie w zakresie oddziaływania podmiotów gospodarczych, instytucji i innych organizacji na środowisko naturalne w ujęciu prawnym, administracyjnym, ekonomicznym i systemowym.

Absolwenci po ukończeniu studiów mogą pełnić funkcje na stanowiskach administracyjnych i managerskich w zakresie korzystania ze środowiska naturalnego.

Absolwenci kierunku mogą być zatrudniani w przedsiębiorstwach ( w tym dużych koncernach, gdzie często stanowiska z zakresu ochrony środowiska łączy się z pracą służby BHP), jednostkach doradczych i upowszechnieniowych, jednostkach samorządu terytorialnego i innych organizacjach, w których tworzy się stanowiska pracy związane z ochroną środowiska

Absolwent posiada umiejętności interdyscyplinarnego rozwiązania problemów w zakresie ochrony środowiska. Zna złożoności problematyki dotyczącej ochrony środowiska. Ma umiejętności doboru metod do rozwiązywania konkretnych problemów środowiskowych. Absolwenci mają umiejętności doboru technologii przyjaznych środowisku przy umiejętnym wykorzystaniu instrumentów prawno-ekonomicznych.

Po ukończeniu studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Adresaci

Studia dedykowane są głównie pracownikom związanym z ochroną środowiska lub planującym podjąć pracę w tym obszarze.

Oferta skierowana jest do: • osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z ochroną środowiska , • osób zamierzających podjąć pracę związaną z obszarem ochrony środowiska, w tym • menedżerów, • pracowników wykonawczych, a także osób łączących funkcje związane z pracą w służbie BHP i ochronie środowiska , osób chcących zgłębić wiedzę z zakresu obszaru ochrony środowiska

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 166 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Globalne aspekty środowiskowe 8
2. Europejskie regulacje w zakresie ochrony środowiska 8
3. Prawo ochrony środowiska i jego praktyczne aspekty 16
4. Gospodarka odpadami – wymagania prawne i rozwiązania techniczne 16
5. Gospodarka emisjami– wymagania prawne i rozwiązania techniczne, handel emisjami 16
6. Gospodarka wodna i ściekowa– wymagania prawne i rozwiązania techniczne 16
7. Procedury administracyjne w zakresie ochrony środowiska 12
8. Pozwolenia i sprawozdawczość środowiskowa 16
9. Substancje i preparaty niebezpieczne 8
10. Wprowadzenie do ADR 6
11. Analiza i budżetowanie kosztów związanych ze środowiskiem 16
12. ISO 14001 Systemy zarządzania środowiskowego 16
13. Europejski System Ekozarządzania i Audytu EMAS 8
14. Sylwetka menedżera we współczesnym przedsiębiorstwie 4
15. Egzamin końcowy 0
RAZEM 166

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności na zajęciach (wymagane 80% obecności), • przygotowanie pracy (krótki projekt) w ramach zajęć, • egzamin końcowy (forma ustna, zakres zagadnień do egzaminu przekazywany jest uczestnikom z wyprzedzeniem).

Organizacja studiów

• studia organizowane są przez Katedrę Pracy, Kapitału i Innowacji, • zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym - dwudniowe sesje zazwyczaj dwa razy w miesiącu (sobota - niedziela),

Staramy się wychodzić na przeciw Państwa oczekiwaniom podejmując działania sprzyjające zwiększanie godzin zajęć o charakterze praktycznym (casy study), w tym prowadzonych przez praktyków.

Ponadto wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom część zajęć prowadzona jest w formie e-learningu.

Pierwszy zjazd w ramach tej edycji Studiów planuje się z końcem października 2021r.

Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i złożenia dokumentów

Kadra dydaktyczna

Zajęcia są prowadzone przez wybitnych specjalistów – wykładowców nie tylko z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ale także przez wybitnych, odznaczających się wieloletnim doświadczeniem przedstawicieli: • praktyków w dziedzinie ochrony środowiska , • praktyków specjalizujących się w tworzeniu projektów studiów wykonalności i wniosków o środki z Unii Europejskiej, • praktyków- członków Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki przy Business Centre Club.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

prof. dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych
Katedra Pracy, Kapitału i Innowacji
e-mail: anna.cierniak-emerych@ue.wroc.pl
pok. 209, bud. B

Cena

2900 PLN

Opłata za studia wynosi 2900 zł. - jest jedną z najniższych cen spośród wszystkich wrocławskich uczelni
OPŁATY MOŻNA DOKONAĆ na indywidualne konto słuchacza wygenerowane przy zalogowaniu się na studia:
jednorazowo w kwocie 2900 zł., termin wpłaty do 25.10.2021r., lub termin wpłaty I raty do 25.10.2021 r., II raty do 15 lutego 2022 r.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu (login i hasło, jak przy rejestracji na studia). Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pokój 3 lub 4); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) i mailowego w godz. 8:00-15:00.

Godziny otwarcia biura znajdują się w zakładce kontakt.

Dokumenty należy składać listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska; tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

Dodatkowych informacji w kwestiach merytorycznych udziela kierownik studiów: dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych, prof. UE, mail: aemerych@wp.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-10-15

Termin uruchomienia studiów: 2021-10-23

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu/oryginału dyplomu do dokumentów.
  • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie - zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
  • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię.
  • Kandydatów, posiadających zagraniczny dyplom, prosimy o zweryfikowanie, czy dyplom ten uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Potwierdzenie można uzyskać na dwa sposoby: poprzez użycie systemu KWALIFIKATOR, bądź przez złożenie w NAWA odpowiedniego wniosku. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach /
  • Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski.kopię

Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto