Management Accounting ([EN] in cooperation with CIMA, CIMA Diploma in Management Accounting – Operational Level) (edycja 2)

Semestr zimowy 2021/2022, letni 2021/2022

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
06.11.2021 r.
Studia uruchomione
Cena
4 990,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszczak
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Zajęcia w trybie ON-LINE

 • Wybrane zajęcia będą prowadzone wyłącznie zdalnie na platformie MS TEAMS
 • Niektóre zajęcia będą prowadzone stacjonarnie z transmisją on-line na platformie MS TEAMS.

Oznacza to, że zależnie od indywidualnych preferencji każdy ze słuchaczy studiów podyplomowych będzie mógł uczestniczyć w zajęciach tradycyjnie lub zdalnie korzystając z komputera, ponieważ zajęcia stacjonarne będą transmitowane on-line. Wszystkie zajęcia będą w całości na żywo w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą w pełnym wymiarze interaktywnego kontaktu z uczestnikami. Udział w zajęciach, które będą w salach na terenie kampusu uczelni, będzie możliwy również zdalnie.

STUDENT WYBIERA, CZY CHCE UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH STACJONARNIE CZY ON-LINE

Jeśli pandemia się rozwinie, wówczas zajęcia będą prowadzone w całości zdalnie za pośrednictwem MS TEAMS.

Management Accounting to studia podyplomowe realizowane w całości w języku angielskim, w trybie weekendowym we współpracy z Instytutem CIMA. Studia są dedykowane dla osób, które już mają Certificate of Business Accounting.

NOWOŚĆ - uczestnicy naszych studiów nie będą wnosić opłaty za zwolnienie z egzaminów pobieranej dotychczas przez CIMA!

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości zarządczej i finansowej zgodnie ze standardami Instytutu Specjalistów Rachunkowości Zarządczej CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) na poziomie Diploma in Management Accounting. Słuchacze otrzymają nowoczesną wiedzę, która ułatwi rozumienie procesów finansowych zachodzących w globalnych organizacjach oraz umiejętności i kompetencje ukierunkowane na prowadzenie różnych analiz, interpretację danych finansowo-księgowych oraz podejmowanie decyzji. Słuchacze nabędą umiejętności z zakresu prowadzenia rachunkowości finansowej i podatków, rachunkowości zarządczej oraz organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.

Program studiów jest zgodny ze standardami Instytutu CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) na poziomie CIMA Diploma in Management Accounting.

Kompletny sylabus programu CIMA Diploma in Management Accounting obejmuje trzy moduły:

 • E1 Managing Finance in a Digital World
 • P1 Management Accounting
 • F1 Financial Reporting

Na mocy umowy między Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu i CIMA ukończenie programu studiów podyplomowych Business Accounting zwalnia z trzech egzaminów (E1, P1, F1), natomiast słuchacze muszą tylko zdać zewnętrzny egzamin Operational Case Study Exam

Absolwenci programu studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym uzyskują Diploma in Management Accounting wydawany przez CIMA po:

 • ukończeniu studiów, co następuje po uzyskaniu wewnętrznych zaliczeń w toku studiów z każdego z 3 modułów
 • zdaniu zewnętrznego egzaminu Operational Case Study Exam
 • wniesieniu odpowiednich opłat zgodnie z oficjalnym wykazem opłat CIMA i po spełnieniu wymagań określonych w odrębnym regulaminie studiów.

Classes will be held in „live” module on a platform in direct on-line contact with the lecturer and a full-time interactive contact with participants. All you need is a computer with Internet access.

The Management Accounting is a part-time postgraduate programme conducted fully in English. The studies are dedicated to people who already have the Certificate of Business Accounting.

The aim of the post-graduate studies is to provide students with knowledge and skills in management accounting and financial accounting finance in the international business environment.

Students will receive modern expertise which will facilitate the understanding of the financial processes taking place in business as well as skills and competencies directed to conduct various analyses, interpretation of financial data and decision making.

The program of the postgraduate studies is consistent with the standards of The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) at the CIMA Operational Level (Diploma in Management Accounting)

The complete syllabus of the CIMA Certificate in Business Accounting comprises three modules:

 • E1 Managing Finance in a Digital World
 • P1 Management Accounting
 • F1 Financial Reporting

The completion of the postgraduate Management Accounting exempt you from three exams (E1, P1, F1)

Graduates of the postgraduate program Management Accounting at the Wrocław University of Economics obtain the Diploma in Management Accounting issued by CIMA after:

 • graduation, which follows after obtaining internal credits in the course of study from each of the 3 modules
 • passing additionally one external exam (Operational Case Study exam)
 • the payment of appropriate fees in accordance with the official CIMA list of fees and fulfilling all the requirements set out in a separate study regulations.

Przedmioty wykładane w ramach programu studiów podyplomowych Business Accounting odpowiadają w następującym zakresie poszczególnym modułom CIMA. Subjects taught under Postgraduate Studies Business Accounting correspond to the following modules in the CIMA Certificate in Business Accounting.

 1. E1 Managing Finance in a Digital World
 • Organizations Environment and Operations Management
 • Technology in Accounting and Finance
 • Marketing
 • Human Resources Management
 1. P1 Management Accounting
 • Costing Systems
 • Budgeting
 • Short-Term Decision Making and Risk Analysis
 1. F1 Financial Reporting
 • Financial Accounting and Reporting
 • Short-Term Working Capital Management
 • Fundamentals of Taxation

Adresaci

Studia Management Accounting są przeznaczone dla pracowników różnych przedsiębiorstw i instytucji finansowych działających w globalnym otoczeniu biznesowym, którzy w pracy posługują się językiem angielskim. W szczególności dla:

 • specjalistów rachunkowości zarządczej
 • pracowników centrów usług wspólnych (SSC, BPO)
 • analityków finansowych
 • pracowników pionów finansowo-księgowych
 • menedżerów finansowych
 • controllerów
 • osób zajmujących się należnościami i zobowiązaniami
 • wszystkich zainteresowanych rachunkowością i finansami.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest tytuł licencjata lub magistra oraz posiadanie Certificate of Business Accounting

The studies Management Accounting are designed for employees of companies and financial institutions operating in the global business environment who speak English in their work. In particular, the programme is designed to address the needs of financial analysts, employees involved in financial and accounting departments, financial managers, controllers, employees who deal with accounts receivable and accounts payable and for anyone interested in accounting and finance.

The studies are addressed to:

 • specialists working in accounting positions and employees involved in financial and accounting departments in various companies
 • specialists working in financial centers (SSC, BPO etc.)
 • financial analysts
 • people working in planning and analysis departments
 • consultants, experts and business advisors
 • managers responsible for various areas (not necessarily financial functions)
 • entrepreneurs and company shareholders
 • employees working in accounting offices

This postgraduate programme Management Accounting is addressed to alumni of master or bachelor degree studies (diploma that entitles to undertake the postgraduate studies in Poland - details below) as well as Certificate of Business Accouting.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 156 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Managing Finance in a Digital World
1. Business in a Digital World 8
2. Organizations Environment and Operations Management 8
3. Information Technology in Accounting and Finance 8
4. Marketing 8
5. Human Resources Management 8
Management Accounting
6. Costing Systems 16
7. Budgeting 16
8. Short-Term Decision Making and Risk Analysis 16
Financial Reporting
9. Financial Accounting and Reporting 28
10. Short-Term Working Capital Management 8
11. Fundamentals of Taxation 8
Preparation for the Operational Case Study Exam
12. Operational Case Study Simulation 24
13. Final exam 0
RAZEM 156

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • Obecność na zajęciach (80%)
 • Zaliczenie trzech modułów w toku studiów
 • Zdanie zewnętrznego egzaminu Operational Case Study Exam

Students may complete the programme successfully only after:

 • attending lessons (80%)
 • Completion of three modules during the course of study
 • Passing the external Operational Case Study Exam

Organizacja studiów

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i warsztatów. Zajęcia będą odbywać się w trybie sobotnio-niedzielnym (średnio co trzy tygodnie w godz. 9:00-16:00). Po rozpoczęciu studiów słuchacze otrzymają szczegółowy harmonogram zajęć.

Classes will be conducted in the form of lectures and workshops. Classes will take place in the weekend mode (on average every three weeks, hours 9:00 am – 4 pm). After the start of study students will receive a detailed schedule.

Kadra dydaktyczna

Wykładowcami na studiach Accounting and Financial Management są doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktycy, posiadający duże doświadczenie w działalności szkoleniowo-doradczej na rzecz praktyki gospodarczej.

The lecturers are experienced professors of the University of Economics in Wroclaw and practitioners who have extensive experience in training and consulting for business practice.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Cena

4990 PLN

Możliwość płatności w 2, 4, 8 ratach. / Possibility to pay in 2, 4 or 8 installments.

Wzór podania o rozłożenie płatności na raty jest dostępny w zakładce "Rekrutacja i dokumenty" --> Pliki dla studiów podyplomowych.

There is a possibility to pay in 2 or 4 installments (In order to pay in 4 installements a special form to prof Barłtomiej Nita must be submitted).

A sample form for payment in installments is available in the "Rekrutacja i dokumenty" section --> Pliki dla studiów podyplomowych.

Kontakt i zapisy

Preferowany sposób składania dokumentów: za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Dokumenty aplikacyjne (po wydrukowaniu i podpisaniu) należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Istnieje możliwość złożenia dokumentów osobiście. Godziny otwarcia biura dostępne są w zakładce „Kontakt”.

Pytania dot. rekrutacji i dokumentów aplikacyjnych, prosimy o kierować na adres e-mail: barbara.grzeszczak@ue.wroc.pl lub pod nr tel. nr 71 36 80 452

Wszelkich informacji dot. programu studiów udziela kierownik studiów - prof. Bartłomiej Nita, tel. 607 440 204 e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl

Preferred way of submitting admission documents: via post office.

The application documents (after printing and signing) should be sent via post office to: Centrum Kształcenia Ustawicznego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

It is possible to submit admission documents in person. Office hours are available in the "Contact" section.

For any information regarding the program of studies, please contact prof Bartłomiej Nita: tel. 607 440 204, e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-11-04

Termin uruchomienia studiów: 2021-11-06

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia / an application for studies
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) / an application form (attachment no 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3) / the declaration of coverage of costs (individual or from an employer - attachment no 2 or no 3)
 • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich + ksero dyplomu lub odpisu (W przypadku wysyłki dokumentów pocztą, również prosimy o załączenie oryginału dyplomu, bądź odpisu) / for inspection - a diploma of the Master's, Bachelor's or engineer's diploma + copy (in case of sending the admission documents via post, please attach the original of a diploma)
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie - zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów) / for inspection - ID card; (if the documents are sent by the post or delivered by the third parties, you will be asked to show the ID card during your studies)
 • kandydatów, posiadających zagraniczny dyplom, prosimy o zweryfikowanie, czy dyplom ten uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Potwierdzenie można uzyskać na dwa sposoby: poprzez użycie systemu KWALIFIKATOR, bądź przez złożenie w NAWA odpowiedniego wniosku. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach / candidates with a foreign diploma have to verify whether this diploma entitles them to undertake the postgraduate studies in Poland. The recognition statement can be obtained in two ways: by using the QUALIFICATOR system or by applying for an individual statement to NAWA according to the instruction. Detailed info: https://nawa.gov.pl/en/recognition/how-to-obtain-a-recognition-statement
 • kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski / Candidates with a foreign diploma, which entitles to undertake the postgraduate studies in Poland, when submitting the application documents are also required to submit a certified translation of the diploma into Polish
 • warunkiem uczestnictwa w tych studiach podyplomowych jest również okazanie Certificate of Business Accounting / In order to undertake these postgraduate studies it is also required to have the Certificate of Business Accounting
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjna, 3) orzeczenie sądu + kserokopia / in case of any changes in the documents mentioned above (name or surname) an official document (for inspection), for example: 1) marriage certificate, 2) administrative decision, 3) court decision + photocopy of it

Dodatkowe informacje

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację w mowie i piśmie. Wszystkie zajęcia odbywają się w języku angielskim. / Knowledge of English is required on a level which enable to oral and written communication. All classes are conducted in English.


Szczegółowe zasady udziału w programie określa regulamin (proszę kliknąć poniżej).


REGULAMIN

final


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto