Compliance w organizacji (Certyfikat Specjalisty ds. Compliance/Compliance Officer) (tryb online) (edycja 6)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2021/2022, letni 2021/2022

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
16.10.2021 r.
Studia uruchomione
Cena
3 990,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszczak
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Przewidujemy, że zajęcia będą się odbywały w formie HYBRYDOWEJ tzn.:

 • Wybrane zajęcia będą prowadzone wyłącznie zdalnie na platformie MS TEAMS
 • Niektóre zajęcia będą prowadzone stacjonarnie z transmisją on-line na platformie MS TEAMS.

Oznacza to, że zależnie od indywidualnych preferencji każdy ze słuchaczy studiów podyplomowych będzie mógł uczestniczyć w zajęciach tradycyjnie lub zdalnie korzystając z komputera, ponieważ zajęcia stacjonarne będą transmitowane on-line. Wszystkie zajęcia będą w całości na żywo w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą w pełnym wymiarze interaktywnego kontaktu z uczestnikami. Udział w zajęciach, które będą w salach na terenie kampusu uczelni, będzie możliwy również zdalnie.

STUDENT WYBIERA, CZY CHCE UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH STACJONARNIE CZY ON-LINE

Jeśli pandemia się rozwinie, wówczas zajęcia będą prowadzone w całości zdalnie za pośrednictwem MS TEAMS.

Obrót gospodarczy wymusza na przedsiębiorstwach coraz większą transparentność i przejrzystość działania, promowanie pozytywnych wzorców etycznych oraz wprowadzanie przepisów dot. unikania konfliktów interesów. Efektywna polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance) stanie się bardziej konkurencyjnymi zarówno na rynkach międzynarodowych, jak i krajowych. Bez niej nie można sobie już wyobrazić efektywnego i przyszłościowego zarządzania przedsiębiorstwem. Coraz więcej dużych i średnich przedsiębiorstw, przede wszystkim tych branż, którym zależy na rozwijaniu bądź utrzymaniu kapitału zaufania społecznego wprowadza (stosuje, uwzględnia) politykę compliance. W wyniku tego zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie istotnie wzrasta.

Compliance jest bardzo ważnym elementem odpowiedzialnego zarządzania organizacją. W kontekście zmieniających się przepisów międzynarodowych oraz polskich, wymogi jakie są stawiane specjalistom zajmującym się wdrażaniem i rozbudową funkcji compliance w przedsiębiorstwach wciąż rosną. Zespół Compliance wspiera kierownictwo wyższego szczebla organizacji w realizacji jej celów biznesowych poprzez działania zmierzające do zapewnienia przez organizację zachowania zgodności z przepisami prawa oraz zasadami etyki.

Studia obejmują zagadnienia dotyczące obszaru wewnętrznego i zewnętrznego funkcjonowania organizacji

 1. wewnątrz organizacji – poprzez zarządzanie zasadami i procedurami korporacyjnymi opartymi na kodeksie postępowania mającymi zastosowanie do każdego pracownika bądź do zdefiniowanych grup pracowniczych oraz jasno określającymi wytyczne i konsekwencje niestosowania się do nich. Elementem zarządzania zasadami i procedurami korporacyjnymi jest właściwa edukacja, czyli promowanie wiedzy na temat decyzji biznesowych uznawanych przez przedsiębiorstwo za właściwe i nie właściwe, podkreślania wagi i znaczenia udziału każdego pracownika w procesie realizacji celów biznesowych niezależnie od szczebla na jakim się znajduje oraz otwartość i swoboda wypowiedzi zmierzająca do wykluczania, wykrywania bądź niwelowania nadużyć przy jednoczesnym budowaniu zaangażowania i lojalności pracowników;

 2. na zewnątrz organizacji – poprzez transparentność stosowanych praktyk biznesowych oraz budowanie i utrzymywanie właściwych relacji z organami prawnymi jak i kontrahentami. Osiągane jest to m.in. poprzez ochronę danych osobowych, ochronę tajemnicy handlowej oraz zapobieganiem manipulacjom finansowym.

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki compliance z różnych perspektyw, przy jednoczesnym wykorzystaniu praktycznych przykładów. W trakcie studiów przedstawimy jak, w ramach istniejących struktur i rozwiązań, zastosować różnorodne instrumenty do rozbudowy efektywnego systemu zarządzania compliance na miarę każdego przedsiębiorstwa.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

 1. Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który jest jedną z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce
 2. Certyfikat Specjalisty ds. Compliance / Compliance Officer
 3. Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW https://www.krajowalista.pl/krajowa-lista,163.html
 4. Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją / patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW https://www.krajowalista.pl/regulamin,art_141.html

Adresaci

Studia są kierowane do:

 • prawników, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zapewnienia zgodności w organizacji z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i regulacji wewnętrznych
 • osób, które ukończyły studia wyższe na dowolnym kierunku i dalszy rozwój kariery zawodowej wiążą z istniejącymi bądź powstającymi działami zarządzania ryzykiem zgodności organizacji
 • osób, które posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji programów i strategii compliance lub poszczególnych domen tej funkcji
 • doświadczonych specjalistów z działów prawnych, audytu, kontroli wewnętrznej, finansów, relacji z inwestorami, rozwoju biznesu, bezpieczeństwa i ochrony danych
 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom oraz promocję zachowań etycznych
 • audytorów i specjalistów z zakresu kontroli wewnętrznej
 • przedsiębiorców i menedżerów

Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających zrozumienie zasad rządzących normami społecznymi w obszarze działalności gospodarczej, zarówno z zakresu etyki, jak i prawa jest bardzo ważną podstawą działania w zakresie compliance. Dzięki długoletniemu doświadczeniu naszych ekspertów udało nam się skompletować tę wiedzę popartą praktycznymi aspektami działalności metodykę tworzenia infrastruktury działu compliance w organizacji. Studia te są pierwszymi w Polsce studiami prowadzonymi przez profesjonalistów na co dzień zajmujących się wdrażaniem i rozbudową systemów compliance w przedsiębiorstwach. Wraz z doświadczonymi ekspertami słuchacze wypracują w oparciu o teoretyczne podstawy również praktyczne możliwości wdrażania i rozwijania organizacji compliance w przedsiębiorstwie w celu osiągania przez nie celów biznesowych.

Uczestnicy studiów:

 • Będą bardziej świadomi istoty oraz charakteru i zakresu funkcji compliance
 • Będą potrafili scharakteryzować różnice pomiędzy funkcją compliance a rolą audytu wewnętrznego, komórki zarządzania ryzykiem operacyjnym, rolą departamentów prawnych oraz komórek bezpieczeństwa
 • Nauczą się rozgraniczać zadania w zakresie wzajemnie przenikających się obszarów działania w obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym i prawnym, audytu wewnętrznego i compliance
 • Nauczą się stosować w praktyce podstawowe zasady compliance w organizacji
 • Zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie projektowania wybranych elementów systemu zarządzania ryzykiem compliance
 • Nauczą się definiować wspólne płaszczyzny współpracy między funkcją compliance a innymi funkcjami kontrolnymi w organizacji
 • Zapoznają się z zasadami określania zakresu kompetencji i obowiązków realizowanych przez pracowników odpowiedzialnych za compliance

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Cele działalności i otoczenie prawne organizacji 4
2. System kontroli wewnętrznej i audyt wewnętrzny oraz standardy wspierające compliance 4
3. Etyka i ład korporacyjny jako fundament kultury organizacyjnej 4
4. Compliance jako element systemu zarządzania organizacją. Organizacja i zarządzanie zespołem compliance. Charakterystyka Compliance Officera 4
5. Zarządzanie ryzykiem, identyfikacja, analiza, ocena i monitoring ryzyka (ISO 31000) 16
6. Przeciwdziałanie nadużyciom i przestępstwom gospodarczym 16
7. Zarządzanie ryzykiem korupcji (ISO 37001), konfliktem interesów i oszustw, certyfikacja programu antykorupcyjnego 8
8. Polityka i metody zgłaszania niezgodności, sygnaliści (whistleblowing), ochrona osób zgłaszających naruszenia (Dyrektywa PUiR 2019/1937), prowadzenie postępowań wyjaśniających, weryfikacja partnerów biznesowych, programy szkoleniowe dla pracowników, współpraca z regulatorami rynku 8
9. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności (ISO 37301) 8
10. Obszary działalności, programy compliance - metodyka i przykłady. Tworzenie i wdrażanie zasad (polityk) i procedur - metodyka i dobre praktyki, wymagania AML, MDR i anty-trust w organizacjach niefinansowych 16
11. Tworzenie i wdrażanie zasad (polityk) i procedur - metodyka i dobre praktyki 8
12. Compliance w bankowości, rekomendacja H, UOKiK 16
13. Kodeks postępowania dla parterów, UK Modern Slavery Act, odpowiedzialny biznes (CSR, ISO 29000) 8
14. RODO - ochrona danych osobowych 8
15. Ryzyko technologiczne (ISO 27001), bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo 24
16. Ryzyko technologiczne, zapewnienie ciągłości działalności (ISO 22301) 8
17. Zarządzanie procesami, podział obowiązków a odpowiedzialność 4
18. Efektywność compliance, raportowanie wyników programu compliance 4
19. Analiza śledcza, trendy i nowe wyzwania w compliance, etyka cyfrowa 8
20. Egzamin końcowy 0
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • Obecność na zajęciach (min. 80%)
 • Dwa testy zamkniętego wyboru
 • Krótki egzamin na podstawie dostarczonych zagadnień

Organizacja studiów

Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.

Studia trwają dwa semestry w systemie zaocznym. Spotkania odbywają się według określonego harmonogramu w soboty i niedziele średnio co 2-3 tygodnie w godzinach od 9.00 do 16.00 na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (ul. Komandorska 118/120).

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzą:

 • praktykujący audytorzy wewnętrzni, posiadający odpowiednie certyfikaty i międzynarodowe kwalifikacje
 • doświadczeni eksperci PIKW

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Cena

3990 PLN

Możliwość płatności w 2 lub 4 ratach.

Kontakt i zapisy

 • Barbara Grzeszczak
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • tel. 71 36 80 452
 • pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Informacje w sprawie rekrutacji w zakładce "kontakt".

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) i mailowego w godz. 8:00-15:00.

Dokumenty należy składać na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

W przypadku pytań merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów pod nr tel.: 607 440 204

Zapisów można dokonywać po zalogowaniu się na stronie internetowej klikając w FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na dole strony

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-10-14

Termin uruchomienia studiów: 2021-10-16

Wymagane dokumenty

 • Prosimy przygotować komplet dokumentów:
 • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
 • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich
 • kserokopia tego dyplomu
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje


pikw

EKSPERCI, KTÓRZY PROWADZĄ ZAJĘCIA NA STUDIACH

Adam Chwalisz CGAP, CFE - Dyrektor Biura Kontroli w Spółce Akcyjnej. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego określone w ustawie o finansach publicznych. Zdany egzamin z metodyki Prince 2 – poziom Foundation. Prawnik, ukończone studia podyplomowe na kierunkach rachunkowość oraz bankowości i finansów. Doświadczony trener i wykładowca zagadnień związanych z systemami kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz compliance. Realizacja audytów zleconych w instytucjach zewnętrznych – m.in. w zakresie oceny postępowań o zamówienia publiczne, wykorzystania funduszy UE, struktury organizacyjnej w organizacjach zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Współpracował m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w zakresie doradztwa na temat kontroli zarządczej.

Tomasz Kruk - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji. Posiada tytuł MBA University of Minnesota, Carlson School of Management. Obecnie Head of Compliance w Vifor Pharma w Szwajcarii. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i implementowaniu programów compliance, głównie w sektorze farmaceutycznym. Prelegent na wielu międzynarodowych kongresach poświęconych tematyce compliance.

Dr Małgorzata Lazar - jest profesjonalistką w zakresie ładu korporacyjnego i zgodności w biznesie. Doświadczenie zdobywała zarządzając biurem zarządu w Grupie Onet.pl, a nastepnie działem kontroli wewnętrznej i zgodności w Philip Morris International. Obecnie zajmuje sie projektowaniem programu zgodności oraz kontroli jako Head of Internal Controls & Compliance dla spółek działających w przemyśle lotniczym. Odpowiada za kontrolę wewnętrzną w skali globalnej, zarządza międzynarodowym zespołem ryzyka oraz korporacyjnymi projektami i programami zgodności. Prowadzi szkolenia wewnętrzne dla międzynarodowej kadry managerskiej z zakresu zasad i praktyk korporacyjnych, zarządzania ryzykiem, ICFR controls oraz korporacyjnej współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi. Ma w sobie pasję do innowacji edukacyjnych. Wykształcenie zdobywała na Uniwersytecie Jagiellońskim (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej) przechodząc przez kolejne szczeble edukacji, uwieńczając ją obroną pracy doktorskiej. Ukończyła również studia z zakresu Politologii (Stosunki Międzynarodowe). Ostatnie dwa lata poświęciła studiom Executive Doctor of Business Administration w Polskiej Akademii Nauk. Program zakończyła pracą dyplomową z zakresu praktycznych zagadnień związanych z wdrażaniem programów zgodności, opisując swoje doświadczenia zawodowe i rezultaty pracy w zakresie wprowadzania programu antykorupcyjnego w spółkach International Airlines Group. Praktykę w zakresie nauczania zdobyła na Uniwersytecie Jagiellońskim. Była aktywnym członkiem międzynarodowych organizowanych działających w dziedzinie edukacji, takich jak: CiCe (Children’s Identity & Citizenship Education) oraz ECER (European Educational Research Association).

Piotr Welenc - CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, ACO, QAVal., IRCA ISO22301 LA, IRCA ISO27001 LA, ISO20000 LA.Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA. W latach 2009-2012 Wicedyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS i audytor wewnętrzny Politechniki Warszawskiej. Przez 9 lat był pracownikiem NBP, w tym 6 lat w Departamencie Audytu Wewnętrznego oraz 3 lata w Zespole ds. Zarządzania Strategicznego. Jest współautorem pierwszej „Strategii Zarządzania Narodowym Bankiem Polskim”. Pracował na rzecz Komisji ds. budowy zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem w Banku Centralnym. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego jako członek zespołu audytorów informatycznych z ramienia NBP. Był wykładowcą podyplomowych studiów w ponad 18 uczelniach w Polsce z zakresu audytu wewnętrznego, informatycznego i zarzadzania ryzykiem. Od 2003 roku jest prelegentem w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu informatycznego, bezpieczeństwa teleinformatycznego i ciągłości działania dla inspektorów najpierw GINB, a następnie UKNF oraz ogólnopolskich i miedzynarodowych konferencjach tematycznych dot. zarządzania ryzykiem, kontroli i compliance. Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT. Doktorant Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Członek Komitetu Technicznego KT306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Audytor wewnętrzny i informatyczny, ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT govenance, compliance, Sarbaness-Oxley Act 2002 (SOX). Doradca spółek giełdowych w zakresie GRC. Współpracownik PKF Polska S.A. Członek Zarządu ISACA Katowice. Członek Komisji ds. Compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Certyfikowany compliance oficer. Współautor w Wolters Kluwer S.A. systemów IT do obsługi procesów GRC w spółkach giełdowych oraz oprogramowania wspierającego dostosowanie spółek giełdowych do MAR. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance.


Terminy zjazdów w I semestrze:

 I. 16-17.10.2021

II. 06-07.11.2021

III. 20-21.11.2021

IV. 04-05.12.2021

V. 15-16.01.2022

VI. 05-06.02.2022 


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto