Wycena nieruchomości (edycja 7)

Semestr zimowy 2021/2022, letni 2021/2022

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
09.10.2021 r.
Studia uruchomione
Cena
5 600,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Studia podyplomowe z zakresu „Wycena nieruchomości” przygotowują absolwentów do racjonalnego gospodarowania nieruchomościami, w tym przede wszystkim do określenia ich wartości. Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości” przygotowuje do pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach konsultingowych i doradczych oraz do prowadzenia własnych firm, a także do wyceny nieruchomości.

 • Wiedza: W ramach realizowanych studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości” absolwent nabywa wiedzę prawną, ekonomiczną i techniczną niezbędną do wyceny nieruchomości. Wiedza ta uzupełniana jest o umiejętności interdyscyplinarne z zakresu doradztwa na rynku nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a także zarządzania nieruchomościami.
 • Umiejętności: Absolwent studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości” potrafi zidentyfikować stan prawny i techniczny nieruchomości, przeprowadzić analizę rynku nieruchomości dla potrzeb wyceny, dokonać wyboru właściwego podejścia, metody i techniki wyceny, sporządzić dokument z wyceny tzn. operat szacunkowy.
 • Postawy/kompetencje: Postawy i kompetencje nabyte przez absolwentów studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości” pozwalają na wykonywanie czynności z zakresu wyceny nieruchomości.

Po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości” absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości” spełnia wymogi minimum programowego zawartego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (poz. 826).

Adresaci

Studia podyplomowe z zakresu „Wycena nieruchomości” kierowane są do osób zainteresowanych uzyskaniem państwowych uprawnień w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego, jak również do tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu rynku nieruchomości oraz praktycznych aspektów związanych z wartością nieruchomości i metodami jej wyceny. Studia podyplomowe z zakresu „Wycena nieruchomości” dedykowane są także dla pracowników banków, pracowników jednostek samorządowych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych w których aktywa nieruchomościowe wpływają na wartość podmiotu.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 302 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Część ogólna prawa cywilnego 8
2. Podstawy prawa rzeczowego 12
3. Podstawy prawa zobowiązań 8
4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego 4
5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego 4
6. Źródła informacji o nieruchomościach 10
7. Gospodarka przestrzenna 6
8. Gospodarka nieruchomościami 12
9. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze 10
10. Gospodarka rolna, leśna i wodna 4
11. Ochrona danych osobowych 2
12. Zamówienia publiczne 4
13. Podstawy ekonomii 6
14. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości 8
15. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji 8
16. Elementy finansów i bankowości 6
17. Podstawy matematyki finansowej 6
18. Podstawy statystyki i ekonometrii 10
19. Elementy rachunkowości 4
20. System opodatkowania nieruchomości 8
21. Podstawy budownictwa 10
22. Przegląd technologii w budownictwie 6
23. Proces inwestycyjny w budownictwie 4
24. Eksploatacja nieruchomości 6
25. Podstawy kosztorysowania 4
26. Status prawny rzeczoznawcy majątkowego 4
27. Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych 2
28. Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego 2
29. Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości 4
30. Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny 6
31. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce 26
32. Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych 10
33. Wycena nieruchomości zurbanizowanych 10
34. Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami 8
35. Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych 6
36. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych 22
37. Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością 4
38. Wycena masowa 2
39. Dokumentacja procesu wyceny 4
40. Doradztwo na rynku nieruchomości 4
41. Wycena nieruchomości a kontakt z klientem. Komunikacja interpersonalna w biznesie 4
42. Kurs asertywności 4
43. Warsztaty konsultacyjne 10
44. Egzamin końcowy 0
RAZEM 302

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecności na zajęciach (wymagana jest 80% obecność na zajęciach)
 • zaliczenie wszystkich przedmiotów (zal.)
 • egzamin końcowy (test na ocenę z bloku przedmiotów, który zostanie przeprowadzony na koniec II semestru według udostępnionej listy zagadnień obejmującej pełen zakres materiału)

Organizacja studiów

 • Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej
 • w trakcie każdego semestru odbywa się 11 zjazdów: sobota (godz. 09.00-16.00), niedziela (godz. 08.30-15.30)
 • część zajęć w ramach studiów może być przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą live streamingu. Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające również rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów
 • uczestnicy otrzymują powielone konspekty stanowiące treść zajęć
 • uczestnicy mogą korzystać z zasobów czytelni oraz Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, także przez Internet: www.bg.ue.wroc.pl

Kadra dydaktyczna

Osoby prowadzące zajęcia to wykwalifikowani, doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ponadto w charakterze wykładowców-ekspertów wystąpią rzeczoznawcy majątkowi.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Piotr Hajduga
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej
tel. 71 36 80 862
e-mail: piotr.hajduga@ue.wroc.pl
pok. 306b, bud. B

Opiekun naukowy

dr hab. Alicja Zakrzewska-Półtorak, prof. UEW
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej
tel. 71 36 80 839
e-mail: alicja.zakrzewska-poltorak@ue.wroc.pl
pok. 307a, bud. B

Cena

5600 PLN

 • brak wpisowego
 • możliwość rozłożenia płatności na 4 raty.

 • 5600 PLN – jednorazowa opłata za dwa semestry, wniesiona w terminie do15.10.2021
 • możliwość opłaty w ratach – 2 raty x 2800 zł – pierwsza rata do 15.10.2021 r. oraz druga rata do 05.03.2022 r.

Rabaty:

 • dla klientów instytucjonalnych, w przypadku gdy liczba osób z jednej organizacji uczestniczących w danej edycji studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości” jest większa niż trzy – cena po rabacie 5200 PLN
 • dla absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, tj. osób, które w ciągu dwóch lat przed rozpoczęciem studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości” ukończyły studia lub szkolenia organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – cena po rabacie 5200 PLN

Opłaty proszę dokonywać po otrzymaniu informacji od Kierownika studiów o uruchomieniu studiów podyplomowych z zakresu „Wycena nieruchomości”.

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pokój 3 lub 4); Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) i mailowego w godz. 8:00-15:00.

Godziny otwarcia biura znajdują się w zakładce kontakt.

Dokumenty należy składać listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska; tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

W przypadku pytań o program/ zajęcia/ wykładowców - proszę o kontakt mailowy z Kierownikiem Studiów (e-mail: piotr.hajduga@ue.wroc.pl)

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-09-30

Termin uruchomienia studiów: 2021-10-09

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) PLUS ORYGINAŁ DYPLOMU/ODPISU DYPLOMU do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu/oryginału dyplomu do dokumentów.
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie - zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • W przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzję administracyjną, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię.
 • Kandydatów, posiadających zagraniczny dyplom, prosimy o zweryfikowanie, czy dyplom ten uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Potwierdzenie można uzyskać na dwa sposoby: poprzez użycie systemu KWALIFIKATOR, bądź przez złożenie w NAWA odpowiedniego wniosku. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach /
 • Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski.

Dodatkowe informacje


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto