Audyt śledczy (Certyfikat Audytora Śledczego II Stopnia PIKW) (edycja 2)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2021/2022, letni 2021/2022

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
06.11.2021 r.
Studia uruchomione
Cena
3 990,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszczak
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Zajęcia w trybie ON-LINE

 • Wybrane zajęcia będą prowadzone wyłącznie zdalnie na platformie MS TEAMS
 • Niektóre zajęcia będą prowadzone stacjonarnie z transmisją on-line na platformie MS TEAMS.

Oznacza to, że zależnie od indywidualnych preferencji każdy ze słuchaczy studiów podyplomowych będzie mógł uczestniczyć w zajęciach tradycyjnie lub zdalnie korzystając z komputera, ponieważ zajęcia stacjonarne będą transmitowane on-line. Wszystkie zajęcia będą w całości na żywo w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą w pełnym wymiarze interaktywnego kontaktu z uczestnikami. Udział w zajęciach, które będą w salach na terenie kampusu uczelni, będzie możliwy również zdalnie.

STUDENT WYBIERA, CZY CHCE UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH STACJONARNIE CZY ON-LINE

Jeśli pandemia się rozwinie, wówczas zajęcia będą prowadzone w całości zdalnie za pośrednictwem MS TEAMS.

Studia „Audyt śledczy” przedstawiają nowy wymiar pozyskiwania oraz analizy informacji z wykorzystaniem narzędzia analizy śledczej. Studia te prezentują i wyjaśniają zastosowanie unikatowych narzędzi wspomagających proces analizy i zarządzania informacją w tym praktyczne aspekty analizy powiązań oraz inne narzędzia wykorzystywane przez organy ścigania w analizie kryminalnej. Narzędzia te wnoszą zupełnie nowy wymiar w pracy audytorów, kontrolerów, menedżerów ryzyka oraz osób zajmujących się bezpieczeństwem w organizacji.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu audytu śledczego z uwzględnieniem różnych aspektów analizy powiązań oraz innych narzędzi wykorzystywanych przez organy ścigania w analizie kryminalnej. Celem jest ponadto przygotowanie słuchaczy do pracy i prowadzenia audytu śledczego przy wykorzystaniu narzędzi analizy śledczej, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową.

Udział w studiach zapewni zdobycie kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia audytu śledczego poprzez:

 • pozyskanie wiedzy z zakresu kontroli i audytu w organizacji
 • wykształcenie umiejętności planowania i doboru właściwych metod i narzędzi prowadzenia audytu śledczego
 • pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania wyników audytu śledczego
 • wykształcenie umiejętności pozyskiwania oraz analizy informacji z wykorzystaniem analizy śledczej

Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

 • metodyki analizy śledczej wykorzystywanej przez organy ścigania
 • wykorzystania otwartych źródeł informacji
 • analizy ryzyka
 • analizy decyzyjnej

Słuchacze studiów podyplomowych „Audyt śledczy” będą odbywać zajęcia z doświadczoną kadrą pracowników akademickich oraz praktyków w zakresie analizy informacji i planowania w obszarze zarządzania bezpieczeństwem. W związku z tym zajęcia w jak największej mierze będą miały charakter praktyczny, przygotowując słuchaczy do samodzielnej realizacji takich zadań oraz dalszego pogłębiania wiedzy we własnym zakresie. Przedmioty prowadzone będą z wykorzystaniem ćwiczeń i wykładów interaktywnych oraz seminariów, które będą umożliwiały jak największy udział słuchacza w zajęciach, a tym samym przyswojenie jak największej ilości wiedzy i umiejętności.

 • Wprowadzenie teoretyczne: forma – wykład ilustrowany przykładami.
 • Konwersatoria – zajęcia oparte o dialog pomiędzy prowadzącym i słuchaczem w celu zapewnienia maksymalnego wykorzystania możliwości tworzonych przez taką interakcję.
 • Zajęcia w dużej mierze o charakterze praktycznym, opierające się na najlepszych rozwiązaniach i metodach odpowiadających wymogom stawianym przez kierunki łączące treści praktyczne teoretyczne.
 • Studia przypadków: analiza przypadków praktycznych, spraw i stosowanych w nich metod i technik, także operacyjnych.
 • Symulacja lub projekt: rozwiązanie rozbudowanego zadania, przygotowanie rozbudowanego projektu; praca w grupach pozwalających na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów pod nadzorem wykładowcy; forma – warsztaty w trakcie zajęć lub praca domowa sprawdzana i zwracana z uwagami przez wykładowcę.

Adresaci

Kierunek przeznaczony jest dla:

 • osób zainteresowanych tematyką prowadzenia audytów śledczych
 • pracowników komórek kontroli i audytu
 • osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo tym obszarem audytu w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji publicznej
 • pracowników wymiaru sprawiedliwości
 • pracowników organów ścigania
 • niezależnych ekspertów i konsultantów, którzy chcę się specjalizować w audycie śledczym

Kierunek pomocny również dla osób przygotowujących się do uzyskania certyfikatu CFE (Certified Fraud Examiner).

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Kryminologia i przestępczość gospodarcza
1. Wprowadzenie do audytu śledczego z elementami kryminologii 8
2. Przestępczość gospodarcza, oszustwa i nadużycia 24
3. Zapobieganie nadużyciom w organizacji. Modele systemów antyfraudowych 8
4. Sprawca przestępstwa gospodarczego 16
Informacja w audycie śledczym
5. Informacja w procesie audytu śledczego 24
6. Analiza informacji – przebieg procesu, zasady, produkty 16
7. Pozyskiwanie informacji w audycie śledczym – prowadzenie wywiadu metodą FBI 16
Procedury i narzędzia audytu śledczego
8. Analiza śledcza – nowoczesne narzędzia przetwarzania informacji w procesie audytu śledczego 16
9. Analiza śledcza – techniki interpretacji i formułowania wniosków oraz dokumentowania prac analitycznych 16
10. Audyt śledczy - modelowe postępowanie w zakresie wykrywania i zapobiegania nieprawidłowościom w przedsiębiorstwach i instytucjach 8
11. Audyt śledczy - modelowe postępowanie w zakresie technik wykrywczych i gromadzenia dowodów 8
12. Audyt śledczy – warsztaty praktyczne 16
13. Egzamin końcowy 0
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • Obecność na zajęciach (min. 80%)
 • Krótki egzamin na podstawie dostarczonych zagadnień

Organizacja studiów

Zjęcia w jak największym stopniu mają charakter praktyczny, przygotowując słuchaczy do samodzielnej realizacji zadań z zakresu audytu śledczego. Przedmioty o charakterze teoretycznym prowadzone będą z wykorzystaniem ćwiczeń i wykładów interaktywnych, które będą umożliwiały jak największy udział słuchacza w zajęciach, a tym samym przyswojenie jak największej ilości wiedzy i umiejętności.

• Wprowadzenie do każdego zagadnienia - wykład ilustrowany przykładami. • Konwersatoria – zajęcia oparte o dialog pomiędzy prowadzącym i słuchaczem w celu zapewnienia maksymalnego wykorzystania możliwości tworzonych przez taką interakcję. • Zajęcia w dużej mierze o charakterze praktycznym, opierające się na najlepszych rozwiązaniach i metodach odpowiadających wymogom stawianym przez kierunki łączące treści praktyczne teoretyczne. • Studia przypadków: analiza przypadków praktycznych, spraw i stosowanych w nich metod i technik, także operacyjnych. • Symulacje i projekty - rozwiązywanie rozbudowanych zadania, przygotowanie rozbudowanego projektu; praca w grupach pozwalających na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów pod nadzorem wykładowcy; forma – warsztaty w trakcie zajęć lub praca domowa sprawdzana i zwracana z uwagami przez wykładowcę.

Kadra dydaktyczna

Słuchacze studiów podyplomowych „Audyt śledczy” będą odbywać zajęcia z doświadczoną kadrą pracowników akademickich oraz praktyków w zakresie analizy informacji i planowania w obszarze zarządzania bezpieczeństwem. Zajęcia prowadzą:

 • wybitni specjaliści i doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu praktykujący audytorzy wewnętrzni, posiadający odpowiednie certyfikaty i międzynarodowe kwalifikacje (m.in. CIA)
 • eksperci PIKW
 • biegli rewidenci
 • doświadczeni eksperci m.in.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Cena

3990 PLN

Możliwość płatności w 2 lub 4 ratach.

Kontakt i zapisy

 • Barbara Grzeszczak
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • tel. 71 36 80 452
 • pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Informacje w sprawie rekrutacji w zakładce "kontakt".

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) w godz. 8:00-15:00. i mailowego barbara.grzeszczak@ue.wroc.pl

Dokumenty należy składać na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

W przypadku pytań merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów pod nr tel.: 607 440 204

Zapisów można dokonywać po zalogowaniu się na stronie internetowej klikając w FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na dole strony

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-11-04

Termin uruchomienia studiów: 2021-11-06

Wymagane dokumenty

 • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
 • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich
 • kserokopia tego dyplomu
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
 • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

Szczegółowy program studiów obejmuje:

Wprowadzenie do audytu śledczego z elementami kryminologii

· Zakres problematyki, podstawowe definicje i pojęcia kryminologii

· Rola kontroli, audytu wewnętrznego i audytu śledczego, funkcja zarządzania ryzykiem w firmie.

· Procedury i dokumenty systemu zarządzania i kontroli w firmie.

· Środowisko i kultura organizacji – wsparcie audytu śledczego.

· Możliwości budowania wsparcia ze strony środowiska i władz organizacji dla audytu wewnętrznego w polskich realiach.

Charakterystyka zjawiska przestępczości gospodarczej.

· Definicja przestępstwa gospodarczego, oszustwa, nadużycia i korupcji.

· Aspekty prawne przestępstw gospodarczych.

· Defraudacja składników majątku przedsiębiorstwa jako szczególny rodzaj oszustwa.

· Pranie pieniędzy – skala zjawiska, modelowy proces prania pieniędzy.

· Cyberprzestępczość gospodarcza.

· Korupcja – identyfikacja i zapobieganie, aspekty praktyczne

Zapobieganie nadużyciom w organizacji. Modele systemów „antyfraudowych”

· Miejsce kontroli wewnętrznej i audytu oraz znaczenie mapy ryzyk w ocenie ryzyka popełnienia oszustwa bądź nadużycia.

· Zarządzanie ryzykiem nadużyć - szacowanie ryzyka popełniania przestępstw/nadużyć gospodarczych, budowanie mapy ryzyk nadużyć.

· Tryby postępowania w przypadku podejrzenia popełnienia oszustwa bądź nadużycia.

· Współpraca z instytucjami zewnętrznymi i firmami współpracującymi oraz z konkurencją.

· Wynik audytu śledczego a rekomendacje dla procedur bezpieczeństwa w organizacji.

· Organizacja procesu whistleblowing - kanały hot – lines w organizacji.

Sprawca przestępstwa gospodarczego

· Przyczyny i motywy przestępstwa gospodarczego, nadużyć i oszustw, Personnel red flags.

· Psychologiczny portret sprawcy i jego modus operandi.

· Pracownik i menedżer w sytuacji pokusy oraz konfliktu wartości.

· Techniki manipulacji w działaniu sprawcy.

· Identyfikacja ryzyk osobowych w organizacji.

Informacja w procesie audytu śledczego.

· Pozyskiwanie informacji w trakcie prowadzonego audytu śledczego -  metody i techniki przeprowadzania rozmów, wywiadów

i przesłuchań.

· Wiarygodność informacji ze źródeł osobowych – narzędzia oceny

i weryfikacji pozyskanych danych.

· Kryteria oraz sposoby selekcjonowania, grupowania

i dokumentowania informacji.

· Aspekty formalno – prawne wykorzystania informacji w ramach audytu śledczego.

· Problematyka ochrony informacji będących kluczowym zasobem przedsiębiorstwa.

Analiza informacji - przebieg procesu, zasady, produkty.

· Podstawy pracy analitycznej

· Cykl analityczny

· Techniki analityczne

· Ocena wiarygodności informacji i ocena wiarygodności źródeł informacji

· Struktura dokumentu analitycznego

Pozyskiwanie informacji – prowadzenie wywiadu metodą FBI

· Struktura wywiadu.

· Taktyka oraz techniki prowadzenia wywiadu metodą FBI.

· Planowanie oraz przygotowanie czynności.

· Nawiązywanie kontaktu z osobą – podmiotem realizowanych czynności oraz kontrola przebiegu interakcji.

· Taktyka i techniki zadawania pytań oraz zbieranie informacji w stylu „lejka”(od ogółu do szczegółu).

· Rozpoznawanie obronnych strategii osoby i wykorzystywanie adekwatnych techniki perswazyjnej w celu: przekonującego oskarżania, ucinania zaprzeczeń, przekierowania protestów, zapobiegnięcia wycofaniu, przedstawienia opcji do wyboru.

· Rozwiązywanie problemów występujących podczas prowadzonego wywiadu (manipulacje, obawa przed mówieniem, silne emocje, odmowa, zaprzeczenie, sprzeciw) - dobór i stosowanie wybranych technik wywierania wpływu, umiejętność budowania skutecznego przekazu perswazyjnego.

· Zakończenie czynności i kontaktu.

Podsumowanie i ocena materiału uzyskanego z przeprowadzonego wywiadu.

Analiza śledcza – nowoczesne narzędzia przetwarzania informacji w procesie audytu śledczego

· Zarządzanie informacją – prawne i praktyczne aspekty przetwarzania informacji w procesie analitycznym.

· Kryteria przetwarzania informacji w procesie analizy.

· Pojęcie, rodzaje i formy analizy śledczej.

Analiza śledcza – techniki interpretacji i formułowania wniosków oraz dokumentowania prac analitycznych

· Specjalistyczne techniki analizy, oceny i interpretacji informacji.

· Wnioskowanie analityczne – zasady tworzenia przesłanek

i formułowania wniosków.

· Wizualizacja i dokumentowanie wyników prac analitycznych.

· Metody i techniki stosowane w analizie śledczej.

Audyt śledczy - modelowe postępowanie w zakresie wykrywania i zapobiegania nieprawidłowościom w przedsiębiorstwach i instytucjach

· Procedura/struktura audytu śledczego.

· Współpraca z Sygnalistą w procesie planowania audytu śledczego.

· Anonimowy informator w planowaniu audytu śledczego.

· Narzędzia wykorzystywane w audycie śledczym.

· Znaczenie procesu dokumentacji i zabezpieczania dowodów.

Audyt śledczy - modelowe postępowanie w zakresie technik wykrywczych i gromadzenia dowodów

· Syntetyczny model postępowania – elementy procesu wykrywczego, strategia dochodzenia.

· Szczegółowe techniki wykrywcze - źródła dowodowe i ich wykorzystanie.

· Obserwacja i eksperyment audytorski w wykrywaniu nieprawidłowości i nadużyć oraz gromadzeniu dowodów.

· Badanie otoczenia organizacji – elementy wywiadu gospodarczego.

Audyt śledczy w praktyce

 • Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem analizy śledczej


Terminy zjazdów w I semestrze:

 I. 06-07.11.2021

II. 27-28.11.2021

III. 11-12.12.2021

IV. 08-09.01.2022

V. 29-30.01.2022 


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto