Audyt śledczy (Certyfikat Audytora Śledczego II Stopnia PIKW) (edycja 2)

Semestr zimowy 2021/2022, letni 2021/2022

Rekrutacja do
31.07.2021 r.
Jeszcze 2 dni
Cena
3 990,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszczak
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Studia „Audyt śledczy” przedstawiają nowy wymiar pozyskiwania oraz analizy informacji z wykorzystaniem narzędzia analizy śledczej. Studia te prezentują i wyjaśniają zastosowanie unikatowych narzędzi wspomagających proces analizy i zarządzania informacją w tym praktyczne aspekty analizy powiązań oraz inne narzędzia wykorzystywane przez organy ścigania w analizie kryminalnej. Narzędzia te wnoszą zupełnie nowy wymiar w pracy audytorów, kontrolerów, menedżerów ryzyka oraz osób zajmujących się bezpieczeństwem w organizacji.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu audytu śledczego z uwzględnieniem różnych aspektów analizy powiązań oraz innych narzędzi wykorzystywanych przez organy ścigania w analizie kryminalnej. Celem jest ponadto przygotowanie słuchaczy do pracy i prowadzenia audytu śledczego przy wykorzystaniu narzędzi analizy śledczej, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową.

Udział w studiach zapewni zdobycie kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia audytu śledczego poprzez:

 • pozyskanie wiedzy z zakresu kontroli i audytu w organizacji
 • wykształcenie umiejętności planowania i doboru właściwych metod i narzędzi prowadzenia audytu śledczego
 • pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania wyników audytu śledczego
 • wykształcenie umiejętności pozyskiwania oraz analizy informacji z wykorzystaniem analizy śledczej

Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

 • metodyki analizy śledczej wykorzystywanej przez organy ścigania
 • wykorzystania otwartych źródeł informacji
 • analizy ryzyka
 • analizy decyzyjnej

Słuchacze studiów podyplomowych „Audyt śledczy” będą odbywać zajęcia z doświadczoną kadrą pracowników akademickich oraz praktyków w zakresie analizy informacji i planowania w obszarze zarządzania bezpieczeństwem. W związku z tym zajęcia w jak największej mierze będą miały charakter praktyczny, przygotowując słuchaczy do samodzielnej realizacji takich zadań oraz dalszego pogłębiania wiedzy we własnym zakresie. Przedmioty prowadzone będą z wykorzystaniem ćwiczeń i wykładów interaktywnych oraz seminariów, które będą umożliwiały jak największy udział słuchacza w zajęciach, a tym samym przyswojenie jak największej ilości wiedzy i umiejętności.

 • Wprowadzenie teoretyczne: forma – wykład ilustrowany przykładami.
 • Konwersatoria – zajęcia oparte o dialog pomiędzy prowadzącym i słuchaczem w celu zapewnienia maksymalnego wykorzystania możliwości tworzonych przez taką interakcję.
 • Zajęcia w dużej mierze o charakterze praktycznym, opierające się na najlepszych rozwiązaniach i metodach odpowiadających wymogom stawianym przez kierunki łączące treści praktyczne teoretyczne.
 • Studia przypadków: analiza przypadków praktycznych, spraw i stosowanych w nich metod i technik, także operacyjnych.
 • Symulacja lub projekt: rozwiązanie rozbudowanego zadania, przygotowanie rozbudowanego projektu; praca w grupach pozwalających na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów pod nadzorem wykładowcy; forma – warsztaty w trakcie zajęć lub praca domowa sprawdzana i zwracana z uwagami przez wykładowcę.

Adresaci

Kierunek przeznaczony jest dla:

 • osób zainteresowanych tematyką prowadzenia audytów śledczych
 • pracowników komórek kontroli i audytu
 • osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo tym obszarem audytu w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji publicznej
 • pracowników wymiaru sprawiedliwości
 • pracowników organów ścigania
 • niezależnych ekspertów i konsultantów, którzy chcę się specjalizować w audycie śledczym

Kierunek pomocny również dla osób przygotowujących się do uzyskania certyfikatu CFE (Certified Fraud Examiner).

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu
1. Wprowadzenie do audytu śledczego z elementami kryminologii
2. Przestępczość gospodarcza, oszustwa i nadużycia
3. Zapobieganie nadużyciom w organizacji. Modele systemów antyfraudowych
4. Sprawca przestępstwa gospodarczego
5. Informacja w procesie audytu śledczego
6. Analiza informacji – przebieg procesu, zasady, produkty
7. Pozyskiwanie informacji w audycie śledczym – prowadzenie wywiadu metodą FBI
8. Analiza śledcza – nowoczesne narzędzia przetwarzania informacji w procesie audytu śledczego
9. Analiza śledcza – techniki interpretacji i formułowania wniosków oraz dokumentowania prac analitycznych
10. Audyt śledczy - modelowe postępowanie w zakresie wykrywania i zapobiegania nieprawidłowościom w przedsiębiorstwach i instytucjach
11. Audyt śledczy - modelowe postępowanie w zakresie technik wykrywczych i gromadzenia dowodów
12. Audyt śledczy – warsztaty praktyczne
13. Egzamin końcowy

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • Obecność na zajęciach (min. 80%)
 • Krótki egzamin na podstawie dostarczonych zagadnień

Organizacja studiów

Zjęcia w jak największym stopniu mają charakter praktyczny, przygotowując słuchaczy do samodzielnej realizacji zadań z zakresu audytu śledczego. Przedmioty o charakterze teoretycznym prowadzone będą z wykorzystaniem ćwiczeń i wykładów interaktywnych, które będą umożliwiały jak największy udział słuchacza w zajęciach, a tym samym przyswojenie jak największej ilości wiedzy i umiejętności.

• Wprowadzenie do każdego zagadnienia - wykład ilustrowany przykładami. • Konwersatoria – zajęcia oparte o dialog pomiędzy prowadzącym i słuchaczem w celu zapewnienia maksymalnego wykorzystania możliwości tworzonych przez taką interakcję. • Zajęcia w dużej mierze o charakterze praktycznym, opierające się na najlepszych rozwiązaniach i metodach odpowiadających wymogom stawianym przez kierunki łączące treści praktyczne teoretyczne. • Studia przypadków: analiza przypadków praktycznych, spraw i stosowanych w nich metod i technik, także operacyjnych. • Symulacje i projekty - rozwiązywanie rozbudowanych zadania, przygotowanie rozbudowanego projektu; praca w grupach pozwalających na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów pod nadzorem wykładowcy; forma – warsztaty w trakcie zajęć lub praca domowa sprawdzana i zwracana z uwagami przez wykładowcę.

Kadra dydaktyczna

Słuchacze studiów podyplomowych „Audyt śledczy” będą odbywać zajęcia z doświadczoną kadrą pracowników akademickich oraz praktyków w zakresie analizy informacji i planowania w obszarze zarządzania bezpieczeństwem. Zajęcia prowadzą:

 • wybitni specjaliści i doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu praktykujący audytorzy wewnętrzni, posiadający odpowiednie certyfikaty i międzynarodowe kwalifikacje (m.in. CIA)
 • eksperci PIKW
 • biegli rewidenci
 • doświadczeni eksperci m.in.

Marek Dyjasz - ekspert PIKW w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej. Inspektor Policji w stanie spoczynku, służbę zakończył w 2012 r. po 30 latach służby w pionie kryminalnym. W ostatnich latach swojej kariery pełnił funkcję Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji (2010-2012) nadzorując pracę policjantów służby kryminalnej i dochodzeniowo-śledczej w Polsce. Wcześniej pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji (1999-2004), Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu (2005-2007) oraz Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Głównej Policji (2008-2009). Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zwalczaniu przestępczości kryminalnej w tym przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu oraz przestępczości gospodarczej i korupcyjnej. Swoje zawodowe doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną wykorzystywał między innymi jako prelegent w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, w Szkole Policji w Pile oraz na wykładach dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie jako ekspert do walki. z przestępczością kryminalną, wielokrotnie uczestniczył w pracy zespołów resortowych powołanych przez Komendanta Głównego Policji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych - m.in. przy Prezydencji Polski w Ramach Unii Europejskiej (2011) oraz Euro 2012. Waldemar Ignaczak – ekspert PIKW w zakresie analizy kryminalnej (śledczej) oraz zarządzania informacjami o charakterze kryminalnym. Inspektor Policji w stanie spoczynku, służbę zakończył w 2014 r. po ponad 31 latach służby w pionie kryminalnym. W ostatnich latach pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz - przed reorganizacją KGP - Zastępcy Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego KGP (2007 - 2014), nadzorując pracę policjantów komórek wywiadu kryminalnego w Polsce. Wcześniej pełnił obowiązki Dyrektora Instytutu Kształcenia Funkcjonariuszy Służb Państwowych Zwalczających Przestępczość Zorganizowaną i Terroryzm w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (2006 – 2007) oraz był wykładowcą w WSPol przedmiotów bezpośrednio związanych z pracą służb kryminalnych Policji (1996 – 2006). Ponadto pracował w jednostkach terenowych Policji, w komórkach organizacyjnych zajmujących się zwalczaniem przestępczości kryminalnej i gospodarczej. Od początku aktywnie uczestniczył w budowaniu struktur analizy kryminalnej w polskiej Policji, między innymi przygotowując programy szkolenia z tego zakresu. Zajmował się wdrażaniem rozwiązań organizacyjnych oraz szkoleniem analityków kryminalnych Policji oraz innych służb (SG, ABW, SKW, Prokuratura). Uczestniczył w licznych szkoleniach z zakresu analizy kryminalnej, uzyskując certyfikaty min. NCIS (W. Brytania), BKA (Niemcy), Guardia Civil (Hiszpania), Guardia di Finanza (Włochy). Współuczestniczył w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu analizy i wywiadu kryminalnego dla policjantów z Ukrainy i Mołdawii – między innymi w ramach Europejskiej Akademii Policyjnej CEPOL. Ponadto swoje zawodowe doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną wykorzystywał między innymi jako prelegent na wykładach dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem szeregu publikacji na temat analizy kryminalnej.

Sławomir Kępka - Czynny funkcjonariusz Policji, Wydziału dw. z Korupcją. Ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika kryminologiczna, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie. Od 2007 prowadzi szkolenia z ramienia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej z zakresu oszustw i nadużyć w firmach, korupcji oraz fałszerstw dokumentów, a równocześnie szkolenia z ramienia Komendy Stołecznej Policji z zakresu przeciwdziałania korupcji i przestępstwom powiązanym dla podmiotów administracji rządowej i samorządowej (ARiMR, II Urząd Celny w Warszawie, RWE, Urząd Celny Pruszków, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Urząd Pracy, jednostki wewnętrzne Policji). W roku 2010 był prelegentem IX Międzynarodowego Kongresu Audytu, Kontroli Wewnętrznej i Antykorupcji. W roku 21011 i 2012 prelegent na warsztatach i konferencjach dotyczących nadużyć (Smith&Novak, Informedia, Puls Biznesu, TCCT). Kilkukrotnie prowadził szkolenia dla pracowników sektora bankowego (SKOK, PEKAO, Royal Bank of Scotland) firm leasingowych oraz ubezpieczeniowych, w tym projekty obejmujące kilkadziesiąt szkoleń. Prowadzi zajęcia dla studentów kierunków przygotowanych przez PIKW Sp. z o.o. wraz zuczelniami. (m.in. PWSBiA, WSAS). Ewa Maszer - Czynny oficer Policji, kierownik Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej Wydziału Komendy Stołecznej Policji. Magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, ukończony kurs dla absolwentów szkół wyższych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, zakończony złożeniem egzaminu oficerskiego. Ponadto ukończony kurs doskonalenia zawodowego dla policjantów służby kryminalnej i śledczej z zakresu taktyki i techniki przesłuchań metodą FBI, kurs twinningowy polsko-niemiecki „Strategies and Tactics of combating corruption”, a także kurs specjalistyczny z zakresu zwalczania i ujawniania przestępczości gospodarczej w WSPol w Szczytnie i inne. Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana, w tym otrzymała nagrodę Prezydenta M. St. Warszawy za wyniki służby w Policji. Od ponad 15 lat zajmuje się operacyjnie przestępczością gospodarczą i korupcją. Od 2007 uczestniczy w prowadzeniu szkoleń z ramienia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej z zakresu oszustw i nadużyć w firmach, korupcji oraz fałszerstw dokumentów, a równocześnie prowadzi szkolenia z racji wykonywanej pracy z zakresu przeciwdziałania zjawiskom korupcji oraz przestępstwom powiązanym dla podmiotów administracji rządowej i samorządowej, w tym jednostek wewnętrznych Policji. Kilkukrotny uczestnik i prelegent organizowanego od 14-tu lat Międzynarodowego Kongresu Audytu, Kontroli Wewnętrznej, Antykorupcji i zwalczania Oszustw. Kilkukrotnie prowadziła szkolenia dla pracowników sektora bankowego firm leasingowych oraz ubezpieczeniowych, w tym projekty obejmujące kilkadziesiąt szkoleń. Prowadzi zajęcia dla studentów kierunków przygotowanych przez PIKW Sp. z o.o. wraz z uczelniami. (m.in. PWSBiA, WSAS, Akademia Finansów ‘Vistula’).

Piotr Welenc - CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, ACO, QAVal., IRCA ISO22301 LA, IRCA ISO27001 LA, ISO20000 LA.Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA. W latach 2009-2012 Wicedyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS i audytor wewnętrzny Politechniki Warszawskiej. Przez 9 lat był pracownikiem NBP, w tym 6 lat w Departamencie Audytu Wewnętrznego oraz 3 lata w Zespole ds. Zarządzania Strategicznego. Jest współautorem pierwszej „Strategii Zarządzania Narodowym Bankiem Polskim”. Pracował na rzecz Komisji ds. budowy zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem w Banku Centralnym. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego jako członek zespołu audytorów informatycznych z ramienia NBP. Był wykładowcą podyplomowych studiów w ponad 18 uczelniach w Polsce z zakresu audytu wewnętrznego, informatycznego i zarzadzania ryzykiem. Od 2003 roku jest prelegentem w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu informatycznego, bezpieczeństwa teleinformatycznego i ciągłości działania dla inspektorów najpierw GINB, a następnie UKNF oraz ogólnopolskich i miedzynarodowych konferencjach tematycznych dot. zarządzania ryzykiem, kontroli i compliance. Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT. Doktorant Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Członek Komitetu Technicznego KT306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Audytor wewnętrzny i informatyczny, ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT govenance, compliance, Sarbaness-Oxley Act 2002 (SOX). Doradca spółek giełdowych w zakresie GRC. Współpracownik PKF Polska S.A. Członek Zarządu ISACA Katowice. Członek Komisji ds. Compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Certyfikowany compliance oficer. Współautor w Wolters Kluwer S.A. systemów IT do obsługi procesów GRC w spółkach giełdowych oraz oprogramowania wspierającego dostosowanie spółek giełdowych do MAR. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance.

Mariola Dorota Wołoszyn - psycholog, emerytowany oficer Policji. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 15 lat wykonywała zadania psychologa policyjnego. Ukończyła liczne szkolenia, prowadzone przez polskich oraz zagranicznych specjalistów (m.in. Conflict Resolution, Research and Resource Center z USA, Milton H. Erickson Institut w Berlinie, Department of Justice FBI, Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie), głównie z zakresu interwencji kryzysowej, patologii w środowisku pracy, negocjacji i mediacji, przemocy fizycznej i psychicznej, nadużyć seksualnych, psychologii śledczej, profilowania nieznanych sprawców przestępstw, psychologicznej oceny wiarygodności świadków i osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Posiada kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie sporządzania portretów psychologicznych nieznanych sprawców przestępstw, wykonywania ekspertyz typologicznych na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz oceny wiarygodności osób, w tym z wykorzystaniem analizy lingwistycznej tekstu. Od wielu lat szkoli różne grupy odbiorców w zakresie technik i metod zdobywania informacji oraz oceny ich wiarygodności. Prowadzi warsztaty rozwijające umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych (radzenie sobie ze stresem, negocjacje i mediacje), stosowania deeskalacji opartej na umiejętnościach interpersonalnych oraz efektywnego wywierania wpływu na ludzi. Uczy też skutecznego działania w sytuacjach kryzysowych, szczególnie w przypadku napadu i wzięcia zakładników.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607440204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607440204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
bud. Z

Cena

3990 PLN

Możliwość płatności w 2, 4 ratach.

Kontakt i zapisy

 • Barbara Grzeszczak
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • tel. 71 36 80 452
 • pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Informacje w sprawie rekrutacji w zakładce "kontakt".

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) w godz. 8:00-15:00. i mailowego barbara.grzeszczak@ue.wroc.pl

Dokumenty należy składać na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

W przypadku pytań merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów pod nr tel.: 607 440 204

Zapisów można dokonywać po zalogowaniu się na stronie internetowej klikając w FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na dole strony

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-07-31

Wymagane dokumenty

 • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
 • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich
 • kserokopia tego dyplomu
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
 • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

Szczegółowy program studiów obejmuje:

Wprowadzenie do audytu śledczego z elementami kryminologii

· Zakres problematyki, podstawowe definicje i pojęcia kryminologii

· Rola kontroli, audytu wewnętrznego i audytu śledczego, funkcja zarządzania ryzykiem w firmie.

· Procedury i dokumenty systemu zarządzania i kontroli w firmie.

· Środowisko i kultura organizacji – wsparcie audytu śledczego.

· Możliwości budowania wsparcia ze strony środowiska i władz organizacji dla audytu wewnętrznego w polskich realiach.

Charakterystyka zjawiska przestępczości gospodarczej.

· Definicja przestępstwa gospodarczego, oszustwa, nadużycia i korupcji.

· Aspekty prawne przestępstw gospodarczych.

· Defraudacja składników majątku przedsiębiorstwa jako szczególny rodzaj oszustwa.

· Pranie pieniędzy – skala zjawiska, modelowy proces prania pieniędzy.

· Cyberprzestępczość gospodarcza.

· Korupcja – identyfikacja i zapobieganie, aspekty praktyczne

Zapobieganie nadużyciom w organizacji. Modele systemów „antyfraudowych”

· Miejsce kontroli wewnętrznej i audytu oraz znaczenie mapy ryzyk w ocenie ryzyka popełnienia oszustwa bądź nadużycia.

· Zarządzanie ryzykiem nadużyć - szacowanie ryzyka popełniania przestępstw/nadużyć gospodarczych, budowanie mapy ryzyk nadużyć.

· Tryby postępowania w przypadku podejrzenia popełnienia oszustwa bądź nadużycia.

· Współpraca z instytucjami zewnętrznymi i firmami współpracującymi oraz z konkurencją.

· Wynik audytu śledczego a rekomendacje dla procedur bezpieczeństwa w organizacji.

· Organizacja procesu whistleblowing - kanały hot – lines w organizacji.

Sprawca przestępstwa gospodarczego

· Przyczyny i motywy przestępstwa gospodarczego, nadużyć i oszustw, Personnel red flags.

· Psychologiczny portret sprawcy i jego modus operandi.

· Pracownik i menedżer w sytuacji pokusy oraz konfliktu wartości.

· Techniki manipulacji w działaniu sprawcy.

· Identyfikacja ryzyk osobowych w organizacji.

Informacja w procesie audytu śledczego.

· Pozyskiwanie informacji w trakcie prowadzonego audytu śledczego -  metody i techniki przeprowadzania rozmów, wywiadów

i przesłuchań.

· Wiarygodność informacji ze źródeł osobowych – narzędzia oceny

i weryfikacji pozyskanych danych.

· Kryteria oraz sposoby selekcjonowania, grupowania

i dokumentowania informacji.

· Aspekty formalno – prawne wykorzystania informacji w ramach audytu śledczego.

· Problematyka ochrony informacji będących kluczowym zasobem przedsiębiorstwa.

Analiza informacji - przebieg procesu, zasady, produkty.

· Podstawy pracy analitycznej

· Cykl analityczny

· Techniki analityczne

· Ocena wiarygodności informacji i ocena wiarygodności źródeł informacji

· Struktura dokumentu analitycznego

Pozyskiwanie informacji – prowadzenie wywiadu metodą FBI

· Struktura wywiadu.

· Taktyka oraz techniki prowadzenia wywiadu metodą FBI.

· Planowanie oraz przygotowanie czynności.

· Nawiązywanie kontaktu z osobą – podmiotem realizowanych czynności oraz kontrola przebiegu interakcji.

· Taktyka i techniki zadawania pytań oraz zbieranie informacji w stylu „lejka”(od ogółu do szczegółu).

· Rozpoznawanie obronnych strategii osoby i wykorzystywanie adekwatnych techniki perswazyjnej w celu: przekonującego oskarżania, ucinania zaprzeczeń, przekierowania protestów, zapobiegnięcia wycofaniu, przedstawienia opcji do wyboru.

· Rozwiązywanie problemów występujących podczas prowadzonego wywiadu (manipulacje, obawa przed mówieniem, silne emocje, odmowa, zaprzeczenie, sprzeciw) - dobór i stosowanie wybranych technik wywierania wpływu, umiejętność budowania skutecznego przekazu perswazyjnego.

· Zakończenie czynności i kontaktu.

Podsumowanie i ocena materiału uzyskanego z przeprowadzonego wywiadu.

Analiza śledcza – nowoczesne narzędzia przetwarzania informacji w procesie audytu śledczego

· Zarządzanie informacją – prawne i praktyczne aspekty przetwarzania informacji w procesie analitycznym.

· Kryteria przetwarzania informacji w procesie analizy.

· Pojęcie, rodzaje i formy analizy śledczej.

Analiza śledcza – techniki interpretacji i formułowania wniosków oraz dokumentowania prac analitycznych

· Specjalistyczne techniki analizy, oceny i interpretacji informacji.

· Wnioskowanie analityczne – zasady tworzenia przesłanek

i formułowania wniosków.

· Wizualizacja i dokumentowanie wyników prac analitycznych.

· Metody i techniki stosowane w analizie śledczej.

Audyt śledczy - modelowe postępowanie w zakresie wykrywania i zapobiegania nieprawidłowościom w przedsiębiorstwach i instytucjach

· Procedura/struktura audytu śledczego.

· Współpraca z Sygnalistą w procesie planowania audytu śledczego.

· Anonimowy informator w planowaniu audytu śledczego.

· Narzędzia wykorzystywane w audycie śledczym.

· Znaczenie procesu dokumentacji i zabezpieczania dowodów.

Audyt śledczy - modelowe postępowanie w zakresie technik wykrywczych i gromadzenia dowodów

· Syntetyczny model postępowania – elementy procesu wykrywczego, strategia dochodzenia.

· Szczegółowe techniki wykrywcze - źródła dowodowe i ich wykorzystanie.

· Obserwacja i eksperyment audytorski w wykrywaniu nieprawidłowości i nadużyć oraz gromadzeniu dowodów.

· Badanie otoczenia organizacji – elementy wywiadu gospodarczego.

Audyt śledczy w praktyce

 • Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem analizy śledczej
Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto