Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji (Certyfikat Biegłego ds. Zapobiegania i Wykrywania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji) (tryb online) (edycja 6)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2021/2022, letni 2021/2022

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
23.10.2021 r.
Studia uruchomione
Cena
3 990,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszczak
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Zajęcia w trybie ON-LINE

 • Wybrane zajęcia będą prowadzone wyłącznie zdalnie na platformie MS TEAMS
 • Niektóre zajęcia będą prowadzone stacjonarnie z transmisją on-line na platformie MS TEAMS.

Oznacza to, że zależnie od indywidualnych preferencji każdy ze słuchaczy studiów podyplomowych będzie mógł uczestniczyć w zajęciach tradycyjnie lub zdalnie korzystając z komputera, ponieważ zajęcia stacjonarne będą transmitowane on-line. Wszystkie zajęcia będą w całości na żywo w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą w pełnym wymiarze interaktywnego kontaktu z uczestnikami. Udział w zajęciach, które będą w salach na terenie kampusu uczelni, będzie możliwy również zdalnie.

STUDENT WYBIERA, CZY CHCE UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH STACJONARNIE CZY ON-LINE

Jeśli pandemia się rozwinie, wówczas zajęcia będą prowadzone w całości zdalnie za pośrednictwem MS TEAMS.

Przekazujemy konkretną wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy specjalistów zajmujących się wykrywaniem oszustw, korupcji i innych nieprawidłowości zarówno w sektorze publicznym, jak i w firmach wszystkich branż. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ma wieloletnie doświadczenie i współpracuje z najlepszymi ekspertami w Polsce. Nasze studia są specjalnie sprofilowane pod katem wymagań pracowników rożnych instytucji.

ZASADNICZĄ ROLĘ na naszych studiach odgrywają zajęcia praktyczne z prawno-karnych aspektów przestępczości oraz metod analizy śledczej. Znaczna cześć zajęć ma charakter bardzo praktyczny i ćwiczeniowy

Program został przygotowany w oparciu o wymagania międzynarodowych kwalifikacji Certified Fraud Examiner (CFE) Biegłego ds. Wykrywania Przestępstw Gospodarczych, nadawanych przez Association of Certified Fraud Examiners w USA. PIKW we współpracy z ACFE Polska oraz kadrą polskich specjalistów, posiadających długoletnie doświadczenie w organach ścigania, opracowało program studiów dostosowanych do polskiej specyfiki. Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających efektywne wykonywanie zawodu. Zajęcia realizowane są w formie praktycznych zajęć, obejmujących taktyki, techniki i narzędzia wykorzystywane i stosowane w organach ścigania.

Podczas zajęć przedstawione będą akty prawne, zawodowe standardy i regulacje dotyczące pracy biegłych wykrywających oszustwa i nadużycia gospodarcze, a także metodologia postępowań przygotowawczych, prowadzenia dochodzeń, gromadzenia dowodów oraz zasad ich dokumentowania. Wymieniony zakres uzupełniony będzie elementami teoretycznymi i praktycznymi z zakresu psychologii, umożliwiającymi nabycie tzw. umiejętności miękkich, przydatnych w realizacji zadań. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w skutecznym wykonywaniu zawodu biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych oraz w działach organizacji odpowiedzialnych za procesy gospodarcze w istotny sposób narażonych na ryzyko wystąpienia nadużyć i przestępstw gospodarczych.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

 1. Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który jest jedną z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce
 2. Certyfikat Biegłego ds. Zapobiegania i Wykrywania Przestępstw Gospodarczych i Korupcji
 3. Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW https://www.krajowalista.pl/krajowa-lista,163.html
 4. Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją / patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW https://www.krajowalista.pl/regulamin,art_141.html

Ponadto słuchacze studiów uzyskają korzyści:

 • bardzo starannie opracowany program studiów
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ponieważ wiedza uzyskana w trakcie studiów umożliwi zwiększenie swoich kompetencji a tym samym przez to umocnienie pozycji zawodowej
 • zespół wykładowców, którymi są doświadczeni praktycy i eksperci w zakresie wykrywania nieprawidłowości, oszustw i przestępstw gospodarczych
 • możliwości nawiązania wielu kontaktów, w szczególności cennych z punktu widzenia rozwoju kariery

Adresaci

Osoby zainteresowane specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć i przestępstw gospodarczych, w szczególności:

 • kontrolerzy wewnętrzni
 • audytorzy wewnętrzni
 • kontrolerzy finansowi
 • specjaliści ds. zamówień publicznych
 • specjaliści ds. bezpieczeństwa
 • pracownicy działów finansowych, księgowości, płac, inwestycji i sprzedaży
 • specjaliści ds. rozliczania środków unijnych
 • prawnicy
 • ekonomiści
 • menedżerowie
 • właściciele
 • pracownicy organów ścigania
 • pracownicy instytucji kontrolnych
 • pracownicy wymiaru sprawiedliwości

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 192 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Przestępczość gospodarcza i korupcja
1. Prawno-karne aspekty oszustw gospodarczych. Istota i rodzaje przestępstw gospodarczych 8
2. Prawno-karne aspekty korupcji 8
3. Psychologia oszustwa 16
Finansowe uwarunkowania przestępczości gospodarczej i korupcji
4. Rachunkowość i sprawozdawczośc finansowa 8
5. Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość zarządcza 8
6. Zamówienia publiczne 8
7. Oszustwa księgowe 16
Metody wykrywania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i korupcji
8. Mechanizmy powstawania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji 16
9. Zarządzanie ryzykiem oszustw 16
10. Metodyka przeprowadzania kontroli 16
11. Metodyka przeprowadzania analizy śledczej w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń 16
12. Metodyka przeprowadzania analizy śledczej – warsztaty praktyczne 16
13. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w wykrywaniu i zapobieganiu przestępczości 16
14. Zasady wykrywania oszustw i zarządzanie incydentami 16
15. Studia przypadków – zajęcia warsztatowe 8
16. Egzamin końcowy 0
RAZEM 192

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • Obecność na zajęciach (min. 80%)
 • Krótki egzamin na podstawie dostarczonych zagadnień

Organizacja studiów

Część zajęć w ramach studiów może być przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą live streamingu. Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów

Studia trwają dwa semestry w systemie zaocznym. Spotkania odbywają się według określonego harmonogramu w soboty i niedziele średnio co 2-3 tygodnie w godzinach od 9.00 do 16.00 na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (ul. Komandorska 118/120).

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzą:

 • certyfikowani audytorzy wewnętrzni
 • praktycy w zakresie wykrywania nadużyć i oszustw
 • specjaliści od zarządzania ryzykiem
 • informatycy

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607 440 204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Cena

3990 PLN

Możliwość płatności w 2 lub 4 ratach.

Kontakt i zapisy

 • Barbara Grzeszczak
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • tel. 71 36 80 452
 • pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Informacje w sprawie rekrutacji w zakładce "kontakt". Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) w godz. 8:00-15:00 oraz mailowego barbara.grzeszczak@ue.wroc.pl

Dokumenty należy składać na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

W przypadku pytań merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów pod nr tel.: 607 440 204

Zapisów można dokonywać po zalogowaniu się na stronie internetowej klikając w FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na dole strony

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-10-21

Termin uruchomienia studiów: 2021-10-23

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
 • dowód osobisty (do wglądu) - jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą to zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane:
 • -oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA
 • -tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • -apostille
 • -tłumaczenia apostille

Dodatkowe informacje

Szczegółowy program

Prawno-karne aspekty oszustw gospodarczych. Istota i rodzaje przestępstw gospodarczych

Definicje oszustw i przestępstw gospodarczych

Klasyfikacje nadużyć gospodarczych

Przestępstwa gospodarcze w polskim systemie prawnym

Prawno-karne aspekty korupcji

Pojęcie i formy korupcji,

Odpowiedzialność karna i cywilna przestępstw korupcji,

Przykłady zachowań korupcyjnych ( studium przypadków),

Algorytmy postępowania w sytuacji korupcyjnej,

Prawne i instytucjonalne możliwości ścigania korupcji w Polsce.

Zamówienia publiczne

Podstawowe pojęcia i definicje

Przygotowanie postępowania

Realizacja postępowania o zamówieniu publicznym

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

Postępowanie protestacyjno-odwoławcze

Kontrola zamówień publicznych

Mechanizmy powstawania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji

Czynnik ludzki jako jedna z przyczyn powstawania nadużyć w firmach

Ewolucja zjawiska korupcji w perspektywie zmian gospodarczych

Zagrożenia zewnętrzne

Zagrożenia wewnętrzne

Nieszczelność systemów – studium przypadku

Finanse przedsiębiorstwa

Majątek przedsiębiorstwa, źródła finansowania

Przychody i koszty przedsiębiorstwa

Publicznoprawne obciążenia przedsiębiorstw

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Obrót pieniądza w czasie

Rachunkowość finansowa i zarządcza

Struktura bilansu przedsiębiorstwa

Struktura rachunku wyników kosztów

Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów

Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników

Zarządzanie przedsiębiorstwem w oparciu o budżety i ich kontrolę.

Metody rachunkowości zarządczej

Oszustwa księgowe

Rodzaje oszustw księgowych

Przykłady oszustw księgowych w działalności gospodarczej

Manipulacje księgowe w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw

Wykrywanie manipulacji księgowych przez audytorów

Techniki audytu śledczego w rewizji finansowej

Zarządzanie ryzykiem oszustw

Identyfikacja ryzyk związanych z oszustwem.

Źródła potencjalnego ryzyka (majątkowe i osobowe)

Metody analizy ryzyka (szacunkowe i ilościowe)

Metody ograniczania ryzyka (organizacja i analiza danych)

Istota „trójkąta oszustwa”

Ocena działań kontrolnych w kontekście oszustw

Metodyka przeprowadzania kontroli

Tryb przeprowadzania kontroli

Techniki kontrolne

Dokumentowanie czynności kontrolnych

Sprawozdawczość w przypadku wykrycia nadużyć i oszustw

Metodyka przeprowadzania analizy śledczej w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń

Pojecie, rodzaje i formy analizy śledczej.

Cykl analityczny.

Zarządzanie informacją. Prawne i praktyczne aspekty przetwarzania informacji w procesie analitycznym

Specjalistyczne techniki analizy, oceny i interpretacji informacji.

Wnioskowanie analityczne – zasady tworzenia przesłanek i formułowania wniosków.

Wizualizacja i dokumentowanie wyników prac analitycznych.

Metody i techniki stosowane w analizie śledczej oraz wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania komputerowego – studium przypadku.

Praktyczne możliwości wykorzystania analizy śledczej i jej znaczenie w procesie wykrywczym.

Podsumowanie, literatura, akty prawne.

Metodyka przeprowadzania analizy śledczej – zajęcia praktyczne

Ćwiczenie 1

Ćwiczenie 2

Wykorzystanie narzędzi informatycznych

1: Informatyka śledcza

Pojęcie informatyki śledczej

Metody i zasady informatyki śledczej

2: Aspekty prawne związane z elektronicznym materiałem dowodowym

Pojęcie dowodu elektronicznego i dowodu cyfrowego

Międzynarodowe regulacje prawne dotyczące dowodów elektronicznych

Polskie regulacje prawne dotyczące dowodów elektronicznych

3: Techniki i metody wykrywania wybranych oszustw

Cechy i ślady oszustwa, oszustwa internetowego, oszustwa komputerowego

Wyszukiwanie i interpretacja śladów oszustw

4: Wykorzystanie Internetu jako narzędzia śledczego

Prowadzenie białego wywiadu internetowego

Wyszukiwanie i zabezpieczanie śladów w sieciach komputerowych

Psychologia oszustwa

Modele zachowań i reakcji

Techniki śledcze

Komunikacja podczas czynności kontrolnych

Sposoby rozwiązywania konfliktów

Zasady wykrywania oszustw i zarządzanie incydentami

Przyczyny występowania oszustw – analiza behawioralna.

Pojęcie oszustwa finansowego.

Zasady analizy dokumentów przy wykrywaniu oszustw.

Procedura „whistleblowing” – rola demaskatora

Budowanie świadomości pracowników w zakresie współodpowiedzialności za odporność systemu.

Zarządzanie incydentami i działania uzdrawiające zaistniałą sytuację,

współpraca z organami ścigania

Studium przypadków – zajęcia warsztatowe

Rodzaje oszustw finansowych – przykłady.

Identyfikacja i wykrywanie oszustw zakupowych –studium przypadków.

Identyfikacja i wykrywanie oszustw płacowych – studium przypadków.

Identyfikacja i wykrywanie oszustw wiązanych ze składnikami rzeczowymi majątku obrotowego i trwałego – studium przypadków.

Budowanie podstawowych procedur odporności

pikw

EKSPERCI, KTÓRZY PROWADZĄ ZAJĘCIA NA STUDIACH

Bartłomiej NITA – profesor nadzwyczajny w Instytucie Rachunkowości na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest kierownikiem Katedry Teorii Rachunkowości i Analizy Finansowej oraz Prorektorem ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego. Studiował również finanse i rachunkowość na University of Limerick w Irlandii. Współpracuje z firmą konsultingową, gdzie zajmuje się doradztwem gospodarczym dla różnych przedsiębiorstw i instytucji. Jest autorem wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji a także wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. W praktyce projektuje systemy controllingu, kontroli zarządczej, rachunkowości i zarządzania finansami. Jest ponadto trenerem biznesu, który z pasją i zaangażowaniem przedstawia złożone problemy w jasny i zrozumiały sposób. W celu podnoszenia swoich kompetencji szkoleniowych ukończył Szkołę Trenerów oraz Szkołę Tutorów-Mistrzów. Wykłada na studiach MBA oraz gościnnie na uczelniach za granicą. Opublikował ponad 100 pozycji naukowych z zakresu, w którym prowadzi działalność doradczą i szkoleniową.

Andrzej Rokita – absolwent Wydziału Prawa I Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Emerytowany generał Policji. Służbę rozpoczął w 1991 roku. Odbył liczne szkolenia specjalistyczne krajowe i zagraniczne m.in. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – podyplomowe studium oficerskie, ILEA –Międzynarodowa Akademia Policyjna w Budapeszcie , Sam Houston State University – szkolenie z zarządzania kryzysowego. Pełnił funkcje m.in. Naczelnika Zarządu CBŚ w Katowicach, Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz zastępcy Komendanta Głównego Policji ds. kryminalnych. Wykładowca na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Krakowskiej im. A.F. Modrzewskiego.


Marek Dyjasz - ekspert PIKW w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej. Inspektor Policji w stanie spoczynku, służbę zakończył w 2012 r. po 30 latach służby w pionie kryminalnym. W ostatnich latach swojej kariery pełnił funkcję Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji (2010-2012) nadzorując pracę policjantów służby kryminalnej i dochodzeniowo-śledczej w Polsce. Wcześniej pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji (1999-2004), Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu (2005-2007) oraz Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Głównej Policji (2008-2009). Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zwalczaniu przestępczości kryminalnej w tym przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu oraz przestępczości gospodarczej i korupcyjnej. Swoje zawodowe doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną wykorzystywał między innymi jako prelegent w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, w Szkole Policji w Pile oraz na wykładach dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie jako ekspert do walki. z przestępczością kryminalną, wielokrotnie uczestniczył w pracy zespołów resortowych powołanych przez Komendanta Głównego Policji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych - m.in. przy Prezydencji Polski w Ramach Unii Europejskiej (2011) oraz Euro 2012.

Waldemar Ignaczak – ekspert PIKW w zakresie analizy kryminalnej (śledczej) oraz zarządzania informacjami o charakterze kryminalnym. Inspektor Policji w stanie spoczynku, służbę zakończył w 2014 r. po ponad 31 latach służby w pionie kryminalnym. W ostatnich latach pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz - przed reorganizacją KGP - Zastępcy Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego KGP (2007 - 2014), nadzorując pracę policjantów komórek wywiadu kryminalnego w Polsce. Wcześniej pełnił obowiązki Dyrektora Instytutu Kształcenia Funkcjonariuszy Służb Państwowych Zwalczających Przestępczość Zorganizowaną i Terroryzm w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (2006 – 2007) oraz był wykładowcą w WSPol przedmiotów bezpośrednio związanych z pracą służb kryminalnych Policji (1996 – 2006). Ponadto pracował w jednostkach terenowych Policji, w komórkach organizacyjnych zajmujących się zwalczaniem przestępczości kryminalnej i gospodarczej. Od początku aktywnie uczestniczył w budowaniu struktur analizy kryminalnej w polskiej Policji, między innymi przygotowując programy szkolenia z tego zakresu. Zajmował się wdrażaniem rozwiązań organizacyjnych oraz szkoleniem analityków kryminalnych Policji oraz innych służb (SG, ABW, SKW, Prokuratura). Uczestniczył w licznych szkoleniach z zakresu analizy kryminalnej, uzyskując certyfikaty min. NCIS (W. Brytania), BKA (Niemcy), Guardia Civil (Hiszpania), Guardia di Finanza (Włochy). Współuczestniczył w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu analizy i wywiadu kryminalnego dla policjantów z Ukrainy i Mołdawii – między innymi w ramach Europejskiej Akademii Policyjnej CEPOL. Ponadto swoje zawodowe doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną wykorzystywał między innymi jako prelegent na wykładach dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem szeregu publikacji na temat analizy kryminalnej.

Sławomir Kępka - Czynny funkcjonariusz Policji, Wydziału dw. z Korupcją. Ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika kryminologiczna, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie. Od 2007 prowadzi szkolenia z ramienia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej z zakresu oszustw i nadużyć w firmach, korupcji oraz fałszerstw dokumentów, a równocześnie szkolenia z ramienia Komendy Stołecznej Policji z zakresu przeciwdziałania korupcji i przestępstwom powiązanym dla podmiotów administracji rządowej i samorządowej (ARiMR, II Urząd Celny w Warszawie, RWE, Urząd Celny Pruszków, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Urząd Pracy, jednostki wewnętrzne Policji). W roku 2010 był prelegentem IX Międzynarodowego Kongresu Audytu, Kontroli Wewnętrznej i Antykorupcji. W roku 21011 i 2012 prelegent na warsztatach i konferencjach dotyczących nadużyć (Smith&Novak, Informedia, Puls Biznesu, TCCT). Kilkukrotnie prowadził szkolenia dla pracowników sektora bankowego (SKOK, PEKAO, Royal Bank of Scotland) firm leasingowych oraz ubezpieczeniowych, w tym projekty obejmujące kilkadziesiąt szkoleń. Prowadzi zajęcia dla studentów kierunków przygotowanych przez PIKW Sp. z o.o. wraz zuczelniami. (m.in. PWSBiA, WSAS).

Ewa Maszer - Czynny oficer Policji, kierownik Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej Wydziału Komendy Stołecznej Policji. Magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, ukończony kurs dla absolwentów szkół wyższych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, zakończony złożeniem egzaminu oficerskiego. Ponadto ukończony kurs doskonalenia zawodowego dla policjantów służby kryminalnej i śledczej z zakresu taktyki i techniki przesłuchań metodą FBI, kurs twinningowy polsko-niemiecki „Strategies and Tactics of combating corruption”, a także kurs specjalistyczny z zakresu zwalczania i ujawniania przestępczości gospodarczej w WSPol w Szczytnie i inne. Wielokrotnie wyróżniana i nagradzana, w tym otrzymała nagrodę Prezydenta M. St. Warszawy za wyniki służby w Policji. Od ponad 15 lat zajmuje się operacyjnie przestępczością gospodarczą i korupcją. Od 2007 uczestniczy w prowadzeniu szkoleń z ramienia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej z zakresu oszustw i nadużyć w firmach, korupcji oraz fałszerstw dokumentów, a równocześnie prowadzi szkolenia z racji wykonywanej pracy z zakresu przeciwdziałania zjawiskom korupcji oraz przestępstwom powiązanym dla podmiotów administracji rządowej i samorządowej, w tym jednostek wewnętrznych Policji. Kilkukrotny uczestnik i prelegent organizowanego od 14-tu lat Międzynarodowego Kongresu Audytu, Kontroli Wewnętrznej, Antykorupcji i zwalczania Oszustw. Kilkukrotnie prowadziła szkolenia dla pracowników sektora bankowego firm leasingowych oraz ubezpieczeniowych, w tym projekty obejmujące kilkadziesiąt szkoleń. Prowadzi zajęcia dla studentów kierunków przygotowanych przez PIKW Sp. z o.o. wraz z uczelniami. (m.in. PWSBiA, WSAS, Akademia Finansów ‘Vistula’).

Piotr Welenc - CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, ACO, QAVal., IRCA ISO22301 LA, IRCA ISO27001 LA, ISO20000 LA.Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA. W latach 2009-2012 Wicedyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS i audytor wewnętrzny Politechniki Warszawskiej. Przez 9 lat był pracownikiem NBP, w tym 6 lat w Departamencie Audytu Wewnętrznego oraz 3 lata w Zespole ds. Zarządzania Strategicznego. Jest współautorem pierwszej „Strategii Zarządzania Narodowym Bankiem Polskim”. Pracował na rzecz Komisji ds. budowy zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem w Banku Centralnym. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego jako członek zespołu audytorów informatycznych z ramienia NBP. Był wykładowcą podyplomowych studiów w ponad 18 uczelniach w Polsce z zakresu audytu wewnętrznego, informatycznego i zarzadzania ryzykiem. Od 2003 roku jest prelegentem w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu informatycznego, bezpieczeństwa teleinformatycznego i ciągłości działania dla inspektorów najpierw GINB, a następnie UKNF oraz ogólnopolskich i miedzynarodowych konferencjach tematycznych dot. zarządzania ryzykiem, kontroli i compliance. Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT. Doktorant Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Członek Komitetu Technicznego KT306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Audytor wewnętrzny i informatyczny, ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT govenance, compliance, Sarbaness-Oxley Act 2002 (SOX). Doradca spółek giełdowych w zakresie GRC. Współpracownik PKF Polska S.A. Członek Zarządu ISACA Katowice. Członek Komisji ds. Compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Certyfikowany compliance oficer. Współautor w Wolters Kluwer S.A. systemów IT do obsługi procesów GRC w spółkach giełdowych oraz oprogramowania wspierającego dostosowanie spółek giełdowych do MAR. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance.

Mariola Dorota Wołoszyn - psycholog, emerytowany oficer Policji. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 15 lat wykonywała zadania psychologa policyjnego. Ukończyła liczne szkolenia, prowadzone przez polskich oraz zagranicznych specjalistów (m.in. Conflict Resolution, Research and Resource Center z USA, Milton H. Erickson Institut w Berlinie, Department of Justice FBI, Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie), głównie z zakresu interwencji kryzysowej, patologii w środowisku pracy, negocjacji i mediacji, przemocy fizycznej i psychicznej, nadużyć seksualnych, psychologii śledczej, profilowania nieznanych sprawców przestępstw, psychologicznej oceny wiarygodności świadków i osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Posiada kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie sporządzania portretów psychologicznych nieznanych sprawców przestępstw, wykonywania ekspertyz typologicznych na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz oceny wiarygodności osób, w tym z wykorzystaniem analizy lingwistycznej tekstu. Od wielu lat szkoli różne grupy odbiorców w zakresie technik i metod zdobywania informacji oraz oceny ich wiarygodności. Prowadzi warsztaty rozwijające umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych (radzenie sobie ze stresem, negocjacje i mediacje), stosowania deeskalacji opartej na umiejętnościach interpersonalnych oraz efektywnego wywierania wpływu na ludzi. Uczy też skutecznego działania w sytuacjach kryzysowych, szczególnie w przypadku napadu i wzięcia zakładników.

Terminy zjazdów w I semestrze:

I. 23-24.10.2021

II. 27-28.11.2021

III. 11-12.12.2021

IV. 08-09.01.2022

V. 22-23.01.2022

VI. 05-06.02.2022  


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto